Opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

Opis techniczny
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Strona tytułowa
1
Spis treści
2
1. Podstawa opracowania
2. Charakterystyka obiektu
3. Zakres opracowania
4. Zasilanie
5. Wewnętrzne linie zasilające
6. Rozdzielnie bezpiecznikowe
7. Instalacja elektryczna w budynku
8. Ochrona przeciwporażeniowa
9. Ochrona przeciwprzepięciowa
10. Uwagi końcowe
11. Obliczenia techniczne
12. Zestawienie materiałów
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
7
Oświadczenie projektanta
8
Rysunki
E - 01 Plan instalacji elektrycznej - Obwody oświetleniowe
E - 02 Plan instalacji elektrycznej - Obwody gniazd
E - 03 Schemat zasilania – Tablica bezpiecznikowa TB
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora :
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Ostaszewo 87 82-112 Ostaszewo
Dane wyjściowe do projektu stanowią :
- Zlecenie Inwestora
- Podkłady budowlane z wyposażeniem technologicznym
- Ustawa „Prawo Budowlane”
- Polskie Normy
- Katalogi
2. Charakterystyka obiektu
Projektowanym obiektem przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Nowa Kościelnica.
3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie.
W projekcie podano schemat instalacji elektrycznej w budynku, rozmieszczenie osprzętu
elektrycznego, dobór przewodów i zabezpieczeń.
4. Zasilanie
Budynek posiada przyłącze elektroenergetyczne. W korytarzu (pom. nr 5) zainstalowany jest
licznik energii elektrycznej. Zgodnie z posiadaną umową kompleksową moc przyłączeniowa
obiektu wynosi 10 kW. Projektowana sposobu użytkowania nie powoduje konieczności
zwiększenia mocy przyłaczeniowej.
5. Wewnętrzne linie zasilające
Należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą relacji:
2
• Szafka pomiarowa– Rozdzielnia bezpiecznikowa TB – YDY 4x10 mm
Legrand)
6. Rozdzielnia bezpiecznikowa
W obiekcie przewidziano nową rozdzielnię bezpiecznikową usytuowaną obok istniejącej szafki
licznikowo rozdzielczej
•
Tablica bezpiecznikowa TB – typu RWN-36 (wtynkowa)
Istniejąca rozdzielnię należy zdemontować, wyłączniki nadmiarowo-prądowe z demontażu zabudować
do nowej rozdzielni.
Miejsce usytuowania rozdzielni pokazano na rys. E-1, E-2, schemat wyposażenia rozdzielni
pokazano na rysunku E-3
7. Instalacja elektryczna w budynku
Instalacja elektryczna w budynku została dostosowana do przeznaczenia pomieszczeń i
obejmuje:
- oświetlenie ogólne
- oświetlenie zewnętrzne ( nad drzwiami wejściowymi)
- gniazda wtykowe 1-fazowe ogólnego przeznaczenia,
- gniazda wtykowe 1-fazowe i obwód wydzielony (piec CO, winda)
- ochronę od porażeń i od przepięć
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
Instalację wykonać następująco:
2
Obwody oświetleniowe
Przewodem YDYp (3, 4,) x 1,5mm , 750V, układane
pod tynkiem lub płytą kartonowo-gipsową
Obwody oświetleniowe (zewnętrzne)
Przewodem YDYp (3, 4,) x 1,5mm , 750V, układane pod
tynkiem lub płytą kartonowo-gipsową. Sterowanie z
wykorzystaniem przekaźnika zmierzchowego
Obwody
gniazd
przeznaczenia
2
2
wtykowych
ogólnego Przewodem YDYp 3 x 2,5mm , 750V, układane pod
tynkiem lub płytą kartonowo-gipsową
Osprzęt łączeniowy 10A, 250V z tworzywa do W pomieszczeniach nr 1, 3, 3a, 8, 10
mocowania w tynku, szczelny, na wys. 1,0÷1,2 m
Osprzęt łączeniowy 10 A, 250V z tworzywa do W pozostałych pomieszczeniach
mocowania w tynku, na wysokości 1,0÷1,2 m
Gniazda wtykowe 16A, 250V z tworzywa z W pomieszczeniach nr 1, 3, 3a, 8, 10
bolcem ochronnym, szczelne, do mocowania w
tynku, na wysokości 1,0÷1,2 m
Gniazda wtykowe 16A, 250V z tworzywa z W pozostałych pomieszczeniach
bolcem ochronnym do mocowania w tynku, na
wysokości 0,2÷0,3 m
Zastosować osprzęt
mocowania w tynku.
odgałęźny
(puszki)
do uniwersalne,
szczelny.
w
pomieszczeniach
Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z PN-EN 12464-1
Przyjęto następujące średnie natężenie oświetlenia Em :
• 300 lx - pomieszczenie 4, 6, 10, 11,12
• 200 lx - pomieszczenie 3, 3a, 8
• 100 lx - pomieszczenie 1, 2, 5
Zastosowano następujące typy opraw w pomieszczeniach:
Nr pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Typ oprawy (PHILIPS)
PARTER
1
Kotłownia
oprawa świetlówkowa TCW 216 2xTL-D36W
2
Przedsionek
oprawa świetlówkowa TCW 216 2xTL-D36W
3
WC męski
oprawa świetlówkowa FWG 200 2xPL-C/2P 18W
3a
WC Damski
oprawa świetlówkowa FWG 200 2xPL-C/2P 18W
4
Sala rekreacyjna
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
5
Korytarz
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 2xTL-D36W
6
Sala rekreacyjna
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
7
Klatka schodowa
Poza obszarem opracowania
8
Łazienka dla
niepełnosprawnych
oprawa świetlówkowa FWG 200 2xPL-C/2P 18W
9
Klatka schodowa
Poza obszarem opracowania
10
Zaplecze socjalne
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
11
Sala zajęć
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
12
Sala zajęć
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Kinkiet ozdobny 60W w wykonaniu hermetycznym min. IP54
wilgotnych
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
8. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń
elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przy dotyku pośrednim w przypadku uszkodzenia izolacji
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych,
wyłączników różnicowo – prądowych. W pomieszczeniach wilgotnych bezwzględnie stosować
wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym nie większym niż 0,03 A.
Ochronie podlega:
- sprzęt elektryczny wyposażony w zacisk PE, podłączany do gniazd wtykowych z
bolcem ochronnym,
- oprawy oświetleniowe mające zacisk ochronny,
- inne odbiory mogące znaleźć się pod napięciem.
Ochrona dodatkowa polega na połączeniu obudowy z przewodem PE koloru żółto –
zielonego. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywać ani zabezpieczać.
Skuteczność ochrony musi być sprawdzona przed oddaniem instalacji do użytku.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w budynku należy wykonać GSW (główną
szynę wyrównawczą) łączącą wszystkie obce przewodzące elementy takie jak rury instalacji wodnej, stałe
elementy wyposażenia kuchni i łazienek.
Połączenia wykonać następująco:
2
przewodem LGY 16 mm wyprowadzonym od GSW do zacisku PEN w tablicy bezpiecznikowej
TB-1/A
2
dodatkowa szyna wyrównawcza w łazienkach połączona przewodami DY 4 mm z metalowymi
rurociągami wodnymi, CO, przewodzącymi elementami łazienek, WC i bolcem ochronnym
gniazd wtykowych
Szynę GSW umiejscowić na ścianie pod rozdzielnią TB w obudowie wnękowej.
9. Ochrona przeciwprzepięciowa
Instalację odbiorczą przed przepięciami chronić poprzez zastosowanie ograniczników przepięć klasy
B, C . Ograniczniki zainstalować w rozdzielnicy TB , podłączając do poszczególnych faz, przewodu N
i przewodu PE.
10. Uwagi końcowe
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, treścią oraz
niniejszą dokumentacją. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem,
Inwestorem oraz zainteresowanymi instytucjami.
Bez zgody autora projektu dopuszcza się następujące zmiany w projekcie :
• zmiana prowadzenia trasy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatów
elektrycznych ( gniazda, łączniki ). Zmiany są dopuszczalne pod warunkiem utrzymania
projektowanego poziomu technicznego obiektu i dostosowania do obowiązujących norm
technicznych i przepisów
Projektował :
Waldemar Engelgardt
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
11. Obliczenia Techniczne
Bilans mocy dla pojedynczego lokalu mieszkalnego :
Rozdzielnia
Rodzaj odbioru
Pi
kW
Oświetlenie
Gniazda 1-faz ogólnego przeznaczenia
Winda
Gniazda 1-faz piec CO
TB
Razem
3,0
6,8
2,0
0,5
12,3
Moc zainstalowana: Pi = 12,3 kW
Moc obliczeniowa (szczytowa) : P0 = Pi x kj = 12,3,0 x 0,8 = 9,8kW
Prąd obliczeniowy:
Io =
P0
3 ⋅ U n ⋅ cos ρ
=
9800
3 ⋅ 400 ⋅ 0,93
= 15,2 A
Dobór przekroju przewodów i zabezpieczeń
•
Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3, 4 x1,5 mm Idd = 19-22A
Zabezpieczenie obwodu wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 10A
•
Obwody gniazd wtykowych 1-faz ogólnego wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm Idd = 28A
Zabezpieczenie obwodu wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 16A
2
2
Obliczył :
Waldemar Engelgardt
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
12. Zestawienie materiałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nazwa materiału
Tablica bezpiecznikowa RWN 36
Wyłącznik różnicowo – prądowy 3-faz 30mA
Rozłącznik FR-104 40-63A
Wyłącznik instalacyjny nadmiarowy 1-biegun B 6-16A
Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C
Listwa łączeniowa 12 polowa
Szyna GSW (w obudowie wnękowej)
Gniazdo wtykowe 16A N+PE pt, hermetyczne
Gniazdo wtykowe 16A N+PE pt,
łącznik 1-bieg 10A
łącznik świecznikowy 10A
łącznik schodowy zmienny 10A
łącznik schodowy podwójny zmienny 10A
Łącznik przyciskowy
Puszka Φ 55 pt
2
Przewód YDY 4x10 mm
2
Przewód YDYp 3x2,5 mm
2
Przewód YDYp 3x1,5 mm
2
Drut DY 1x4 mm
20.
21.
22.
23.
24.
oprawa świetlówkowa TCW 216 2xTL-D36W
j. m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
mb
mb
mb
mb.
Ilość
1
2
1
12
1
3
1
11
23
2
3
2
8
4
53
4
380
320
40
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
3
26
3
8
1
Oprawy oświetleniowe
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 4xTL-D18W
oprawa świetlówkowa TCS 160 C5 2xTL-D36W
oprawa świetlówkowa FWG 200 2xPL-C/2P 18W
oprawa hermetyczna 230V 60W (zewnętrzna)
`
Inżynieria Budowlana
mgr inż. Piotr Jutrowski
ul. Nieborowska 22/1
80-034 Gdańsk
___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej „Przebudowa budynku byłej szkoły
podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Instalacja elektryczna”
w miejscowości Nowa Kościelnica gm. Ostaszewo na działkach nr 115, 116/1, 116/2 został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Malbork dnia 26.06.2010 r.
PROJEKTANT :
mgr inż. Waldemar Engelgardt
upr. bud. POM/0099/PWOE/05
...................................................................
SPRAWDZAJĄCY :
inż. Tadeusz Dymek
upr. bud. 1693/EL/91
...................................................................