Wyniki turnieju Malbork Streetball Cup 2009

Transkrypt

Wyniki turnieju Malbork Streetball Cup 2009
Wyniki turnieju Malbork Streetball Cup 2009
W dniu 19.09.2007 (sobota) w godzinach od 15.00 do 18.00 na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum
nr 3 odby³ siê amatorski turniej w ulicznej odmianie koszykówki Streetball. Turniej by³ czê¶ci± miejskiej imprezy pod
nazw± STREETBALL CUP 2009 która odby³a siê przy malborskiej fontannie.
W turnieju wziê³o udzia³ 7 (4 i 3 osobowych) zespo³ów z Malborka oraz okolicznych miejscowo¶ci.
Zespo³y zosta³y rozlosowane w 2 grupach:
grupa A trzyzespo³owa,
grupa B czterozespo³owa.
Grupa A: KOKOSY, FORMAT, GANGSTERSI.
Grupa B: MILFHUNTERS, CZARNUCHY, BABA RIBA, PATOLOGIC.
Wed³ug systemu gry: "ka¿dy z ka¿dym" po grach grupowych, w pó³fina³ach spotka³y siê: Kokosy z MilfHunters oraz
Patologic z Formatem.
Pó³fina³y wy³oni³y parê fina³ow± któr± stanowi³y zespo³y. MilfHunters i Patologic. Po bardzo emocjonuj±cej i
wyrównanej grze wynikiem 11:10 wygra³a dru¿yna MilfHunters. Trzecie miejsce w turnieju zaj±³ zespó³ Format po
zwyciêstwie nad Kokosami 15:9.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny tworzyli:
Rafa³ Skonieczny
Szymon Dolega
Jaros³aw Pluszcz
Galeria Malbork Streetball Cup 2009 - zobacz
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 9 March, 2017, 02:43