PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015 - e

Komentarze

Transkrypt

PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015 - e
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Zasady organizacyjne i regulaminy
Polskiego Związku Gimnastycznego
dotyczące zawodów centralnych
(zawody kontrolne, IMP, OOM, MMM i DMP)
Gimnastyka sportowa mężczyzn 2015
Uczestnictwo w zawodach
- prawo uczestnictwa w zawodach posiadają zawodnicy będący członkami klubu
zgłoszonego do Polskiego Zawiązku Gimnastycznego i posiadającego aktualną
licencję na dany rok kalendarzowy;
- prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy posiadający aktualne
badania lekarskie;
- kluby zgłaszają zawodników do Polskiego Zawiązku Gimnastycznego w
terminie do końca lutego każdego roku opłacając równocześnie składki
członkowskie;
- zawodnik w jednym roku kalendarzowym nie może starować w różnych
klasach sportowych w zawodach tej samej rangi, tzn. (I przykład: jeżeli
zawodnik startował na OOM w klasie II to start na IMP w kl. I lub M będzie
traktowany jako poza konkursem, II przykład: jeżeli zawodnik startował na
DMP w kl. II to start w kl. III lub innej będzie traktowany jako poza
konkursem, III przykład: zawodnik, który brał udział w „małej Olimpiadzie”
może startować w DMP kl.III).
- jeżeli w tym samym terminie i miejscu rozgrywane są zawody różnych klas
dopuszczalny jest start tylko w jednej wybranej klasie;
- zdobyta klasa sportowa ważna jest do końca następnego roku kalendarzowego.
Klasę mistrzowską i I można zdobywać tylko na zawodach centralnych PZG i
zawodach międzynarodowych z obsadą sędziowską zgodnie z wymaganiami
FIG, klasę II, III i młodzieżową na zawodach okręgowych lub klubowych
(obsada sędziowska zgodnie z wymogami PZG).
Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres organizatora w terminie 21 dni przed
zawodami (w formie listu, faksu, e-maila,) druki zgłoszeń znajdują się na stronie
internetowej PZG (www.pzg.pl.).
Zamówienie miejsc noclegowych kluby przesyłają na adres organizatora 21 dni przed
imprezą. W przypadku nie wykorzystania zamówionych, a nieodwołanych miejsc
organizator może obciążyć zamawiającego kosztami noclegu za 1 dobę.
Organizator zawodów
Organizatorem zawodów centralnych jest Polski Związek Gimnastyczny wspólnie z
Okręgowymi Związkami Gimnastycznymi lub inną organizacją na terenie, której
odbywają się zawody.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
1/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Termin i miejsce
Termin i miejsce określane są zgodnie z kalendarzem imprez PZG na dany rok
kalendarzowy. W wyjątkowych sytuacjach, nieprzewidywalnych możliwa jest zmiana
miejsca imprezy sportowej na 14 dni przed jej organizacją.
Program zawodów
Program zawodów jest zgodny z wytycznymi Komisji Metodyczno - Szkoleniowej
zatwierdzony przez Zarząd Sekcji Męskiej PZG. O istotnych zmianach kluby
informowane będą na bieżąco na stronie internetowej PZG - dział KMS (www.pzg.pl.).
Program i wymagania na rok 2015:
- zawody kontrolne i eliminacyjne w klasach mł., III, II, rozgrywane są wg wymagań
PZG oraz klasa I i M wg wymagań FIG.
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski wg wymagań wielobojowych w
poszczególnych klasach.
Finał: wg wymagań finałowych w poszczególnych klasach.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
klasa mł. - zawodnik ma prawo startu w dwóch finałach
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
klasa III - zawodnik ma prawo startu w dwóch finałach
klasa II - zawodnik ma prawo startu w dwóch finałach
Puchary Polski, zawody kontrolne Kadry(eliminacje do OOM),
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Zawodnicy startują w wieloboju gimnastycznym.
Indywidualne Mistrzostwa Polski
klasa I - zawodnik ma prawo startu w trzech finałach
klasa Młodzieżowiec - zawodnik ma prawo startu w sześciu finałach
klasa M - zawodnik ma prawo startu w sześciu finałach.
Seniorzy
I. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (I edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN,
(zawody kontrolne kadry seniorów) I edycja.
Cel zawodów:
- sklasyfikowanie zawodników,
- sprawdzian opanowania układów,
- ocena postępów zawodników,
- podstawa do wytypowani zawodników na zawody międzynarodowe.
Termin zawodów: 7-8.03.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa
Program zawodów:
• układy dowolne w kl. M (wg Regulaminu PZG).
Warunki uczestnictwa:
• obowiązek startu mają zawodnicy Kadry seniorów.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
2/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
•
13.11.2014 r.
zwycięzcom zostaje zawodnik, który w wieloboju uzyska największą ilość punktów w
kl. M.
II. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (II edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
(zawody kontrolne kadry seniorów) II edycja.
Termin zawodów: 25-26.04.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa .
Pozostałe punkty jak w I edycji.
III. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (III edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
(zawody kontrolne kadry seniorów) III edycja.
Termin zawodów: 22-24.05.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa .
Pozostałe punkty jak w I edycji
IV. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (IV edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZ
(zawody kontrolne kadry seniorów) IV edycja.
Termin zawodów: 30.05-1.06.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Pozostałe punkty jak w I edycji.
V. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (IV edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZ
(zawody kontrolne kadry seniorów) IV edycja.
Termin zawodów: 20-22.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Pozostałe punkty jak w I edycji.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• zwycięzcom Pucharu Polski w klasie M zostaje zawodnik, który na zawodach
krajowych w IV edycjach uzyskał największą ilość punktów wg poniższego klucza:
1 miejsce - 150 pkt.
2 miejsce - 125 pkt.
3 miejsce - 100 pkt.
4 miejsce - 70 pkt.
5 miejsce - 60 pkt.
6 miejsce - 50 pkt.
7 miejsce - 40 pkt.
8 miejsce - 30 pkt.
Puchary i dyplomy:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
3/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
•
•
13.11.2014 r.
za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy,
za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy.
Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. M,
Cel zawodów:
• wyłonienie IMP w kl. M,
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• powołanie kadry seniorów,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 30.05-1.06.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Program zawodów:
kl. M
• wielobój wg FIG,
• finały wg FIG.
Warunki Uczestnictwa:
kl. M
• w finale prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie
wieloboju,
• zawodnik ma prawo startu w 6 finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Indywidualnym Mistrzem Polski zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość
punktów w wieloboju.
Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. M,
„PUCHAR POLSKI” (VI edycja)
Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych drużyn klubowych,
• sklasyfikowanie zawodników,
• powołanie Kadry seniorów,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 20-22.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Program zawodów:
kl. M
• wielobój wg FIG
Warunki uczestnictwa:
•
kl. M – prawo startu mają zawodnicy od 15 lat.
Drużynę kl. M stanowi 4-3-2 zawodników.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
4/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Konsultacje startowe, Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. Młodzieżowiec
Cel zawodów:
• wyłonienie IMP w kl. Młodzieżowiec
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• powołanie kadry młodzieżowca
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 30.05-1.06.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Program zawodów:
kl. M
• wielobój wg FIG,
• finały wg FIG.
Warunki Uczestnictwa:
kl. M
•
•
•
w finale prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie
wieloboju,
zawodnik ma prawo startu w 6 finałach.
wg regulaminu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Indywidualnym Mistrzem Polski zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość
punktów w wieloboju.
Juniorzy
II. I. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (I edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN,
(zawody kontrolne kadry juniorów) I edycja.
Cel zawodów:
- sklasyfikowanie zawodników,
- sprawdzian opanowania układów,
- ocena postępów zawodników,
- podstawa do wytypowani zawodników na zawody międzynarodowe.
Termin zawodów: 7-8.03.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa
Program zawodów:
• układy dowolne w kl. M (wg Regulaminu PZG).
Warunki uczestnictwa:
• obowiązek startu mają zawodnicy Kadry juniorów.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• zwycięzcom zostaje zawodnik, który w wieloboju uzyska największą ilość punktów w
kl. M.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
5/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
II. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (II edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
(zawody kontrolne kadry juniorów) II edycja.
Termin zawodów: 25-26.04.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa .
Pozostałe punkty jak w I edycji.
III. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (III edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
(zawody kontrolne kadry juniorów) III edycja.
Termin zawodów: 22-24.05.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa .
Pozostałe punkty jak w I edycji
IV. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (IV edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZ
(zawody kontrolne kadry juniorów) IV edycja.
Termin zawodów: 30.05-1.06.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Pozostałe punkty jak w I edycji.
V. Konsultacje startowe „PUCHAR POLSKI” (IV edycja) W GIMNASTYCE
SPORTOWEJ MĘŻCZYZ
(zawody kontrolne kadry juniorów) IV edycja.
Termin zawodów: 20-22.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Pozostałe punkty jak w I edycji.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• zwycięzcom Pucharu Polski w klasie M zostaje zawodnik, który na zawodach
krajowych w IV edycjach uzyskał największą ilość punktów wg poniższego klucza:
1 miejsce - 150 pkt.
2 miejsce - 125 pkt.
3 miejsce - 100 pkt.
4 miejsce - 70 pkt.
5 miejsce - 60 pkt.
6 miejsce - 50 pkt.
7 miejsce - 40 pkt.
8 miejsce - 30 pkt.
Puchary i dyplomy:
• za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy,
• za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
6/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Indywidualne Mistrzostwa Polski w kl. I
Cel zawodów:
• wyłonienie IMP w kl. M,
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• powołanie kadry juniorów ,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 30.05-1.06.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Program zawodów:
kl. M
• wielobój wg FIG,
• finały wg FIG.
Warunki Uczestnictwa:
kl. M
• w finale prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie
wieloboju,
• zawodnik ma prawo startu w 3 finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Indywidualnym Mistrzem Polski zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość
punktów w wieloboju.
Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. I
Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych drużyn klubowych,
• sklasyfikowanie zawodników,
• powołanie Kadry juniorów,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 22-24.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ?
Program zawodów:
kl. I
• wielobój wg FIG.
Warunki uczestnictwa:
• kl. I – prawo startu mają zawodnicy od lat 14 do 17,
• drużynę kl. I stanowi 3-4 zawodników,
• zawodnik może startować tylko w jednej klasie,
• zawodnik może również startować indywidualnie, jako ostatni po drużynach lub w
oddzielnym zastępie.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
7/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
•
13.11.2014 r.
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. I zostaje drużyna, który uzyskał największą ilość
punktów licząc 3 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Medale i dyplomy:
• za 1-3 miejsce drużyny w kl. I oraz ich trenerzy otrzymują puchary, medale i
dyplomy,
• za 4-8 miejsce drużyny oraz ich trenerzy otrzymują dyplomy,
• dyplom otrzymuję każdy zawodnik.
Mecz Międzypaństwowy Polska-Czechy-Austria-Niemcy
Termin i miejsce: 22-24.05.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem FIG.
Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny o Puchar Leszka Blanika
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: KG Radlin.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Barbórka Cup
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: SMS Zabrze, Iskra Zabrze.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Zawody „Mikołajkowe”
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: UKS „Siódemka” Łódź.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Juniorzy młodsi
Klasa II
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. II
Cel zawodów:
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach,
• do OOM kwalifikuje się 36 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji
wielobojowej w klasie II.
Termin i miejsce: 15-17.05.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa
Program zawodów:
• zawody w kl. II.
Warunki uczestnictwa:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
8/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
•
13.11.2014 r.
kl. II
prawo startu mają zawodnicy do lat 14.
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. II
Cel zawodów:
• wyłonienie Mistrzów Olimpiady Młodzieży,
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• powołanie kadry juniorów ,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: CZERWIEC 2015
Organizator zawodów: PZG, Iskra Zabrze.
Program zawodów:
• zawody w kl. II zostaną przeprowadzone w wieloboju i finałach na poszczególnych
przyrządach wg regulaminu PZG.
Warunki uczestnictwa:
kl. II
• prawo startu mają zawodnicy do lat 14,
• 36 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji wielobojowej,
• w finale na przyrządach prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych z
wieloboju,
• zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 2 finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostaje zawodnik, który uzyskał
największą ilość punktów w wieloboju,
• Mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostaje zawodnik, który uzyskał
największą ilość punktów w finale na poszczególnych przyrządach.
Medale i dyplomy:
• za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy,
• za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy.
Punktacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży klubów, szkół, województw wg regulaminu
Polskiej Konfederacji Sportu Młodzieżowego.
Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. II
Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych drużyn klubowych,
• sklasyfikowanie zawodników,
• powołanie Kadry juniorów ,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 22-24.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ?.
Program zawodów:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
9/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
kl. II
• wielobój wg regulaminu PZG.
Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
kl. II – prawo startu mają zawodnicy do 14 lat,
drużynę kl. II stanowi 4-5 zawodników,
zawodnik może startować tylko w jednej klasie,
zawodnik może również startować indywidualnie, jako ostatni po drużynach lub w
oddzielnym zastępie.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
•
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. II zostaje drużyna, który uzyskał największą ilość
punktów licząc 4 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Medale i dyplomy:
• za 1-3 miejsce drużyny w kl. II oraz ich trenerzy otrzymują puchary, medale i
dyplomy,
• za 4-8 miejsce drużyny oraz ich trenerzy otrzymują dyplomy,
• dyplom otrzymuję każdy zawodnik.
Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny o Puchar Prezesa Polskiego Związku
Gimnastycznego. Indywidualne Mistrzostwa Polski w układach dowolnych.
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa, Zespół Szkół Sportowych w Nysie.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny o Puchar Leszka Blanika
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: KG Radlin.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów
Barbórka Cup
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: SMS Zabrze, Iskra Zabrze
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Zawody „Mikołajkowe”
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: UKS „Siódemka” Łódź.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Klasa III
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. III
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
10/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Cel zawodów:
• podstawa do sklasyfikowania zawodników.
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach,
• do OOM kwalifikuje się 48 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji
wielobojowej w klasie III.
Termin i miejsce: 15-17.05.2015
Organizator zawodów: PZG, NTG Nysa .
Program zawodów:
• zawody w kl. III
Warunki uczestnictwa:
kl. III:
• Prawo startu mają zawodnicy do lat 11.
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. III
Cel zawodów:
• wyłonienie Mistrzów Olimpiady Młodzieży,
• podstawa do sklasyfikowania zawodników,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• powołanie kadry juniorów ,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: Czerwiec 2015
Organizator zawodów: PZG, KS Iskra Zabrze.
Program zawodów:
• Zawody w kl. III zostaną przeprowadzone w wieloboju i finałach na poszczególnych
przyrządach wg regulaminu PZG.
Warunki uczestnictwa:
kl. III:
• prawo startu mają zawodnicy do lat 11,
• 48 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji wielobojowej,
• w finale na przyrządach prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych z
wieloboju,
• zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 2 finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostaje zawodnik, który uzyskał
największą ilość punktów w wieloboju,
• Mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostaje zawodnik, który uzyskał
największą ilość punktów w finale na poszczególnych przyrządach.
Medale i dyplomy:
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
11/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
•
•
13.11.2014 r.
za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy,
za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy.
Punktacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży klubów, szkół, województw wg regulaminu
Polskiej Konfederacji Sportu Młodzieżowego.
Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. III
Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych drużyn klubowych,
• sklasyfikowanie zawodników,
• powołanie Kadry juniorów ,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach.
Termin i miejsce: 22-24.11.2015
Organizator zawodów: PZG, ? .
Program zawodów:
kl. III
• wielobój wg regulaminu PZG.
Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
kl. III – prawo startu mają zawodnicy do 11 lat,
drużynę kl. III stanowi 4-5 zawodników,
zawodnik może startować tylko w jednej klasie,
zawodnik może również startować indywidualnie, jako ostatni po drużynach lub w
oddzielnym zastępie.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
•
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. III zostaje drużyna, który uzyskał największą
ilość punktów licząc 4 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Medale i dyplomy:
• za 1-3 miejsce drużyny w kl. III oraz ich trenerzy otrzymują puchary, medale i
dyplomy,
• za 4-8 miejsce drużyny oraz ich trenerzy otrzymują dyplomy,
• dyplom otrzymuję każdy zawodnik.
Barbórka Cup
Termin i miejsce: ?
Organizator zawodów: SMS Zabrze, Iskra Zabrze.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Zawody „Mikołajkowe”
Termin i miejsce: ?
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
12/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Organizator zawodów: UKS „Siódemka” Łódź.
Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem organizatora zawodów.
Klasa młodzieżowa
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików kl. młodzieżowa,
kl. młodzieżowa pierwszy krok gimnastyczny (w czterech strefach)
Cel zawodów:
• wyłonienie MMM w klasie młodzieżowej,
• przegląd zawodników w kategorii młodzika,
• popularyzacja gimnastyki sportowej,
• ocena pracy szkoleniowej w klubach,
• aktywizacja UKS w gimnastyce sportowej.
Termin i miejsce: maj 2015 r.
Organizator zawodów: Nysa, Kraków, Szczecin, Gdańsk
• Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe, OZG, Kluby,
• koszty organizacji zawodów pokrywają Wojewódzkie Interdyscyplinarne
Stowarzyszenia Sportowe, OZG, Kluby,
• koszty uczestnictwa ekip w MMM pokrywają kluby.
Program zawodów:
• zawody w kl. młodzieżowej zostaną przeprowadzone w wieloboju i finałach na
poszczególnych przyrządach wg regulaminu PZG,
• zawody w kl. młodzieżowej pierwszy krok gimnastyczny zostaną przeprowadzone
w wieloboju wg regulaminu PZG.
Warunki uczestnictwa:
• kl. mł. – prawo startu mają zawodnicy do 9 lat,
• w finale prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie
wieloboju,
• zawodnik ma prawo startu w 2 finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików zostaje zawodnik, który uzyska
największą ilość punktów w wieloboju,
• Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików na przyrządzie zostaje zawodnik,
który uzyska największą notę w ćwiczeniach finałowych na danym przyrządzie,
Medale i dyplomy:
• za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują medale i dyplomy,
• za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy.
Mała Olimpiada – kl. Młodzieżowa ( Finał stref )
Cel zawodów:
• wyłonienie Mistrzów MMM w kl. młodzieżowej
• Podstawa do sklasyfikowania zawodników
• Ocena pracy szkoleniowej w klubach
• Popularyzacja gimnastyki sportowej
• Aktywizacja UKS w gimnastyce sportowej
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
13/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Termin i miejsce zawodów: 23-25.10.2015 – ?
Organizator zawodów: PZG, ?
Program zawodów:
Zawody w kl. młodzieżowej zostaną przeprowadzone w wieloboju i finałach na
poszczególnych przyrządach wg regulaminu PZG.
W zawodach startuje najlepszych 12 zawodników z każdej strefy – łącznie 48
Warunki uczestnictwa:
• Prawo startu mają zawodnicy – kl. Młodzieżowa do lat 9 ;
• W finale prawo startu ma 8 najlepszych zawodników wyłonionych z wieloboju
• Zawodnik ma prawo startu w maksymalnie 2 finałach
• Przy wyborze finalistów decyduje miejsce zajęte na przyrządzie, w wypadku gdy
zawodnik zajmuje więcej niż dwa takie same miejsca na przyrządach o wyborze
przyrządu decyduje trener.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
• Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików zostaje zawodnik, który uzyskał
największą ilość punktów w wieloboju.
Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików na przyrządzie zostaje zawodnik, który
uzyskał największą notę w ćwiczeniach finałowych na danym przyrządzie.
Medale i dyplomy:
• Za 1- 3 miejsce w wieloboju i finałach na poszczególnych przyrządach zawodnik
otrzymuje medal i dyplom,
• Za 4- 8 miejsce dyplom.
Uwaga!
We wszystkich klasach indywidualnie i drużynowo obowiązuje losowanie kolejności startu
oprócz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W klasach młodzieżowej, III i II drużyny składają się z 5 zawodników a do punktacji
drużynowej liczą się 4 najlepsze wyniki na poszczególnych przyrządach.
W klasie I drużyny składają się z 4 zawodników, z czego 3 najlepsze wyniki na
poszczególnych przyrządach liczą się do punktacji drużynowej.
W klasie mistrzowskiej drużyna składa się z 4 zawodników z których, 3 startuje w
poszczególnych konkurencjach z czego 2 najlepsze wyniki na przyrządach liczą się do
punktacji drużynowej.
W zawodach klasy młodzieżowej, III i II dopuszczalna jest 1 poprawka - za wyjątkiem
ćwiczeń wolnych i skoku.
Podział na kategorie wiekowe:
Klasa młodzieżowa PZG……………….. 6 - 9 lat (młodzik)
Klasa III PZG………………………………… 9 – 11 lat (junior młodszy)
Klasa II PZG………………………………….. 12 - 14 lat (junior młodszy)
Klasa I PZG………………………………… 15 – 17
( junior)
Klasa M PZG…………………………………. 18 – 21 ( młodzieżowiec)
Klasa M PZG……………………………….. 22 i więcej (senior)
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
14/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Sposób wyłaniania zwycięzców
a. Zwycięzcą w wieloboju zostaje zawodnik, który uzyskał najwyższy wynik
łączny z 6 konkurencji.
b. Zwycięzcą na danym przyrządzie (konkurencji) zostaje zawodnik, który za
ćwiczenia finałowe otrzyma najwyższą ocenę.
c. Do finałów w poszczególnych konkurencjach kwalifikuje się 8-miu
zawodników z najwyższymi ocenami z punktacji wielobojowej. Przy
jednakowej ocenie decyduje wyższa pozycja w wieloboju.
d. W przypadku uzyskania jednakowych ocen zarówno w wieloboju jak również
w finale zawodnicy zajmują równorzędne miejsca.
Nagrody
e. W zawodach kontrolnych 8 zawodników otrzymuje dyplomy.
f. W IMP za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy (za
wielobój i finały). Za miejsca 4-8 zawodnicy otrzymują dyplomy.
Nagrody zabezpiecza organizator. Medale i dyplomy winny określać: rok,
rodzaj zawodów, konkurencję oraz klasę (np. IMP 2006 r., kl. II, kółka).
g. Organizator powinien dołożyć wszelkich starań, aby oprócz oficjalnych
wyróżnień zagwarantować również nagrody rzeczowe.
Sprawozdawczość
Organizator zobowiązany jest w czasie 30 minut po zakończeniu zawodów dostarczyć
uczestnikom komunikat z kompletem wyników w formie papierowej lub elektronicznej.
Sprawozdanie wraz z komunikatem końcowym sędzia główny zawodów zobowiązany jest
przesłać do PZG ([email protected] oraz [email protected]) i komisji szkoleniowej do 2 godzin
po zakończenia imprezy (w formie elektronicznej).
Zasady finansowania
h. Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator.
i. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
j. Startowe wpłacają uczestnicy organizatorowi.
Kwota ta pozostaje w dyspozycji miejscowego organizatora, jednak minimum
50 % tej kwoty należy przeznaczyć na zakup nagród rzeczowych dla
zawodników.
Obowiązki organizatora zawodów
k. Organizator zawodów ma obowiązek podać do wiadomości Polskiego Związku
Gimnastycznego ([email protected] oraz [email protected]) i zainteresowanych
uczestników komunikat organizacyjny na 30 dni przed zawodami(w formie
listownej, faksu lub e-mail).
l. Zobowiązuje się organizatora do programowania zawodów uwzględniając
możliwości dojazdu ekip i sędziów mając na uwadze ewentualne oszczędności
uczestników i organizatora.
m. Organizator jest zobowiązany do dopilnowania, aby treningi przed zawodami
odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym programem.
n. Na czas trwania zawodów organizator zabezpiecza opiekę lekarską i
techniczną zawodów.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
15/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
REGULAMIN
Oceny pracy: zawodnika, trenera, klubu
Zasady ogólne
Regulamin opiera się na punktowej ocenie n/w elementów:
Wyniki sportowe (miejsca) uzyskane za zawodach centralnych: IMP, DMP,
Zawody Kontrolne Kadry wg niżej załączonych tabel.
Punkty za zdobytą klasę sportową w danym roku kalendarzowym lub
potwierdzona klasę sportową zdobytą w poprzednim roku:
klasa MM
klasa mistrzowska
klasa I
klasa II
klasa III
klasa młodzieżowa
- 100 pkt.
- 60 pkt.
- 45 pkt.
- 30 pkt.
- 15 pkt.
- 5 pkt.
Uwaga: wszystkie klasy zdobyte na zawodach centralnych lub międzynarodowych właściwej
rangi (IO, MŚ, ME, Nadzieje Olimpijskie, Uniwersjada, Puchar Świata).
Punkty za przynależność do kadry zaliczane są 1 raz w roku.
Kadra A
- 45 pkt.
Kadra Rezerwy
- 30 pkt.
Kadra Juniorów
- 20 pkt.
TABELA PUNKTACJI- wielobój (IMP, DMP, Kontrolne Kadry)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mistrzowska
48
44
40
36
32
28
24
18
14
12
9
6
I
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
II
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
III
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Młodzieżowa
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
Klasa
TABELA PUNKTACJI- Finał (IMP)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
Mistrzowska
24
22
20
18
16
14
12
9
I
18
16
15
14
12
10
9
8
II
12
11
10
9
8
7
6
5
III
7
6
5
4
4
3
2
1
Młodzieżowa
4
3
3
2
2
2
1
1
Klasa
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
16/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Regulamin
Powoływania Kadry Narodowej
(seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy)
i Kadry Olimpijskiej PZG
I. Zawodnicy powołani są do kadry 1 razy w roku na podstawie miejsc i wyników
uzyskanych na centralnych zawodach krajowych (Kontrolne Kadry, Eliminacje do
Olimpiady Młodzież, Olimpiada Młodzieży, Indywidualne Mistrzostwa Polski i
Drużynowe Mistrzostwa Polski) i międzynarodowych.
II. Kolejność w kadrze ustalona jest według następujących zasad:
1. Zawodnik może startować w zawodach różnych klas, jednak do ostatecznej
kolejności zaliczony jest najlepszy wynik uzyskany na wyżej wymienionych
zawodach w danym półroczu.
2. Zawodnicy kwalifikowani są do kadry w kolejności rangowej na podstawie
osiągniętego wyniku co najmniej na poziomie minimum klasyfikacyjnego
(klasa mistrzowska senior i młodzieżowiec - 72,00 pkt., lub medal na
przyrządzie na IMP, I - 72,00 pkt., a klasy II- 72 pkt, III -78 pkt).
III. Do kadry seniorów może być powołanych dwudziestu zawodników) - szesnastu wg
kolejności rangowej uzyskanych wyników i czterech na wniosek Komisji
Metodyczno- Szkoleniowej lub trenera kadry. W szkoleniu centralnym bierze udział
tylko 8 zawodników.
IV. Warunkiem zaliczenia do kadry seniorów jest start w klasie mistrzowskiej i uzyskanie
minimum klasyfikacyjnego (72,00 pkt.) w sześcioboju lub w jednej z konkurencji pod
warunkiem uzyskania minimum 12,0 pkt., a w skoku przez konia 13,0 pkt. lub
zdobycia medalu w IMP
V. Na wolne miejsca mogą być powoływani utalentowani juniorzy posiadający I klasę
sportową.
VI. Do kadry juniorów powołanych może być dwudziestu pięciu zawodników do lat 17stu, którzy w zawodach uzyskali minimum klasyfikacyjne (72,00 pkt.) - w sześcioboju
lub w jednej z konkurencji pod warunkiem uzyskania minimum 12,0 pkt., a w skoku
przez konia 13,0 pkt. dwudziestu wg kolejności rangowej uzyskanych wyników i
pięciu na wniosek Komisji Metodyczno- Szkoleniowej lub trenera kadry.
VII. Do kadry juniorów młodszych i młodzików powoływanych może być dwudziestu
zawodników, dziesięciu w klasie II i dziesięciu w klasie III. W każdej z tych klas
powołanych jest ośmiu zawodników wg kolejności rangowej uzyskanych wyników
(co najmniej na poziomie minimum klasyfikacyjnego 72,00 pkt.w kl. II oraz 78pkt. w
klasie III) i czterech na wniosek Komisji Metodyczno - Szkoleniowej lub trenera
kadry.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
17/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Regulamin powoływania Reprezentacji Narodowej
Polskiego Związku Gimnastycznego
w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn
na najważniejsze imprezy międzynarodowe
1. Zawodników do Reprezentacji Narodowej wnioskuje Trener Kadry Narodowej w
porozumieniu z Komisją Metodyczno-Szkoleniową, opiniuje i akceptuje Zarząd Sekcji, a
zatwierdza Zarząd PZG.
2. Przy powoływaniu do Reprezentacji decydują:
a) aktualne predyspozycje i poziom sportowy zawodnika,
b) osiągnięte wyniki w zawodach międzynarodowych różnej rangi,
c) analiza startu i wyników uzyskanych w Indywidualnych i Drużynowych
Mistrzostwach Polski,
d) analiza startów bezpośrednio poprzedzających imprezę docelową,
e) wyniki treningów, sprawdzianów i zawodów kontrolnych,
f) szczególna przydatność danego zawodnika do startu na określonych zawodach,
g) możliwość uzyskania kwalifikacji do finału,
h) możliwość osiągnięcia sukcesu na poszczególnych przyrządach,
i) przydatność zawodnika do reprezentacji pod względem: wieku, pozytywnych cech
psychofizycznych, talentu, perspektyw rozwojowych, np. progresja wyników, itp.,
j) aktualny stan zdrowia zawodnika (ważna książeczka licencyjna),
k) udział w zawodach krajowych, zgrupowaniach, konsultacjach, sprawdzianach
organizowanych przez PZG,
l) respektowanie przez zawodnika zasad fair play, zasad współzawodnictwa sportowego
i ogólnie przyjętych norm etycznych sportowca.
3. Zawodnik powołany do Reprezentacji zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym, w tym: zaangażowanego udziału
w treningi, wykonywania zaleceń Trenera Kadry, wykonywania poleceń innych osób
funkcyjnych biorących udział w akcjach szkoleniowych, startów w wyznaczonych
imprezach krajowych i zagranicznych,
b) bieżącego informowania Trenera Kadry o sprawach osobistych uniemożliwiających
udział w zaplanowanej akcji szkoleniowej,
c) propagowania dyscypliny, w tym: noszenia stroju reprezentacji, dbania o zewnętrzny
wizerunek Kadry Narodowej, wizerunek Polskiego Związku Gimnastycznego, udziału
w turniejach pokazowych, udziału w spotkaniach promujących gimnastykę,
d) przestrzegania i stosowania się do postanowień organizatora zawodów, trenera
(trenerów) oraz kierownictwa danej imprezy,
e) rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z
kierownictwem lub trenerem Reprezentacji.
4. Przy typowaniu zawodnika na zawody międzynarodowe decyduje komunikat z zawodów
tj. kolejność zajętych miejsc - możliwość występu w finałach na poszczególnych
przyrządach.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
18/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
5. Wśród członków Reprezentacji Narodowej musi panować zrozumienie i wzajemny
szacunek
w stosunku do trenera, zawodników oraz innych osób z ekipy.
6. Obsadę trenerów na zawody międzynarodowe wnioskuje Komisja MetodycznoSzkoleniowa, opiniuje i akceptuje Zarząd Sekcji, a zatwierdza Zarząd PZG.
7. Przy typowaniu trenerów do reprezentowania barw narodowych pierwszeństwo mają:
a) trener kadry (w uzasadnionych przypadkach asystent trenera kadry),
b) trener, który posiada najwięcej zawodników w zespole reprezentacyjnym,
c) trener najlepszego zawodnika,
d) trener biorący udział w zgrupowaniach i konsultacjach centralnych organizowanych
przez PZG.
8. Trener posiadający zawodników w kadrze seniorów i juniorów PZG zaliczony jest
automatycznie do trenerów centralnego szkolenia PZG.
9. Obowiązkiem trenera wyjeżdżającego na zawody międzynarodowe z kalendarza imprez
PZG jest złożenie pisemnego sprawozdania wraz z komunikatem z zawodów w terminie
dwóch tygodni do Komisji Metodyczno-Szkoleniowej oraz biura PZG.
10. Obowiązkiem zawodnika, z chwilą powołania do Reprezentacji Narodowej, jest godne
reprezentowanie klubu, kraju w międzynarodowych zawodach sportowych.
11. Zawodnika Reprezentacji Narodowej odwołuje Zarząd Sekcji na wniosek trenera Kadry
Narodowej oraz Komisji Metodyczno-Szkoleniowej PZG.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
19/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Prawa, obowiązki i kary
Członka Kadry Narodowej PZG
w gimnastyce sportowej mężczyzn
Prawa:
1. Zawodnik ma prawo brać udział w zgrupowaniach, zawodach i innych akcjach
szkoleniowych organizowanych przez PZG
2. Zawodnik ma prawo do otrzymywania sprzętu osobistego zgodnie z ustaleniami jakie
podjęte są w stosunku do wszystkich zawodników kadry.
3. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy medycznej przysługującej
zawodnikowi kadry.
4. Zawodnik ma prawo do odmowy w akcjach szkoleniowych czy zawodach w
uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach (kontuzja, choroba, nie
powiadomienie w odpowiednim terminie).
Obowiązki:
1. Zawodnik ma obowiązek brać udział w akcjach szkoleniowych i zawodach, na które
został powołany.
2. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć systematycznie i aktywnie w treningach stale
podnosząc swój poziom sportowy.
3. Zawodnik prowadzi "sportowy tryb życia", przestrzega zasady fair play, a jego
zachowanie nie powinno budzić zastrzeżeń.
Kary:
Członek Kadry Narodowej za zachowanie niezgodne z powyższym regulaminem oraz w
przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, działający na szkodę Kadry,
Reprezentacji, Polskiego Związku Gimnastycznego, naruszający normy etyczne i regulaminy
lub dokonujący innych wykroczeń może zostać ukarana w zależności od wagi przewinienia:
• naganą ustną udzieloną przez Trenera Kadry,
• naganą pisemną udzieloną przez Zarząd Główny PZG z powiadomieniem władz
klubu,
• zawieszeniem w prawach członka Kadry Narodowej na okres do pół roku z
powiadomieniem władz klubu,
• wykluczeniem z Kadry i Reprezentacji na okres do 1 roku z powiadomieniem władz
klubu,
• dyskwalifikacją dożywotnią z powiadomieniem władz klubu.
Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd Sekcji na wniosek Trenera Kadry Narodowej
oraz Komisji Metodyczno-Szkoleniowej.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
20/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Prawa i obowiązki
Komisji Metodyczno - Szkoleniowej PZG - Sekcji Męskiej
Obowiązki:
Do obowiązków Komisji Metodyczno - Szkoleniowej należy całokształt następujących spraw
związanych z programowaniem i sterowaniem procesów szkolenia:
1. Opracowanie programu imprez i zawodów na każdy rok kalendarzowy
2. Opracowanie układów klasyfikacyjnych i ich interpretacja
3. Opracowanie przepisów i regulaminów
4. Powoływanie i odwoływanie kadry Juniorów i Seniorów PZG
5. Opiniowanie i zatwierdzanie zawodników i typowanie trenerów na imprezy sportowe.
6. Współpraca z komisją sędziowską
7. Współpraca z klubami.
Prawa:
1. Zgodnie ze strukturą PZG opracowania Komisji Metodyczno - Szkoleniowej muszą
być zatwierdzone przez Zarząd Sekcji Męskiej PZG. Niemniej jednak ewentualne
zmiany muszą się odbywać na zasadzie merytorycznej dyskusji z przedstawicielami
Komisji Szkoleniowej.
2. Przedstawiciel Komisji Metodyczno- Szkoleniowej ma prawo zgłoszenia spostrzeżeń
odnośnie pracy biura, Komisji Sędziowskiej, organizatora imprez, pracy trenerów
centralnego szkolenia oraz innych problemów dotyczących szkolenia.
3. Komisja Szkoleniowa ma prawo odwołać zawodnika z kadry czy trenera
niespełniającego powierzonego mu zadania, względnie w sytuacji, kiedy jego
zachowanie nie odpowiada przyjętym normom.
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
21/22
Polski Związek Gimnastyczny
Gimnastyka Sportowa Mężczyzn
13.11.2014 r.
Minima klasyfikacyjne
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego ustala następujące minima dotyczące
zdobywania klas sportowych:
klasa młodzieżowa
klasa III
klasa II
klasa I
- 52,0 pkt. w wieloboju
- 72,0 pkt. w wieloboju
- 72,0 pkt. w wieloboju
- 72,0 pkt. w wieloboju (12,0pkt. na przyrządzie i 13,0 pkt. na skoku
klasa mistrzowska
- 72,0 pkt. w wieloboju ( 12,0 pkt. na przyrządzie i 13,0 pkt. na skoku
przez konia w finale zalicza klasę mistrzowska)
przez konia na IMP i DMP w jednej z konkurencji wieloboju gimnastycznego.)
Klasę M, I i II zawodnik może zdobywać na zawodach centralnych organizowanych przez
PZG (IMP, DMP, Zawody Klasyfikacyjne, Zawody Międzynarodowe właściwej rangi).
Klasę III i młodzieżową można zdobywać na zawodach okręgowych lub klubowych.
Różne
1. Sposób składania i rozpatrywania protestów:
- Składający protest winien wpłacić kaucję (300 zł);
- Protest rozpatrywany jest przez:
a) Arbitra,
b) Sędziego głównego zawodów,
c) Przedstawiciela PZG (członek lub przewodniczący K-M-S);
- w przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona;
- w przypadku uznania, że protest był niezasadny wpłacona kwota przepada na
rzecz Sekcji Męskiej PZG.
Wszystkie regulaminy rozgrywanych zawodów, komunikaty zawodów, zmiany układów
klasyfikacyjnych i ogłoszenia KMS, będą na bieżąco publikowane na stronie
internetowej PZG. www.pzg.pl
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI METODYCZNO-SZKOLENIOWEJ
GIMNASTYKI SPORTOWEJ MĘŻCZYZN
mgr Mariusz Wroński
PZG-GSM-KMS-RegulaminCIS-2015
www.pzg.pl
22/22