PROTOKÓŁ NR IX/2015 z obrad Sesji Rady

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ NR IX/2015 z obrad Sesji Rady
PROTOKÓŁ NR IX/2015
z obrad Sesji Rady Gminy Jejkowice
odbytej w dniu 05 października 2015r.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych – na stan 15.
Załącznik nr 1 - Lista obecności radnych
Ponadto w Sesji uczestniczyli:
1. Pan Marek Bąk – Wójt Gminy
2. Pan Stanisław Cichecki – Radca Prawny
3. Pani Patrycja Szulik – Skarbnik Gminy
4. Pan Arkadiusz Zimoń – Kierownik Referatu Inwestycji
5. Pani Jadwiga Zimoch – podinspektor ds. kard i oświaty
6. Pani Klaudia Podleśny - protokolant
Proponowany porządek obrad Sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otwarcie Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w
okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników z Gminy Jejkowice do sądów
powszechnych na kadencje 2016-2019.
Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze
2015 roku.
Ustalanie terminu kolejnej sesji.
Wolne głosy i wnioski.
Zamkniecie obrad Sesji.
Przyjęty porządek obrad Sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10a.
11.
12.
13.
Otwarcie Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w
okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników z Gminy Jejkowice do sądów
powszechnych na kadencje 2016-2019.
Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze
2015 roku.
Zaopiniowanie wniosków mieszkańców Gminy Jejkowice, które wpłynęły do Urzędu
Gminy.
Ustalanie terminu kolejnej sesji.
Wolne głosy i wnioski.
Zamkniecie obrad Sesji.
Streszczenie przebiegu obrad Sesji
Ad.1
Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Mieczysława Wojaczek,
który powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy biorących
udział w Sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność
posiedzenia. Frekwencja wyniosła 100%.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia. Wójt Gminy wystąpił
z wnioskiem o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o pkt. 10a dotyczący
zaopiniowania wniosków mieszkańców Gminy Jejkowice, które wpłynęły do Urzędu Gminy.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Ad.4
Protokół z poprzedniej Sesji czytali Wiceprzewodniczący – Pan Leszek Rusiński i Radna –
Pani Anna Prudel, którzy zgodnie stwierdzili, że zapis protokołu jest zgodny z faktycznym
przebiegiem obrad. W związku z powyższym protokół ten został jednogłośnie przyjęty.
Ad.5
Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym w okresie od
10.08.2015r. do 05.10.2015r.
Załącznik nr 2
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym w okresie
od 27.04.2015r. do 25.05.2015r.
Pan Wójt poinformował Radnych jakie kwoty dotacji przekazywane są w sąsiednich gminach
na kluby sportowe gdzie drużyny grają w klasie okręgowej. Gaszowice przekazują 52 000 zł,
Czernica 37 000 zł, natomiast nasza Gmina przekazała dotację w kwocie 51 000 zł, przy czym
trzeba zaznaczyć, że Gmina Gaszowice nie łoży ani złotówki na utrzymanie boiska, a u nas na
utrzymanie boiska zostało przekazane 16 000 zł.
Pani Krystyna Janusz zapytała Wójta o jaką działkę chodzi którą sprzedano
Pan Wójt odpowiedział, że jest to działka od Pana Gruszczyka
Pan Marek Ryszka powiedział, że taką żywotną sprawą jest stan szpitala w Rydułtowach jest
dużo zamętu na ten temat i zapytał czy są jakieś decyzje jak to dalej będzie wyglądało ?
Pan Wójt powiedział, że cały czas trwają negocjacje, ale wydaje mi się, że decyzja już
zapadła jest wprowadzany program naprawczy, który został przedstawiony przez Starostwo
Powiatowe, które zakłada połączenie niektórych oddziałów i przeniesienie do Wodzisławia
albo do Rydułtów, takim przykładem jest ginekologia i położnictwo z Rydułtów zostanie
przeniesione w całości do Wodzisławia. My próbowaliśmy bronić tych oddziałów tej
Ginekologii bo wiadomo, że patrząc z perspektywy powiatu rybnickiego najwięcej pacjentów
z naszych Gmin jest właśnie na Ginekologii i Położnictwie, powiem szczerze, że nie dało się
nic zrobić sytuacja szpitala jest bardzo trudna zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi 35 mln
złotych i z roku na rok rośnie. Wpłynęło pismo anonimowe by przekształcić szpital w spółkę
prawa handlowego gdzie gminy wraz z starostwem były by udziałowcami stąd też były te
dwa spotkania z powiatem wodzisławskim i rybnickim, ale spółka prawa handlowego nie
może mieć ujemnego bilansu. Co najważniejsze jest gwarancja zatrudnienia.
Ad.6
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży miała swoje posiedzenia w dniu
20 sierpnia 2015r. Na posiedzeniu obecni byli: Pan Wójt,Pani Dyrektor Przedszkola Agnieszka Konsek, Pan Arkadiusz Zimoń - kierownik Inwestycji, Pan prezes klubu - Łukasz
Szczyrba wraz z zarządem. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie jednostek
oświatowych do nowego roku szkolnego oraz klubu LKS Jedność Jejkowice do sezonu
piłkarskiego.
Kolejne posiedzenie Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży miała 28
września 2015r. Na posiedzeniu obecni byli: Pan Wójt, Pani Skarbnik - Patrycja Szulik, pani
Jadwiga Zimoch - podinspektor ds. oświaty i kadr.
Komisja opracowała następujące tematy:
- Analiza budżetu za I półrocze 2015 roku. Głos zabrała Pani Skarbnik, która szczegółowo
zanalizowała budżet, a dokładnie plan i wykonanie budżetu na tematy dotyczące oświaty
i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki
społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
kultury fizycznej
- Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Jejkowice dla pracowników
oświaty. Wnioski dotyczyły Pana Tomasza Śmieja nauczyciela Gimnazjum oraz dwóch
nauczycieli Szkoły Podstawowej Pani Aleksandry Kuśka oraz Pani Doroty Chojnackiej Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski.
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2016 rok. Zgłoszono następujące
wnioski:
a) zwiększenie dotacji dla klubu LKS Jedność Jejkowice
b) zakup działek pod boiska sportowe
c) umożliwienie pracownikom gminy udział w szkoleniach dotyczących poyskiwania
funduszy zewnętrznych
d) zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu wokół nowego przedszkola
e) kontynuowanie wydawania biuletynu
f) zabudowanie górnego holu w bibliotece
Komisja Rewizyjna miała posiedzenie 24 sierpnia 2015r.
Komisja opracowała następujące tematy:
- Kontrola wydatków poniesionych na działalność administracyjną Urzędu Gmny w roku
2015 w zakresie - zakupu druków, artykułów biurowych, prasy i publikacji
- Przedszkola - kontrola wydatków ponoszonych na zakup wyposażenia oraz zakup
materiałów biurowych, dekoracyjnych i publikacji.
Komisja nie wniosła uwag do kontrolowanych tematów.
Kolejne posiedzenie Komisja Rewizyjna miała 01 października 2015r.
Komisja opracowała następujące tematy:
- Kontrola wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie utrzymania obiektów
sportowych - utrzymanie boiska sportowego.
- Kontrola wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.
Komisja nie wniosła uwag do kontrolowanych tematów.
Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii
miała swoje posiedzenie w dniu 29 września 2015r. Na posiedzeniu obecni byli: Wójt Gminy,
Zastępca Wójta Gminy - Pani Joanna Warło-Wolny, Pani Skarbnik – Patrycja Szulik,
Kierownik Referatu Inwestycji - Arkadiusz Zimoń, Inspektor - Wiesława Bednarek,
Przewodniczący Rady Gminy - Mieczysław Wojaczek.
Komisja omówiła następujące tematy:
- Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Omówienie kryteriów nowego przetargu na zagospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Jejkowice - pojawiła się nowelizacja ustawy, ujęte w specyfikacji aby od
czerwca do września był 1 wywóz śmieci niesegregowanych, wywóz śmieci dla firm zostaje
bez zmian, dyskusja nad opłatą ryczałtową.
- Wnioski Komisji do projektu budżetu Starostwa na 2016r. Zgłoszono następujące wnioski :
a) Kontynuacja remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5601S – ulica Główna wraz
z wymianą kanalizacji deszczowej.
b) Zabezpieczenie środków na naprawy interwencyjne na drogach powiatowych.
c) Oświetlenie przejść dla pieszych.
d) Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Sumińskiej – zabudowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
e) Odtworzenie rowów melioracyjnych przy ulicy Niedobczyckiej.
- Wnioski Komisji do projektu budżetu Gminy na 2016r. Przewodnicząca Komisji
powiedziała, że jeżeli chodzi o wnioski do budżetu Gminy były to wnioski gdzie się już
pojawiały, które zostają jakby zawsze ujęte ponieważ muszą być ujęte, natomiast z nowości
które się pojawiły to jest zabezpieczenie finansowe w celu pozyskania działek pod boiska
wielofunkcyjne oraz zarezerwowanie środków na termomodernizację obiektu sportowo
kulturalnego. W sprawach bieżących ruszy akcja ankietowania mieszkańców w temacie
dotyczącym wymiany kotłów CO.
Pan Wójt powiedział, że przystąpiliśmy do konkursu na dofinansowanie stworzenia programu
gospodarki niskoemisyjnej, dostaliśmy pieniądze z WFOŚ, więc ruszy to ankietowanie
mieszkańców.
Pan Leszek Rusiński zapytał czy nowelizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami wymaga
dużych zmian ?
Pani Joanna Węgrzyk powiedziała, że część rzeczy mamy już zrobionych natomiast jest
sprawa tego PSZOP-u który się już pojawił na początku kiedy wchodziliśmy w uchwałę
śmieciową ale nie był tak ostrym wymogiem.
Pan Marek Ryszka powiedział, że była dyskusja na temat, warunków które wpłynęły by na
obniżenie ceny. Pierwszą propozycja była o kubłach niesegregowanych oprócz tego była
dyskusja na temat odpadów zielonych. Podam przykład, że w maju w dwóch zbiórkach
oddano łącznie 4301 worków z odpadami z 700 posesji, a w czerwcu 2673 z 632 posesji,
średnio z jednej zbiórki odpadów są odbierane z 1/3 posesji. Jeżeli chodzi o odpady zielone to
wypada średnio w maju 6 worków na posesję a w czerwcu ponad 4 czyli 1/3 mieszkańców
oddaje odpady zielone a 2/3 tego nie robi. Nasuwa się pytanie czy nie wprowadzić do
przetargu rozwiązań które spowodują, że mieszkańcy zaczną u siebie te odpady
zagospodarowywać np. kompostownki.
Pan Wójt powiedział, że dyskutujemy z każdą firmą radzimy się co zrobić aby ta stawka nie
wzrosła, na pewno jednym z takich proponowanych rozwiązań jest wydzielenie popiołu.
Pan Leszek Rusiński powiedział, że kwestia związana z odpadami biodegradowalnymi należy
utrzymać to tak jak to jest do tej pory
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że pod koniec roku sprawa się rozstrzygnie
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rzemiosła, Handlu, Drobnej Wytwórczości
i Finansów miała swoje posiedzenie 30 września 2015r. Na posiedzeniu obecni byli: Pan
Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy Pani Joanna Warło-Wolny oraz Pani Skarbnik – Patrycja
Szulik.
Komisja omówiła następujące tematy:
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.- dochód budżetu za I półrocze
zrealizowany został w 49,7%, wydatki 47,3%.
- Ocena realizacji wpływów z podatków za I półrocze 2015 r. - wpływ podatków osób
fizycznych wyniósł 43,8%, osób prawnych 79,8%.
- Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2016 r. Komisja zgłosiła następujące
wnioski:
a) zakup działek na własność Gminy pod budowę boisk wielofunkcyjnych i innego
przeznaczenia
b) naprawa dróg po zimie
c) budowa całych lub częściowych odcinków dróg
d) zakup samochodu strażackiego dla OSP
e) studnia chłonna na ul. Przemysłowej
Pan Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o studnie chłonną dziś zostały wykonane odwierty teraz
czekamy na wynik badania
Pan Leszek Rusiński zapytał na jaką głębokość zostały zrobione odwierty
Pan Arkadiusz Zimoń odpowiedział, że na 5m, ale na 3 m już pojawiła się woda
Ad.7
Interpelacji i zapytań nie stwierdzono.
Ad.8
Pani Jadwiga Zimoch powiedziała, że na poprzedniej Sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie
zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego informacji o kandydatach na ławników.
Kandydatką do Sądu Okręgowego w Gliwicach jest Pani Ewa Śpiewok, natomiast kandydatką
do Sądu Rejonowego w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych jest Pani Teresa Pieczka.
Pan Przewodniczący Rady przypomniał, że mieliśmy powołać 3 osoby a niestety mamy tylko
dwie
Pani Jadwiga Zimoch powiedziała, że w celu przeprowadzenia wyborów należy powołać
Komisję Skrutacyjną.
Pani Irena Krypczyk zaproponowała kandydaturę Pani Joanny Węgrzyk oraz Pani Anny
Prudel, które wyraziły zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej.
Jako trzeciego członka Pani Irena Krypczyk zaproponowała Pana Leszka Rusińskiego, który
także wyraził zgodę na pracę w komisji. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wszyscy Radni jednogłośnie byli za przyjęciem wybranego składu Komisji Skrutacyjnej.
Komisja ze swego składu wybrała na Przewodniczącego Pana Leszka Rusińskiego.
Komisja rozdała karty do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego. Po
przeprowadzeniu głosowania i rozdaniu kart ogłoszono 5 - minutową przerwę w obradach.
Po przerwie członkini Komisji Skrutacyjnej Pani Joanna Węgrzyk podała wynik głosowania
tajnego.
Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Skrutacyjnej Nr 1
Następnie Komisja rozdała karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Po
przeprowadzeniu głosowania i zebraniu kart ogłoszono 5 - minutową przerwę w obradach.
Po przerwie członkini Komisji Skrutacyjnej Pani Joanna Węgrzyk podała wyniki głosowania
tejnego.
Załącznik nr 4 - Protokół Komisji Skrutacyjnej Nr 2
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr IX/46/2015
Ad.9
Pan Arkadiusz Zimoń powiedział, że 20 sierpnia 2015 roku wpłynęło od Marszałka
Wojewódzkiego do Wójta Gminy Jejkowice pismo w sprawie wydania opinii w formie
uchwały Rady Gminy Jejkowice co do treści zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji
Rybnik. To samo pismo zostało także skierowane do miasta Rybnika oraz Żor jak również do
Gminy Gaszowice. Projekt uchwały zostaje złożony w wykonaniu nałożonego mocą art. 43
ust 2b ustawy Prawo wodne obowiązku zaopiniowania propozycji zmian w planie aglomeracji
Rybnik, która została utworzona w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych tzw. KPOŚK. KPOŚK określa plany inwestycyjne w dziedzinie gospodarki
wodno - ściekowej jaki musi być zrealizowany przez Polskę w celu osiągnięcia wymaganych
efektów ekologicznych przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej,
zawartych w Dyrektywie 91/217/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Aglomeracja Rybnik wyznaczona została Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 46/08
z dnia 16.08.2015 roku, a jej obszar obejmuje miasto Rybnik oraz fragmenty miasta Żory oraz
Gminy Jejkowice i Gminy Gaszowice. Zmiana w planie aglomeracji Rybnik polega na
zmniejszeniu aglomeracji ze względu na RLM (równoważną liczbę mieszkańców)
z wielkości 161978 RLM na 154268 RLM. Natomiast obszar i granice aglomeracji Rybnik
zostały skorygowane do granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych
pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.
Komisja Rolna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 6 – Uchwała Nr IX/47/2015
Ad.10
Pani Skarbnik Patrycja Sulik uzupełniła, że zaległości za opłatę śmieciową na I półrocze
wynosiły 72 osoby,a na 3 kwartały 96 osób.
Budowa przedszkola wyniosła w 2015 roku wydatki 1 2720935,07 zł
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4200/IV/203/2015 z dnia 15 września 2015 roku IV
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wszystkie Komisje na posiedzeniach pozytywnie rozpatrzyły informację o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Po przedstawieniu opinii RIO Przewodniczący Rady zarządził głosowanie jawne, w którym
jednogłośnie 15 głosami „za” radni opowiedzieli się za zatwierdzeniem informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Załącznik Nr 7 – Uchwała Nr 4200/IV/203/2015
Ad.10a
Pan Wójt powiedział że najważniejszym tematem jest pismo Pana doktora Stolarczyka
w związku z przeprowadzeniem się OPS-u do nowego budynku Przedszkola jest
zainteresowany zakupem budynku komunalnego gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia. Temat
na każdej z Komisji został poruszony, pojawiło się parę zastrzeżeń i nowa propozycja by
zaproponować Panu Stolarczykowi nie zakup budynku tylko umowę użytkowania
wieczystego. Po wstępnych rozmowach wiemy że takie zainteresowanie jest tylko teraz
potrzebujemy opinii Rady Gminy czy możemy przystępować do dalszych procedur czyli
sporządzenie jakiegoś kosztorysu bo wiadomo musi to być wszystko uregulowane formalnie.
Będziemy się później zastanawiali na jaki okres to użytkowanie wieczyste czy to ma być ten
minimalny okres 45 lat czy maksymalny 99 lat, jak również zastanawiać się będziemy nad
wynagrodzeniem czy to ma być 50% wartości czy 75% wartości nieruchomości. Należy
zaznaczyć również, że konieczny jest również przy użytkowaniu wieczystym przetarg.
Wiadomo, że Gmina jest zainteresowana ciągłością opieki zdrowotnej więc tutaj jest
argument nie do podważenia jeżeli pojawiłyby się inne oferty aby unieważnić przetarg. Dla
Gminy najistotniejsze jest to aby dalej tam pozostał ośrodek zdrowia.
Pan Leszek Rusiński powiedział, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie przynoszące dla
Gminy korzyści finansowe
Pan Wójt powiedział, że same utrzymanie tego budynku jest drogie ponieważ jest tam
ogrzewanie olejowe jak również budynek nadaje się do generalnego remontu
Pan Marek Ryszka zapytał co się stanie w przypadku jeżeli użytkownik będzie chciał odstąpić
od tego warunku
Pan Wójt odpowiedział, że wraca to na własność gminy
Pan Marek Ryszka powiedział że umowa, czy będzie dłuższa czy krótsza kiedyś wygasa i co
potem ?
Pan Mecenas: jeżeli przyjmiemy opcje maksymalna 99 lat to jest to dla kolejnych pokoleń
rozpatrzenie tego tematu, natomiast gdyby się miało coś takiego zdarzyć to jest prawo kupna
bezprzetargowego
Pan Marek Ryszka: Jeżeli użytkownik wystąpi o kupno czy Gmina ma prawo się nie
zgodzić ?
Pan Mecenas: tak ma prawo się nie zgodzić, istniał przepis, że Gmina musiała się zgodzić ale
został przez Trybunał Konstytucyjny w tym roku zakwestionowany więc nie ma sytuacji
możliwości automatycznego przejścia jak na razie. Politycy wiele razy mówili o
konieczności odejścia od prawa użytkowania wieczystego ale ponieważ fakt prawa
użytkowania wieczystego jest zapisany w Konstytucji wiadomo, że jeżeli nie będzie
większości dla możliwość zmian
w Konstytucji to prawo nie będzie takie łatwe do uchylenia, w każdym razie generalnie
można jeszcze jedną rzecz przewidywać, że gdyby zlikwidowano użytkowanie wieczyste to
uważam że powinien być jednak wprowadzony przepis dający prawo warunku przenoszenia
z użytkowania wieczystego do własności bo w tej chwili jest przepis prawa cywilnego który
zabrania sprzedaży pod warunkiem, jedynym ewentualnym zabezpieczeniem byłoby prawo
odkupu gdyby to chciał zbyć i to po cenie nie niższej niż cena zakupu ale prawo odkupu ma
okres 5 lat ważności. Pytano mnie również czy jest jakiś przepis o możliwości odejścia od
przetargu bo mamy pewnego kupca, lecz nie znalazłem żadnego takiego przepisu.
Pani Joanna Węgrzyk zapytała, jak to wygląda gdyby Pan Stolarczyk zmarł
Pan Mecenas powiedział, że gdyby zmarł to jest to przedmiot prawa majątkowego czyli
prawo spadkowe.
Pan Wójt powiedział, że dla nas największym zabezpieczeniem jest to, że nie można zmienić
charakteru tego budynku
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że jest to jedna z trudniejszych decyzji jakie mamy
w tej kadencji podjąć, z jednej strony chcemy by ta jakość usług była na odpowiednim
poziomie i była rozszerzona, a tak jak na wstępie dyskutowaliśmy o szpitalu w Rydułtowach
są pewne ramy budynku i drewniany strop, że nie ma możliwości przystosowania do tego. Na
dzień dzisiejszy ta przychodnia jest w tym budynku jakimś cudem dostosowana do warunków
i funkcjonuje. Tutaj w grę wchodzi również kawałek gruntu bo musi być parking. Więc
decyzja musi być podjęta.
Pan Marek Ryszka zapytał czy osoba, która będzie użytkować, może bez zgody właściciela
scedować tą umowę użytkowania na inną osobę
Pan Mecenas odpowiedział, że może ale pod tym samym warunkiem
Pan Wójt powiedział, że po rozmowie z Panem doktorem Stolarczykiem deklaruje, że chce
włożyć konkretne pieniądze w ten budynek, chce go wyremontować jak również pozyskiwać
środki z Unii Europejskiej, a wiemy że w tym rozdaniu te środki na opiekę zdrowotną są
spore
Pan Mecenas powiedział, że jest jeszcze jedna sprawa którą sobie musimy zastrzec chodzi
o drogę dojazdową do Urzędu Gminy, dlatego, że to nie jest wydzielona działka, można by
popracować nad wydzieleniem działki ale jest to znowu dodatkowy koszt, natomiast
gwarantując sobie służebność dojazdu pod drogę do tych działek i dalej do szkoły gwarantuje
nam pełne prawo
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że z tą służebnością do końca tak nie jest ponieważ
gdyby na tej drodze na której my tą służebność damy Panu Stolarczykowi był wypadek to
odpowiada ten który jest właścicielem drogi
Pan Mecenas powiedział, że tak odpowie wtedy właściciel ale jest jedna zasada z drugiej
strony na pewno na miejscu nowego właściciela to on sobie ten budynek ubezpieczy
Pan Marek Ryszka : czyli z tego by wynikało, że jeżeli chodzi o budynek który byłby
własnością to robi to użytkownik, a jeżeli chodzi o teren czy to w takim razie my byśmy
musieli partycypować w utrzymaniu tego trenu
Pan Mecenas odpowiedział, że jest to prawo przechodu i przejazdu, prawo obowiązku
utrzymywania
Pan Marek Ryszka: czyli Gmina nie będzie miała obowiązku utrzymywania drogi, a jeżeli się
coś stanie to będzie musiała zapłacić odszkodowanie, moim zdaniem koszty utrzymania grogi
powinien ponosić ten kto będzie płacić za odszkodowanie
o tym właśnie mówię czy w przypadku tego, kto będzie musiał ponosić koszty utrzymania tej
drogi
Pan Wójt powiedział, że Pan Mecenas mówi, że jeżeli by się to sprzedało całe razem z drogą
to ustanawiamy służebność na tej drodze, więc właścicielem w tej szerokości drogi byłby Pan
doktor. Ja stoję na stanowisku by wydzielić tę drogę
Pan Przewodniczący zapytał Radnych jakie jest ich stanowisko w tej sprawie
Wszyscy Radni stoją na stanowisku by przekazać to w użytkowanie wieczyste Panu
Stolarczykowi, a drogę odpowiednio wydzielić i zostawić na utrzymaniu Gminy.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że drugie pismo które wpłynęło do Rady jest wniosek
kilku mieszkańców ul. Fr. Prusa, mamy również do wniosku dokumentację zdjęciową.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Arka Zimonia o przedstawienie wniosku
Pan Arkadiusz Zimoń powiedział, że wniosek wpłynął 14 sierpnia z prośbą o nieodpłatne
przejęcie drogi. Mieszkańcy chcą przekazać droge, która stanowi dojazd do 4 posesji
i stanowi służebność drogową, droga ta jest wstępnie utwardzona przez tych mieszkańców
i jest w trakcie krawężnikowania. Parametry tej dogi wynoszą długość około 100m, szerokość
na początku 5m, potem droga się zwęża do 4 m, a na końcu jest już 3,30m. Droga jest ślepa
i na dzień dzisiejszy nie ma ją w planie zagospodarowania przestrzennego, gdyby Rada
wyraziła zgodę najpierw właściciele działek we własnym zakresie musieliby wydzielić te
działki
Pani Joanna Węgrzyk powiedziała, że nie jest to pierwszy przypadek mieszkańców którzy do
nas z takim pismem przychodzą, musimy być tutaj wiarygodni i konsekwentni więc
w związku z tym jest mnóstwo dróg które są drogami nieprzelotowymi więc odpowiedz jest
jedna nie spełnia tych wymogów póki co, a oprócz tego mamy jakby kolejkę rozpatrywania
tych wniosków więc Rada Gminy zajmie się tym w odpowiednim czasie
Pan Mieczysław Wojaczek powiedział, że byłoby zasadne by odpisać , że w związku
z brakiem środków finansowych wniosek będzie rozpatrywany w terminie późniejszym
Pan Marek Ryszka zapytał czy jeżeli drogi nie ma w planie zagospodarowania przestrzennego
czy my w ogóle możemy taką drogę w bliższej czy dalszej perspektywie przejąć
Pan Mecenas odpowiedział, że możemy zawsze, ponieważ nie jest w planie nie musimy
Ad.11
Termin kolejnej Sesji ustalono na 23 listopada 2015r.
Ad.12
Pan Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do Rady Gminy z Urzędu Miasta
i Gminy Koniecpol z prośbą o pomoc finansową w budowie wodociągu miejskiego
w Gminie Koniecpol w związku z suszą, która wystąpiła na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
oraz zapytał Radnych jakie jest ich stanowisko w tej sprawie
Pan Marek Ryszka powiedział, że coś by trzeba dać
Pan Leszek Rusiński: zostało wspomniane, że Gmina Koniecpol miała dosyć duże problemy
finansowe czym to było spowodowane, ja bym się zastanowił jest ewentualnie od tego
Wojewoda, Marszałek Województwa i nawet Rząd , ile w tym momencie Gmina jest w stanie
przekazać
Pan Wójt powiedział, że rozważymy z Panią Skarbnik czy mamy z czego pomóc bo to jest
podstawa, tylko nie liczyłbym na jakieś duże kwoty bo faktycznie to co Pan Leszek Rusiński
powiedział, że program naprawczy nie bierze się sam z siebie tylko z jakieś niegospodarności,
a druga rzecz nie jesteśmy odpowiednimi instytucjami żeby takiej pomocy udzielać
Pan Wójt powiedział, że udało się wspólnymi siłami pozyskać dla naszego OSP samochód
terenowy marki Mercedes GD 290 jako nieodpłatne przekazanie majątku straży granicznej
i teraz te pieniądze są potrzebne na remont tego samochodu
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że bardzo ważną rzeczą, która najprawdopodobniej się
już nie powtórzy za naszej kadencji są Światowe Dni Młodzieży do naszej Parafii ma
przyjechać 70 osób z całego świata i byłoby naprawdę wspaniałą rzeczą byśmy umieli tym
ludziom pokazać naszą miejscowość, nasze tradycje trzeba ich jakoś przyjąć
Wójt Gminy powiedział, że filmik promujący Gminę Jejkowice został ostatnio transmitowany
w Chicago, jest to ogromne wyróżnienie dla naszej Gminy
Pani Joanna Węgrzyk powiedziała, że w marcu tego roku mówiłam o czystym ogrzewaniu
w związku z tym weszłam w kontakt z Panami z czystego ogrzewania.pl, napisałam e-maila
z zapytaniem jak to wygląda i Pan który obsługuje Rybnik do mnie zadzwonił. Był
zachwycony, że ktoś z samorządu się tym zainteresował. Jak wiadomo Rybnik wchodzi w
inicjatywę „wyjście smoga” jest to inicjatywa prowadzona magistratu z CRIS-em, jest to po
to by pokazać, że mieszkamy tez na obrzeżach tego Rybnika, u nas 90% domów jest
ogrzewanych na węgiel więc może warto by było i uważam, że jest to zasadne i będę do tego
zmierzać żeby takie spotkanie zostało zorganizowane żeby tych panów zaprosić. Oni byli już
w większości dzielnic Rybnickich, mieli spotkanie w Rydułtowach, spotkanie traw około 1,5
godziny. Panowie przywożą dwa kosze pokazują jak działa spalanie węgla po staremu a jak
po nowemu oprócz tego pokazują w jaki sposób można zmodernizować stare kotły. Myślę, że
też powinniśmy w to wejść spróbować, natomiast dla mnie największym problemem byłoby
to aby zmotywować mieszkańców żeby przyszli.
Pan Przewodniczący powiedział, że spotkanie jest jak najbardziej zasadne miałoby sens
gdyby było zorganizowane na początku sezonu grzewczego
Pani Joanna Węgrzyk powiedziała, że jestem umówiona z tym Panem na telefon i jeżeli będę
mieć akceptację rady to on w ciągu 15 min jest gotowy zrobić plakat i przysłać, zasadne jest
by to był ostatni tydzień października albo początek listopada
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że Rada jest jak najbardziej za propozycją Radnej Pani
Joanny Węgrzyk
Pan Marek Ryszka powiedział, że od paru miesięcy weszła nowa ustawa dotycząca wycinki
drzew i krzewów na terenach prywatnych i jest taka informacja już na stronie internetowej
i dobrze byłoby się z tym zapoznać bo są zaostrzone warunki wycinki i jest tam ciekawostka,
że nie można teraz nawet ściąć korony
Pan Wójt powiedział, że faktycznie wymogi co do wycinki drzew są bardziej rygorystyczne
ale znowu kary są mniej dotkliwe niż poprzednio więc poszło to w tą stronę, ale myślę, że są
łatwiejsze i przejrzyste niż liczenie wieku drzewa
Pan Marek Ryszka powiedział, że z tego również wynika, że jeżeli ktoś chce ściąć koronę
drzewa to wtedy musiałby mieć zgodę na wycinkę
Pan Leszek Rusiński powiedział, że ma uwagę dla całej Gminy związaną nie tylko
z utrzymaniem dróg po zimie ale też i przed zimą bo w tej chwili daje się zauważyć bardzo
dużo takich lokalnych dziur, które się niestety powiększają, dobrym zwyczajem było to, że
były zastosowane plomby betonowe i to wtedy w jakiś sposób zatrzymywało te niszczenie
tych dróg. Dobrze byłoby o czymś takim pomyśleć albo wygospodarować na tyle pieniędzy
żeby jednak niewielkie ilości tego asfaltu tam zastosować
Pan Przewodniczący powiedział, że referat inwestycji rozpatrzy tę sprawę
Ad.13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział w sesji i na tym zakończył obrady.
Protokołowała:
/-/ Klaudia Podleśny