regionalna dyrekcja ochrony środowiska w katowicach

Transkrypt

regionalna dyrekcja ochrony środowiska w katowicach
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.4242.148.2014.JKS.8
z 26 sierpnia 2015 r.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
0 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U . z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),
w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U . z 2013r. poz. 267
z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że
postanowieniem z 21 sierpnia 2015r. zn.: WOOŚ.4242.148.2014.JKS.7 uzgodnił realizację
1 określił warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych na działkach o numerach ewidencyjnych
105/1 km4 i 96/4 km 3, o maksymalnej mocy do 2,0MW (włącznie) każda, na terenie obrębu
geodezyjnego Pawłów pn.: „Turbina wiatrowa MR1 i M R 2 " .
Na ww. postanowienie nie służy stronom zazs'enie.
Zawiadomienie stron postępowania o ww. postanowieniu uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 405, w dniach pracy urzędu
w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu: (32)4206815. .
Regionalny Dyrek^Ochrony Środowiska
mgr-Bernard Blaszczyk
ul.Dqbrowskiego 22,40-032 Katowice, tel. (+48 32) 42 06 801, faks (+48 32} 42 06 884, http://katowice.rdos.gov.pl