e-VITA II. Kolejne etapy programu, harmonogram działań

Transkrypt

e-VITA II. Kolejne etapy programu, harmonogram działań
e-VITA II
e-VITA II
2006 - 2007
Podpisanie umów o współpracy w ramach programu
Działania informacyjno-promocyjne oraz badanie
potrzeb mieszkańców w gminach
spotkania z przedstawicielami społeczności
Termin: czerwiec – lipiec 2006
Termin: czerwiec – lipiec 2006
Umowa między instytucjami wchodzącymi w skład
Partnerstwa
Umowa pomiędzy FWW a instytucją reprezentującą
Partnerstwo
Cel: przekazanie mieszkańcom informacji o programie, zebranie
danych do przygotowania strategii rozwoju informatyzacji (w
„nowych” gminach), analizy potrzeb szkoleniowych i potrzeb
związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach programu (we
wszystkich gminach).
Efekty: zapoznanie mieszkańców z programem przygotowanie
raportów dotyczących potrzeb związanych z rozwojem IT w
gminach.
Realizator: doradcy programu e-VITA ze Stowarzyszenia
Edukacja Inaczej.
Rola Partnerstwa: promocja i organizacja spotkań w gminie
Przygotowanie lub weryfikacja istniejących gminnych
strategii rozwoju IT (w oparciu o konsultacje społeczne)
w 8 gminach
Termin: lipiec - wrzesień 2006
Cel: przygotowanie strategii, które posłuŜą relacji działań
związanych z informatyzacją w trakcie programu i po jego
zakończeniu
Efekt: przygotowanie dokumentów o charakterze strategii
Realizatorzy:
Infostrategia Kraków – w gminach Baranów Sandomierski,
Bodzanów, Myszyniec, Strzelin, Zawady
Instytut Systemów Sterowania – w gminach Borne Sulinowo,
Dobrcz, PłuŜnica
Rola Partnerstwa: współpraca z realizatorami, w tym
organizacja spotkań i udostępnienie niezbędnych danych
realizatorom strategii.
Dotacje na działania wspierające dostęp do Internetu dla
mieszkańców. (NSK / PPD)
Terminy
koncepcja – czerwiec – wrzesień
prace budowlane wrzesień – grudzień
montaŜ urządzeń – styczeń – marzec
uruchomienie – luty - czerwiec
Cel: Powstanie moŜliwości dla mieszkańców jednej ze wsi
na swobodny dostęp do Internetu.
Efekt: Powstanie Niekomercyjnej Sieci Komputerowej i
Publicznego Punktu Dostępu zarządzanej przez ngo lub
samorząd.
Realizatorzy: Partnerstwo i Fundacja Wspomagania Wsi
Środki: Dotacja do 25’000,-
1
Warsztaty dla gminnych koordynatorów
Termin: wrzesień lub październik 2006
Cel: wsparcie koordynatorów w ich pracy w programie, w tym
pogłębienie wiedzy dotyczącej komunikacji i działań PR,
budowania lokalnych koalicji. Wsparcie roboczych kontaktów
pomiędzy koordynatorami.
Szkolenia z podstawowych umiejętności korzystania z
komputera i Internetu
Realizacja szkolenia dla lokalnych trenerów szkoleń z obsługi
komputera i Internetu z „nowych” gmin: wrzesień 2006
Realizacja szkoleń z obsługi komputera i Internetu dla dorosłych
we wszystkich gminach: styczeń - kwiecień 2007
Cel: wsparcie dorosłych mieszkańców w korzystaniu z Internetu
Realizatorzy: lokalni trenerzy
Realizator: FWW
Efekt: przeszkolenie ok. 70 osób w kaŜdej gminie
Rola Partnerstwa: wydelegowanie koordynatora, opłacenie
kosztów jej/jego przejazdu.
Szkolenia z zaawansowanych umiejętności
wykorzystania narzędzi IT
Rola Partnerstwa: organizacja szkoleń (nabór uczestników,
zapewnienie sali komputerowej, dystrybucja materiałów).
e-Learning
Platforma e-learningowa została przygotowana w ramach eVITA przez Polski Uniwersytet Wirtualny w Lublinie
Termin: listopad 2006 – kwiecień 2007
Cel: pogłębienie umiejętności mieszkańców związanych z
konkretnymi zastosowaniami IT, w szczególności potrzebnych
do realizacji projektów w ramach programu.
Realizatorzy: eksperci FWW
Efekt: przeszkolenie ok. 45 osób w kaŜdej gminie, wsparcie
realizacji projektów.
Rola Partnerstwa: organizacja szkoleń (nabór uczestników,
zapewnienie sali komputerowej, dystrybucja materiałów).
Realizacja indywidualnych projektów wykorzystania IT w
działaniach lokalnych (II edycja):
ogłoszenie konkursu na projekty: wrzesień 2006
wsparcie doradców (spotkania i konsultacje przez Internet)
termin nadsyłania wniosków: listopad 2006
rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2006
udzielenie dotacji: grudzień - styczeń 2006
realizacja indywidualnych projektów wykorzystania IT: styczeń październik 2007
rozliczenie dotacji- październik 2007
Szkolenia e-learningowe będą realizowane w okresie od
września 2006 do października 2007.
Przygotowany jest panel pt.: Przygotowanie i realizacja
projektów na rzecz społeczności lokalnych
Szkolenia będą się odbywały w okresie od września 2006 do
czerwca 2007
Szkolenie są prowadzone przez m.in. Stowarzyszenie Edukacja
Inaczej
Inne tematy zostaną wprowadzone w miarę potrzeb
pojawiających się w ramach programu.
Aplikacje dla samorządów
W ramach programu e-VITA II przygotujemy 1 – 2 aplikacje
Internetowe wspomagające działania samorządów
Jest przygotowana Gminna Platforma Edukacyjna
(www.gpe.edu.pl)
W okresie wrzesień – grudzień 2006 zostaną przygotowane
podstawy nowej aplikacji realizującej potrzeby samorządów i
społeczności
platforma e-sklep
e-księgowość
Od stycznia zaczniemy wdroŜenia w Waszych gminach
2
Doradztwo w realizacji projektów
Doradztwo w przygotowaniu wniosków o
dofinansowanie informatyzacji z funduszy UE
Termin: czerwiec 2006 - maj 2007
Termin: lipiec 2006 - maj 2007
Realizatorzy: eksperci FWW
Realizatorzy: eksperci FWW
Cel: wsparcie realizacji projektów wykorzystania IT w lokalnym
rozwoju
Cel: wsparcie przygotowania przez zainteresowane gminy
wniosków o dofinansowanie działań związanych z
informatyzacją z funduszów UE
Efekt: przekazanie realizatorom projektów praktycznej wiedzy
dotyczącej moŜliwości wykorzystania IT
Efekt: przygotowanie wniosków przez zainteresowane gminy
Rola Partnerstwa: organizacja spotkań, organizacyjne wsparcie
realizatorów projektów, robocze kontakty z FWW.
Rola Partnerstwa: organizacja spotkań, organizacyjne wsparcie
realizatorów projektów, robocze kontakty z FWW.
Ewaluacja Programu
Promocja efektów programu:
Cel: zebranie informacji pomocnych w realizacji podobnych
przedsięwzięć w przyszłości
Efekt: opracowania ewaluacji
Realizator: FWW we współpracy z Partnerstwami
Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Wiejskich: maj 2007
Publikacje
Seminaria informacyjne –wrzesień-listopad 2007
Rola Partnerstwa: dostarczenie końcowego raportu,
dotyczącego efektów realizacji programu w gminie
Witryna Wiejska
Witryna jest platformą internetową słuŜącą do przekazywania
informacji o programie.
Chcemy wspierać aktywnych ludzi mieszkających na wsi w ich
działaniach przekazując im wiedzę i umoŜliwiając kontakty
między nimi.
Witryna udostępnia uŜytkownikom swoje narzędzia:
Biblioteka
Atlas Inicjatyw
Forum
Atlas Inicjatyw IT
Dziękujemy za uwagę
i prosimy o zadawanie pytań
WW jest miejscem promocji nie tylko programu, ale równieŜ
gmin w nim uczestniczących
3