Arkusz oceny studium przypadku

Komentarze

Transkrypt

Arkusz oceny studium przypadku
Podstawy zarządzania, Wydział Zarządzania UW
www.timo.wz.uw.edu.pl
Arkusz oceny studium przypadku
Zespół:
Nazwiska członków zespołu:
1. Adekwatność proponowanych rozwiązań
- Czy rozwiązanie jest wynikiem właściwej interpretacji oraz rzetelnej
analizy problemu
- czy cele proponowanej strategii spełniają kryteria SM- czy
zidentyfikowano problemy i wskazano zmiany, jakich należy dokonać w
organizacji
- czy zastosowano odpowiednie narzędzia analizy otoczenia
- czy zastosowano odpowiednie narzędzia analizy organizacji
- czy cele strategiczne organizacji sformułowano zgodnie ze SMART
2. Możliwość wdrożenia, akceptowalność i realizm propozycji
- czy proponowane działania pozwolą na zmianę sytuacji (czy strategia
jest wynikiem analizy przy pomocy modeli i czy jest kreatywna+osadzona
w danych ze studium przypadku)
- czy proponowane środki są współmierne do celów
- czy zaprezentowano argumenty, wspierające proponowaną strategię
- czy przedstawiono harmonogram wprowadzania zmian i realizacji nowej
strategii organizacji
3. Poprawność merytoryczna propozycji – czy w ścisłym związku z
proponowanym rozwiązaniem zastosowano modele z obszaru teorii
organizacji i zarządzania
- Modele analizy otoczenia organizacji
- Model analizy organizacji + SMART
4. Wrażenie, jakie wywarła firma na komisji przetargowej
- struktura oferty w podziale na części analizy, propozycja oraz ocena
oczekiwanych konsekwencji/korzyści wynikających z realizacji strategii
- poprawność językowa oferty
- wykorzystanie pomocy wizualnych (schematy, infografiki na slajdach
uzupełniające ich treść)
- wyróżniki firmy (w tym wizualizacja – logo, charakterystyka, referencje,
korzyści z wyboru na tle konkurencyjnych firm doradczych)
- dowody na stworzenie oferty w wyniku pracy zespołowej, a nie
indywidualnej
0-10
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-10
0-4
0-2
0-2
0-2
0-10
0-5
0-5
0-10
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2