Grażyna Pawlisz

Transkrypt

Grażyna Pawlisz
GraŜyna Pawlisz
Nazwa firmy:
Moje doświadczenie zawodowe,
waŜniejsze projekty/przedsięwzięcia,
w których uczestniczyłam
ZINK STUDIO
Trener w Projektach „Dla Poparcia Wolnej
Przedsiębiorczości w Polsce”, „Kobieta Aktywna”,
„ISO’team” oraz projektach Fundacji Gospodarczej.
Dwie edycje projektu „Makro szansa dla Mikro firm”
gdzie prowadziłam cykl szkoleń z przedsiębiorczości
oraz indywidualne doradztwo w tym zakresie; trener
biznesu i indywidualny doradca w projekcie „Na Fali”
oraz „Furtka”. Szkoleniowiec i doradca projektu
„Gdyński Biznes Plan”. Prowadzenie szkoleń
otwartych
z
zakresu
przedsiębiorczości
i indywidualnego doradztwa w ramach Pomorskiego
Miasteczka Zawodów. Konsultant w Punkcie
Konsultacyjnym Fundacji Gospodarczej; pełnienie
dyŜurów w Gdyńskim Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości. Cykliczne, tygodniowe szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości dla „starterów”.
Obszary specjalizacji, w których mogę
wesprzeć Beneficjentów GFP
Podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem
i rozwojem firmy od tworzenia wizji i strategii
planowanych
przedsięwzięć
do
źródeł
ich
finansowania. Zagadnienia związane z budowaniem
strategii firmy, tworzenie biznesplanów, marketing.
Dlaczego zostałam doradcą?
Przez kilkanaście lat prowadziłam własną, a obecnie
współprowadzę mikro firmę wraz z córką. Skala
mikroekonomii zawsze była mi bliska. Potrafię i lubię
pracować z ludźmi nad ich pomysłami, urealniać je,
odkrywać z nimi właściwy kształt przyszłych
przedsięwzięć. Potrafię takŜe inspirować innych
i dzielić się z nimi swoją pozytywną energią.