Regulamin REREGULAMIN - Polski Związek Bilardowy

Transkrypt

Regulamin REREGULAMIN - Polski Związek Bilardowy
Regulamin
Zawody Grand Prix Polski w Pool Bilard "WiK POL TOUR" są najważniejszym, polskim cyklem
sportowym. Ich właścicielem jest firma Mak Marketing z Kielc, a Polski Związek Bilardowy nadaje
im rangę ogólnopolskiego turnieju rankingowego. W ciągu roku odbywa się 9 imprez, w tym dwie
w odmianę 14/1, w odmianę 8-bil i 10-bil oraz trzy w odmianę 9-bil. Jeden turniej w odmianę 9-bil
– Polish Open , jest jednocześnie zaliczany do klasyfikacji europejskiej – Best of the East.
Zawodnicy w turniejach POL-TOUR zdobywają punkty rankingowe do klasyfikacji Polskiego
Związku Bilardowego. Wysokości punktów określa oddzielny regulamin. Z każdej z odmian 16
najlepszych w rankingu 2009 roku zakwalifikuje się do finału mistrzostw Polski w 2009 roku
Uwaga!!! Do rankingu 2009 zalicza się najlepsze wyniki z 8 turniejów GPP w Pool Bilard
WiK POL TOUR. Najsłabszy wynik jest wykreślany.
Pula nagród w każdym turnieju w 9-bil, 10-bil i 8-bil wynosi minimum 5.500 zł i zostaje
rozdzielona w następujący sposób: I - 1.300 zł, II – 1.000 zł, III (x 2) - 600 zł, V (x 4) - 300 zł, IX
(x 8) - 100 zł Od nagrody powyżej 750 zł zostanie, zgodnie z polskim prawem, potrącony podatek
w wysokości 10%.W zawodach w 14/1 pula nagród wyniesie min. 4.000 zł.(I - 1.000 zł, II - 600
zł, III (x 2) - 400 zł, V (x 4) - 200 zł, IX (x 8) - 100 zł). W każdym turnieju zwycięzca otrzyma
puchar, a czterech najlepszych medale. W przypadku, gdy mecz finałowy będzie transmitowany
przez TV nagrody finansowe będą wypłacane po zakończeniu meczu finałowego.
Zwycięzca całego rankingu polskiego PZBil w 2009 roku otrzyma nagrodę główną
w postaci samochodu osobowego Opel Corsa .
Warunkiem jednak jego otrzymania będzie:
1. zapłacenie podatku od nagród sportowych, określonych przepisami prawa,
w wysokości 10% wartości samochodu. Kwotę tą nagrodzony przekaże na rachunek Mak
Marketing, a firma wpłaci do Urzędu Skarbowego.
2. podpisanie oświadczenia, że do 31.12. 2010 roku samochód ten nie zostanie
sprzedany i Nagrodzony zachowa naklejone na nim reklamy sponsorów i nazwę imprezy.
Na samochodzie nie mogą się znaleźć żadne inne reklamy. W przypadku zniszczenia
reklam w w/w okresie Nagrodzony musi je odtworzyć na własny koszt.
Nie dotrzymanie któregoś z tych warunków jest równoznaczne z naruszeniem
regulaminu WiK POL TOUR i tym samym samochód przechodzi na własność Mak
Marketing.
Zwycięzca rankingu otrzyma także refundację kosztów startu (opłata startowa,
zakwaterowanie, przejazd na trasie "miejsce zbiórki" - "miejsce zawodów" - "miejsce
zbiórki") w Pucharze Europy EURO TOUR w 2009 roku oraz cyklu Dynamic Billard Best of
the East. Koszty te pokryje PZBil.
Drugi zawodnik rocznego rankingu 2009, czyli rywalizacji liczonej po 8 turniejach WiK
POL TOUR i mistrzostwach kraju otrzyma telewizor LCD. Nagrodę gwarantuje Mak
Marketing.
Najlepsza zawodniczka i junior (max.17-letni) w cyklu GPP WiK POL TOUR otrzymają
sprzęt elektroniczny . Nagrody gwarantuje Mak Marketing.
Opłata startowa wynosi: 50 zł dla kobiet i juniorów młodszych ( max. 16 lat), 65 zł dla
zawodników z licencją i kartą prawa do gry PZBil, 70 zł - dla pozostałych. Z opłaty zwolnieni są
zawodnicy, którzy zajmują pierwsze osiem miejsc w rankingu Polski. Mak Marketing może przyznać
dodatkowe bezpłatne miejsca.
Uczestnicy:
Uczestnikami zawodów mogą być osoby zrzeszone w Polski Związku Bilardowym lub w sportowych
organizacjach skupionych w EPBF bądź innej federacji kontynentalnej oraz osoby niezrzeszone.
Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej regulaminem formie i czasie. Po
przyjęciu na listę uczestników należy dokonać opłaty startowej.
Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które działają na szkodę turnieju, sponsorów i
organizatora oraz zachowały się w sposób naruszający niniejszy regulamin lub zalegają z opłatami
na rzecz Mak Marketing lub PZBil. Na wniosek klubu-gospodarza lub Mak Marketing wykluczone
z udziału mogą być także inne osoby, które naruszyły zasady panujące w klubie.
Decyzję o wykluczeniu podczas zawodów podejmuje dyrektor cyklu lub sędzia główny.
W przypadku osób posiadających licencję Polskiego Związku Bilardowego lub będącymi jego
działaczami sprawę automatycznie rozpatruje Komisja Dyscyplinarna PZBil. Szczegóły
postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZBil. Niezależnie
od ostatecznego rozstrzygnięcia osobie wykluczonej z zawodów nie przysługują żadne roszczenia
cywilne wynikające z podjętych decyzji.
Zgłoszenia do zawodów:
Do turnieju w 8-bil, 10-bil i 9-bil zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 120-196 zawodników,
z tego zajmujący miejsca od 1 do 96 z rankingu ogólnego Polskiego Związku Bilardowego ma
zapewniony start, jeżeli tylko zgłosi swój udział na 10 dni przed zawodami. O ilości dopuszczonych
do gry będą rozstrzygały warunki techniczne – ilość stołów przeznaczona do gry i czas trwania
turnieju.
W turnieju w 14/1 maksymalnie weźmie udział 68-96 zawodników, w tym zapewniony start mają
osoby zajmujące miejsca od 1 do 48 w rankingu ogólnym PZBil, jeżeli tylko zgłosi swój udział na
10 dni przed zawodami.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej - faxem, listem lub e-mailem. W dalszej części
lista będzie uzupełniana przez Mak Marketing uwzględniając poziom sportowy zawodników, ich
atrakcyjność dla sponsorów i turnieju oraz wnioski klubu goszczącego imprezę. Lista osób
zakwalifikowanych będzie dostępna w biurze Mak Marketing i na stronie internetowej
www.makmarketing.pl. Zawodnik lub Klub, który dokonał zgłoszenia na listę startową i nie zgłosił
nieobecności na 5 dni przed zawodami zobowiązany jest do pokrycia opłaty startowej + kary
finansowej w wysokości 150 zł, nawet w przypadku niestawienia się zawodnika na zawody.
Brak takiej zapłaty może spowodować wykluczenie z turnieju wszystkich osób zgłoszonych z
danego klubu. Lista osób wykluczonych z udziału w turniejach WiK Pol Tour 2009 będzie
umieszczona na stronie www.makmarketing.pl. Kary będą wpłacane na rachunek Mak Marketing.
System gier ustalony jest w zależności od odmiany gry.
a) w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil:
W pierwszej fazie rozgrywki prowadzone są grupach. Gra będzie się odbywała systemem każdy
z każdym, do 4 wygranych partii w 8-bili 10-bil i 5 wygranych partii w 9-bil. Za zwycięstwo
zawodnik otrzymuje jeden duży punkt oraz zapisuje mu się wynik punktowy spotkania (małe
punkty). Z każdej grupy do drugiej fazy turnieju awansuje 2-3 zawodników, którzy uzyskali
największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby dużych i małych punktów decyduje
wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zawodnikami. Gdyby wyłonienie najlepszych jeszcze
wówczas było niemożliwe wyższą lokatę zajmie zawodnik wyżej sklasyfikowany w rankingu
ogólnym PZBil. W drugiej fazie turnieju pozostaje najlepszych 60-64 zawodników wyłonionych
z grup, którzy zostają rozstawieni i rozlosowani do pierwszej rundy pucharowej. W przypadku
wyłonienia 60 osób zwycięzcy grup 1-4 w pierwszej rundzie pucharowej otrzymają wolny los.
Zawody do końca zostają rozgrywane systemem pucharowym. Mecze prowadzone są
do 7 wygranych partii w 8-bil i 10-bil oraz do 8 wygranych partii w 9-bil.
Zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej obowiązuje zasada, że rozbija zwycięzca.
Mak Marketing w porozumieniu z Komisją Sportową PZBil może jednak wprowadzić zasadę
przemiennego rozbicia. Decyzja ta będzie ogłaszana podczas rozpoczęcia zawodów.
b) w turnieju w 14/1:
W pierwszej fazie, w grach grupowych uczestniczy 60-96 zawodników. W rywalizacji systemem
każdy z każdym, po dwóch najlepszych z każdej grupy awansuje do drugiej fazy turnieju. Punkty
w grupach liczone są w ten sam sposób co w turniejach w 8-bil, 9-bil i 10-bil. Do wyłonionych
24 zawodników w fazie pucharowej dochodzi 8 osób zajmujących czołowe lokaty w rankingu
ogólnym Polskiego Związku Bilardowego.
Gry w grupach prowadzone są do 50 punktów, a w drugiej fazie do 85 punktów.
Dystans w poszczególnych fazach turnieju ( ilość partii lub punktów) może ulec zwiększeniu
w przypadku pojawienia się technicznych możliwości terminowego przeprowadzenia zawodów.
Kary za przegranie meczu walkowerem
Przegranie jednego meczu walkowerem w rozgrywkach grupowych:
- przegrana 0-4 lub 0-5 lub 0-50,
- kara finansowa w wysokości 50 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnego pojedynku.
W przypadku, gdy był to ostatni pojedynek w grupie zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty
przed udziałem w kolejnych zawodach organizowanych przez PZBil.
Przegranie dwóch meczy walkowerem w rozgrywkach grupowych:
- anulowanie wszystkich dotychczasowych wyników uzyskanych przez zawodnika,
- kara finansowa w wysokości 100 zł płatna przed rozpoczęciem kolejnych zawodów, których
organizatorem jest PZBil,
Przegranie meczu walkowerem w fazie pucharowej – kara finansowa w wysokości 200 zł.
Brak opłaty kary finansowej wiąże się z pozbawieniem zawodnika prawa startu we wszystkich
zawodach organizowanych przez PZBil w tym: Polska Liga Bilardowa, Grand Prix Polski, Amator
Challenge, Junior Tour. Lista osób, które nie dokonały opłaty za kary zostanie umieszczona na
stronie.
UWAGA!!! Wszystkie kwoty za walkowery wpłacane są do kasy lub na konto PZBil. 50% sumy
wpłat z tego tytułu zebranej przez 9 kolejnych turniejów zostanie rozlosowane i przekazane w
formie nagrody specjalnej wśród osób, które wezmą udział we wszystkich zawodach z cyklu Grand
Prix Polski 2009. Losowanie i wręczenie tej puli odbędzie się podczas pierwszych zawodów cyklu
WiK Pol Tour w sezonie 2010. Aktualna suma zebranej kwoty za walkowery będzie umieszczona
i aktualizowana na stronie PZBil.
Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:
Do gier grupowych zostaje rozstawionych 16-48 najlepszych zawodników z rankingu ogólnego
PZBil. Obowiązuje zasada równości siły sportowej. Pozostali zawodnicy przydzielani będą do grup
w drodze losowania. Mak Marketing może w przypadku zawodników zagranicznych przeprowadzić
dodatkowe losowanie, starając się kwalifikować do oddzielnych grup najlepszych z rankingu PZBil
oraz zawodników zagranicznych..
W przypadku mniejszej liczby uczestników, niż dopuszczalna do turnieju, zawodnicy w pierwszej
kolejności będą dopisywani do grup, w których znajdują się liderzy rankingu. W przypadku
wycofania się zawodnika rozstawionego po zamknięciu list startowych w jego miejsce zostanie
wprowadzony zawodnik w drodze losowania.
Limit czasu:
W każdym meczu obowiązuje limit czasu na oddanie uderzenia, który wynosi 25 sekund. Raz
w partii zawodnik może poprosić o dodatkowe 10 sekund, podając głosem komendę "czas".
Pomiaru czasu, gdy nie ma sędziów, dokonują sobie wzajemnie zawodnicy grający przy stole. Start
zegara następuje w chwili, gdy zawodnik nie będący przy podejściu lub je tracący usiądzie na
miejscu wyznaczonym dla niego na czas gry lub zakończył wykonanie poprzedniego uderzenia.
Mierzący czas na wykonanie uderzenia po upływie 15 sekund podaje komendę "czas" sygnalizując,
że na wykonanie strzału zostało 10 sekund. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie wykona zagrania
popełnia faul.
W trakcie turnieju zawodnikom nie przysługują żadne przerwy w grze tzw. "time out". Odejście od
stołu będzie traktowane jako rezygnacja z gry w danym meczu i zastosowanie będą miały przepisy
odnoszące się do walkowera.
Stoły:
Zawody w 8-bil, 9-bil i 10-bil muszą być zorganizowane w klubach posiadających minimum
8 stołów 9-stopowych. Wszystkie finały odbędą się na stole 9-stopowym "Olimpic " produkcji firmy
WiK.
Strój do gry:
W cyklu POL TOUR obowiązuje bilardowy strój sportowy. Zawodnicy dopuszczeni zostaną do gry
tylko wówczas gdy ubrani są w: wizytowe buty i spodnie prasowane z kantem (wykluczone jeansy
i spodnie sztruksowe), koszulkę polo z emblematem klubu i PZBil lub wizytową koszulę
o jednolitym kolorze oraz kamizelkę. Koszula musi być wpuszczona do spodni. Zawodników
niezrzeszonych nie obowiązuje posiadanie emblematów klubowych, a zagranicznych posiadanie
logo PZBil.O dopuszczeniu do gry decyduje sędzia główny lub dyrektor cyklu. W meczach ½ finały
i finału zawodników obowiązuje strój sportowy „A” – koszula + muszka lub krawat+ kamizelka.
Hotel turniejowy:
Mak Marketing może ustanowić obowiązek zakwaterowania zawodników w "hotelu turniejowym".
Zwolnione z tego obowiązku są osoby zamieszkujące w województwie, w którym odbywa się
turniej. Zwolnienia z obowiązku zakwaterowania może dokonać dyrektor turnieju lub osoba przez
niego wyznaczona. Zawodnik nie stosujący się do tego wymogu może nie zostać dopuszczony
do wzięcia udziału w turnieju lub zostać obciążony większą opłatą startową.
Niesportowe zachowanie:
W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika sędzia główny turnieju lub przedstawiciel
Mak Marketing może podjąć decyzję o dyskwalifikacji go z poszczególnych zawodów, a dyrektor
cyklu wykluczyć go z udziału w całej rywalizacji WiK POL TOUR w 2009 roku i skierować sprawę
do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Niesportowe zachowanie może być orzeczone w czasie od rozpoczęcia zawodów aż do ich
zakończenia. Może obejmować zachowanie zawodnika w czasie gry oraz poza nią np. w przypadku
rażącego naruszenia zasad współżycia, dewastacji mienia itp. Za niesportowe zachowanie uważa
się także spożywanie przez zawodnika w trakcie trwania gier alkoholu oraz palenie papierosów,
bądź prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie meczu.
Szczególnie rygorystycznie zostaną rozpatrywane sprawy: "ustawiania" meczów, nadużycia
alkoholu i zażywania środków dopingowych. W tych przypadkach wniosek sędziego głównego
będzie jedynym dowodem w sprawie.
Lider Rankingu:
Lider rankingu może występować w żółtej koszulce lidera rankingu, na której umieszczone
zostaną logo sponsorów zawodów oraz logo sponsorów zawodnika (klubowe, sponsora
indywidualnego itp.). Koszulkę przygotuje organizator. Prawo gry w koszulce przysługuje tylko
aktualnemu liderowi rankingu. Aktualny lider rankingu na wniosek organizatora lub PZBil musi być
obecny na uroczystym otwarciu każdych zawodów. Organizator może odejść od używania koszulki
lidera.
Karta zawodnika POL TOUR
Zawodnicy przystępujący do cyklu muszą wypełnić "kartę zawodnika", w której podają swoje
dane oraz deklarują przestrzeganie regulaminu zawodów.
Zawody Międzynarodowego Pucharu Polski - Polish Cup - Best of the East:
W zawodach tych zaliczanych do cyklu Grand Prix Polski będzie obowiązywał odrębny regulamin
dot. m.in. rozstawienia, opłaty startowej, systemu gier.
Postanowienia końcowe:
W trakcie zawodów wyłącznie Mak Marketing nadaje prawa do prowadzenia działalności
marketingowo-handlowej, prezentacji reklamowej itp. Wszelkie działania podjęte w tym obszarze
bez zezwolenia przez firmy lub osoby będą objęte sankcjami. W przypadku zawodników doprowadzi
do wyproszenia z sal gier i dyskwalifikacji w turnieju, a w przypadku działaczy, trenerów, sędziów
do usunięcia z terenu zawodów. W takim przypadku dyrektor turnieju obowiązkowo kieruje sprawę
do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. Wobec w/w jak i osób nie wymienionych Mak Marketing może
podjąć inne sankcje przewidziane prawem lub zastosować zakaz wstępu na imprezy Mak Marketing.
Może także wobec tych osób dochodzić odszkodowań finansowych za poniesione straty. W
przypadku zakazu wstępu na imprezy sportowe sankcjonowane przez PZBil decyzję w tej sprawie
będzie podejmował Związek.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z obowiązkiem przestrzegania przez organizatora
zasad bezpieczeństwa podczas trwania turnieju w klubie mogą przebywać zawodnicy
oraz osoby zaproszone przez organizatora. Liczba osób w sali gier będzie dostosowana
do warunków technicznych panujących w poszczególnych miejscach rozgrywania
turnieju. Mak Marketing ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas turnieju
dla działalności marketingowej. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują
decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.
Kielce dnia 11 września 2009 r.
Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński
Zatwierdziła Komisja Sportowa PZBil.