Propozycja sprawozdania z planu rozwoju, prezentacja dorobku

Transkrypt

Propozycja sprawozdania z planu rozwoju, prezentacja dorobku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Propozycja sprawozdania z planu rozwoju,
prezentacja dorobku zawodowego,
egzamin nauczyciela kontraktowego
Opracowanie: Anna Kiełb
Wzory tabelarycznego sprawozdania- propozycje
Działania
nauczyciela
Wymagania z
rozporządzenia
Sfery rozwoju
zawodowego
Sposób realizacji
terminy
Podjęte zadania
Sposób realizacji, terminy
Zadania
Sposoby, formy realizacji,
terminy
Uwagi, wnioski
Uzyskane efekty
Wnioski do dalszej
pracy
PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA
TABELARYCZNEGO
Wymaganie z
rozporządzenia
Zadanie
Poziom/sposób realizacji
Ocena efektywności
par. 7 ust.2
punkt 2
Umiejętność
uwzględniania w
racy potrzeb
rozwojowych
uczniów,
problematyki
środowiska
lokalnego oraz
współczesnych
problemów
społecznych i
cywilizacyjnych
realizacja
w klasie V zajęć
wychowawczych:
„Podstawy
asertywności”
Zgodnie z planem
przygotowałam 10
scenariuszy zajęć. Powstały
one w oparciu o materiały z
kursu ”Być wychowawcą”,
który ukończyłam w
październiku w CEN w
Koszalinie. Zajęcia
zrealizowałam w klasie V a
w listopadzie, grudniu 2006
r. na godzinach
wychowawczych. Ogółem
przeprowadziłam 10 godzin,
wykorzystując metody
warsztatowe.
Zajęcia uwaŜam za udane i
przydatne. Postawy asertywne
wspierają uczniów w
codziennych sytuacjach i
problemach. Moje przekonania
potwierdzają wyniki ankiet
przeprowadzonych wśród
uczniów. Wskazują oni duŜą
przydatność takiej tematyki i
twierdzą, Ŝe asertywność
pomaga im w Ŝyciu
codziennym.
Wniosek: Przypominać i
poszerzać zagadnienia w
kolejnych latach
Przykład sprawozdania opisowego
W planie rozwoju wyznaczyłam sobie zadanie przeprowadzenia zajęć
wychowawczych promujących asertywność. Zgodnie z planem napisałam
10 scenariuszy w oparciu o materiały z kursu ”Być wychowawcą”, który
ukończyłam w październiku w CEN w Koszalinie. Zajęcia zrealizowałam w
klasie V a w listopadzie i grudniu 2003r. na godzinach wychowawczych.
Ogółem przeprowadziłam 10 godzin, wykorzystując metody warsztatowe.
Zajęcia uwaŜam za udane i przydatne. Postawy asertywne wspierają
uczniów w codziennych sytuacjach i problemach szkolnych. Moje
przekonania potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.
Piątoklasiści wskazują duŜą przydatność takiej tematyki i twierdzą, Ŝe
asertywność pomaga im w Ŝyciu codziennym.
Wniosek:
Przypominać i poszerzać zagadnienia w kolejnych latach
Nim nastąpi prezentacja…
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Wymagania z
rozporządzenia §
7 ust.2
Zadanie z planu Poziom/sposób
rozwoju
realizacji,
termin
Ocena
efektywności
Zadanie podjęte w okresie staŜu poza planem rozwoju
Wymagania z
rozporządzenia §
7 ust.2
Zadanie z
planu rozwoju
Kierunki dalszego rozwoju
Poziom/sposób
realizacji,
termin
Ocena
efektywności
Propozycja oceny dorobku zawodowego za okres staŜu
– dla opiekunów staŜu
Czy większość zaplanowanych działań została zrealizowana?
Jakie były przyczyny niezrealizowania zadań?
Jaka jest efektywność podjętych działań?
Jaką korzyść uczniom, szkole, środowisku przyniosły działania
nauczyciela podjęte w okresie staŜu?
W jakim zakresie nauczyciel współpracował z innymi pracownikami
szkoły w realizacji działań, w doskonaleniu wewnątrzszkolnym?
W jakie działania, wynikające z potrzeb i funkcjonowania szkoły,
angaŜował się nauczyciel?
W jakich dziedzinach nastąpił rozwój zawodowy nauczyciela?
Jakie działania w okresie staŜu nauczyciel podjął poza planem
rozwoju (np. z własnej inicjatywy lub działania nieprzewidziane)?
Jakimi cechami wykazywał się nauczyciel, realizując zadania z planu
rozwoju?
Jakie dodatkowe umiejętności zdobył w czasie odbywania staŜu
(planowane lub nie, w wyniku samokształcenia lub szkoleń
zewnętrznych)?
Jakie działania podejmuje nauczyciel, aby doskonalić swoją pracę?
(obserwuje lekcje i róŜne zajęcia, omawia, prezentuje swoje
zajęcia).
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela
kontraktowego przed komisją powinna:
Być porządnie przygotowana
Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju
Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju
i własnych potrzeb nauczyciela
Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju)
Wykazywać wypełnianie powinności i spełnianie wymagań
kwalifikacyjnych z § 7 Rozp. MENiS z dn. 1.12.04 r.
Podawać konkretne przykłady
Odwoływać się od przyszłości i perspektyw dalszego rozwoju
Struktura wypowiedzi:
jasna i przejrzysta
przyciągająca uwagę
bez zbędnych szczegółów
nie moŜe przekraczać zaplanowanego czasu
Cel posiedzenia komisji egzaminacyjnej
Stwierdzenie, czy nauczyciel kontraktowy spełnia
wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego.
Prezentacja powinna być przygotowana zgodnie
z wymaganiami § 7 ust.2 rozporządzenia z
1.12.04. Nauczyciel przedstawia spełnienie
poszczególnych wymagań, prezentując zadania,
które realizował w okresie staŜu.
MoŜe tu równieŜ przedstawić działania
realizowane w czasie karencji, czyli dwóch lat od
dnia nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego. Daje to razem
okres ostatnich 5 lat.
StaŜ a dorobek
Ustawodawca wyraźnie zapisał, Ŝe nauczyciel
kontraktowy ma zaprezentować dorobek
zawodowy, a nie realizację zadań z planu
rozwoju. Dlatego prezentacja nie musi być
wiernym odzwierciedlaniem planu, powinna
zawierać tak dobrane zadania, aby przekonać
członków komisji, Ŝe nauczyciel spełnił
wymagania poprzez realizację przedstawionych
działań.
Lepiej więc ze sprawozdania, które daliśmy
dyrektorowi na zakończenie staŜu, wybrać takie
działania, które ewidentnie moŜemy zaliczyć do
sukcesów, działania ponadstandardowe,
nietypowe, nowatorskie.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wymagania niezbędne do uzyskania
stopnia nauczyciela mianowanego są
skonstruowane tak ogólnie, Ŝe wiele
działań moŜe być do nich przypisanych.
Niektóre realizowane przez nauczyciela
zadania mogą być argumentem na rzecz
spełnienia kilku wymagań. Musi więc on w
toku pracy nad prezentacją podjąć decyzję
o umieszczeniu działania w odpowiednim
punkcie.
Wymaganie §7 ust.21. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a takŜe oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w
przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność
samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu
dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
dobieranie podręczników, programów, zeszytów ćwiczeń, kart pracy,
tworzenie róŜnorodnych narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia: karty
pracy, testy, gry dydaktyczne,
stosowanie nowoczesnych metod pracy, wykorzystanie multimediów, gier
dydaktycznych,
realizacja projektów,
organizowanie konkursów / zawodów uczniowskich ,
przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów itp.
przedstawienie teatralne w Domu Spokojnej Starości: Złota jesień”,
ukończenie kursu np. terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, uzupełnienie/
podniesienie kwalifikacji
czytanie czasopism metodycznych,
uczestniczenie w doskonaleniu (kursy, warsztaty, seminaria, obserwacja lekcji
otwartych itp.),
uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, zespołach
przedmiotowych, zespołach zadaniowych
ewaluacja WSO,
analizowanie prowadzonych przez siebie zajęć,
zasięganie opinii uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej,
dydaktycznej, opiekuńczej,
analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych, promocji, wymagań edukacyjnych
(efektów), dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej, w związku z analizą,
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych;
realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z
szkolnym programem wychowawczym- zabawy, wycieczki, integrowanie
zespołu klasowego
organizowanie dla dzieci i rodziców spotkań i festynów
praca z uczniem o specjalnych potrzebach: z upośledzeniem, z dysleksją,
z chorobami psychosomatycznymi, niedosłuchem,
praca z uczniem o specjalnych potrzebach: praca z uczniem
niedostosowanym, z zaburzeniami zachowania, z ADHD
praca z uczniem o specjalnych potrzebach: praca z uczniami zdolnymi,
uzdolnionymi, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień (godziny karciane)
pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych, rozbitych, biednych,
patologicznych,
problematyka środowiska lokalnego: bezrobocie, eurosieroctwo,
alkoholizm, brak aspiracji edukacyjnych, motywacji, bezradność
społeczna, intelektualna, egoizm i egocentryzm dzieci z domów
zamoŜnych, roszczeniowe zachowania dzieci i rodziców, oszustwa,
przymus pracy, opieki nad młodszym rodzeństwem,
problematyka społeczna i cywilizacyjna: agresja fizyczna, słowna,
uzaleŜnienia od nikotyny, narkotyków, alkoholu, od komputera i Internetu,
przestępstwa w sieci – znęcanie, wyszydzanie, obraŜanie, znęcanie się
psychiczne,
bulimia, anoreksja, samobójstwa,
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
dziennik praktyk, arkusz spostrzeŜeń, plan dydaktyczny
nauczania, konspekty zajęć ...),
tworzenie strony internetowej szkoły/klasy,
poczta internetowa dla dzieci i ich rodziców,
korzystanie z komputerowego programu edukacyjnego, np.
„Literki”,
wykorzystanie Internetu do przygotowania się na zajęcia,
poszukiwanie ciekawych materiałów, poznawanie przepisów
prawa,
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów
multimedialnych, internetu,
komunikowanie się z wydawnictwami, organizatorami
konkursów, projektów, dyrekcją, innymi nauczycielami,
uczestnictwo w kursach e-learningowych,
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
uczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego
szkoły / planu realizacji godzin wychowawczych,
motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju,
praca terapeutyczna z uczniem z ADHD,
diagnozowanie problemów środowiskowych,
integracja klasy, rodziców ze szkołą,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci
nieśmiałych, biednych, zamkniętych,
utrzymanie dyscypliny na zajęciach,
przeciwdziałanie niskiej frekwencji,
wyrównywanie braków edukacyjnych,
pedagogizacja rodziców, referaty,
zachęcanie do czytania, np. lektur, czasopism,
prezentowanie ciekawych sposobów spędzania wolnego
czasu,
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staŜ
aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów
szkolnych (system oceniania, program wychowawczy, plan
rozwoju szkoły, regulaminy),
pozyskiwanie środków dla szkoły/oświaty (wnioski do fundacji,
sponsorzy),
zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i
działania szkoły – statut, zarządzenia dyrektora,
posługiwanie się przepisami o ocenianiu i promowaniu w sytuacji
ucznia niesklasyfikowanego, pobierającego naukę poza szkołą,
przygotowaniu procedur egzaminu zewnętrznego,
posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie
organizacji wyjazdów, wyjść,
posługiwanie się przepisami o pomocy psychologicznej w trakcie
pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w czytaniu i
pisaniu,
itp.
LICZBA DZIAŁAŃ W WYMAGANIACH
Działania trzeba tak dobrać, aby nie zalać
członków komisji potokiem informacji.
NaleŜy wybrać do kaŜdego wymagania kilka
najciekawszych, tak aby zainteresować członków
komisji i ewidentnie przekonać do tego, Ŝe są one
wystarczające do spełnienia wymagań.
Dobrze jest więc równomiernie rozpisać działania
w poszczególnych punktach, dbając przy tym
równieŜ o ich róŜnorodność,
Przypomnę tylko, Ŝe niespełnienie jakiegokolwiek
wymagania powoduje niezdanie egzaminu.
STRUKTURA PREZENTACJI
Struktura wystąpienia powinna obejmować trzy
części:
wstęp,
rozwinięcie,
zakończenie.
Celem wstępu powinno być pozyskanie uwagi
członków komisji, krótkie przedstawienie poziomu
wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji, sytuacji
zawodowej, ewentualnie specyfiki placówki lub
stanowiska. PoniewaŜ w tak zwanej teczce
nauczyciel przedstawia kserokopie kwalifikacji i
informację o zajmowanym stanowisku, moŜna te
elementy w prezentacji pominąć.
CZAS PREZENTACJI
To moŜe być dookreślone w regulaminie
posiedzenia komisji egzaminacyjnej,
przygotowanym przez organ prowadzący.
NaleŜy więc się dopytać w tej kwestii
jeszcze przed przygotowanie ostatecznej
wersji prezentacji.
Najczęściej czas ten ustalony jest na 1520 minut, bo wynika to wprost z
predyspozycji człowieka do słuchania i
mówienia.
Forma prezentacji
– zawsze dopasowana do indywidualnych przekonań
Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem własnych
notatek (nie czytać!!!) bez Ŝadnych dodatkowych
dokumentów
Omawiana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
grafoskopu, video, itp.
Omawiana na podstawie materiałów przygotowanych dla
członków komisji – „portfolio”
Omawiana na podstawie materiałów przyniesionych przez
nauczyciela (zaświadczenia, dyplomy, podziękowania,
prace uczniów, testy, ankiety, analizy, programy, referaty,
scenariusze, publikacje, inne)
Omawiana na podstawie sprawozdania i materiałów
dołączonych do teczki
Taktyki autoprezentacyjne
Opisuj swoje mocne strony
Przedstaw siebie w korzystnym świetle
Nie narzekaj, nie krytykuj
PokaŜ, jak sobie poradziłeś w trudnej sytuacji
Dokonuj atrybucji sytuacyjnych - jak sytuacja przyczyniła się
do poraŜki
Dokonuj atrybucji dyspozycyjnych - jakie cechy własne
wpłynęły na osiągnięcie celu
Prezentuj zachowania świadczące o postawach, które mogą
spotkać się z przychylnym przyjęciem
PokaŜ związki ze znanymi i szanowanymi osobami
Pamiętaj, Ŝe waŜne są:
śyczliwe gesty i komunikacja pozawerbalna
Komunikacja werbalna, ton głosu
Elegancki strój
Co przeszkadza dobrej autoprezentacji ?
Brak problemu ogniskowego, jasnego celu
Przedstawianie powszechnie znanych treści
Powtarzanie
Monotonia, wolne tempo
Zmęczenie słuchaczy
Brak zaangaŜowania
Hałas
Co sprzyja dobrej autoprezentacji?
Zasada pierwszego wraŜenia: 55/38/7
Komunikatywne wysławianie się
Nowości, ciekawostki, uatrakcyjniona
forma przekazu
Przerywniki, rozpoznanie słuchaczy,
warunki
Przykładowe obszary, wokół których formułowane
są pytania egzaminacyjne:
Sukces/poraŜka w zawodzie
Rozwój zawodowy w okresie staŜu, doskonalenie,
prawo, WDN
Ostatnio przeczytana literatura/artykuł z zakresu
dydaktyki, psychologii, metodyki
Refleksje na temat współpracy z opiekunem staŜu
Ocena działań w ramach współpracy z rodzicami
Praca z uczniami uzdolnionymi, zainteresowanymi
Praca z uczniami z trudnościami w nauce /
dyslektykami, upośledzonymi
Przykładowe obszary, wokół których formułowane są
pytania egzaminacyjne, c.d.
Preferowane metody pracy dydaktycznej, analiza ich skuteczności
Sukcesy i poraŜki w zakresie wychowania
Dyscyplina na zajęciach, jak ją zapewnić, utrzymać?
Planowanie pracy / zalety i wady planu wynikowego
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, wprowadzane
zmiany po analizie wyników i na skutek autoewaluacji efektów
kształcenia
Ocenianie uczniów, PSO – ewaluacja
Diagnozowanie efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej –
narzędzia: obserwacje, ankiety, wywiady
Odpowiedzi nauczyciela powinny być:
konkretne i rzeczowe, ściśle związane z pytaniem, jak
najbardziej zbliŜone do tematu, nie powinny zawierać „waty
słownej”, dygresji, jeśli pytanie nie jest zrozumiałe, trzeba
poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie,
nie za długie - moŜna zapytać, czy coś naleŜy dodać, czy
udzielona wypowiedź jest wystarczająca?,
płynne - na ile pozwala odpowiedź nieprzygotowana
wcześniej, moŜna teŜ poprosić o chwilę czasu na
uporządkowanie toku myślenia,
ściśle powiązane z praktyką szkolną i rzeczywistym
wykorzystaniem umiejętności i wiadomości w pracy,
przykłady zwiększają wiarygodność w oczach rozmówcy,
uczciwe i prawdziwe - kłamstwo ma krótkie nogi, prawda
prędzej czy później wyjdzie na jaw i będzie miała przykre
konsekwencje - natychmiast komisja zacznie sprawdzać
wcześniejsze informacje i szukać potwierdzenia, Ŝe nie
mówimy prawdy.
śyczę powodzenia
i dziękuję za uwagę
094 3476740
[email protected]