Część opisowa do planowanych dochodów na 2005 rok

Transkrypt

Część opisowa do planowanych dochodów na 2005 rok
Część opisowa do planowanych dochodów na 2007 rok
Dział 600 – Transport i łączność – 1 900 000,-
W tym:
Rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 900 000,- w tym:
-Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację
inwestycji dot. drogi publicznej powiatowej, której inwestorem i prowadzącym inwestycję
jest na mocy zawartego porozumienia Gmina Konstancin-Jeziorna
1 900 000,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –11 506 000,-
W tym:
Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 11 506 000,- w tym:
1/ Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
671 000,2/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
303 000,3/ Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego :
10 532 000,w tym:
a/ sprzedaż nieruchomości
10 050 000,ul. Niecała 9(dz.58)
800 000,ul. Sobieskiego 19
3 600 000,ul. Parkowa 21
1 200 000,ul. Leśna (dz.54, 55, 56, 62)
2 900 000,ul. Źródlana 25b
450 000,ul. Rycerska 36
1 100 000,b/ wpływy z wpłat na wyceny lokali i szkice
24 000,c/ sprzedaż lokali
300 000,d/ wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości
87 000,e/ wpływy z rat za przekształcenie
71 000,-
Dział 710 – Działalność usługowa – 200 000,-
W tym:
Rozdz. 71095-Pozostała działalność w kwocie 200 000,- w tym:
- opłata urbanistyczna
200 000,-
Dział 750 – Administracja publiczna – 315 448,-
W tym:
Rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie w kwocie 133 198,- w tym :
–Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na
realizację zadań zleconych gminie ustawami
125 753,- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 7 445,Rozdz. 75020-Starostwa powiatowe w kwocie 30 000,Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie na wykonywanie zadań z zakresu
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy w kwocie 30 000,-
Rozdz. 75023-Urzędy gmin w kwocie 152 250,- w tym :
- Opłata za udostępnienie miejsca na terenie UMiG na instalację gabloty informacyjnej przez
1
firmę SPORT Premium Sp. z o.o.
- Odsetki od lokat i środków na rachunku -
2 250,150 000,-
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony praw oraz sądownictwa – 3 835,-
W tym:
Rozdz. 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie ,- w tym:
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację
zadań zleconych gminie ustawami-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w
Gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.-Ordynacja wyborcza do
Sejmu RP i do Senatu RP
3 835,-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,-
W tym:
Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,- w tym:
- dochody z tytułu najmu budynku OSP Czernidła na wesela i różne przyjęcia
okolicznościowe
10 000,Rozdz. 75414-Obrona cywilna w kwocie 500,- w tym :
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na
realizację zadań zleconych gminie ustawami
500,Rozdz. 75416-Straż Miejska w kwocie 14 500,- w tym:
- wpływy z tyt. grzywień i mandatów realizowanych przez Straż Miejską
na terenie gminy
14 500,-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 59 694 462,-
W tym:
Rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 120 000,- w
tym:
- Karta podatkowa 120 000,Rozdz. 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 6 871 495, w tym:
1/ Podatek od nieruchomości
6 711 765,2/ Podatek rolny
6 895,3/ Podatek leśny
7 205,4/ Podatek od środków transportowych
39 380,5/ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
1 250,6/ Podatek od czynności cywilnoprawnych
80 000,7/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
25 000,Rozdz. 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych w kwocie 7 497 354,- w tym:
1/ Podatek od nieruchomości
2 115 409,2/ Podatek rolny
311 459,3/ Podatek leśny
4 201,-
2
4/ Podatek od środków transportowych
5/ Podatek od spadków i darowizn
6/ Podatek od posiadania psów
7/ Wpływy z opłaty targowej
8/ Podatek od czynności cywilnoprawnych
9/ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
181 505,850 000,780,500 000,3 500 000,34 000,-
Rozdz. 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 575 000,- w tym:
1/ Wpływy z opłaty skarbowej
150 000,2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
350 000,3/ Wpływy z tyt. opłat za wpis do ewidencji gospodarczej
35 000,4/ Wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego
40 000,Rozdz. 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w
kwocie 44 630 613,- w tym:
1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych
44 235 613,2/ Podatek dochodowy od osób prawnych
395 000,-
Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 275 305,W tym:
Rozdz. 75801-Część
terytorialnego:
Subwencja oświatowa
oświatowa
subwencji
ogólnej
dla
jednostek
samorządu
6 275 305,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 988 118,-
W tym:
Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 50 440,- w tym:
1/ Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy(czynsze i najem lokali)
50 440,-
Rozdz. 80104-Przedszkola w kwocie 937 678,- w tym:
Wpływy z usług(odpłatność rodziców)
645 640,Porozumienia z gminami: Miasto Stołeczne Warszawa, Piaseczno,
Lesznowola i Góra Kalwaria odnośnie wzajemnej refundacji kosztów
ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych
i publicznych przedszkolach
292 038,-
Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 870 254,-
W tym:
Rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 200 000,- w
tym:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację
zadań zleconych gminie ustawami
3 200 000,Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie
29 400,- w tym:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację
zadań zleconych gminie ustawami
29 400,-
3
Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe w kwocie 374 000,- w tym:
1/ Spłata zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości
5 000,2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na
realizację zadań zleconych gminie ustawami
304 000,3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na
realizację zadań własnych gminy
65 000,Rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 152 000,- w tym:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację
zadań własnych gminy
152 000,Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 28 500,- w
tym:
1/ Odpłatność za usługi mieszkańców gminy
15 000,2/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na
realizację zadań zleconych gminie ustawami
13 500,Rozdz. 85295-Pozostała działalność w kwocie 86 354,- w tym:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację
zadań własnych gminy-Rządowy program-„Posiłek dla Potrzebujących”
31 000,Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie-Powiatowy Urząd Pracy na
realizację własnych zadań bieżących dotyczących prac społecznie użytecznych dla osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie
55.354,-
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 56 700,W tym:
Rozdz. 85305-Żłobki w kwocie 56 700,- w tym:
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1
56 700,-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 000,W tym:
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie :
Wpłaty od ludności (komitety społeczne budowy kanalizacji)
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 300 360,-
400 000 ,-
W tym:
Rozdz. 92604-Instytucje kultury fizycznej w kwocie 300 360,- w tym:
1/ Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajm
hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej
205 000,2/ Wpływy z usług rekreacyjnych-sauna, siłownia, sala do aerobiku oraz reklam podmiotów
zewnętrznych na terenie GOSiR-u
95 000,3/ Odsetki od r-ku bieżącego GOSiR-u
360,-
4