2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie

Transkrypt

2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
ZARZĄDZENIE NR 0151/10/ 2007
WÓJTA GMINY USTKA
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zmian w budŜecie i układzie wykonawczym na 2007 r.
Na podstawie:
art. 186 ust. 1 pkt. 3 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zm. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45
poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz.
1832)
§ 11 ust. 3 Uchwały Nr IV/26/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy Ustka na 2007 rok
Wójt Gminy Ustka
zarządza:
§1
WYDATKI
zwiększa się
o kwotę:
95.575 zł.
zmniejsza się
o kwotę:
95.575 zł.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Po dokonanych zmianach budŜet na 2007 r. zamyka się kwotami:
DOCHODY
26.973.149 zł.
WYDATKI
27.072.950 zł.
Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 99.801 zł.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy.