talerz obrotowy fali

Transkrypt

talerz obrotowy fali
Dalmierz laserowy
Dalmierz DistoTM A3
Wykonanie: Por´czny, lekki (waga 145 g),
kompaktowy (wymiary 135 x 45 x 31mm) dalmierz o
zasi´gu od 0,05 do 100 m, niezwykle dok∏adny i
trwa∏y, dok∏adnoÊç pomiaru ± 1,5 mm, stopieƒ
ochrony IP 54 (ochrona przed deszczem i kurzem),
wbudowana libela i celownik optyczny, ka˝da
funkcja przyporzàdkowana jednemu przyciskowi,
podÊwietlany wyÊwietlacz LCD do pomiarów w
ciemnych pomieszczeniach, zintegrowana poziomica,
liczba pomiarów z kompletem baterii do 10 000.
Pakowany w etui, dost´pny wraz z bateriami.
IP 54
4
Technika
pomiarowa
Przeznaczenie: Do pomiaru powierzchni,
obj´toÊci odleg∏oÊci.
Nr.
zamów
0400
zakres pomiarowy
m
4711
dok∏adnoÊç pomiaru
mm
wymiary
mm
0,5–100
421,12
± 1,5
142 x 73 x 45
(460)
Dalmierz laserowy DistoTM A5
Wykonanie: Szybki, dok∏adny i precyzyjny,
∏atwy w obs∏udze, o wysokiej dok∏adnoÊci pomiaru
± 3 mm, wbudowana libela i celownik optyczny,
stopieƒ ochrony IP54, zasi´g od 0,2 do 200 m,
podÊwietlany wyÊwietlacz LCD umozliwia pomiar
w ciemnoÊci lub miejscach s∏abo oÊwietlonych,
oszcz´dnoÊç energii - do 10 000 pomiarów z 1 kpl.
baterii, wielocz´stotliwoÊciowa, fazowa metoda
wyznaczania odleg∏oÊci.
IP 54
Funkcje: Zintegrowany kalkulator umo˝liwiajàcy
dodawanie, odejmowanie, mno˝enie, funkcja
wyznaczania odleg∏oÊci minimalnej i maksymalnej,
zapis 15 wartoÊci pomiaru.
Przeznaczenie: Do szybkich i precyzyjnych pomiarów
w ka˝dym zakresie d∏ugoÊci, do pomiaru powierzchni,
obj´toÊci odleg∏oÊci.
Nr.
zamów
0400
zakres pomiarowy
m
4712
dok∏adnoÊç pomiaru
mm
wymiary
mm
0,5–200
544,32
±2
172 x 73 x 45
(460)
Drogomierz
Wykonanie: Ergonomiczny uchwyt pistoletowy, w po∏àczeniu ze zwartà konstrukcjà noÊnà
pozwala na optymalna obs∏ug´ we wszystkich zastosowaniach. Precyzyjny uk∏ad zliczajàcy
zamontowany ponad ko∏em drogomierza umo˝liwia pewny pomiar do przodu i do ty∏u.
Zerowanie nast´puje po naciÊni´ciu klawisza dêwigni zerowania. Zintegrowany uk∏ad hamujàcy.
Przeznaczenie: Do pomiaru odleg∏oÊci np. przy budowie dróg.
Nr.
zamów
0100
obwód ko∏a
m
4710
zakres pomiarowy
m
waga
kg
1
188,16
9999,98
4,5
(466)
4/74
Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz.
Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).
Laserowa technika niwelacyjna
Kompaktowy zestaw niwelacyjny
Wykonanie: Zestaw w walizce z tworzywa sztucznego.
Poziomica LASERKING 670
(numer artyku∏u 4717)
Spodarka ca∏kowicie wykonana z metalu (numer artyku∏u 4719 1001)
Pryzmat odchylajàcy 90°
(numer artyku∏u 4719 1002)
Baterie i okulary ochronne.
e
r
r
Zastosowanie ze
statywem
47221001.
Nr.
zamów
wymiary walizki
mm
4721
1001
450 x 300 x 160
304,08
Technika
pomiarowa
q
w
qwe
Zakres zatosowaƒ zestawu
przedstawiony na rysunkach
poglàdowych.
(469)
4
Poziomica laserowa LASERKING
Wykonanie: Aluminium powlekane proszkowo, magnes i powierzchnie
pomiarowe frezowane, dok∏adnoÊç libelli poziomej 0,25 mm/m, która
dzi´ki efektowi szk∏a powi´kszajàcego jest dobrze czytelna nawet w
miejscach o ograniczonym
dost´pie Êwiat∏a.
Wbudowany system
magnesów umo˝liwia
pewne mocowanie
na podstawie do
niwelownia, poziomica
posiada wbudowany modu∏ laserowy. Równoleg∏oÊç padania promienia
lasera w odniesieniu do powierzchni pomiarowej wynosi 0,1 mm/m.
Pakowana w zakr´canà tub´ z tworzywa.
Przeznaczenie: Do pomiaru skosów, kàta nachylenia,
do wyrównywania Êcian i powierzchni.
Informacje dodatkowe: Mo˝liwoÊç dobudowania pryzmatu
odchylajàcego lub laserowego, dzi´ki którym zwi´kszony zostanie
zakres zastosowania poziomicy (patrz przyk∏ady zastosowaƒ).
Nr.
zamów
1030
1045
d∏ugoÊç
cm
4717
zakres
m
d∏ugoÊç fali
nm
80
80
136,64
159,60
ok. 30
ok. 45
670
635
Zastosowanie
podstawowe bez
wyposa˝enia
dodatkowego.
Pomiar mo˝liwy
dzi´ki zastosowaniu pryzmatu
odchylajàcego
4719 1002.
Pomiar mo˝liwy
dzi´ki zastosowaniu podstawy do
niwelowania
4719 1001.
(469)
Laser nasadzany LASERBOY II
Wykonanie: Obudowa odporna na uderzenia, wykonana z tworzywa
sztucznego wzmocnionego w∏óknem szklanym, do monta˝u na
poziomicach o szerokoÊci profilu 18–24 mm, dzi´ki wbudowanej
libelli (dok∏adnoÊç 0,5 mm/m) nadaje si´ do u˝ytku samodzielnego
(bez poziomicy). Stopieƒ ochrony IP 54, LASERBOY posiada gwint
3/8 umo˝liwiajàcy mocowanie na statywie VIDEO. Równoleg∏oÊç
padania promienia lasera w odniesieniu do powierzchni pomiarowej
wynosi 0,2 mm/m. Dost´pny wraz z bateriami.
IP 54
Przeznaczenie: Do pomiaru skosów, kàta nachylenia,
do wyrównywania Êcian i powierzchni.
Informacje dodatkowe: Mo˝liwoÊç zastosowania pryzmatu
rozszczepiajàcego lub odchylajàcego.
Nr.
zamów
1030
zakres
m
4715
d∏ugoÊç fali
nm
oko∏o 30
111,66
670
Zastosowanie
podstawowe bez
wyposa˝enia
dodatkowego.
Pomiar mo˝liwy dzi´ki
zastosowaniu pryzmatu
odchylajàcego 4719 1002.
(469)
Sta∏e stany magazynowe nie obejmujà artyku∏ów oznaczonych znakiem ◊. Wyd∏u˝ony czas oczekiwania.
4/75
Laserowa technika niwelacyjna
Pryzmat laserowy odchylajacy
Wykonanie: Pasuje do lasera nasadzanego LASERBOY II
(numer artyku∏u 4715) oraz poziomicy laserowej LASERKING
(numer artyku∏u 4717). Dost´pna wraz z adapterem.
Przeznaczenie: Do odchylania promieni lasera 90°.
Nr.
zamów
1002
dok∏adnoÊç
mm/m
4719
0,15
60,14
(469)
Podstawa niwelacyjna Compact
Wykonanie: Mocna i wytrzyma∏a, wykonana z metalu, sprosta najwi´kszym wymaganiom,
obracalna, talerz obrotowy osadzony na ∏o˝yskach kulkowych, posiada hamulec postojowy,
szybkie ustawianie poprzez 2 trzpienie, libella zamontowana w talerzu obrotowym umo˝liwia
kontrol´ ustawienia w czasie trwania prac niwelacyjnych, nadaje si´ do u˝ytku samodzielnego
jak równie˝ do zamontowanie na statywie z gwintem 1/4, 3/8 oraz 5/8 cala. Dost´pna wraz z
uchwytem do mocowania poziomic laserowych nie posiadajàcych magnesów mocujàcych.
Nr.
zamów
4719
1001
128,80
(469)
4
Technika
pomiarowa
Przeznaczenie: Do szybkiego i precyzyjnego rysowania lini i znaczników.
Przedstawienie z uchwytem mocujàcym
poziomice bez magnesu
Statyw budowlany
Wykonanie: Aluminium, gwint mocujàcy 5/8 cali, nogi zakoƒczone trzpieniami,
solidne i mocne wykonanie sprawia, i˝ sprosta najwi´kszym wymaganiom.
Przeznaczenie: Jako stojak dla podstawy niwelacyjnej, u˝yteczny do prac
na ró˝nych wysokoÊciach.
Nr.
zamów
1001
wysokoÊç
cm
4722
105–160
113,68
(469)
4722 1001
Statyw budowlany z korbà
Wykonanie: Aluminium, regulacja wysokoÊci, gwint mocujàcy 5/8 cali, nogi zakoƒczone
trzpieniami, szczególnie przydatny w pracy z laserem ratacyjnym topoMAT
(numer artyku∏u 4723 0020 oraz 4723 0030), minimalna wysokoÊç wraz z laserem 1 m.
Solidne i mocne wykonanie sprawia, i˝ sprosta najwi´kszym wymaganiom.
Przeznaczenie: Jako stojak dla podstawy niwelacyjnej, u˝yteczny do ustawiania lasera
na ró˝nych wysokoÊciach.
Nr.
zamów
wysokoÊç
cm
4722
1002
112–242
187,04
(470)
4722 1002
4/76
Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz.
Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).
Laserowa technika niwelacyjna
Laserowy zestaw niwelacyjny Set MAGIC
Wykonanie: Obrotowa podstawa niwelacyjna, osadzona na ∏o˝yskach kulkowych,
posiada hamulec postojowy, szybkie ustawianie poprzez 2 trzpienie, libella zamontowana
w talerzu obrotowym umo˝liwia kontrol´ ustawienia w czasie trwania prac niwelacyjnych,
nadaje si´ do u˝ytku samodzielnego jak równie˝ do zamontowanie na statywie z gwintem
1/4, 3/8 oraz 5/8 cala. Kostka laserowa w mocnej aluminiowej obudowie dysponuje dwoma
laserami w∏àczonymi razem lub oddzielnie (punktowy, liniowy). Pakowany w walizk´ z
tworzywa sztucznego. Podstawa niwelacyjna Compact (numer artyku∏u 4719 1001),
pryzmat odchylajàcy (numer artyku∏u 4719 1002), okulary ochronne i baterie.
Przeznaczenie: Do szerokiego zakresu prac niwelacyjnych.
Nr.
zamów
wymiary walizki
mm
4723
d∏ugoÊç fali
nm
0010
395 x 295 x 105
556,64
635
4
Technika
pomiarowa
(470)
Laserowy zestaw niwelacyjny topoMAT
Wykonanie: W pe∏ni automatyczny laser rotacyjny nadaje si´ do pracy w pomieszczeniach i na
zewnàtrz (stopieƒ ochrony IP 54). Prosta obs∏uga dzi´ki oznaczonym symbolami przyciskom,
odpornym na wilgoç i zabrudzenia (IP 54). Laser mo˝na obs∏ugiwaç bezpoÊrednio lub poprzez
pilota, dzi´ki czemu mo˝e byç z powodzeniem obs∏ugiwany przez jednà osob´. Mocowanie
przegubowe umo˝liwia przechylanie lasera o 90°, z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie.
Automatyka niwelacyjna o dok∏adnoÊci ± 2,6 mm/30 m oraz blokada lasera zapewnia
najwi´kszà precyzj´ i pewnoÊç pracy nawet w trudnych warunkach a automatyczna g∏owica
laserowa z oprogramowaniem ESP (Elektronischen Sicherheits Programm) zapewnia precyzj´
przy ewentualnych potràceniach czy zmianach po∏o˝eƒ g∏owicy. Zestaw topoMAT wedle wyboru
dost´pny wraz lub bez pochy∏omierza, dzi´ki któremu z ∏atwoÊcià ustawiç mo˝na pochylenia od
0°–90°, pochy∏omierz mo˝e byç u˝ywany jako samodzielne urzàdzenie. Elementy zestawu:
laser rotacyjny, pilot zdalnego sterowania, odbiornik r´czny, mocowanie Êcienne, instrukcja
obs∏ugi ze zdj´ciami w du˝ym formacie, baterie. Zestaw w praktycznej, stabilnej walizce.
IP 54
Funkcje: Trzy tryby pracy lasera ( rotacja 600, 300, 100 obrotów/min), tryb liniowy z
ustawieniem 15°, 30° oraz 45° jak równie˝ punktowy przestawny w prawo i lewo,
opcjonalnie do przechodzenia lasera od lini do punktów o ustawialnej pr´dkoÊci.
Przeznaczenie: Do wyznaczania poziomu, pionu, nachylenia, do przenoszenia punktów,
do projekcji linii.
Informacje dodatkowe: Trzyletnia gwarancja, pierwsza inspekcja bezp∏atna,
szybka pomoc w razie awarii.
Nr.
zamów
0020
0030
wykonanie
4723
d∏ugoÊç fali
nm
bez pochy∏omierza
z pochy∏omierzem
1.460,48
1.693,44
635
635
(470)
Sta∏e stany magazynowe nie obejmujà artyku∏ów oznaczonych znakiem ◊. Wyd∏u˝ony czas oczekiwania.
4/77
Laserowa technika niwelacyjna
Laser budowlany NAUTILUS IPX 7
Wykonanie: Do najtrudniejszych prac budowlanych, Mocna, precyzyjna i pewna obudowa
aluminowa, stopieƒ ochrony IP 67, automatyka niwelacyjna o dok∏adnoÊci ± 2,6 mm/30 m
oraz blokada lasera zapewnia najwi´kszà precyzj´ i pewnoÊç pracy nawet w trudnych
warunkach a automatyczna g∏owica laserowa z oprogramowaniem ESP (Elektronischen
Sicherheits Programm) zapewnia precyzj´ przy ewentualnych potràceniach czy zmianach
po∏o˝eƒ g∏owicy, wodoodpornoÊç dzi´ki uszczelnieniom gumowym, wydajnoÊç lasera 1 mW,
klasa lasera 2, czas niwelacji < 30 s.
Zestaw zawiera: laser NAUTILIUS IPX 7, odbiornik + baterie (Ni-MH- bez efektu pami´ci),
∏adowark´, instrukcj´ obs∏ugi, bateri´ 9 V do odbiornika, pokrowiec.
IP 67
Przeznaczenie: Do prac niwelacyjnych.
Informacje dodatkowe: Trzyletnia gwarancja, bezp∏atna pierwsza inspekcja,
szybka pomoc w razie awarii.
Nr.
zamów
0040
d∏ugoÊç fali
nm
4723
650
1.352,96
4
Technika
pomiarowa
(470)
Laser ratacyjny pendoMAT
Wykonanie: Lekkie, samoniwelujàce urzàdzenie do prac niwelacyjnych w poziomie i pionie,
z funkcjà laserlot oraz flipp wyÊwietlanie widocznych linii, regulacja wysokoÊci w zakresie
200 mm. Urzàdzenie odporne na wstrzàsy dzi´ki zastosowaniu gumowych amortyzatorów.
Moc lasera poni˝ej 1 mW, klasa lasera 2. Zestaw pakowany w torb´ zawiera laser rotacyjny
pendoMAT, odbiornik, uchwyt do mocowania na ∏acie, instrukcj´ obs∏ugi i baterie.
Przeznaczenie: Do niwelacji w poziomie i pionie, stosowany jako pion i projejektor lini.
Nr.
zamów
0050
d∏ugoÊç fali
nm
4723
635
864,64
(470)
4/78
Sta∏e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz.
Wszystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku VAT (jak inaczej nieoznaczone).

Podobne dokumenty