Komentarz Tygodniowy Warszawa, 7 listopada 2008

Transkrypt

Komentarz Tygodniowy Warszawa, 7 listopada 2008
Komentarz Tygodniowy
Doradców Finansowych Xelion
Warszawa, 7 listopada 2008 r.
KONTRA PODAśY
Polska
W ujęciu tygodniowym indeksy na naszym parkiecie wzrosły
odpowiednio WIG 0,1 proc. , mWIG40 0,7 proc., sWIG80 1,7 proc. tylko
WIG20 spadł o 0,4 proc.
Początek tygodnia był bardzo dobry. Poniedziałkowa sesja zakończyła się
niewielkim spadkiem WIG 20 (-0,40 proc.), reszta indeksów zamknęła się na
plusie. Następnego dnia indeksy wystrzeliły w górę naśladując nastroje na
giełdach europejskich. W drugiej połowie sesji na wartości zaczęły zyskiwać
walory TPSA, które zdołały powrócić na neutralne poziomy. Największy udział
we wtorkowej zwyŜce głównego indeksu miały PKO PB (+7,8 proc.), Pekao SA
(+6,7 proc.), KGHM (+5,6 proc.). Największy dzienny wzrost zanotowały walory
Biotonu, które zyskały 0,4 PLN (+10,3 proc.). WIG20 zakończył sesję na
poziomie 1903,4 pkt po wzroście o 4,7 proc.. WIG wzrósł o 4,02 proc. do
poziomu 29.600,54 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1,36 mld PLN. Wzrosty
jakie miały miejsce na odbiciu w segmencie małych i średnich spółek
sygnalizują, Ŝe powróciło zainteresowanie małymi spółkami, co oznacza
większe zaangaŜowanie prywatnego kapitału. Inwestorzy indywidualni coraz
bardziej są przekonani o tym, Ŝe w najbliŜszych tygodniach czekają nas
wzrosty. W środę nastąpiła realizacja kilkudniowych wzrostów jakie miały
miejsce. Skala przeceny nie była duŜa, a do tego obroty były na poziomie tylko
1,2 mld PLN. Czwartek to kolejny dzień, w którym inwestorzy pozbywali się
akcji. Na wartości traciły wszystkie spółki z indeksu WIG20 z wyjątkiem Agory.
Przecena najbardziej dotknęła spółki surowcowe oraz banki. Właśnie te spółki
najbardziej skorzystały na ostatnim odbiciu indeksów na GPW. W centrum
uwagi znalazł się Bank Zachodni WBK. Przed sesją opublikował raport
kwartalny, który pozytywnie zaskoczył. Nieco później pojawiły się plotki o jego
moŜliwej sprzedaŜy przez głównego udziałowca - irlandzki AIB. Akcje banku
potaniały o 3,6 proc. To niewiele w porównaniu z innymi wielkimi instytucjami.
Banki Pekao i PKO BP zostały przecenione odpowiednio o 7,4 i 6 proc. Po
obniŜce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, Bank Czech,
Bank Szwajcarii oraz Bank Anglii znacząco wzrosły oczekiwania na obniŜkę
kosztu pieniądza w Polsce. Po tym jak bank centralny Czech obniŜył stopę
procentową o 75 pb, nasza Rada Polityki PienięŜnej będzie teŜ musiała obniŜać
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających w
dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących
inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki
decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii autorów.
stopy procentowe, czas pokaŜe czy to nastąpi jeszcze w tym roku. Ostatni
dzień tygodnia na naszej giełdzie to była gra pod dane ze Stanów
Zjednoczonych tj. dane z rynku pracy. Mimo nie najlepszych danych, rynek rósł
podobnie jak indeksy za oceanem. Koniec tygodnia zakończyliśmy wzrostami,
które otworzyły drogę do ich dalszej kontynuacji. W najbliŜszych dniach
zobaczymy czy rynek dojrzał do trwałych wzrostów.
Japonia, Chiny, Indie
Mimo dłuŜszego weekendu spowodowanego poniedziałkowym świętem
kultury nie moŜna było narzekać na brak emocji na tokijskim parkiecie
giełdowym w tym tygodniu. Początek był bardzo imponujący bowiem indeks
Nikkei225 wzrósł po dwóch sesjach 10.73 proc., przekraczając poziom 9500
pkt. W duŜym stopniu była to przede wszystkim zasługa deprecjacji yena, który
z poziomu 98.21 podskoczył powyŜej 100 w środę. Jest to bardzo duŜe
wsparcie dla akcji największych eksporterów. Dodatkowym pozytywnym
impulsem była wiadomość o planowanym przejęciu Sanyo Electronics przez
Panasonic, którego akcje skoczyły ponad 9 proc. Motorem do wzrostów okazał
się być równieŜ sektor bankowy po tym jak trzymiesięczna stopa
międzybankowa Tibor zanotowała spadek, którego skala nie była widziana od
1999 roku. Akcje Mizuho zyskały ponad 7 proc. zaś Mitsubishi UFJ Financial
Group blisko 5 proc. ObniŜyła się rentowność japońskich obligacji rządowych po
tym jak powrócił chwilowy sentyment na akcje i po piątkowej decyzji banku
centralnego o obniŜce po raz pierwszy od siedmiu lat podstawowej stopy
procentowej. Z kolei ostatnie dwie sesje miały kompletnie odmienny charakter i
słabnąca waluta, która była na początku motorem napędowym do wzrostów
zmieniła kierunek na południe. Negatywnie wpłynęły na wycenę akcji dane z
amerykańskiej gospodarki zwiększając obawy niestabilności i pogłębienia
dotychczasowego spowolnienia. Indeks Nikkei stracił w trakcie ostatnich dwóch
sesji 10.08 proc. co spowodowało Ŝe na tle całego tygodnia zanotowaliśmy
kosmetyczną zmianę wzrostu indeksu zaledwie o 0.65 proc.
Natomiast w Shanghaiu zmienności równieŜ nie brakowało, podobnie jak
w Tokio, choć emocje inwestorów były bardziej stonowane. Z uwagi na
spowolnienia globalnej gospodarki, a szczególnie rynku amerykańskiego w
ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku zanotowaliśmy spadek zysku
wielu chińskich spółek. Akcje największej spółki na giełdzie pod względem
kapitalizacji PetroChina od momentu swojego debiutu w zeszłym roku zostały
juŜ przecenione o ponad 70 proc. Sam indeks giełdowy SCI, który we wtorek
znalazł się poniŜej 1700pkt odnotował najniŜszy poziom od końca września
2006 roku co dobitnie pokazuje skalę przeceny jakiej jesteśmy świadkami
obecnie. DuŜy udział w spadkach na początku tygodnia mieli producenci
węglowi i spółki świadczące usługi maklerskie po zapowiedziach władz o
przesunięciu terminu wdroŜenia moŜliwości korzystania z krótkiej sprzedaŜy. Z
uwagi na prośbę ze strony władz rządu Nigerii zawieszenia dalszych prac nad
realizacją projektu o wartości ponad 8 mld dolarów, którego wykonawcą jest
China Railway Construction Corp., akcje spółki spadły ponad 9 proc. Podczas
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających
w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji
dotyczących inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii
autorów.
2
środowej sesji siłę odzyskały spółki finansowe i surowcowe po tym jak ropa i
inne metale szlachetne odnotowały wyraźny wzrost. Do wzrostu indeksu ponad
3 proc. przyłoŜyło się w znaczący sposób Ministerstwo Transportu, które
przyjęło i zatwierdziło wdroŜenie w ciągu najbliŜszych trzech do pięciu lat planu
rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej o wartości 2 trylionów
yuanów w celu zwiększenia zatrudnienia i krajowej konsumpcji. Zmienna
końcówka tygodnia stała pod wyraźnym wpływem rozwoju sytuacji w regionie i
przeceny w USA. Na tle całego tygodnia indeks SCI zyskał 1.19 proc.
zamykając notowania na poziomie 1747pkt. Mimo
sporej przeceny w
październiku kwalifikowani zagraniczni inwestorzy instytucjonalni powiększyli i
przemodelowali swoje portfelowe udziały. W trzecim kwartale o ponad 20 proc.
zwiększyła się wartość portfeli inwestorów zagranicznych w porównaniu z
pierwszym półroczem wynikająca z odbudowującego się zaufania inwestorów.
Większą sympatię zyskały spółki z sektora budowlanego i nieruchomości oraz
bankowego kosztem walorów takich gałęzi przemysłu które charakteryzują się
cyklicznością.
Z kolei na giełdzie w Bombaju sesje przebiegały w podobnym klimacie jak na
siostrzanych giełdach w regionie. Początek wyraźnie pod znakiem popytu
podyktowanym lepszym sentymentem szczególnie wokół spółek z sektora
bankowego i nieruchomości których indeksy branŜowe zyskały odpowiednio 8.3
proc. i 7.5 proc. OŜywienie ze strony inwestorów zagranicznych wsparte
decyzjami banku centralnego obniŜające poziom stóp procentowych przełoŜyło
się na aprecjację rupii, której wartość do niedawna przekraczała poziom 50.
Po pierwszych dwóch sesjach indeks BSE30 zyskał 8.46 proc., dzięki czemu
mógł powrócić ponownie ponad psychologiczną barierę 10000pkt. Paliwem do
wzrostów dla małych i średnich spółek oraz branŜy finansowej okazały się być
słowa ministra finansów Chidambarama, który zasygnalizował moŜliwość
dalszego zmniejszania kosztu pieniądza w ślad za falą podobnych decyzji
światowych władz monetarnych. W środę i w czwartek nastroje inwestorów
nieco pogorszyły się po tym jak doszło do dynamicznej realizacji zysków
szczególnie na spółkach naftowo – gazowych. Indeks na południe ciągnęła
głównie spółka Reliance Industries, która poinformowała o zamknięciu swoich
pięciu oddziałów. Na tle bieŜącego tygodnia indeks największych blue chipów
zyskał 2.2 proc. dzięki ostatniej sesji w trakcie której, funduszom kupującym
spółki energetyczne udało się podciągnąć indeks o dodatkowe 2.36 proc. Mimo
polepszenia sytuacji na giełdzie pod koniec października indeks w dalszym
ciągu znajduje się poniŜej 10000pkt.
Stany Zjednoczone
Ubiegły tydzień rozpoczął się na giełdzie za oceanem neutralnie.
Okazało się, Ŝe cisza zapowiadała późniejszą burzę. We wtorek rozmarzeni
amerykanie głosowali na Obamę i z uśmiechem na ustach kupowali akcje.
Złych wiadomości oczywiście nie brakowało, ale Obama miał oznaczać nowy
początek. Kolejne dni wylały na inwestorów kubeł zimnej wody. Nowy prezydent
przecieŜ nie zatrzyma coraz to powaŜniejszej recesji. Jednak tak na prawdę
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających
w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji
dotyczących inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii
autorów.
3
trudno winić fatalne dane za spadki, które w dwa dni ścięły z głównego indeksu
10 procent. PrzecieŜ ze złymi danymi mamy do czynienia nieprzerwanie od
grubo ponad miesiąca. Wyraźnie widać falę wyprzedaŜy, gdzie fundusze
wykorzystały poprzednie wzrosty do zamykania swoich pozycji. Gdy
sprzedających jest tak duŜo, to rynek się osuwa na południe, zresztą robił to
bardzo ochoczo, bo podąŜał w kierunku zgodnym z głównym trendem. Dla
zasady trzeba jednak napisać, Ŝe dane które napłynęły były wręcz tragiczne.
Indeksy ISM dla sektora produkcyjnego czy usług pikują w dół. Podobnie
niezmiernie słaby jest rynek pracy. Piątkowy raport urzędu pracy pokazał, Ŝe
bezrobocie wzrosło do 6,5 proc., gdy oczekiwania wskazywały na poziom
„zaledwie” 6,3 proc. Statystyki pokazują, Ŝe za prezydenta demokraty giełdy
mają się lepiej niŜ za republikanina. Wystarczy spojrzeć na notowania z
ubiegłego tygodnia by przypomnieć sobie znane słowa – istnieją trzy rodzaje
kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki. Rynki finansowe są obecnie
w stanie, które nazywa się wydarzeniami 3 lub 4 sigma, wydarzenia, które
konwencjonalna statystyka nie potrafi niestety przewidzieć.
Europa Zachodnia
Byliśmy świadkami lekko pozytywnego tygodnia na rynkach Starego
Kontynentu, niektóre zachodnioeuropejskie indeksy (jak np. francuski CAC40 i
frankfurcki DAX), w ujęciu tygodniowym zachowały się neutralnie, z kolei
londyński FTSE w analogicznym okresie wylądował na solidnym plusie.
Sytuacja była determinowana przedwyborczą gorączką za oceanem oraz
decyzjami europejskich banków centralnych, poznaliśmy takŜe wyniki kwartalne
kolejnych europejskich koncernów.
W czwartek najbardziej zaskoczył Bank Anglii obniŜając stopy
procentowe aŜ o 150 punktów bazowych do poziomu 3 proc., znacznie powyŜej
oczekiwań rynkowych. Bardziej „powściągliwy” w swoich posunięciach okazał
się Europejski Bank Centralny, czego efektem była obniŜka stóp „tylko” o 50 pkt
bazowych do poziomu 3,25 proc. Do tego naleŜy dodać niezapowiedziane
posiedzenie Banku Szwajcarii i niŜsze stopy takŜe na tamtym rynku, i juŜ
wyłania nam się obraz kolejnego etapu skoordynowanej pomocy monetarnej
europejskich banków centralnych.
Nie ulega wątpliwości, iŜ EBC będzie zmuszone złagodzić politykę
pienięŜną w najbliŜszych miesiącach, co zasugerował prezes Trichet w
czwartkowym komunikacie. A powody ku temu bynajmniej nie są błahe,
publikowane w minionym tygodniu indeksy PMI w sektorze usług oraz produkcji
wskazują na hamowanie gospodarek Starego Kontynentu, Komisja Europejska
prognozuje wzrost PKB Eurolandu w 2009 r. na symbolicznym poziomie 0,1
proc. w ujęciu rocznym, raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego
wspomina nawet o ujemnej wartości (-0,5 proc.) w analogicznym okresie.
Ciekawy komunikat nadszedł z niemieckiego parkietu, gdzie władze
frankfurckiej giełdy ograniczyły wpływ notowań Volkswagena na indeks DAX z
prawie 30 proc. do wartości 3-krotnie mniejszej, a nawet zagroziły ewentualnym
wykluczeniem komunikacyjnego potentata z grona niemieckich „blue-chipów”.
Decyzja w sumie nie dziwi zwaŜając na fakt, iŜ w ostatnich dniach przysłowiowy
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających
w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji
dotyczących inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii
autorów.
4
„ogon” (notowania VV) potrafił z powodzeniem „machać psem” (czyli indeksem
DAX).
Europejscy inwestorzy kończą tydzień w dobrych nastrojach, ignorując
nienajlepsze piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. MoŜe to świadczyć
o stopniowej poprawie sentymentu do rynków akcyjnych nie tylko na Starym
Kontynencie, ale teŜ na innych rynkach globalnych. Nie bez znaczenia jest teŜ
ciągła poprawa płynności na rynkach finansowych, o czym mogą świadczyć
spadające kolejny tydzień z rzędu stopy na rynku międzybankowym.
Surowce
BieŜący tydzień na rynku terminowym ropy typu Crude przyniósł
oczekiwaną stabilizację cen na poziomie 60-65 dolarów za baryłkę. Obecnie za
baryłkę płaci się 61 dolarów, co oznacza kolejny spadkowy tydzień, tym razem
o 8 proc. Czynniki, które determinowały zachowanie się cen są od jakiegoś
czasu niezmienne: obawy o recesję i jej konsekwencje dla amerykańskiej
gospodarki w USA oraz prognozy popytowe na surowiec. Z dniem 1 listopada
weszły w Ŝycie ustalenia krajów OPEC, które zmniejszyły wydobycie celem
zminimalizowania spadków cen. Jak widać po notowaniach ropy, nie przyniosły
one zamierzonego rezultatu jednak trzeba traktować tę decyzję w kontekście
długoterminowym. Przyszły tydzień nie powinien przynieś większych zmian cen,
chyba, Ŝe pojawi się jakiś nieoczekiwany czynnik, którego w obecnej chwili nie
da się przewidzieć.
Miedź w kontraktach terminowych równieŜ zanotowała spadek cen. W
odniesieniu do poprzedniego tygodnia metal ten spadł do poziomu 3760
dolarów za tonę, czyli o 9 proc. Dane z londyńskiej giełdy metali potwierdzają
spadek zapotrzebowania na miedź. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnących
zapasach, które osiągnęły wartość nie notowaną od marca 2004 roku.
Następne dni powinny przynieś odpowiedź na pytanie: co dalej z cenami
miedzi? Jeśli będę one jeszcze nurkować i wybiją następny lokalny dołek to
będziemy mieli kolejny dynamiczny ruch na południe. Jednak bardziej
prawdopodobna jest wersja stabilizacji cen i trendu bocznego.
Z kolei rynek złota odnotował wzrost cen w porównaniu z poprzednim
tygodniem. Zmiana była w zasadzie kosmetyczna, ceny urosły o niewiele ponad
1 proc, a uncja Ŝółtego kruszcu wyceniana jest na 736 dolarów. W tym okresie
amerykańska waluta zamknęła się przy poziomach w poprzedniego tygodnia w
stosunku do Euro, stąd takie zachowanie cen złota.
Waluty
Tydzień zakończył się bez rozstrzygnięcia co do dalszego kierunku
na parze EUR/USD. Wahania ceny utrzymały się właściwie w zakresie
zmienności z poprzedniego tygodnia. Rynek we wtorek cofnął się do poziomu
1,2526 rysując na wykresie godzinowym formację młota. Zaowocowało to
umocnieniem euro o niespełna 6 centów do poziomu 1,3113. Tu ponownie
rozpoczął się ruch w dół. W piątek o godzinie 15:00 kurs EUR/USD wynosił
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających
w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji
dotyczących inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii
autorów.
5
1,2783. Jeśli spojrzymy na wykres godzinowy moŜemy zaobserwować, Ŝe
przybrał on kształt trójkąta. Wyjście rynku z zakresu tej formacji moŜe wskazać
dalszy kierunek ruchu pary EUR/USD. Wzrosty na GPW w pierwszej połowie
tygodnia pomagały złotówce, która umacniała się aŜ do środowego popołudnia.
Tego dnia najniŜszy kurs USD/PLN wynosił 2,6767, EUR/PLN 3,4791,
CHF/PLN 2,3065. Od tego momentu następowała systematyczna deprecjacja
złotówki. W piątek o 15:00 kurs USD/PLN 2,8863, EUR/PLN 3,6883 CHF/PLN
2,4617. W konsekwencji w ciągu tygodnia złotówka najmocniej straciła w
stosunku do EUR około 4 proc., najmniej w stosunku do CHF około 2,5 proc.
Jak łatwo zauwaŜyć w ostatnich tygodniach duŜy wpływ na notowania naszej
rodzimej waluty miał rynek polskich akcji. Jeśli ta zaleŜność nie ulegnie zmianie
to GPW nadal będzie wyznaczać kierunek parom walutowym powiązanym z
polskim złotym.
Raport przygotował zespół Doradców Finansowych Xelion w składzie:
Łukasz Bugaj, Jarosław Godyń, Zofia Kamińska, Michał Kurpiel, Paweł Pilzak,
Adam Piotrowski, Tomasz Ray-Ciemięga, Piotr Trzeciak.
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyraŜają indywidualne opinie osób go sporządzających
w dniu jego publikacji i nie mogą być interpretowane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji
dotyczących inwestycji dokonywanych przez czytelnika. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania i zawartych w nim opinii
autorów.
6