Remont ul. Cegielnia w Kościerzynie

Transkrypt

Remont ul. Cegielnia w Kościerzynie
Kościerzyna: Remont ulicy Cegielnia w Kościerzynie
Numer ogłoszenia: 314074 - 2009; data zamieszczenia: 10.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 058
6802300, faks (058) 6802320.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Cegielnia w Kościerzynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest
wykonanie remontu istniejącej nawierzchni drogi ulicy Cegielnia oraz chodnika na odcinku ok. 550 m od posesji
nr 14 w kierunku granicy miasta. Prace obejmują wykonanie nawierzchni o szerokości 6,0 m z betonu
asfaltowego ograniczonej z obu stron krawęŜnikiem betonowym, remont chodnika, wykonanie wpustów
kanalizacji deszczowej oraz dwóch wysepek rozdzielających pasy ruchu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 10.000 PLN
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu
zgodnie z art. 24 ustawy,
2)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność
toŜsamą z niniejszym zamówieniem,
3)dysponują wykwalifikowanym potencjałem kadrowym, tj. kierownikiem robót drogowych (1 osoba)
posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w branŜy drogowej,
naleŜącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w charakterze kierownika robót drogowych,
4)dysponują potencjałem technicznym - sprzętem, urządzeniami i materiałami niezbędnymi do realizacji
niniejszego zamówienia tj.: -równiarka - min. 1 szt., -walec wibracyjny - min. 1 szt., -rozkładarka masy bitumicznej
- min. 1 szt., -walec ogumiony - min. 1 szt., -wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej, w odległości
umoŜliwiającej dojazd z wytwórni do miejsca wbudowania w ciągu 1 godziny
5)zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni
asfaltowej o łącznej powierzchni min. 6.000 m2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały
wykonane naleŜycie.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCY muszą złoŜyć w OFERCIE następujące
dokumenty:
1)Formularz ofertowy ;
2)Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót z zestawieniem nakładów robocizny,
materiałów i sprzętu w wersji ilościowo-wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych) wraz z narzutami;
3)Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy;
4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6)Wykaz wykwalifikowanego potencjału kadrowego (wg zał. nr 3 Potencjał kadrowy), tj. dla osoby
odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia naleŜy takŜe załączyć posiadane uprawnienia budowlane i
aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz Ŝyciorys zawodowy,
7)Wykaz potencjału technicznego (wg zał. nr 4 Potencjał techniczny), którym wykonawca będzie dysponował przy
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w
pkt 7.4 siwz,
8)Wykaz podwykonawców (wg zał. nr 5 Wykaz podwykonawców) lub oświadczenie, Ŝe wykonawca zrealizuje
roboty we własnym zakresie i nie będzie zlecał Ŝadnych prac podwykonawcom,
9)Informację o doświadczeniu Wykonawcy (wg zał. nr 6 Doświadczenie zawodowe), informacja musi potwierdzać
spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.5 siwz. Do informacji winny być dołączone dokumenty (np.
referencje) potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie,
10)Parafowany projekt umowy,
11)Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium.
Wykonawca, który nie dysponuje własnym potencjałem technicznym i / lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia musi dołączyć pisemne ZOBOWIĄZANIA innych podmiotów, które udostępnią mu sprzęt,
wyposaŜenie techniczne, urządzenia itp. oraz / lub osoby do wykonania zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przetargi.koscierzyna.gda.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna, pok. 67, IV piętro bud. urzędu.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna, pok. 67, IV piętro bud. urzędu.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Wywieszono: 10.09.2009r.