Wydziale Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy we

Komentarze

Transkrypt

Wydziale Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Przyrodniczy we
Załącznik 3
Zasady rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
w roku 2008/09
Forma studiów:
stacjonarne
Kierownik Studium Doktoranckiego:
prof. dr hab. Alina Wieliczko tel. 071 32-05-328
Termin składania dokumentów:
10 lipiec 2008
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
Termin rozmowy zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej oraz na tablicy ogłoszeń w gablocie studiów doktoranckich, nie później niż
14 dni od upływu terminu składania dokumentów.
Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:
Sala konferencyjna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław
Limit miejsc: 16
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
1. wypełnione dokumenty Karty Kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu
(1.1 Kwestionariusz osobowy; 1.2. Curriculum Vitae; 1.3. Podanie; 1.4. Zgoda osoby
proponowanej na opiekuna naukowego);
2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem;
3. indeks oraz wyliczona średnia ocen z przebiegu studiów potwierdzona przez dziekanat;
4. 3 fotografie;
5. udokumentowana znajomość języka obcego (certyfikat lub zaświadczenie o zdanym
egzaminie z języka obcego, z zaznaczeniem poziomu, wydane przez Studium Języków
Obcych UP we Wrocławiu;
6. charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego (należy udokumentować,
np. SKN, konferencje-referaty, nagrody, konkursy, …);
7. udokumentowane odbyte studia, stypendia, staże i praktyki zagraniczne, drugi fakultet;
8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie;
9. wniesienie opłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego(ustalonej w terminie
późniejszym), na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
PKO BP S. A. 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: „Rekrutacja - studia doktoranckie - Wydział Medycyny Weterynaryjnej”
10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu studiów doktoranckich
11. oświadczenie o niepodjęciu zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Dodatkowo można dołączyć:
Publikacje, bądź inną dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe.
Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej:
Rozmowa dotyczyć będzie zainteresowań naukowych Kandydata, uzasadnienia wyboru
kierunku studiów doktoranckich
Zasady przyjęć:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wydziałów weterynaryjnych
oraz absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów dziennych: lekarza medycyny,
magistra farmacji, magistra biologii oraz magistra biotechnologii (zarządzenie nr 76/2005
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu).
O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się kandydaci, którzy
nie ukończyli 30 roku życia ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia
na studia osoby powyżej 30 roku życia, bez prawa do stypendium doktoranckiego).
Na wynik postępowania kwalifikacyjnego mają wpływ czynniki:
1) kierunek odbytych studiów
0 - 10 pkt
2) średnia ocen ze studiów
0 - 10 pkt
- ocena 4.5 i wyższa – 10 pkt,
- ocena 4.25 – 4.49 - 7.5 pkt.,
- ocena 4.00 -4.24 - 5 pkt.,
- ocena 3,99 – 3, 75 - 2 pkt ( w wyjątkowych sytuacjach)
3) ocena na dyplomie
- ocena 4.5 i wyższa – 10 pkt,
- ocena 4.25 – 4.49 - 7.5 pkt.,
- ocena 4.00 -4.24 - 5 pkt
0 - 10 pkt
4) znajomość języków obcych
0 - 10 pkt
Stopień opanowania języka obcego (j. zachodni, w tym preferowany język
konferencyjny, tj. angielski)– punktacja
B1
- 2 pkt
B2
- 4 pkt
C1
- 6 pkt
C2
- 10 pkt
5) aktywność naukowa
6) odbyte staże i praktyki zagraniczne
7) rozmowa kwalifikacyjna
0 - 10 pkt
0 - 10 pkt
0 - 10 pkt
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie ustalona lista rankingowa
Kandydatów, o przyjęciu na studia doktoranckie zadecyduje pozycja na liście rankingowej.
Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie, w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego, minimum 41 punktów.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: www.ar.wroc.pl /sprawy
nauki/studia doktoranckie/