Pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana w berlińskim muzeum

Transkrypt

Pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana w berlińskim muzeum
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana w berli
skim muzeum
Miniatura pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana, ustawionego na gda skim Przymorzu,
znajdzie si na przyszłorocznej wystawie organizowanej przez berli skie Museum Haus am
Checkpoint Charlie. Muzeum gromadzi pami tki z czasów muru berli skiego i „ elaznej
kurtyny .
Replika gda skiego pomnika w miniaturze, przedstawiaj cego dwóch wielkich ludzi XX wieku
ma znale
si na wystawie o yciu i pracy Jana Pawła II. Muzeum zamierza otworzy j 9
listopada 2014 r. w 25. rocznic upadku muru berli skiego.
O miniatur pomnika zwróciła si do Stowarzyszenia „Godno
Alexandra Hildebrandt, prezes
i dyrektor Mauermuseum - Museum Haus am Checkpoint Charlie.
- Planujemy, e kanclerz Niemiec Angela Merkel, razem z polskim premierem Donaldem
Tuskiem inauguruj wystaw . e my ju wiele o rze bie usłyszeli i jeste my zainspirowani tym,
jak Stowarzyszenie „Godno
kontynuuje utrzymywanie wolno
i prawa swoich członków.
Dlatego chcieliby my w ramach naszej wystawy pokaza rze b . Byliby my bardzo wdzi czni,
gdyby mógłby pan nam pomóc, nauczy jak najwi cej zwiedzaj cych o jednej z najwa niejszej
postaci tego czasu ‒ pisze Alexandra Hildebrandt do Czesława Nowaka, prezesa „Godno ci ,
inicjatora powstania pomnika.
Przypomnijmy, e berli skie muzeum, otwarto w 1962 r. pod kierownictwem archiwisty dr
Rainera Hildebrandta. Jego celem jest dokumentacja historii po powstaniu muru berli skiego
oraz zaanga owanie w pokojow walk o prawa człowieka. Museum Haus am Checkpoint
Charlie od jego skromnych pocz tków w pa dzierniku 1962 roku przekształciło si w ponad 2
tys. m kw. ekspozycji. Tutaj mo na dowiedzie si o tym, jakie obiekty słu yły do ucieczki nad,
pod i przez mur berli ski i wyczyta histori uciekinierów, którzy ryzykowali swoje ycie, aby
wybra wolno
. Muzeum rokrocznie odwiedza około 850 tys. go ci, w wi kszo ci to młodzi
ludzie.
- Jestem mile zaskoczony berli sk propozycj . Nigdy nie jest do
wiedzy o ludziach tak
dobrze zasłu onych dla wolnego wiata ‒ powiedział nam Czesław Nowak.
Przypomnijmy, e pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana odsłoni ty został w lipcu ub. r. w
Gda sku. Pomnik powstał na podstawie zdj cia przedstawiaj cego spaceruj cych papie a i
prezydenta USA, wykonanego we wrze niu 1987 roku przez Scotta Stewarda z Associated
Press.
ASG
fot. Museum Haus am Checkpoint Charlie
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)