Elektryczny Pawia 40 m 34

Komentarze

Transkrypt

Elektryczny Pawia 40 m 34
Administarcja Nowolipki
Warszawa ul. Nowolipki 16
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Sporządził kalkulację :
Data opracowania
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu
Warszawa ul. Pawia 40 m 34
ZGN Warszawa - Wola
Warszawa ul. Bema 70
Elektryczna
CPV 45310000 - 3
Tomasz Kruszewski
pażdziernik 2016 r.
3 kw 2016 r.
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie:
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
zł
Opracował:
Inwestor:
Data opracowania:
pażdziernik 2016 r.
Data zatwierdzeni:
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Pawia 40 m 34
Lp. Podstawa
1 KSNR 9
0203-05
2 KSNR 9
0202-01
Opis i wyliczenia
j.m.
Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - zabezpieczeń zaliczni- kpl
kowych
1
kpl
4 KSNR 5
0203-01
szt
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowoprądo- szt.
wy
P302 25A/30mA
1
szt.
Montaż aparatów elektrycznych. Wyłączniki S301B 10 -16A
szt.
4
szt.
5 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
1001-01
92
6 KSNR 5
0404-03
7 KSNR 5
0404-03
8 KSNR 5
0404-03
9 KSNR 5
0603-03
10 KNNR 5
1304-01
11 KNNR 5
1304-02
12 KSNR 5
0404-02
13 KSNR 5
0404-01
14 KSNR 9
0203-05
15 KSNR 5
0404-01
16 KNNR 5
0406-01
Razem
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
92.000
RAZEM
92.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
8.000
RAZEM
8.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
0.058
RAZEM
0.058
87.000
RAZEM
87.000
Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych . Rozdzielnia skrzynkowa S - 8 szt
1
3 KSNR 5
0203-01
Poszcz.
m
m
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na gniazdo wtykowe podwójne p/t 10A/Z - pokój - podłoże betonowe
3
wyp.
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na gniazdo wtykowe podwójne p/t bryzgoodporne 16A/Z z
ramką kuchnia + łazienka - podłoże betonowe
2
wyp.
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 2.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z w kuchni podłoże betonowe
1
wyp.
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych prowadzonych przewodem LGs - M 2.5 mm2 p/t. uziemienie wanny, baterii w łazience i kuchnii +
wodomiary)
8
m
Badania i pomiary instalacji uziemiającej CC (pierwszy pomiar)
szt.
1
szt.
Badania i pomiary instalacji uziemiającej CC (każdy następny pomiar)
szt.
1
szt.
m
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 4 x 1.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na przełącznik - podłoże betonowe
1
wyp.
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 1.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże betonowe
3
wyp.
Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - dzwonek
szt.
1
szt.
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3 x 1.5 mm2 w budyn- wyp.
kach mieszkalnych na przycisk dzwonek - podłoże betonowe
1
wyp.
Montaż aparatów elektrycznych dzwonek
szt.
1
szt.
17 KNR-W 4-03 Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
1014-01
0.058
m3
18 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
1012-01
87
m
m
-2-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 27174 Użytkownik: ZGNWOLA
m3
Pawia 40 m 34
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
19 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
1012-02
5
20 KNNR 5
0206-01
21 KNNR 5
0406-01
22 KNR AL-01
0307-01
23 KSNR 9
0402-05
24 KSNR 9
0401-07
25 KSNR 9
0403-06
j.m.
m
m
Przewody kabelkowe YTKSY 3 x 2 x 05cmm2 układane n.t. na betonie
m
6
m
Montaż aparatu domofonowego typu PC 255
szt.
1
szt.
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu- szt
gującej PIN-kod
1
szt
Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, szt.
natynkowych
4
szt.
Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt.
4
szt.
Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm
8
szt
-3-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 27174 Użytkownik: ZGNWOLA
szt
Poszcz.
Razem
5.000
RAZEM
5.000
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
8.000
RAZEM
8.000
Pawia 40 m 34
Lp.
Podstawa
1 KSNR 9 020305
2 KSNR 9 020201
3 KSNR 5 020301
4 KSNR 5 020301
5 KNR-W 4-03
1001-01
6 KSNR 5 040403
7 KSNR 5 040403
8 KSNR 5 040403
9 KSNR 5 060303
10 KNNR 5 130401
11 KNNR 5 130402
12 KSNR 5 040402
13 KSNR 5 040401
14 KSNR 9 020305
15 KSNR 5 040401
Opis
Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg zabezpieczeń zalicznikowych
Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych . Rozdzielnia skrzynkowa S - 8
Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowoprądowy
P302 25A/30mA
Montaż aparatów elektrycznych. Wyłączniki S301B 10 16A
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3
x 2.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe podwójne p/t 10A/Z - pokój - podłoże betonowe
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3
x 2.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe podwójne p/t bryzgoodporne 16A/Z z ramką kuchnia + łazienka - podłoże betonowe
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3
x 2.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe p/t bryzgoodporne 16A/Z w kuchni - podłoże betonowe
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych prowadzonych przewodem LGs - M 2.5 mm2 p/t. uziemienie
wanny, baterii w łazience i kuchnii + wodomiary)
Badania i pomiary instalacji uziemiającej CC (pierwszy
pomiar)
Badania i pomiary instalacji uziemiającej CC (każdy następny pomiar)
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 4
x 1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznik podłoże betonowe
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3
x 1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże betonowe
Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg dzwonek
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3
x 1.5 mm2 w budynkach mieszkalnych na przycisk dzwonek - podłoże betonowe
Montaż aparatów elektrycznych dzwonek
16 KNNR 5 040601
17 KNR-W 4-03
Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo1014-01
wapienne
18 KNR-W 4-03
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
1012-01
19 KNR-W 4-03
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
1012-02
20 KNNR 5 0206- Przewody kabelkowe YTKSY 3 x 2 x 05cmm2 układane
01
n.t. na betonie
21 KNNR 5 0406- Montaż aparatu domofonowego typu PC 255
01
22 KNR AL-01
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomonta0307-01
żowe klawiatury obsługującej PIN-kod
23 KSNR 9 0402- Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczel05
nionych podtynkowych, natynkowych
24 KSNR 9 0401- Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego,
07
natynkowego
25 KSNR 9 0403- Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtyn06
kowych, natynkowych o śr. do 60 mm
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 27174 Użytkownik: ZGNWOLA
Jedn.
przedm.
kpl
Ilość
1
szt
1
szt.
1
szt.
4
m
92
wyp.
3
wyp.
2
wyp.
1
m
8
szt.
1
szt.
1
wyp.
1
wyp.
3
szt.
1
wyp.
1
szt.
1
m3
0.058
m
87
m
5
m
6
szt.
1
szt
1
szt.
4
szt.
4
szt
8
Cena jedn.
Wartość

Podobne dokumenty