Karta charakterystyki

Komentarze

Transkrypt

Karta charakterystyki
35.0.6
strona: 1/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
· Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
· Numer artykułu: A2466
· Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Odczynnik do analizy
· Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
[email protected]m
· Komórka udzielająca informacji: Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· Numer telefonu alarmowego:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)
2 Identyfikacja zagrożeń
· Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS05 działanie żrące
Met. Corr.1 H290 Może powodować korozję metali.
· Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE Nie dotyczy.
· Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej wersji.
· System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.
· Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia
GHS05
· Hasło ostrzegawcze Uwaga
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali.
· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.
· Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
PL
(ciąg dalszy na stronie 2)
35.0.6
strona: 2/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 1)
3 Skład/informacja o składnikach
· Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:
EINECS: 231-595-7 hydrochloric acid
C R34;
Xi R37
Skin Corr. 1B, H314;
STOT SE 3, H335
CAS: 7550-45-0
chlorek tytanu(IV)
EINECS: 231-441-9
C R34
R14
Skin Corr. 1B, H314
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.
>5-≤ 10%
>3-≤ 4%
4 Środki pierwszej pomocy
· Opis środków pierwszej pomocy
· Po wdychaniu:
Dostarczyć świeże powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W przypadku utrzymujących się
dolegliwości skonsultować z lekarzem.
· Po styczności ze skórą:
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.
· Po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
· Po przełknięciu:
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
podać poszkodowanemu wodę do picia ( przynajmniej dwie szklanki).
Odwieźć do lekarza.
· Wskazówki dla lekarza:
· Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
5 Postępowanie w przypadku pożaru
· Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
· Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Tlenki azotu (NOx)
· Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
· Inne dane
Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
Pokrywać uciekające pary wodą.
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
· Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać zanieczyszczenia substancją.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
35.0.6
strona: 3/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 2)
· Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
Oczyścić skażone miejsce.
· Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· Sposób obchodzenia się:
· Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:
Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
Zbiornik można otwierać tylko stosując miejscowe odsysanie.
Zbiornik przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.
Przechowywać tylko w zamknięciu z możliwością dostępu dla rzeczoznawcy lub jego pełnomocnika.
· Zalecana temperatura składowania: 15-25°C
· Klasa składowania: 8 B
· Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane
pod kątem warunków miejsca pracy.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
· Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od
powietrza otoczenia.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
35.0.6
strona: 4/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 3)
· Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia
się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
· Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału:
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubość materiału: ≥ 0,11 mm
Wartość przenikania: poziom ≥ 480 min
· Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów:
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubość materiału: ≥ 0,11 mm
Wartość przenikania: poziom ≥ 480 min
· Ochrona oczu:
Okulary ochronne szczelnie zamknięte
· Ochrona ciała:
Używać ubranie ochronne
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and
quantity of the hazourdous substances handled.
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
· Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Bez zapachu
· Zapach:
Nieokreślone.
· Próg zapachu:
· Wartość pH:
Nieokreślone.
· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
Nie jest określony.
· Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
· Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
· Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
· Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
35.0.6
strona: 5/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 4)
· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
· Gęstość:
· Gęstość względna
· Gęstość par
· Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
Nie lub mało mieszalny.
· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
· Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
0,0 %
Zawartość ciał stałych:
· Inne informacje
0,1 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
· Reaktywność
· Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
11 Informacje toksykologiczne
· Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczność:
· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
Quantitative data on the toxicological effect of this product are not available.
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Podrażnia skórę i śluzówkę.
· w oku: Działanie drażniące.
· Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych
klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:
Substancja szkodliwa
Substancja drażniąca
12 Informacje ekologiczne
· Toksyczność
· Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zachowanie się w obszarach środowiska:
· Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
(ciąg dalszy na stronie 6)
PL
35.0.6
strona: 6/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 5)
· Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków, lub gleby.
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
· Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
· Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Chemikalia musza być usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.
14 Informacje dotyczące transportu
· Numer UN
· ADR, IMDG, IATA
UN1789
· Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR
· IMDG, IATA
1789 KWAS CHLOROWODOROWY
HYDROCHLORIC ACID
· Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR
· Klasa
· Nalepka
8 materiały żrące
8
· IMDG, IATA
· Class
· Label
8 Corrosive substances.
8
· Grupa opakowań
· ADR, IMDG, IATA
II
· Zagrożenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:
Nie
· Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały żrące
80
· Liczba Kemlera:
(ciąg dalszy na stronie 7)
PL
35.0.6
strona: 7/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 10.09.2012
Aktualizacja: 10.09.2012
Nazwa handlowa: Titanium standard solution 1000 mg/L for AAS
(ciąg dalszy od strony 6)
· Numer EMS:
· Segregation groups
F-A,S-B
Acids
· Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
· Transport/ dalsze informacje:
· ADR
· Kodów zakazu przewozu przez tunele
E
· UN "Model Regulation":
UN1789, KWAS CHLOROWODOROWY, 8, II
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
· Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odnośne zwroty
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
R14 Reaguje gwałtownie z wodą.
R34 Powoduje oparzenia.
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.
· Wydział sporządzający wykaz danych: Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Partner dla kontaktów: Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
PL

Podobne dokumenty