Sylabus przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Sylabus przedmiotu
Sylabus przedmiotu
Przedmiot:
Wykład fakultatywny
Kierunek: Finanse i rachunkowość, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014
Tytuł lub szczegółowa
Rachunkowość międzynarodowa
nazwa przedmiotu:
Rok/Semestr: II/3
Liczba godzin: 15,0
Nauczyciel: Kamieniecka, Małgorzata, dr
Forma zajęć: wykład
Rodzaj zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Punkty ECTS: 1,0
Godzinowe
ekwiwalenty punktów
ECTS (łączna liczba
godzin w semestrze):
0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć
dydaktycznych
0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
10,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
5,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu
Poziom trudności: średnio zaawansowany
Wstępne wymagania: rachunkowość, w tym sprawozdawczość finansowa
•
•
Metody dydaktyczne:
•
•
dyskusja dydaktyczna
wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
z użyciem komputera
1. Wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej
- globalizacja a rachunkowość,
- przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,
- determinanty systemów rachunkowości w aspekcie międzynarodowym (czynniki, historyczne,
kulturowe, prawne, ekonomiczne, społeczne.
2. Podstawowe modele rachunkowości na świecie
- przegląd głównych modeli rachunkowości,
- cechy specyficzne modelu anglosaskiego,
- cechy specyficzne modelu kontynentalnego.
3. Porównanie narodowych systemów rachunkowości
- kraje modelu anglosaskiego (Wlk.Brytania, Stany Zjednoczone)
- kraje modelu kontynentalnego (Francja, Niemcy, Japonia)
- wybrane inne systemy rachunkowości narodowej (Chiny, Włochy, Holandia).
4. Międzynarodowa standaryzacja i harmonizacja rachunkowości – zagadnienia
podstawowe
- istota i geneza procesu harmonizacji i standaryzacji,
- krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości,
- argumenty za i przeciw standaryzacji.
5. Organizacje wspierające międzynarodową harmonizację rachunkowości
- Organizacja Narodów Zjednoczonych,
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
- inne organizacje międzyrządowe,
- międzynarodowe, regionalne i krajowe organizacje profesjonalne księgowych.
6. Standaryzacja w Stanach Zjednoczonych – rola Rady ds. Standardów
Rachunkowości Finansowej (FASB)
Zakres tematów: - geneza regulacji finansowych w Stanach Zjednoczonych,
- struktura i funkcje rady,
- procedura opracowywania standardów,
7. Rola Rady/Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB/C)
- powołanie i ewolucja IASB,
- cel działania, struktura organizacyjna i źródła finansowania działalności rady,
- podstawowe zapisy Konstytucji Fundacji Komitetu Międzynarodowy Standardów Rachunkowości,
- właściwy proces opracowywania i wdrażania standardów.
8. Proces harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
- rola EWG/UE w procesie harmonizacji rachunkowości w Europie ,
- charakterystyka Dyrektyw UE (IV,VII i VIII),
- przepisy dotyczące stosowania MSR/MSSF,
- unijny mechanizm zatwierdzania i wprowadzania w życie standardów.
9. Kierunki dalszej międzynarodowej harmonizacji i standaryzacji
- konwergencja MSR/MSSF i US GAAP,
- implementacja MSR/MSSF w krajach innych niż UE,
- poszukiwanie Międzynarodowych Ogólnie Akceptowanych Zasad Rachunkowości
(I GAAP).
• końcowe zaliczenie pisemne
Forma oceniania: • obecność na zajęciach
• referat
Warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne, premiowana obecność na zajęciach, ewentualne referaty
oRachunkowość międzynarodowa, pod red K.Winiarskiej, ODDiDK, Gdańsk 2009 oRachunkowość
międzynarodowa, pod red. L.Bednarskiego, J.Gierusza, Warszawa 2001 oHendriksen E.A., van
Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002 oSurdykowska, S.T., Rachunkowość
międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999 oTuryna J., Standardy Rachunkowości. MSR - US
GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003 oMiędzynarodowe regulacje
rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, pod red. A.Jarugi, C.H.Beck, Warszawa 2002
Literatura:
oMiędzynarodowa rachunkowość porównawcza – Polska Włochy, pod red. G.Galassi, A.A.Jarugi,
Społ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, seria Studia i Monografie, nr 5,
Łódź 2001 oMiędzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, pod red. M.Walczaka,
Difin, Warszawa 2003 oZabłocka S, Kulturowe determinacje rachunkowości, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 1999 oMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – wg stanu na
1 stycznia 2007 (lub 20011), Tom I i II, Wyd. IASB, Londyn, tłumaczenie i wydawca polski SKwP