(Z A R Z ¥ D Z E N I E Nr 289(138)/08 )

Transkrypt

(Z A R Z ¥ D Z E N I E Nr 289(138)/08 )
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 299 (148)/08
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia
9 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i
przestrzennego Gminy Wiązowna
kierunków zagospodarowania
Na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda - rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z późn. zm.) Wójt Gminy Wiązowna zarządza, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się, że w wyniku ogłoszenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna , zgłoszono 106 wniosków.
§ 2.
Sposób rozstrzygnięcia wniosków ujęto w wykazie wniosków, stanowiącym załącznik do
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jędrzejczak
niniejszego zarządzenia
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 299 (148 )08 z dnia 9 grudnia 2008 r
WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PO ZAWIADOMIENIU O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 3 l/VII/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
Lp. Data
Nazwisko i
Treść
Oznaczenie
Rozstrzygnięcie Wójta
imię, nazwa
wniosku
nieruchomości,
Gminy w sprawie
rozpatrzenia wniosku
wpływu
jednostki
której dotyczy
wniosku
organizacyjnej
wniosek
Uwagi wynikające z rozszerzonej
analizy wniosków do zmiany studium
uzasadnienie odmowy uwzględnienia
i adres
wniosek
wniosek
uwzględnio nieuwzględn
iony
ny
1
2
07.11.2007
3
4
5
6
Zbigniew Rak
21-211/9
Prośba o wydzielenie obszaru
tak
05-462 Wiązowna
Wiązowna Gminna
obejmującego działkę z obecnego ZU-4
ul. Parkowa 7
w taki sposób aby umożliwić obecnie
użytkowanie rolnicze lub sadownicze, w
przyszłości inwestycyjne, jak w
przyległych terenach
7
8
07.11.2007
30.10.2007
Grzechnik Halina
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
03-606 Warszawa
66/3 na budownictwo mieszkaniowe.
ul. Rajmunda 15C,
SzulikWiesław,Szuli
k Stanisław,Szulik
Józef
Niemczak Grażyna
Smolak Paweł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego
140
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
na budownictwo mieszkaniowe.
8-66/4 - 66/11
nie
Glinianka
Teren położony w dużej odległości od
istniejącej zabudowy, pojedynczy
wniosek
Obecnie na działce jest możliwa
zabudowa związana z prowadzeniem
gospodarstwa, brak infrastruktury,
dojazd drogą polną o szerokości 5 m.
Działka przydatna do zalesienia.
8-66/6 i 66/12
nie
Glinianka
Teren położony w dużej odległości od
istniejącej zabudowy, pojedynczy
wniosek
brak infrastruktury, dojazd drogą
polną o szerokości 5 m.
Marcin Sielski
30-383 Kraków
ul. Szwai 7A/114
Dariusz Krystosiak
4.09.2008
03-802 Warszawa,
Lubelska
20/20A/70
Jerzy Szonert
16.07.2008
03-922 Warszawa
ul.
Międzynarodowa
38/40A m 72
Andrzej Zieliński
25.07.2008
01-310 Warszawa
ul. Rozłogi 4 m 14
Paulina Pawlak
1.08.2008
01-803 Warszawa
ul. Cegłowska 6 m
2
12.09.2008
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
653 na zabudowę jednorodzinną.
6-653
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
707 i 708 na budownictwo
mieszkaniowe.
6-707, 6-708
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
612 na zabudowę jednorodzinną
wolnostojącą.
6-612
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
608 na działkę budowlaną.
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
604 na zabudowę jednorodzinną
wolnostojącą.
tak
Dziechciniec
nie
Dziechciniec
tak
Dziechciniec
6-608
Dziechciniec
tak
6-604
tak
Dziechciniec
Wydma, las
Joanna Szapiro- Prośba o zmianę przeznaczenia działki
6-662, 6-663
tak
Nowakowska
662 i 663 na budownictwo
Dziechciniec
03-904 Warszawa mieszkaniowe.
ul. Berezyńska 6
Helena Sienkiewicz Prośba o zmianę przeznaczenia działek
10.07.2008
6-609 i 617
tak
04-138 Warszawa 609 na zabudowę jednorodzinną
Dziechciniec
ul. Pustelnika 48 m wolnostojącą.
17
Michał
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
15.09.2008
6-644/1
tak
Korczeniewski
644/1 na zabudowę jednorodzinną.
Dziechciniec
03-663 Warszawa
ul. Oktawii 2A
Krzysztof
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
15.09.2008
6-644/2
tak
Korczeniewski
644/2 na zabudowę jednorodzinną.
Dziechciniec
03-663 Warszawa
ul. Oktawii 2A
Wojciech
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
15.09.2008
22-72/3
tak
Korobowicz
72/3 na zabudowę jednorodzinną
Wiązowna Kościelna
00-190 Warszawa
ul. Lewartowskiego
5/126
Halina Korobowicz Prośba o zmianę przeznaczenia działki
15.09.2008
22-72/2
tak
00-190 Warszawa 72/2 na zabudowę jednorodzinną
Wiązowna Kościelna
ul. Lewartowskiego
5/126
Krzysztof Wielgosz Prośba o zmianę przeznaczenia działek
15.09.2008
22-188/3, 188/4,
tak
02-956 Warszawa 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/9,
188/5, 188/6, 188/7,
ul. Lentza 35/78
188/10, 188/11, 188/15, 188/16 na cele
188/9, 188/10,
nieleśne
188/11, 188/15,
188/16
4.09.2008
Wiązowna Kościelna
Andrzej
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
15.09.2008
22-104, 105, 120, tak
Grzybowski
104, 105, 120, 122 na zabudowę
122
05-462 Wiązowna jednorodzinną z usługami
Wiązowna Kościelna
ul. Kościelna 57A
Grzegorz
Konowrocki
05-462 Wiązowna
ul. Sportowa 4
Monika i Jan
15.09.2008
Stelmaszkowie
05-462 Wiązowna
ul. Pęclińska 15i
15.09.2008
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-98, 99
tak
98 i 99 na zabudowę mieszkaniową
Wiązowna Kościelna
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
22-619 do 625
tak
działek 619 do 625. Wyłączenie z
Wiązowna Kościelna
zabudowy działek 275/1 do 270/2.
Wykluczenie lokowania dróg
ekspresowych i autostrad na terenie
Wiązownej Kościelnej
Andrzej Izdebski Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-83 i 93
tak
15.09.2008
05-462 Wiązowna 83 i 93 na zabudowę siedliskową
ul. Duchnowska 1
Wiązowna Kościelna
Sylwia Kubajek
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
05-408 Glinianka 191/3 na zabudowę mieszkaniową
Bolesławów 8
Anna i Krzysztof Prośba o zmianę przeznaczenia działek
12.09.2008
Gołębiccy
89/2, 89/4, 89/5 na zabudowę
04-838 Warszawa mieszkaniową lub siedliskową.
ul. Izbicka 39
Julita i Michał
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
Abramowicz
624/1 na zabudowę mieszkaniową
05-077 Warszawa
ul. Jana Pawła II
35/19
Krzysztof Mazepa Prośba o utrzymanie przeznaczenia
12.09.2008
Anna Majcher
działki 632.
Mazepa
Wyłączenie z zabudowy działek 275/1
04-998 Warszawa do 270/2.
ul. Ogórkowa 42i/1 Wykluczenie lokowania dróg
ekspresowych i autostrad na terenie
Wiązownej Kościelnej
15.09.2008
4-191/3
tak
Czarnówka
22-89/2, 89/4, 89/5 tak
Wiązowna Kościelna
22-624/1
tak
Wiązowna Kościelna
22-632
Wiązowna Kościelna
tak
Katarzyna i Tomasz Prośba o utrzymanie przeznaczenia
Byzia
działki 624/2.
05-462 Wiązowna Wyłączenie z zabudowy działek 275/1
ul. Pęclińska 15B do 270/2.
Wykluczenie lokowania dróg
ekspresowych i autostrad na terenie
Wiązownej Kościelnej
Aleksandra
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
12.09.2008
Skrzeczkowska Bryl działki 621/2.
i Mikołaj Bryl
Wyłączenie z zabudowy działek 275/1
05-462 Wiązowna do 270/2.
Wykluczenie lokowania dróg
ekspresowych i autostrad na terenie
Wiązownej Kościelnej
Magdalena
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
Setniewska
89/3 na zabudowę mieszkaniową
02-837 Warszawa
ul. Bogatki 20B
Edyta Jungowska Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
04-082 Warszawa 39/1 na zabudowę mieszkaniową
ul. Krypska 27
Edyta Jungowska Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
04-082 Warszawa 24/5 na zabudowę mieszkaniową
ul. Krypska 27
Edyta Jungowska Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
04-082 Warszawa 625/3 na zabudowę mieszkaniową
ul. Krypska 27
Marcin Dąbała
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
12.09.2008
05-462 Wiązowna 622/1 na zabudowę mieszkaniową
ul. Sportowa 32
12.09.2008
12.09.2008
12.09.2008
Marcin Dąbała
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
05-462 Wiązowna 622/2 na zabudowę mieszkaniową
ul. Sportowa 32
Marcin Dąbała
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
05-462 Wiązowna 623/2 na zabudowę mieszkaniową
ul. Sportowa 32
22-624/2
tak
Wiązowna Kościelna
22-621/2
tak
Wiązowna Kościelna
22-89/3
tak
Wiązowna Kościelna
16-39/1
tak
Malcanów
10-24/5
tak
Izabela
22-625/3
tak
Wiązowna Kościelna
22-622/1
tak
Wiązowna Kościelna
22-622/2
tak
Wiązowna Kościelna
22-623/2
Wiązowna Kościelna
tak
12.09.2008
12.09.2008
Marcin Dąbała
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
05-462 Wiązowna 623/1 na zabudowę mieszkaniową
ul. Sportowa 32
22-623/1
Wiązowna Kościelna
Rafał Piontek
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-26, 28, 29, 78,
05-462 Żanęcin
26, 28, 29, 78, 79/1, 96, 139, 141, 143,
79/1, 96, 139, 141,
Żanęcin Rudka 2a 145 na zabudowę mieszkaniową
143, 145
Mirosława Bryl
12.09.2008
04-649 Warszawa
ul. Błękitna 3a
Witold Sobota
12.09.2008
05-462 Wiązowna
ul. Nadrzeczna 8
w imieniu
właścicieli
tak
tak
Wiązowna Kościelna
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
22-765
tak
działki 765 na zabudowę jednorodzinną
Wiązowna Kościelna
- wydana decyzja w 2002 r.
Wpisanie do studium obowiązku
22-98,99,91,
uregulowania rzeki Mieni i
89/6,89/7,89/8,90,58
przywrócenie statusu rzeki Jędrzejnica z
,102,104,105,103,84
rowu melioracyjnego w celu zwiększenia
,109,111,146/1,146/4
możliwości odprowadzenia wód
,146/32,72/5, 72/6,
opadowych z miejscowości Kąck i
72/8,
Poręby. Nie zgadzają się na status
72/4,72/7,64,66,38/1
terenów zalewowych na wymienionych
6,38/2,88,63,31,65,7
dalej działkach.
7/2,93,83,139,141,1
43,
145,79/1,43/8,43/9,
43/1,684,56,54,89/2,
89/4,89/5,89/3
nie
W studium tereny zalewowe,
przebudowa rzeki Mieni nie jest
zadaniem rządowym,
wniosek nie może być rozpatrzony w
Studium – wyłącznie w planach
miejscowych
Wiązowna Kościelna
689/1,689/2,689/3,
689/4, 686,688,685,
690/1,690/2,690/3,6
90/4,690/5,81,529,5
30/8,
526,535/6 Duchnów
Elżbieta Krawczyk Prośba o zmianę przeznaczenia działek
04-417 Rembertów na zabudowę mieszkaniową lub
ul. Sztukatorska 7B letniskową.
Piotr Podstawka Prośba o zmianę przeznaczenia działek
9.09.2008
05-410 Józefów
518/3 i 518/5 na zabudowę
ul. Teatralna 10
mieszkaniową
9.09.2008
5- 3, 7,10,33, 59,572
nie
Działki leśne, stawy, A-2
nie
Kompleks leśny w obszarze
Chronionego Krajobrazu
Duchnów
7-518/3, 518/5
Emów
Malcanów
16.01.RO i 16.02.RO zmienić na MN
Poręby i Lipowo
Tereny RO zamienić na MN
Jerzy Dąbała
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
8.09.2008
05-462 Wiązowna 89/6,89/7,89/8,90 na zabudowę
ul. Sportowa 32
mieszkaniową (jeden budynek)
Elżbieta i Paweł Prośba o zmianę przeznaczenia działek
5.09.2008
Polz
629,630,632,702/1,706,399 na
04-083 Warszawa zabudowę mieszkaniową
ul. Igańska 32 m 87
10.09.2008
Ewa Bogucka
radna
tak
22-89/6,89/7,89/8,90 tak
Wiązowna Kościelna
11tak
629,630,632,702/1,
706, 399
Kąck
Leszek Kurowski Prośba o utrzymanie przeznaczenia
8.09.2008
5-691/1 do 9
03-908 Warszawa działki 691/1 do 9 na zabudowę
ul. Lipska 15 m 10 jednorodzinną - wydana decyzja w 2003
Duchnów
r.
Kazimierz Izdebski
05-462 Wiązowna
ul. Pęclińska 2D
Małgorzata Laskus
9.09.2008
05-400 Otwock
ul. Narutowicz 363
9.09.2008
Częściowo
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-274/1,274/2
tak
274/1,274/2 na zabudowę mieszkaniową.
Wiązowna Kościelna
Było w starym planie.
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-272/1,272/2
tak
272/1,272/2 na zabudowę mieszkaniową.
Było w starym planie.
Wiązowna Kościelna
Ireneusz Urbański Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-273/1,273/2,
tak
05-462 Wiązowna 273/1,273/2, 275/1,275/2 na zabudowę
275/1,275/2
ul. Pęclińska 2B
mieszkaniową. Było w starym planie.
Wiązowna Kościelna
Dorota Borowicz Prośba o zmianę przeznaczenia działek
9.09.2008
12-63/16,63/17
Łochina
63/16,63/17 na zabudowę mieszkaniową
Kopki
00-483 Warszawa
ul. Frascati 4 m 4
Justyna
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
9.09.2008
14-162/4,165
tak
Grochowska
162/4,165 na zabudowę mieszkaniową
Lipowo
05-408 Glinianka
ul. Wierzbowa 39
9.09.2008
nie
tereny zalewowe
Krystyna Brońka Prośba o zmianę przeznaczenia działek
05-462 Wiązowna 86 i 87 na zabudowę mieszkaniową
ul. Szkolna 8
Elżbieta Krawczyk Prośba o zmianę przeznaczenia działek
9.09.2008
04-417 Rembertów 412 i 398 na zabudowę mieszkaniową
ul. Sztukatorska 7B lub letniskową.
Bogdan
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
9.09.2008
Kaczmarczyk
272 i 99 na zabudowę mieszkaniowo04-555 Warszawa usługową
ul. Br. Czecha 55A
Hanna Szyperska Prośba o zmianę przeznaczenia działek
11.09.2008
05-462 Wiązowna 84, 109, 111 na zabudowę
ul. Kościela 59A mieszkaniowo-usługową
10.09.2008
Monika Redek
05-430 Celestynów
Jatne 78
adr. koresp.
-wniosek
Adam Bielawski
9.09.2008
05-462 Wiązowna
ul. Leśna 10F
adr. koresp.
-wniosek
11.09.2008
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
91 na zabudowę mieszkaniową
22-86,87
tak
Wiązowna Kościelna
18-412,398
nie
Pęclin
3-90,272
Częściowo
Boryszew
pas terenu
przy drodze
22-84,109,111
tak
Wiązowna Kościelna
22-91
tak
Wiązowna Kościelna
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
działki 188/3 na zabudowę
mieszkaniową
21-188/3
tak
Lasy, tereny podmokłe
10.09.2008
Paweł Osiński
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
22-146/1, 146/4,
tak
03-962 Warszawa na zabudowę mieszkaniowo-usługową
146/5,
ul. Meissnera 10 m
146/6,146/7,146/8,
18
146/9, 146/10,
146/11,
146/12,146/13,
146/14,
146/15,146/16,
146/17,
146/18,146/19,
146/20,
146/21,146/22,
146/23,
146/24,146/25,
146/26,
146/27,146/28,
146/29, 146/30,
146/31, 146/32
Wiązowna Kościelna
Małgorzata Borek
11.09.2008
04-036 Warszawa
Al. Stanów
Zjednoczonych
32/344
Włodzimierz Borek
04-036 Warszawa
Al. Stanów
Zjednoczonych
32/318
Marek Bartnicki
15.02.2008
05-074 Halinów
Stary Konik 15
Prośba o zmianę przeznaczenia działki
na zabudowę mieszkaniowo-usługową
5-688
Duchnów
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
5-41/9,99,165
na zabudowę mieszkaniowo-usługową,
Duchnów
handlową i magazynową średnio
intensywną.
Częściowo
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
tak
15.02.2008
15.02.2008
Katarzyna
Bartnicka
05-462 Wiązowna
Duchnów, ul. Góry
Warszawskie 25
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
Tak
5na zabudowę mieszkaniowo-usługową,
143,170,281,719,72
handlową i magazynową średnio
dz. nr 719,
0
intensywną.
720Duchnów
częścio wo
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
Andrzej Bartnicki
05-462 Wiązowna
Duchnów, ul. Góry
Warszawskie 25
Prośba o zmianę przeznaczenia działek
5Tak
na zabudowę mieszkaniowo-usługową,
144,155,171,189,72
handlową i magazynową średnio
7211
intensywną.
częścio wo
Duchnów
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
Mieszkańcy Kącka Protest przeciwko zapisowi o zakazie
budowy drugiego domu na terenie
gospodarstwa
Sołtys i Rada
Ujęcie w studium zadania
16.09.2008
Sołecka wsi
inwestycyjnego pod nazwą
Duchnów
„Przebudowa rzeki Mieni w km 6+300
Halina Jakubczak -11+250” realizowanego przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul.
Ksawerów 8
Maria i Paweł
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
16.09.2008
Sawińscy
działki 616 i 617 na zabudowę
05-462 Wiązowna mieszkaniową
ul. Kościelna 44
Maria i Paweł
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
16.09.2008
Sawińscy
działki 283/10 na zabudowę
05-462 Wiązowna mieszkaniową
ul. Kościelna 44
26.08.2008
Kąck
tak
Duchnów
22-616, 617
nie
tak
Wiązowna Kościelna
22-283/10
Wiązowna Kościelna
tak
Przebudowa rzeki Mieni nie jest
zadaniem rządowym, wniosek nie
może być rozpatrzony w Studium –
wyłącznie w planach miejscowych
Barbara i Tadeusz Prośba o przeznaczenie działki 119 na
Łysik
zabudowę mieszkaniową
05-462 Wiązowna
Pęclin 40
Barbara i Tadeusz Prośba o utrzymanie przeznaczenia
16.09.2008
Łysik
działek 131/3 do 10 na zabudowę
05-462 Wiązowna mieszkaniową zgodnie z wydaną decyzją
Pęclin 40
w 2004 r.
Ireneusz Sędłak
Prośba o utrzymanie przeznaczenia
15.09.2008
80-239 Gdańsk
działek 620/1 na zabudowę
ul. Czarnieckiego mieszkaniową
5/16
Agnieszka Kocząb- Prośba o przeznaczenie działek na
25.09.2008
Szalacha
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
00-331 Warszawa (wydana decyzja z 2006 r i wystąpienie
Bartoszewicza 1A/5 w 2008 r)
16.09.2008
18-119
tak
Pęclin
6-131/3 do 10
tak
Dziechciniec
22-620/1
tak
Wiązowna Kościelna
22tak
46/12,13,16,26,27,
28,30,31 oraz 46/7
Wiązowna Kościelna
Aneta Bogucka
Duchnów
ul. Wspólna 139
Maciej Bogucki
25.09.2008
Duchnów
ul. Wspólna 139
Maciej Ryciuk
26.09.2008
04-622 Warszawa
ul. Przelot 3
Maciej Ryciuk
26.09.2008
04-622 Warszawa
ul. Przelot 3
Maciej Ryciuk
26.09.2008
04-622 Warszawa
ul. Przelot 3
Maciej Ryciuk
26.09.2008
04-622 Warszawa
ul. Przelot 3
Maciej Ryciuk
26.09.2008
04-622 Warszawa
ul. Przelot 3
25.09.2008
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę mieszkaniową.
22-72/4, 72/7
tak
Wiązowna Kościelna
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę mieszkaniową.
22-72/5. 72/6 i 72/8 tak
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
9-164/5
tak
Góraszka
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę produkcyjną, handlową,
usługową i mieszkaniową.
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę produkcyjną, handlową,
usługową i mieszkaniową.
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę produkcyjną, handlową,
usługową i mieszkaniową.
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę handlową, usługową i
mieszkaniową.
9-164/25,164/27
tak
Góraszka
9-164/11
tak
Góraszka
9-166/1 do 4
tak
Góraszka
9-164/15
Góraszka
tak
Wiktor
Księżopolski
#408,4944 Dalton
Drive N.W.
Calgary, Alberta,
T3A 2E6
CANADA
Jadwiga
30.09.2008
Dąbrowska
05-462 Wiązowna
Góraszka 36
Beata Koc
30.09.2008
Wiązowna, ul.
Lubelska 67
Andrzej Godlewski
30.09.2008
04-617 Warszawa
ul. Marysińska 3A
26.09.2008
30.09.2008
Prośba o przeznaczenie działki na leśną
11-561
zabudowę mieszkaniową
Kąck
Prośba o przeznaczenie działki na
zabudowę mieszkaniową.
14-422
cz. przy
drodze pas
terenu 200
m
tak
Lipowo
Prośba o przeznaczenie działek na
zabudowę mieszkaniową. 104/2 i 105
Wiązowna Gminna
Prośba o przeznaczenie działki na
zabudowę mieszkaniową.
Andrzej Godlewski Prośba o przeznaczenie działki na cele
04-617 Warszawa przemysłowo-usługowe.
ul. Marysińska 3A
dz. 104/2 i 105
dz. 105 tak dz. 104/2 nie Pas zieleni izolacyjnej od drogi S17
Wiązowna Gminna
5Tak
328,340,955 Bardzo wąskie pojedyncze działki
623,946,703,705/1,
623,939 tereny zalewowe nad Mienią
706,707, 726, 939, dz.703,705/ nie
1706,707,7
955, 700,328,340
26
Duchnów
częściowo
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
5-181,188,177,167, tak
176,185,184,183,17
9,
178,192,193,197/4,
198/4,199/4,200/4
Duchnów
Magdalena
Prośba o przeznaczenie działki na
11tak
Klemińska
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
486/3,491,492,649/6
00-201 Warszawa
-Zbigniew Rak
ul. Andersa 6/122
11-484(do dz. 485/1
i 485/2),485/3,649/4
-małż. Stelmascy
485/2,649/2 -Zofia
Szymańska
11-486/2,649/3
-Magdalena
Klemińska
11-649/5
współwłasność ww.
Kąck
Marian Bąk
Prośba o przeznaczenie działki na
30.09.2008
14-418,419
tak
05-462 Wiązowna zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Malcanów, ul.
Lipowo
Mazowiecka 11
Właściciele działek Prośba o przeznaczenie działek na cele
01.10.2008
27Tak
jak w załączniku budowlane - mieszkaniowe i
269,250,276,233,27
inwestycyjne
1,234,272,261,260,2
37/1,279,232,237/2,
238,239,
30.09.2008
Teren leśny Rezerwa pod drogę S17
nie
teren leśny wyłączony z zabudowy
dz.
218/9,11,14,
17
268,248/10,248/11
Od wsi Żanęcin do
osiedla Rudka
1.10.2008
Właściciele działek Sprzeciw przeciw rezerwie pod drogę
szybkiego ruchu po wschodniej stronie
Szosy Lubelskiej, ponieważ działki były Żanęcin
przygotowane do zabudowy hal i
zakładów produkcyjno-usługowych
(wydane decyzje i uzbrojenie terenu)
nie
Istnieje rezerwa do zabudowy po
przyjęciu rozwiązania ostatecznego
modernizacji drogi krajowej.
Wskazać jako przyszłościowa
zabudowa usługowo-produkcyjna
Stanisław Bogucki usunąć zapis o rolniczej przestrzeni
Sołtys wsi
produkcyjnej we wsi Malcanów ze
Malcanów
względu na słabe klasy gruntów i ich
duże rozdrobnienie.
Jan Molak
Przekwalifikowanie działek rolnych na
12.09.2008
05-462 Wiązowna budowlane.
Duchnów, ul.
Wspólna 123
data - ??
Malcanów
tak
5851,852,853,854,85
5,856,857,858 i
dalej w stronę ul.
Pęclińskiej
cz. przy
drodze pas
terenu szer.
250 m
Duchnów
Majszczyk Wiesław
05-462 Wiązowna
Dziechciniec 57
Ryszard Kulczycki
30.09.2008
05-462 Wiązowna
il. Kościelna 14
2.10.2008
Prośba o przeznaczenie działek na cele
6-455,486/1,456/1
budowlane - mieszkaniowe
Dziechciniec
Prośba o przeznaczenie działek na cele
22-257/3,257/4
budowlane - mieszkaniowe z uwagi że
posadzony las na nieurodzajnych
Wiązowna
piaskach nie chce rosnąć.
tak
tak
Kościelna
Michał Szwedo
Prośba o przeznaczenie działki na
21-205/32
05-462 Wiązowna zabudowę mieszkaniową w późniejszym
Wiązowna
ul. Klonowa 2
terminie i utrzymanie obecnie jej
charakteru rolnego.
Urszula Abramek Prośba o przeznaczenie działki na
30.09.2008
11-627,628,398/1
05-462 Wiązowna zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Kąck 39
Kąck
30.99.2008
30.09.2008
30.09.2008
Krystyna Kobza
Prośba o przeznaczenie działki na
14-420
Glinianka
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ul. Napoleońska 60
Lipowo
Janusz Ogiński
Prośba o przeznaczenie działki na
05-462 Wiązowna zabudowę mieszkaniową z usługami
Majdan 63
tak
cz. działek dz. 398/1
nie
627, 628
tak
15tak
88/7,88/6,88/5,88/4,
88/3,88/2
Majdan
dz. 398 - las i rola – zabudowa w
dużej odległości
30.09.2008
30.09.2008
Zbigniew Ogiński Prośba o przeznaczenie działki na
04-801 Warszawa zabudowę mieszkaniową
ul. Walęcińska 8
Janusz Ogiński
Prośba o przeznaczenie działki na
05-462 Wiązowna zabudowę przemysłowo-usługowoMajdan 63
handlową
Ewa Ampt
Prośba o przeznaczenie działki na
05-077 Warszawa- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Wesoła
ul. Trakt Brzeski
171
Jacek i Agnieszka Prośba o przeznaczenie działki na
30.09.2008
Sokolniccy
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
05-408 Glinianka
u. Napoleońska 55
Agnieszka
Prośba o przeznaczenie działki na
30.09.2008
Sokolnicka
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
05-408 Glinianka
u. Napoleońska 55
Beata i Sławomir Prośba o przeznaczenie działki na
19.09.2008
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Podsiadły,
Warszawa ul. Małej
Łąki 8/11
Dariusz Szczęsny Prośba o przeznaczenie działki na
18.09.2008
Wspólna 5,
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Duchnów
Dariusz Szczęsny, Prośba o przeznaczenie działki na
18.09.2008
ul. Wspólna 5,
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Duchnów
30.09.2008
29.09.2008
Hanna i Witold
Sobota
Nadrzeczna 8,
W. Kościelna
7-277/1.277/2
nie
Emów
W Mazowieckim Parku
Krajobrazowym - bez zabudowy,
kompleks leśny
15-94/9,94/11,94/3 cz. tak bez
lasu
Majdan
Do zabudowy bez części dz. 94/11,
która jest w Mazowieckim Parku
(las)
26-11/31 do 37,
Do zabudowy bez lasu
cz. tak bez
lasu
Zakręt
14-348
tak
Lipowo
22-764
tak
Wiązowna Kościelna
5-790/7
tak
Duchnów
16-254,255/1,260/5, tak
260/4 - Malcanów
5-418/3, 419/1,
419/2, 431/5
Duchnów
Prośba o przeznaczenie działki na
5- 689/1,689/2,
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
689/3, 689/4
Duchnów
tak
Częściowo
w pasie
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
Hanna i Witold
Sobota
Nadrzeczna 8,
W. Kościelna
Hanna Sobota
29.09.2008
Nadrzeczna 8,
W. Kościelna
Władysław
29.09.2008
Sierpiński
Kościelna 48
Daniela i Marian
29.09.2008
Smolińscy, Os.
XXX-lecia 20
29.09.2008
19.09.2008
Zbigniew Rak
ul. Parkowa7,
Wiązowna
Prośba o przeznaczenie działki na
22- 258/3, 258/4
tak
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Wiązowna Koscielna
Prośba o przeznaczenie działki na
22- 259/2
tak
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Wiązowna Kościelna
Prośba o przeznaczenie działki na
22 – 102
tak
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Wiązowna Kościelna
Prośba o przeznaczenie działki na
Częściowo
5- 690/1 - 690/5
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w pasie
Duchnów
terenu o
szer. 250 m
wzdłuż
drogi
Prośba o przeznaczenie działki na
22-128,131/5 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
131/16,
tak
132, 134, 135/2135/5,
136, 711-725
W.Kośc.
19.08.2008
Zbigniew Rak,
ul. Parkowa7,
Wiązowna
Prośba o przeznaczenie działki na
11-cz.484,485/2,
tak
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
485/3,
486/2,486/3,491,492
,649/2-649/6
Kąck,
19.09.2008
Zbigniew Rak
ul. Parkowa7,
Wiązowna
Prośba o przeznaczenie działki na
11– 613, 615,
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
700,701
Kąck
tak

Podobne dokumenty