SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WYPOSAśENIA SAL LEKCYJNYCH
ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I NAGŁOŚNIENIA
DLA GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2
W BOLESŁAWCU.
Nr rej. 5/SIWZ/GS2/09
Specyfikacja zawiera:
1. Część opisową do SIWZ.
2. Załącznik Nr1.
3. Załącznik Nr 2.(dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych)
4. Załącznik Nr 2.1.(dostawa sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej)
5. Załącznik Nr 3.
6. Wykaz wyposaŜenia sal lekcyjnych.
7. Wykaz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej.
8. Wzór umowy.
(UŜyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo ustawa, bez bliŜszego
określenia, oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 )
(W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego).
(UŜyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót SIWZ oznacza niniejszą
Specyfikację)
Zatwierdzam do stosowania:
......................................................
(podpis upełnomocnionej osoby)
Akceptacja SIWZ
Komisja przetargowa:
1. .……........... 2. …..……......
3. ……...…..... 4. ....................
5. .................... 6. ....................
1
CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ
I. Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiającym jest Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu, reprezentowane przez
Dyrektora GS nr 2.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o szacunkowej wartości powyŜej 14.000 euro, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), zwanej w dalszej treści PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Nazwa zamówienia: „Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz dostawa sprzętu
elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej dla Gimnazjum Samorządowego nr 2
w Bolesławcu”.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
- Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych – część I.
- Dostawa sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej – część II.
3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na jedną część lub dwie części..
W pozycjach, w których Zamawiający do opisu przedmiotu dostawy uŜył znaków
towarowych, dopuszcza się złoŜenie oferty równowaŜnej.
Wykonawca składający ofertę równowaŜną zobowiązany jest do załączenia do oferty -Specyfikacji
Technicznej oferowanego sprzętu zawierającej parametry techniczne nie mniejsze niŜ wskazane w Wykazie
wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz Wykazie sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali
gimnastycznej.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):
39.16.00.00-1
31.71.00.00-6
30.21.31.00-6
32.34.24.00-6
IV. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
6. Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. Termin wykonania zamówienia.
W okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy PZP.
2. Zaoferują produkty odpowiadające określonym prawem normom.
3. Udzielą gwarancji na oferowany sprzęt, na okresy określone w: Wykazie wyposaŜenia sal
lekcyjnych oraz w Wykazie sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców metodą spełnianie spełnia. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku w toku przeprowadzonego postępowania,
2
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą ( art. 24 ust. 4 ustawy).
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1.
3. Formularz cenowy – Zał. Nr 2. (dotyczy dostawy wyposaŜenia sal lekcyjnych)
4. Formularz cenowy – Zał. Nr 2.1. (dotyczy dostawy sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali
gimnastycznej)
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i ust.2
ustawy PZP – Zał. Nr 3.
6. Deklaracje zgodności CE na sprzęt elektroniczny i nagłośnienie sali gimnastycznej.
UWAGA:
- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów, lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- JeŜeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z pkt.1, naleŜy dołączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby. Zamawiający, przed podpisaniem umowy moŜe zaŜądać do wglądu
oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŜądania przedstawienia oryginału dokumentu lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie
mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
VIII. Oferta składana przez jednego Wykonawcę i oferta wspólna.
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie
warunki udziału w postępowaniu muszą oni spełniać łącznie.
3. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złoŜona w następujący sposób:
1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był
jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów.
3) KaŜdy z Partnerów musi udokumentować, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy PZP.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem
występującym jako reprezentant pozostałych.
3
IX. Koszty sporządzenia oferty.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
X. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
-Marzena Gallus – kierownik gospodarczy GS nr 2, tel. 075/732-30-76.
XI. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona być zredagowana
czytelnie. RównieŜ wszelka korespondencja prowadzona będzie na piśmie lub faksem z pisemnym
potwierdzeniem.
2. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia,
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, deklaracje zgodności i załączniki.
3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami - załącznikami.
4. NaleŜy wypełnić wszystkie pozycje wyszczególnione w załącznikach (jeŜeli zabraknie miejsca
naleŜy dołączyć dodatkowe strony).
5. JeŜeli zakres określony w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy wpisać „nie dotyczy”.
6. Ofertę naleŜy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych
i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać
zobowiązania w jego imieniu.
7. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś naleŜy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej. Poprawki cyfr
i liczb naleŜy pisać wyrazami. KaŜda kartka oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.
8. Ofertę naleŜy umieścić w kopercie zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to Ŝadnych
wątpliwości, co do moŜliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez
osoby nieupowaŜnione.
9. Koperta powinna być opisana adresem i nazwą postępowania:
Gimnazjum Samorządowe nr 2
ul. Bielska 5
59-700 BOLESŁAWIEC
Oferta przetargowa w postępowaniu Nr 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali
gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
Nie otwierać przed 01.06.2009r. godz. 1100 ."
oraz opatrzona nazwą i adresem składającego ofertę.
4
10. JeŜeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złoŜona to składa
oświadczenie o wycofaniu oferty, umieszczone w kopercie z naniesionym napisem:
Wycofanie oferty przetargowej w postępowaniu Nr 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz dostawa sprzętu elektronicznego
i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
11. JeŜeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej
złoŜona, to składa zmianę oferty, umieszczoną w kopercie z naniesionym napisem:
Zmiana oferty przetargowej w postępowaniu Nr 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz dostawa sprzętu elektronicznego
i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
12. Zaleca się zachować kopie złoŜonych w ofercie dokumentów.
13. JeŜeli Wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to moŜe zrobić to jedynie przed upływem
terminu do składania ofert.
14. Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne
zostaną odrzucone.
16. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeŜeli Wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą
one być udostępniane.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
17. Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
17.1. Wykonawca winien złoŜyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej
oferty (ofert) – wniosek powinien być podpisany przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. przez
osobę upełnomocnioną do składania oświadczeń woli.
17.2. Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert.
XIII. Wadium.
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
XIV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia naleŜytego wykonania umowy.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, 59-700 Bolesławiec, ul. Bielska 5,
(sekretariat), lub przesłać na powyŜszy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła
data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2009r. o godz. 1000.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2009r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, Bolesławiec,
ul. Bielska 5, pok. nr 33.
5
4. Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się
do zmienionego terminu.
6. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali
SIWZ, jak równieŜ dokona zmian w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu
nieograniczonym.
XVI. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cenę ofertową naleŜy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM" – Zał. Nr 1. Uwzględniać
ona musi wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia. Cena ofertowa obejmuje zmontowanie/złoŜenie w siedzibie Zamawiającego, sprzętu
dostarczonego w elementach.
2. Cenę ofertową naleŜy podać w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Zastosowanie do obliczenia ceny ofertowej właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami
stawki podatku VAT, naleŜy do obowiązku Wykonawcy.
4. Cena ofertowa brutto wykazana w „Formularzu ofertowym” – Zał. Nr 1 do oferty, musi
wynikać z cen podanych w Formularzu cenowym.
XVII. Opis kryteriów oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru Wykonawców dla kaŜdej części zamówienia
odrębnie, stosując kryterium wyboru:
- cena ofertowa brutto - 100 %,
w skali punktowej 100.
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyŜej kryterium zostanie dokonana wg następujących
zasad:
NajniŜsza oferowana cena brutto
Ilość punktów = ___________________________________________
Cena brutto badanej oferty
x 100
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
XVIII. Prawa Wykonawcy.
1. KaŜdy Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie
nie późniejszym niŜ 6 dni przed upływem terminu wymaganego do składania ofert.
2. Pytania powinny być składane na piśmie (Zamawiający w celu przyspieszenia obiegu informacji
- zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem, zastrzegając sobie jednak
konieczność wysłania zapytania pocztą), z dopiskiem:
Postępowanie przetargowe Nr 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego
i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
6
ZAPYTANIE
na adres:
Gimnazjum Samorządowe nr 2
ul. Bielska 5
59-700 Bolesławiec
3. Odpowiedź zostanie udzielona Wykonawcy na piśmie. Kopie odpowiedzi będą przesłane
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego, a takŜe na stronie internetowej
Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt późnego
zgłoszenia pytań.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŜe niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom którym przekazano specyfikację oraz zamieści na swojej stronie
internetowej.
XIX. Otwarcie ofert.
1. Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Do wiadomości
uczestniczących w otwarciu ofert zostaną podane:
Przed otwarciem ofert:
- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Po otwarciu ofert:
- nazwy i adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny.
2. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania
przetargowego. Oferty będą oceniane z punktu widzenia kryteriów merytorycznych podanych
w ust. VI i VII SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do udzielenia dodatkowych
wyjaśnień na temat oferty.
Wszystkie Ŝądane przez komisję przetargową wyjaśnienia muszą być złoŜone przez Wykonawcę
na piśmie i stają się integralnym składnikiem złoŜonej oferty.
XX. UniewaŜnienie przetargu.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŜnia się na podstawie art. 93 ustawy.
2. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne.
XXI. Ogłoszenie wyników przetargu.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
2. Wybór oferty zostanie równieŜ ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
7
XXII. Środki ochrony prawnej
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał, lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w formie:
1. Protestu kierowanego do Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień
SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki
sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.
2. Odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni, jednocześnie
przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP.
XXIII. Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne.
1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów art. 139151 ustawy.
2. Datę i miejsce zawarcia umowy Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą po
uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)
8
Załącznik Nr 1
Przetarg nieograniczony, nr rej 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ( nazwa banku, adres ):
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
tel./fax .....................................................
NIP...........................................................
REGON....................................................
1. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym Nr 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali
gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”,
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
CZĘŚĆ I– DOSTAWA WYPOSAśENIA SAL LEKCYJNYCH (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
BRUTTO: ........................................zł,
słownie ...........................................................................................................................zł,
z tego:
PODATEK VAT:..........................zł,
słownie ............................................................................................................................zł,
NETTO:...............................................zł,
słownie .............................................................................................................................zł.
CZĘŚĆ II– DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I NAGŁOŚNIENIA SALI
GIMNASTYCZNEJ (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.)
BRUTTO: ........................................zł,
słownie ...........................................................................................................................zł,
z tego:
PODATEK VAT:..........................zł,
słownie ............................................................................................................................zł,
NETTO:...............................................zł,
słownie .............................................................................................................................zł.
9
2. Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia
umowy.
3. Udzielimy Zamawiającemu gwarancji na oferowany sprzęt, na okresy określone w: Wykazie
wyposaŜenia sal lekcyjnych, Wykazie sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej*.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do właściwego
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od ostatecznej
daty składania ofert.
6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy zapisy Wzoru umowy i w przypadku udzielenia nam zamówienia,
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złoŜona na ............ kartkach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ............. do nr ..................
8. UpowaŜniamy Zamawiającego i jego upowaŜnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od
osób prawnych, do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłoŜonych
informacji.
.............................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
pieczątka data
* - niepotrzebne skreślić
10
ZAŁĄCZNIK NR 2
Przetarg nieograniczony nr rej 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I - WYPOSAśENIE SAL LEKCYJNYCH
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
Nazwa i parametry oferowanego
wyposaŜenia
Biurko 2 szafkowe (podać parametry)
•
•
Szafka 2/3 witryna (podać parametry)
•
•
Ławka szatniowa z półką na buty (podać
parametry)
•
•
Ilość
Cena
jednostkowa
brutto
Wykładzina dywanowa (podać parametry)
•
•
Wykładzina dywanowa (podać parametry)
•
•
Ogółem
Okres
gwarancji
12 szt.
1 rok
16 szt.
1 rok
16 szt.
1 rok
Krzesło konferencyjne typu ISO (podać parametry)
•
120 szt.
•
Szafa - witryna (podać parametry)
•
•
1 szt.
Szafa aktowa z 4 półkami (podać parametry)
•
•
Wartość
1 rok
1 rok
2 szt.
1 rok
300 m2
1 rok
40 m2
1 rok
x
x
x
.............................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
pieczątka data
11
ZAŁĄCZNIK NR 2.1
Przetarg nieograniczony, nr rej 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ II - DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I NAGŁOŚNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
L.p.
Nazwa i parametry oferowanego sprzętu
Ilość
Wizualizer z przystawką do mikroskopu
(podać parametry techniczne)
1.
•
2.
Projektor multimedialny: ( podać parametry techniczne)
•
Tablica interaktywna z montaŜem: ( podać parametry
techniczne)
3.
•
Tablet interaktywny: (podać parametry techniczne)
•
Laptop: (podać parametry techniczne)
5.
•
4.
Cena jednostkowa brutto
Wartość
Okres
gwarancji
2 szt.
3 lata
2 szt.
3 lata
2 szt.
5 lat
2 szt.
2 lata
2 szt.
2 lata
1 kpl.
2 lata
Nagłośnienie sali gimnastycznej z montaŜem:
Wzmacniacz szt.1 (podać parametry techniczne)
•
Kolumny szt. 4 (podać parametry techniczne)
•
Mikser foniczny szt. 1 (podać parametry techniczne)
•
6 Podwójny mikrofon doręczny zbudowany na jednym
odbiorniku, z regulacją poziomu dla kaŜdego kanału kpl. 1
(podać parametry techniczne)
•
Mikrofon pojemnościowy szt.3 (podać parametry
techniczne)
•
Uchwyty naścienne do montaŜu kolumn, nośność
odpowiednia do wagi kolumn.
Ogółem
x
x
x
.............................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
pieczątka data
12
ZAŁĄCZNIK NR 3
Przetarg nieograniczony, nr rej 5/SIWZ/GS2/09:
„Dostawa wyposaŜenia sal lekcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej dla GS nr 2 w Bolesławcu”.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj:
1.1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych
z wykonaniem niniejszego zamówienia;
1.2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Na Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego
oświadczenia.
........................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
pieczątka data
13
Wykaz wyposaŜenia sal lekcyjnych
L.p.
Nazwa wraz z wymogami
i parametrami
Ilość
Okres
gwarancji
1.
Biurko 2 szafkowe o wymiarze 120 x 60 x 75 cm, wykonane w całości
z melaminowanej płyty o gr.18 mm. obrzeŜe PCV min. 1 mm., trzy
szuflady z lewej strony, z prawej strony szafka z półką zamykana na
zamek patentowy, kolor olcha.
12 szt.
1 rok
2.
Szafka 2/3 witryna wykonana w z melaminowanej płyty o gr.18 mm.,
obrzeŜe PCV min. 1 mm, 4 półki, o wymiarach (W x S x G) 1850 x 900
x 400 mm., witryna zamykana na zamek patentowy,
część dolna z drzwiczkami zamykana na zamek patentowy,
kolor olcha.
16 szt.
1 rok
3.
Ławka szatniowa z półką na buty, jednostronna o wymiarach 1200 x
400 x 1600 mm, konstrukcja metalowa, końce nóg zabezpieczone
zaślepkami z tworzywa sztucznego, siedzisko, oparcie oraz listwa z 6
wieszakami na ubrania z lakierowanych desek sosnowych.
16 szt.
1 rok
4.
Krzesło konferencyjne typu ISO, stelaŜ chrom, tapicerowane
siedzisko i oparcie, kolor tapicerki zielono-czarna pepitka.
120 szt.
1 rok
5.
Szafa - witryna z melaminowanej płyty o gr. 18 mm, obrzeŜe PCV min.
1 mm., 4 półki, wymiary (W x S x G) 1850 x 900 x 400 mm, zamykana
na zamek patentowy, drzwi przeszklone szybą zwykłą, kolor olcha.
1 szt.
1 rok
6.
Szafa aktowa z 4 półkami z zamkiem patentowym, z melaminowanej
płyty o gr. 18mm., wymiary: (W x S x G) 1850 x 900 x 400 mm, obrzeŜe
PCV min. 1 mm., kolor olcha.
2 szt.
1 rok
10.
Wykładzina dywanowa, dł / szer 20 x 3m, na filcu, grubość 5 mm.,
5 szt., kolor ciemnozielony.
300 m2
1 rok
11.
Wykładzina dywanowa, dł / szer 20 x 2m, na filcu, grubość 5 mm.,
1 szt., kolor ciemnozielony.
40 m2
1 rok
14
Wykaz sprzętu elektronicznego i nagłośnienia sali gimnastycznej
L.p.
1.
2.
Nazwa sprzętu wraz z wymogami
i parametrami
Wizualizer z przystawką do mikroskopu:
• matryca – 1 300 000 pikseli,
• rozdzielczość – 1280 x 1024 (SXGA),
• zoom optyczny – min. x 3,
• zoom cyfrowy – min. x 16,
• focus – auto,
• obszar skanowania min. 21 x 30 cm,
• odświeŜania – min. 15 kl/s,
• wejścia/wyjścia – VGA, DVI, Composite Video, USB,
• pilot zdalnego sterowania,
• oprogramowanie w języku polskim,
• przewody,
• torba.
Projektor multimedialny (z montaŜem razem z tablicą interaktywną):
• rozdzielczość podstawowa: min. 1024x768
• jasność w trybie Normal: min. 2600 ANSI lumenów
• jasność w trybie Eco:
min. 2100 ANSI lumenów
• waga: max. 3,8 kg
• technologia: LCD
• kontrast: min. 500:1
• poziom hałasu (Normal/Eco): max. 35/29 dB
• obiektyw: Zoom optyczny, sterowany ręcznie x 1,2
• cyfrowa korekcja Keystone’a: automatyczna w pionie
+/- 30 stopni
• głośniki: min. 1 x 5W
• moŜliwość zamontowania zabezpieczenia Kensigton
• przekątna obrazu: min. 30" - 300",60" z odległości 1,8 m
• odległość od ekranu: min. 0,9 – 11,0 m
• menu w języku polskim
• czujnik zmiany połoŜenia – zabezpieczony hasłem
• funkcja wyświetlania na tablicy czarnej
• funkcja wyświetlania na tablicy białej
• wymiary max. 340 x 100 x 270 mm
Gniazda podłączeniowe:
• wejście komputer: 2 x 15-pin Mini D-sub
• wejście video: 1 x RCA (Composite video)
1 x S-video
1 x 3RCA (Component video)
• wyjście komputer: 1 x 15-pin Mini D-sub
• wejście audio:
2 x Stereo Mini Jack,
1 x 2RCA
• wyjście audio:
1 x Stereo Mini Jack
• sterowanie
1 x 9-pin D-sub (RS232)
• sterowanie myszą komputerową:
USB
Gwarancja na lampę: 36 miesięcy lub 2000 godzin dla pierwszej lampy.
Uchwyt do podwieszenia projektora do sufitu (wysokość pomieszczenia
3,20 m).
Ilość
Okres
gwarancji
2 szt.
3 lata
2 szt.
3 lata
15
Tablica interaktywna z montaŜem:
• min. efektywna powierzchnia tablicy 156,5 cm × 117,2 cm
(przekątna 77 cali – 195,6 cm)
• format tablicy – 4 / 3
• komunikacja tablicy z komputerem – przewodowo USB
• obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą
palca
• pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych
• w zestawie z tablicą cztery pisaki imitujące kolory czarny,
czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma
elektronicznego i suchościeralnego.
• moŜliwość montaŜu na ścianie
• zalecona do uŜytku szkolnego przez MEN.
3.
Oprogramowanie:
• polska wersja językowa
• obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatki
oraz zapis obrazu
• wstawianie tabel i ich formatowanie
• moŜliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych
w komórkach tabeli
• definiowanie łączy dla obiektów
• zmiana obiektów na przezroczyste
• wstawianie wzorców tła i obrazów z wewnętrznej bazy
programu
• porządkowanie kolejności stron
• przeciąganie obiektów miedzy stronami oraz plików z innych
aplikacji
• zapisywanie plików w róŜnych formatach (np. PDF, HTML)
• zapisywanie stron jako oddzielnych plików graficznych
(w formatach np. JPG, PNG, GIF)
• wstawianie plików Macromedia Flash z wewnętrznej bazy
programu oraz dodawania własnych plików Flash
• wybór narzędzi do rysowania: łączników, linii przerywanych,
rodzajów pędzla itp.
• konwersja pisma ręcznego na tekst
• zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą
poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał
czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym
zamknięciu w sytuacji krytycznej
• moŜliwość powiększania wybranego fragmentu strony
• rozpoznawanie kształtów narysowanych odręcznie
i przekształcanie ich na figury geometryczne
• wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem,
wzorem i obrazem
• moŜliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych
na ekranie
• pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie
• sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy
• zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci
sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu
• wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej
• wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy
tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft
PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW)
2 szt.
5 lat
Wymagane dostarczenie razem z tablicą następującej dokumentacji w
języku polskim:
• instrukcja obsługi tablicy
• przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym.
16
Uchwyty do montaŜu na ścianie.
Dane dotyczące montaŜu projektora i tablicy multimedialnej:
• wysokość pomieszczenia 3,2 m
• przewody w korytkach poprowadzone po suficie i ścianach
• odległość laptopa od tablicy interaktywnej ok. 8 m
• odległość projektora od tablicy interaktywnej ok. 3 m
• obok miejsca pracy laptopa przyłącze naścienne zawierające
złącze VGA, USB oraz zasilanie 230 V
• do zestawu dołączony krótki kabel VGA – 1,8 m
• do zestawu dołączony krótki kabel USB – 1,8 m
Tablet interaktywny:
tablet zalecany przez producenta tablicy interaktywnej (obsługujący
oprogramowanie tablicy) – pozycja nr 3 tego zamówienia
Tablica:
• efektywna powierzchnia tabletu min. 19,7 x 12,5 cm
(przekątna 24,8 cm),
• maksymalna waga robocza 1,2 kg,
• komunikacja tablicy z komputerem – bezprzewodowo
Bluetooth,
• łatwe uruchomienie przez wciśnięcie jednego przycisku,
• świetlna sygnalizacja trybu pracy tabletu
• obsługa tablicy za pomocą dołączonego pisaka lub myszy,
• współpraca tabletu z laptopem (pozycja nr 2 tego zamówienia)
• wyposaŜony w nadajnik podłączony do komputera przez port
USB, ładowarkę oraz montowany w obudowie tabletu
akumulator litowo-jonowy,
4.
Oprogramowanie:
• polska wersja językowa
• obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatki
oraz zapis obrazu,
• wstawianie tabel i ich formatowanie,
• zmiana obiektów na przezroczyste,
• zapisywanie plików w róŜnych formatach (np. PDF, HTML),
• sterowanie komputerem,
• wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej,
• wpisywanie i zachowanie notatek wykonanych przy pomocy
tablicy w plikach popularnych aplikacji biurowych (Microsoft,
PowerPoint, Word, Excel, CorelDRAW),
• konwersja pisma ręcznego na tekst,
• wybór narzędzi do rysowania: łączników, linii przerywanych,
rodzajów pędzla itp.),
• moŜliwość powiększania wybranego fragmentu strony,
• rozpoznawanie kształtów narysowanych odręcznie
i przekształcanie ich na figury geometryczne.
2 szt.
2 lata
Wymagana instrukcja obsługi tabletu w języku polskim.
17
5.
Laptop:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pamięć zainstalowana (pojemność) 3072 MB,
pamięć (technologia) DDR II 800 Mhz,
dysk twardy (pojemność) 250 GB,
procesor dwurdzeniowy (taktowanie) min. 2 GHz,
matryca (przekątna) 17 cale,
matryca (rozdzielczość) min. WXGA+ 1440 x 900 (16:10),
karta graficzna GMA X4500HD lub równowaŜny,
napęd optyczny Super Multi nagrywalny DVD+/-RW/RAM,
karta sieciowa przewodowa Gigabit Ethernet,
karta sieciowa bezprzewodowa,
Bluetooth 2,0,
karta dźwiękowa – dźwięk High Definition,
złącza HDMI, VGA (RGB),
system operacyjny Genuine® Windows® Vista Business +
Dyski do downgrade do Windows XP Professional PL,
gwarancja 24 miesiące,
gwarancja baterii 12 miesięcy,
wyposaŜenie: torba i myszka optyczna.
pakiet biurowy Office 2007 wersja Professional + nośnik.
2 szt.
2 lata
1 kpl.
2 lata
Nagłośnienie sali gimnastycznej (z montaŜem)
Wzmacniacz szt.1 (minimalne parametry):
• moc 2 x 375 W/8 Ohm; 2 x 700 W/4Ohm; 2 x 800 W/2 Ohm,
mono - bridge 4 Ohm - 1 x 1600 W,
mono – bridge 8 Ohm – 1400 W,
• pasmo przenoszenia: 10 Hz – 60 kHz
• zniekształcenia THD < 0, 1%
• dynamika > 100 dB
• czułuść wejściowa 0 dB/10 kOhm
• max. wymiary (w x h x d) 490 x 135 x 430
• max. waga 25 kg.
6.
Kolumny szt. 4 (minimalne parametry):
• moc RMS 500 W, moc muzyczna 1000 W,
• impedancja 8 Ohm,
• głośniki LF – 15”, głośnik HF – 1,4” (z tubą),
• skuteczność 101 dB,
• pasmo przenoszenia 38 –20 000 Hz,
• gniazda: 2 x SPEAKON,
• wbudowane gniazdo pod statyw,
• zabezpieczenie głośnika HF,
• max. wymiary (szer. x wys. x głęb.) 430 x 750 x 480
• max. waga 25 kg.
Mikser foniczny szt.1
• 8 wejść mikrofonowych wyposaŜonych w przedwzmacniacze
mikrofonowe oraz gniazda INSERT,
• 2 wejścia STEREO,
• zasilanie PHANTOM 48 Volt dla kanałów mikrofonowych,
• kanały monofoniczne wyposaŜone w: 3 pasmową korekcję
z półparametrycznym środkiem przestrajanym w zakresie
150 Hz – 3,5 kHz,
• regulację głośności na tłumiku,
• 2 potencjometry AUX,
•
potencjometr panoramy,
• podsłuch kanału przed lub po tłumiku,
•
przycisk MUTE, regulacja GAIN
• dioda sygnalizująca zbyt wysoki poziom,
18
•
•
•
•
•
•
•
•
wyjścia: główne – 2 x XLR, 2 x INSERT, wyjście RECORD OUT
złącza RCA, 2 x AUX OUT, PHONES, MONITOR OUT,
10 – segmentowy wskaŜnik wysterowania, oparty na diodach
LED,
regulacja MASTER na prawy i lewy kanał na tłumiku,
poziom szumów: < - 85 dBu
pasmo przenoszenia (+/- 0,5 dB) 20 Hz – 20 kHz
zniekształcenia THD + N: < 0, 007%
max. poziom wej. mikrofonowego: + 17 dBu
max. poziom wej. liniowego: + 30 dBu
Podwójny mikrofon doręczny zbudowany na jednym odbiorniku
z regulacją poziomu dla kaŜdego kanału kpl. 1
•
•
•
•
•
•
•
częstotliwość nośnika: 700 – 860 MHz,
charakterystyka częstotliwości: 50 – 15 000 Hz,, T.H.D. < 1%,
poziom wyjścia AUDIO 0 – 300 mV
max. wym. odbiornika: 250 mm x 60 mm
max. waga 300 g
zasilanie mikrofonów: bateria 9 V
walizka transportowa w zestawie.
Mikrofon pojemnościowy szt. 3(minimalne parametry):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
typ: wstępnie spolaryzowany mkrofon pojemnościowy
charakterystyka biegunowa (kierunkowa) :
kardioidalna/hiperkardioidalna
zakres częstotliwości : 50 Hz do 20 000 Hz
czułość przy 1 kHz: 6 mV/Pa (- 44 dB przy – 1 V/Pa
zasilanie : od 9 V do 52 V phantom lub 9 V bateria (6F22)
max. wymiary: dł. 230 mm., śred. 35 mm.
max. waga mikrofonu 300 g. bez baterii
okablowanie do mikrofonów
(zakończone wtykami XLR, 2 x 10 m, 1 x 20 m)
statywy do mikrofonów szt. 3
Uchwyty naścienne do montaŜu kolumn, nośność odpowiednia do
wagi kolumn.
19
UMOWA NR
/09 - (wzór)
W dniu........................w Bolesławcu pomiędzy:
Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu, z siedzibą w Bolesławcu, ul. Bielska 5,
reprezentowanym przez:
Stanisławę Patreuha – Dyrektora Gimnazjum,
zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą:
...................................................................................................................
z siedzibą w......................................................................prowadzącą działalność gospodarczą
na podstawie (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS nr.............), zwaną dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
..............................................................................
zawarto umowę o treści:
§1
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego Nr 5/SIWZ/GS2/09 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, tj. ...............................................................................................dla Gimnazjum
Samorządowego nr 2 w Bolesławcu w asortymencie i ilości określonej w załączonym Wykazie
..........................................................................................................................................................
stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w Formularzu cenowym, będącym częścią oferty
Dostawcy.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Oferta Wykonawcy, stanowią integralne części
niniejszej umowy.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. SprzedaŜy i dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu zgodnie z ofertą
Wykonawcy i wymaganiami określonymi w SIWZ
2. Zmontowania/złoŜenia sprzętu dostarczonego w elementach, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego transportem
własnym, na własny koszt i własne ryzyko.
4. Wykonywania obsługi serwisu gwarancyjnego na miejscu, u Zamawiającego.
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym w godzinach
pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do 15.00, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
i będzie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie Strony.
20
2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za dostarczony sprzęt stanowiący mienie
Wykonawcy i znajdujący się na terenie miejsca dostawy, do czasu jego odbioru potwierdzonego
protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego co najmniej 2 dni wcześniej
o zamiarze realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentacje uŜytkownika, takie jak: karty gwarancyjne,
instrukcje obsługi i konserwacji - w języku polskim.
5. Bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzi podpisany przez obie strony protokół
zdawczo – odbiorczy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu
umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, określając
kolejną datę odbioru, z zastosowaniem § 8 ust. 4 i § 7 ust.1 lit c umowy.
6. Ze strony Zamawiającego osobą upowaŜnioną do odbioru przedmiotu umowy
jest: ...............................................
7. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy jest:
..............................................................................................
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym, ustalonym w wyniku przetargu nieograniczonego i wynosi:
BRUTTO .................. zł
Słownie: .................................................................................................................... zł,
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: koszt sprzedaŜy, dostawy,
zmontowania/złoŜenia sprzętu dostarczonego w elementach oraz sprawowania serwisu
gwarancyjnego. Cena ryczałtowa jest wiąŜąca i niezmienna do końca realizacji przedmiotu
umowy.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą obejmującą całość
wynagrodzenia, po podpisaniu protokółu odbioru, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
Za dzień zapłaty będzie uznany dzień dokonania obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Zamawiający upowaŜnia do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do
przyjmowania faktur VAT.
5. Zobowiązanie dotyczące płatności będzie zrealizowane w formie polecenia przelewu
z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej
ze zobowiązań umowy na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego.
21
7. W wypadku wyraŜenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności
wynikającej z umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie ona zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
8. Przelew wierzytelności nie moŜe naruszać zobowiązań dłuŜnika wobec wierzyciela,
wynikających z umowy, bądź mogących powstać z tytułu wykonania niniejszej umowy.
9. W wypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności określonych
w umowie, Wykonawca moŜe Ŝądać od Zamawiającego ustawowych odsetek.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt będący
przedmiotem umowy. Dokumenty gwarancyjne na poszczególne urządzenia uwzględniają
okresy gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru sprzętu będącego przedmiotem
umowy.
§6
Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom:
1. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia jego własne i
jego pracowników.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w dostawie sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia
wykraczający poza termin dostawy, o którym mowa w § 1,
c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego
w § 4 ust. 1 umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony
od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
22
3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście
poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych
zasadach kodeksu cywilnego.
§8
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub
uŜyteczność dostarczonego sprzętu ze względu na jego przeznaczenie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych dostarczonego
sprzętu, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru, a takŜe za wady powstałe po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w chwili odbioru.
3. JeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru sprzętu do czasu
usunięcia wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanego uprzednio sprzętu.
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, lub w okresie rękojmi, istnienia wad nie
nadających się do usunięcia, Zamawiający moŜe – jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie
dostarczonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem – Ŝądać wykonania przedmiotu umowy w tym
zakresie po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikłej z opóźnienia.
6. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed
dokonaniem oględzin, chyba Ŝe strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na
usunięcie wad.
8. Usunięcie wad winno zostać stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
z tytułu naleŜytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obwiązujących przepisów
Kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2) w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego – umowa
o dzieło.
3) Stronom przysługuje równieŜ prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)
nastąpi likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c)
w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zgodnie
z terminem, lub stwierdzenia, Ŝe jakość dostarczonego sprzętu nie odpowiada
normom i warunkom technicznym.
2. W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, sprawę dalszego związania umową lub
odstąpienia od niej, rozstrzyga się w oparciu o przepisy art. 98 w związku z art. 83 ustawy –
Prawo upadłościowe i naprawcze.
23
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.
§ 16
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
24