MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI REGULAMIN OBRAD

Transkrypt

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI REGULAMIN OBRAD
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608
e-mail: [email protected] www.lekkoatletyka.net.pl
k o n t o : P e k a o S .A . 6 7 1 2 4 0 4 7 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 8 3 2 1 6 0
Załącznik nr 2
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
08.10.2016 roku
§1
Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki zwany
dalej Walnym Zjazdem Delegatów jest najwyższą władzą Związku, obraduje w oparciu
o statut MZLA oraz niniejszy Regulamin.
§2
W Walnym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów udział biorą;
a) Z głosem decydującym (stanowiącym) – delegaci (przedstawiciele członków
zwyczajnych, którzy przedstawili stosowne pełnomocnictwa Klubów, zgodnie
z Uchwałą Zarządu Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 18
października 2012 roku określającą ilość Delegatów biorących udział w Walnym
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów).
b) Z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni
goście.
§3
Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest prawomocnym i zdolnym do podjęcia uchwały,
której przedmiotem obrad będzie głosowanie w celu wyboru pięciu delegatów na Krajowy
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZLA po stwierdzeniu przez Komisję
Mandatową, że wymagana statutem ilość delegatów jest obecna na sali obrad.
Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zdolny jest do podejmowania prawomocnej
uchwały przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli
statut dalej nie stanowi inaczej.
W przypadku braku wymaganego kworum, Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest
prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
§4
Każdemu delegatowi na Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów przysługuje jeden głos.
§5
Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu zapada zwykłą większością głosów.
§6
Obrady otwiera Prezes lub upoważniona osoba przez Zarząd, po czym następuje wybór
Przewodniczącego Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów i Sekretarza Zjazdu.
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608
e-mail: [email protected] www.lekkoatletyka.net.pl
k o n t o : P e k a o S .A . 6 7 1 2 4 0 4 7 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 8 3 2 1 6 0
§7
Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i Sekretarza, zarządza się głosowanie
w sprawie Porządku Obrad, Regulaminu Obrad i Regulaminu Wyborów.
§8
Po zatwierdzeniu (przegłosowaniu), nie można zmienić Porządku Obrad, przez dodanie
innych punktów spraw nieobjętych obradami. Dokonanie zmian jest tylko możliwe
przy frekwencji 100% DELEGATÓW.
§9
Delegaci MZLA na Walnym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów wybierają ze swego
grona:
1. Komisję Mandatową w składzie trzech osób, której zadaniem jest stwierdzenie
prawidłowości zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, zdolności do
podejmowania uchwały.
2. Komisję Wyborczą w składzie trzech osób, której zadaniem jest przygotowanie
i przeprowadzenie wyboru pięciu delegatów na Krajowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy Delegatów PZLA.
3. Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób, której zadaniem jest zliczenie
głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania.
§ 10
Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Ze swej działalności
Komisje sporządzają protokół, które wraz z wnioskiem, Przewodniczący Komisji
przedstawia Walnemu Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów.
§ 11
1. Po przedstawieniu spraw objętych Porządkiem Obrad, Przewodniczący Obrad po
otrzymaniu listy kandydatów na delegatów (zawierająca nazwiska i imiona) na
Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZLA od Komisji Wyborczej
otwiera prezentacje kandydatów w porządku alfabetycznym. Limit czasu na
prezentację kandydata na delegata wynosi 2 minut.
2. Zgłoszenia kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Delegatów PZLA powinny być dokonane na piśmie, uwierzytelnione, z podaniem
imienia i nazwiska zgłaszającego.
3. Po prezentacji kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy Delegatów PZLA, Przewodniczący Obrad otwiera dyskusję udzielając
głosu w kolejności zgłaszania się.
4. Przewodniczący Obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu
dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień (jeżeli zostanie ustalony limit
czasu). Za nie zastosowanie się do uwag, Przewodniczący Obrad może odebrać głos.
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608
e-mail: [email protected] www.lekkoatletyka.net.pl
k o n t o : P e k a o S .A . 6 7 1 2 4 0 4 7 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 8 3 2 1 6 0
5. Limit czasu wynosi 2 minuty.
6. Przewodniczący Obrad może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej
sprawie już zabierała głos.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący Obrad udziela głosu poza kolejnością. Za
wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 Sposobu obradowania.
 Głosowania bez dyskusji.
 Ograniczenia czasu przemówień.

Zarządzania przerwy w obradach.
§ 12
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Obrad zarządza przeprowadzenie wyboru
pięciu delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZLA.
§ 13
Głosowania wyboru pięciu delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Delegatów PZLA odbywa się tajnie. Pozostałe głosowania są jawne, przez podniesienie
ręki z MANDATEM DELEGATA.
§ 14
Po zakończeniu głosowania, oblicza się ilość głosów ważnych i nieważnych. Wyniki
głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
§ 15
Uchwała o wyborze pięciu delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Delegatów PZLA zapada zwykłą większością głosów, jeżeli statut dalej nie stanowi
inaczej.
§ 16
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zgodnie ze
Statutem MZLA oraz innych ustaw regulujących obrady.
Kraków, 08.10.2016 r.