opis tech biblioteka 2

Transkrypt

opis tech biblioteka 2
Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Chopina 40
Opracował:
Data:
Krzysztof Paluch upr. 1693/Gd/84
Sierpień 2016
OŚWIADCZENIE
O ś w i a d c z a m , ż e d o k u m e n t a c j a p r o j e k t u e l e k t r yc z n e g o d o t . “ P r a c
r e m o n t o w yc h ,
biblioteki
w ym i a n y
zlokalizowanej
instalacji
e l e k t r yc z n e j
przy
Chopina
ul.
40
w
pomieszczeniach
w
Gdańsku"
jest
w yk o n a n a z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ym i w P o l s c e P r z e p i s a m i i N o r m a m i ,
jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo
Budowlane” (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporządzeniem
M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n yc h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 3 l i s t o p a d a w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140 poz. 906)
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia
23.02.1994r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83.
W s z e l k i e z m i a n y p r o j e k t u w ym a g a j ą z g o d y a u t o r a .
Autor
2
Zawartość opracowania
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zakres opracowania
1.2. Dane elektroenergetyczne
1.3 Instalacja WLZ
1.4. Instalacja oświetlenia i oprawy
1.5. Instalacja gniazd wtykowych
1.6. Rozdzielnica
1.7. Instalacja SSWIN
1.8. Instalacja sieci komputerowej
1.9. Instalacja przeciwprzepięciowa
1.10. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
1.11. Ochrona ppoż. oraz bhp
1.12. Uwagi końcowe
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Bilans mocy
2.2. Obliczenia fotometryczne
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZDROWIA
3.1 Zakres robót
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
stwarzających zagrożenie dla zdrowia
3.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót
3.7. Wnioski i uwagi
4. RYSUNKI
E.01. Plan instalacji elektrycznej
E.02. Schemat instalacji
3
1.
OPIS TECHNICZNY
1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej
wewnętrznej w pomieszczeniach biblioteki w zakresie:
• demontażu istniejącej instalacji
oraz budowy:
• rozdzielnicy
• instalacji wlz
• instalacji oświetlenia
• instalacji gniazd wtykowych
• SSWIN
• sieci LAN
• instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
• instalacji ochrony przeciwprzepięciowej;
• ochrony ppoż. i bhp;
1.2. Dane elektroenergetyczne
• źródło zasilania
istn sieć nn.
• napięcie zasilania
230/400V1,2, 50Hz
• moc zainstalowana
14,70kW
• moc szczytowa
12,5
• współczynnik zapotrzebowania
1,00
• naturalny współczynnik mocy
0,85
• dopuszczalny spadek napięcia
5%
• system sieci (projektowanej)
TN-S
• system ochrony przed dotykiem pośrednim
szybkie wyłączenie napięcia
• warunki środowiskowe niebezp. porażenia
2
• maksymalny czas wyłączenia napięcia
0,4s
1.3. Instalacja wlz
Z projektowanej rozdzielnicy pomiarowej zlokalizowanej w zgodnie z uzgodnieniem
GZNK i Wspólnotą Mieszkaniową zaprojektowano wlz przewodem YDY 5x6mm2 do
rozdzielnicy RB usytuowanej w korytarzu zaplecza biblioteki. Przewód układać w
bruździe po zdemontowanym przewodzie zasilającym.
Rzdzielnica pomiarowa zasilana będzie zgodnie z warunkami przyłaczenia
wydanymi przez ENERGA OPERATOR kablem YKY 5x6mm2.
4
1.4. Instalacja oświetlenia.
Instalacja obwodów oświetleniowych zasilana będzie z projektowanej rozdzielni RB.
W pomieszczeniach biblioteki (czytelni) oraz biurowym przyjęto jako minimalny
poziom natężenia oświetlenia ogólnego 500lx, w korytarzach -100Lx, pomieszczeniu
socjalnym oraz w WC przyjęto poziom natężenia 200lx. Oświetlenie zaprojektowano
w oparciu oprawy LED o temperaturze barwowej 4000K i współczynniku oddawania
barw Ra≥0,8. W pomieszczeniach zostaną wykonane sufity podwieszane a w nich
zaprojektowano oprawy typy Downlight ze źródłami światła LED. W pomieszczeni z
regałami książek zaprojektowano oprawy liniowe LED ze specjalna optyka
asymetryczna dzięki czemu uzyskano na płaszczyźnie pionowej regałów (grzbietach
książek) natężenie 300lx.
W sanitariacie zastosować oprawy plafon LED o stopniu szczelności min IP44.
Instalację wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2/750V.
Opis opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunku E.01.
W pomieszczeniu "czytelni" zaprojektowano oprawę LED z awaryjnym źródłem
zasilania 1godz. pełnić ona będzie rolę oprawy awaryjnej,- ewakuacyjnej w razie
zaniku napięcia zasilania.
Załączanie poszczególnych obwodów następować będzie za pomocą łączników
instalacyjnych i przycisków.
Obwody oświetleniowe (dwa) zabezpieczone będą indywidualnie wyłącznikami
nadprądowymi typu B-6 w rozdzielni RB.
1.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
Instalację obwodów zasilania gniazd wtykowych wykonać przewodem kabelkowym
typy YDY 3x2,5mm2/750V, układanym pod tynkiem oraz w rurkach korytkach
kablowych w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym.
W pomieszczeniach bibliotecznych gniazda montować na wysokości 0,3m nad
posadzką. Gniazda w sanitariatach obok umywalek i zlewozmywaków osadzać na
wysokości 1,6m nad posadzką, szczelne IP 44. Osprzęt instalacyjny gniazd
wtykowych 16A. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone będą w rozdzielniach
od przeciążeń i zwarć wyłącznikami instalacyjnymi z oraz wyłącznikiem
różnicowoprądowym.
1.6. Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnicę RB zaprojektowano w formie skrzynki modułowej wnękowej którą
zlokalizowano na wewnętrznej ścianie przedsionka. Przyjęto obudowę o stopniu
5
ochrony IP20, bez wyposażenia i połączeń fabrycznych. Projektowane
wyposażenie dla rozdzielni jest rozwiązaniem indywidualnym wynikającym z
potrzeb projektowanej instalacji.
W rozdzielni RB przewidziano niezbędną aparaturę zasilająco – łączeniową i
sterowniczą oraz wyłączniki instalacyjne zabezpieczające poszczególne obwody.
Ponadto wszystkie obwody odejściowe (po za oświetleniem) zabezpieczono
wyłącznikiem różnicowoprądowym ∆I = 30mA.
1.7.
Instalacja SSWIN
Zadaniem projektowanego systemu SWiN będzie:
Wykrycie intruza po wejściu do pomieszczeń biblioteki przez drzwi lub okna i
uruchomienie sygnalizacji alarmowej oraz możliwość przesłania sygnałów
alarmowych do stacji monitorowania alarmów (opcjonalnie).
Zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób niepowołanych i. minimalizacja
strat wynikających z kradzieży.
Prewencja polegająca widocznym oznakowaniu zainstalowania systemu
alarmowego co wywołuje zjawisko odstraszenia potencjalnych przestępców.
Systemem zostaną zabezpieczone wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne
na poziomie parteru za wyjątkiem sanitariatów, pomieszczenia socjalnego.
Zaprojektowano system w oparciu o jedną centralę, jeden manipulator sterujący,
jeden wewnętrzny sygnalizator optyczno akustyczne oraz detektor czujki pasywne.
Manipulator kodowy z wyświetlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami
całego systemu takimi jak załączanie/wyłączanie czuwania, programowanie
centrali, edycja użytkowników oraz wyświetla informacje o zdarzeniach
alarmowych i usterkach. System opcjonalnie może być wyposażony w
wbudowany dialer telefoniczny lub moduł GSM do monitorowania systemu przy
użyciu analogowej linii telefonicznej lub systemu łączności GSM.
Sygnalizator wewnętrzny, sygnalizujący wystąpienie alarmu w sposób akustyczny.
Detektory, czujniki pasywnej podczerwieni (PIR) – detekcja zmian ciepła,
czujnik dualny (PIR+mw) – detekcja zmian ciepła i wykrywanie przemieszczania się
intruza.
Wszystkie elementy systemu zostaną zabezpieczone przeciw sabotażowi. Próba
wyrwania, otworzenia obudowy, przecięcia przewodów będzie wywoływała
natychmiastowy alarm.
Lokalizacja poszczególnych elementów systemu pokazano na planie pomieszczeń
rys. E.1.
6
1.8.
Instalacja sieci komputerowej
W pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano sieć komputerową LAN kat. 5e na
bazie routera 16 portowego oraz modemu . W miejscu lokalizacji routera i
modemu doprowadzić sygnał Internetu. Do gniazd RJ45 montowanych w
pomieszczeniach biblioteki ułożyć przewód U/UTP skrętkę 4x2x0,5.
1.9. Instalacja przeciwprzepięciowa
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41(02.00) zaprojektowano strefową ochronę
przepięciową przy wykorzystaniu ograniczników B+C. Projektując system ochrony
przepięciowej w projektowanej instalacji uwzględniono:
- zagrożenia pożarowe
- zagrożenia przepięciowe
- odporność udarową urządzeń elektrycznych
W rozdzielni RB zastosowano kombinowany ochronnik klasy B+C stanowiącym
dwustopniową ochronę przed przepięciami realizowaną przez ograniczniki
przepięć, na wszystkich przewodach skrajnych i neutralnych stanowiące
zabezpieczenie instalacji przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi do
poziomu 1,5kV.
1.10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje należy wykonać zgodnie z PN-ICE60364-4-41(0.2.00.) Instalacje
Elektryczne w Obiektach Budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona p.porażeniowa.
Sieć odbiorczą zaprojektowano, jako
- 3 żyłową dla 230V (L, N, PE)
- 5 żyłową dla 400/230V (L1, L2, L3, N i PE)
Zgodnie z ICE przyjęto dla projektowanego układu energetycznego system TN-S
dla sieci z oddzielnym przewodem N i PE. Istniejąca sieć zasilająca wykonana jest
w systemie TN-C a projektowana w systemie TN-S. Rozdzielenie systemów
następuje w rozdzielni RB. Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego. Szyny PE rozdzielni
uziemić. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej należy
dodatkowo podłączyć metalowe elementy obudów rozdzielnic, metalowe
korytka kablowe oraz wszelkie rurociągi metalowe wodne i grzewcze
wentylacyjne za pomocą obejm skręcanych na rurociągach z główną szynę
7
uziemiającą. Wszystkie przekroje przewodów elektrycznych oraz wartości ich
zabezpieczeń dobrano tak, aby w przypadku uszkodzenia izolacji nastąpiło
samoczynne wyłączenie uszkodzonego obwodu w czasie krótszym od 0,4s.
Wszystkie zastosowane przewody posiadają izolację i zabezpieczenia
odpowiadające przepisom ppoż. i bhp, zachowana jest także właściwa
skuteczność dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
Wszystkie urządzenia elektryczne, poza posiadającymi II klasę ochrony, będą
objęte systemem ochrony przeciwporażeniowej.
Wyłączenie napięcia w instalacji następuje za pomocą wyłącznika FRX 303
zlokalizowanego w rozdzielnicy RB.
Wykorzystanie wyłączników różnicowoprądowych o ∆I = 30mA pozwala również
na kontrolę stanu izolacji co zabezpieczenia od pożaru w razie uszkodzenia izolacji
przewodów.
1.11. Ochrona ppoż. oraz bhp
Zgodnie z podstawowymi przepisami i wymaganiami technicznymi i budowlanymi
w zakresie zabezpieczenia p.pożarowego, w niniejszym opracowaniu
uwzględniono i ujęto następujące zagadnienia
1. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano stosując oprawy LED,
których załączanie następuje automatycznie po zaniku napięcia podstawowego
na zasilane z własnego źródła - inwertera, akumulatorka NiCd 3,SV, czas
1godz.świecenia min. 1 godzina. Oprawy te oznaczono symbolem Aw (awaryjna)
Ew (ewakuacyjne)
2. Montaż na drzwiach rozdzielni głównej RB tabliczki informacyjnej "wyłącznik
główny prądu".
3. Montaż "Wyłącznika P.poż" - napięcia podstawowego.
4. Podłączenie obudowy rozdzielnicy oraz metalowych elementów koryt
kablowych do zacisku PE
5. Wszystkie projektowane przewody z żyłami Cu.
1.12. Uwagi końcowe
•
Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, polskimi normami
oraz z V Częścią Warunków Technicznych - odbioru instalacji elektrycznych.
•
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V „
Instalacje Elektryczne” i normami PN-E.
8
•
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru stanu izolacji, oporności
uziemień i sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów należy
potwierdzić protokołami, które należy przekazać Użytkownikowi.
•
Wszelkie prace związane z przyłączeniami do sieci Zakładu Energetycznego
należy wykonać przy wyłączonym napięciu i pod nadzorem służb
eksploatacyjnych ZE.
•
Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonać i dostarczyć Użytkownikowi
dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczącymi
przebiegu tras: wlz, instalacji, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic.
•
Dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów i osprzętu elektrycznego różnego
typu, ale równorzędnego pod względem parametrów technicznych.
•
Na etapie realizacji instalacji elektrycznej należy przewidzieć i wykonać instalacje
telefoniczną,
9
2.
OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej
Opis:
Oświetlenie
Mikrofala
Komputery
Kurtyna powietrzna
Podgrzewacz wody
Expres do kawy
Drukarki
Pozostałe gniazda wtykowe 230V
Razem:
Moc zainstalowana P
i
= 14,75,90kW
Współczynnik jednoczesności kj = 0,85
Moc szczytowa P
z
= 12,50kW
10
Pi
[kW]
0,95
2,00
1,20
3,00
1,5
2,50
1,00
2,60
14,75
11
12
13
14
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Obiekt:
Biblioteka przy ul. Chopina 40
Lokalizacja:
GDAŃSK, ul. CHOPINA 40
Inwestor:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. J.C.Korzeniowskiego,
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
Inwestycja:
Remont filii przy ul. Chopina 40
Sporządził:
KRZYSZTOF PALUCH
Branża:
Elektryczna – instalacje wewnętrzne
Data:
sierpień 2016
15
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz.U. Nr 120 wraz z
późniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowiązany jest
do opracowania „planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
3.1. Zakres robót:
• roboty demontażowe, instalacji elektrycznej
• roboty elektroenergetyczne montażowe; opraw; konstrukcji, rozdzielnic i osprzętu
• roboty elektroenergetyczne ułożenie przewodów;
• prace pomiarowe i regulacyjne
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
• nie dotyczy
3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
• nie występują
3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
• Prace pomiarowe prowadzone pod napięciem 0,4kV - zakres pomiarów obejmuje
sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
• Upadek z wysokości podczas prac montażowe prowadzonych w z drabiny (zakres
prac obejmuje montaż koryt kablowych i opraw) – zagrożenie podczas prac
montażowych
• Porażenia prądem podczas podłączania i prace pomiarowych prowadzonych pod
napięciem 0,4kV - zakres pomiarów obejmuje sprawdzenie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.
• Przygniecenie przez bęben kablowy podczas prac załadunkowych i
rozładunkowych.
3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
stwarzających zagrożenie dla zdrowia, w zakresie:
• prac montażowych, podłączenia wykonywać bezwzględnie po odłączeniu
napięcie
• wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robót montażowych
16
• prac pomiarowych wykonywanych pod napięciem
3.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót
• Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
• Plac budowy należy odpowiednio oznakować, wykonać w taki sposób aby nie
stwarzało zagrożenia i aby istniał dogodny dostęp dla dostawy materiałów.
• Materiały składować w taki sposób i w takim miejscu aby nie stwarzały zagrożenia.
• Funkcje operatorów urządzeń takich jak spawarki można powierzyć wyłącznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednią komisją
kwalifikacyjną.
• Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać aktualne badania lekarskie i
być wyposażeni w niezbędną odzież ochronną oraz zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski, okulary przyciemniające, fartuchy spawalnicze, rękawice, szelki itp.)
• Wykonywanie prace montażowych na dachach oraz podłączenie bezwzględnie
po odłączeniu napięcie
• Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod
nadzorem uprawnionego pracownika.
• Projekt organizacji robót budowlanych wykona kierownik budowy posiadający
odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
3.7. Uwagi końcowe
• Wykonawstwo robót oraz odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Montażowych”.
• Przy odbiorach instalacji, Wykonawca sporządzi protokóły pomiarów wymaganych
dokumentacją i przepisami branżowymi.
• Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją i przepisami B.H.P.
• Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszą być uzgodnione z projektantem i
zaznaczone w egzemplarzu dokumentacji technicznej, który kompletny i
zaktualizowany, po zakończeniu budowy wykonawca zobowiązany jest przekazać
inwestorowi.
• Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. ‘ Prawo Budowlane ‘
/ Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania
materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności lub
17
certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty
Techniczne poszczególnych materiałów.
• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
• Zastosowane wg projektu na budowie materiały, rozwiązania techniczne i
urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp oraz posiadać
aktualne atesty i aprobaty.
18
4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁOW
lp.
Opis - nazwa
1. Oprawa downlight LED 25W, 2000lm, 4000K, Ra>0,8
jedn.
ilość
szt.
14
szt.
9
3. Oprawa liniowa LED, 12W, 900lm, 4000K, Ra>0,8
szt.
3
4. Oprawa sufitowa LED 12W, 800lm, 4000K, Ra>0,8, IP-44
szt.
1
5. Oprawa sufitowa LED 22W, 1800lm, 4000K, Ra>0,8,
szt.
2
6. Oprawa ścienna, kierunkowa LED 10W, 600lm, 4000K, Ra>0,8
szt.
2
kpl.
1
szt.
1
szt.
1
10. Centralka SSWIN
kpl.
1
11. Manipulator kodowy z wyświetlaczem LCD
kpl.
1
12. Czujki PIR
szt.
4
13. Łączniki instalacyjne p/t jednobiegunowe
szt.
9
14. Łącznik instalacyjny p/t dwubiegunowy
szt.
1
15. Łącznik instalacyjny, przyciskowy, p/t
szt.
2
kpl.
1
kpl.
16
kpl.
4
19. Gniazda komputerowe RJ-45
kpl.
9
20. Router 16 portowy
kpl.
1
21. Modem Internet
szt.
1
22. Skrętka UTP 4x2x0,5
mb.
170
23. Przewód kabelkowy YDY 3x1,5
mb.
24. Przewód kabelkowy YDY 3x2,5
mb.
25. Przewód kabelkowy YDY 5x6
mb.
2.
Oprawa liniowa LED, dwustronnie asymetryczna, 24W, 2100lm, 4000K,
Ra>0,8
Taśma LED w profilu aluminiowym, +zasilacz, montowana pod
szafkami 600lm/m 4000K, Ra>0,8
Oprawa awaryjna LED wbudowana w sufit, 3W, 500lm, z awaryjnym
8.
źródłem zasilania 1h
Oprawa ewakuacyjna LED 3W z piktogramem, z awaryjnym źródłem
9.
zasilania 1h
7.
16.
Rozdzielnica elektryczna modułowa z tablica licznikową wyposażenie
wg. schematu
17. Gniazda 230V z uziemieniem p/t 16A
18. Gniazda 230V z uziemieniem p/t 16A
IP-44
19
200
150
15

Podobne dokumenty