Program profilaktyczny Kliknij, aby wyświetlić wersję PDF online

Komentarze

Transkrypt

Program profilaktyczny Kliknij, aby wyświetlić wersję PDF online
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
GIMNAZJUM NR 3
Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu
Na lata: 2013 – 2016
Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r.
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum Nr3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu.
I. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwijanie ważnych umiejętności życiowych uczniów.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1.Wyrabianie poczucia tożsamości
i własnej wartości – budowanie
pozytywnego obrazu samego
siebie.
1.Poszanowanie odmienności każdego ucznia, stworzenie
możliwości wyrażania własnych opinii i przekonań.
wszyscy pracownicy szkoły
na bieżąco
2.Realizacja treści programowych nt. rozwoju
(emocjonalnego, intelektualnego, umysłowego
i społecznego), pracy nad swoim charakterem,
pozytywnego myślenia, skutecznego porozumiewania
się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych.
wychowawcy, pedagog,
psycholog
zgodnie
z harmonogramem
godzin
wychowawczych
i zajęć lekcyjnych
3.Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
wychowawcy, nauczyciele
przedmiotu
wychowawcy
na bieżąco
2.Wdrażanie do prawidłowego
pojmowania i przestrzegania
akceptowanych społecznie norm
i zachowań.
1.Realizacja treści programowych (w ramach godzin
wychowawczych) nt. kultury zachowania.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa
w czasie zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i na przerwach.
1.Zapoznanie uczniów z regulaminem poszczególnych
pracowni.
nauczyciele przedmiotu
IX
2.Omówienie zasad BHP w szkole.
wychowawcy, nauczyciele
przedmiotu, personel szkoły
IX
nauczyciele
na bieżąco
nauczyciele pełniący dyżur,
rodzice
wg harmonogramu
dyżurów
okres dyskotek,
zabaw s zko lnych
3.Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów
nadpobudliwych ruchowo, z zaburzeniami zachowania.
4.Zapewnienie bezpieczeństwa
w czasie dyskotek szkolnych.
4.Pełnienie dyżurów w czasie przerw.
1.Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w zabawach osób
spoza szkoły.
2.Zapewnienie opieki przez rodziców i nauczycieli.
zgodnie
z harmonogramem
godzin
wychowawczych
okres dyskotek,
5.Przeciwdziałanie agresji
i przemocy wśród uczniów.
3.Współpraca z Policją, Strażą Miejską (patrolowanie
otoczenia szkoły).
dyrekcja szkoły
zabaw s zko lnych
okres dyskotek,
zabaw s zko lnych
1.Zapoznanie nauczycieli z orzeczeniami uczniów
nadpobudliwych, z zaburzeniami zachowania.
pedagog, psycholog
na bieżąco
2.Rozpoznawanie warunków rodzinnych
i środowiskowych uczniów.
pedagog, psycholog,
wychowawcy
na bieżąco
3.Realizacja treści programowych na temat agresywnych
zachowań i ich skutków dla rozwoju jednostki i otoczenia
oraz sposobu ich zapobiegania.
pedagog, psycholog
na bieżąco
4.Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy
agresji, otoczenie szczególną opieką uczniów
nadpobudliwych, agresywnych oraz ofiary przemocy.
wszyscy pracownicy szkoły
na bieżąco
5.Organizowanie rozgrywek w piłkę siatkową i nożna na
długich przerwach.
nauczyciele W-F
na bieżąco
6.Wspólpraca z kuratorami pod opieką których pozostają
uczniowie.
pedagog, psycholog,
wychowawcy
na bieżąco
7.Przygotowanie wykazu nazw telefonów i instytucji
do których można się zwrócić o pomoc.
pedagog, psycholog
IX
8.Zorganizowanie IX, X i XI edycji Szkolnych Dni
Zapobiegania Agresji i Przemocy.
nauczyciele wg planu pracy
w danym roku szkolnym
V/ VI
9.Udział w ogólnopolskich programach:
 „Szkoła bez przemocy”
jw.
 „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
cały rok
10.Rozmowy interwencyjne z osobami agresywnymi i ich pedagog, psycholog,
wychowawcy
rodzicami.
11.Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wychowawcy, pedagog
uczniów i rodziców.
6.Przeciwdziałanie wagarom
X - VI
w razie potrzeb
w razie potrzeb
1.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej,
materialnej, trudności wychowawczych i trudności
w nauce.
pedagog, psycholog,
wychowawcy
na bieżąco
2.Sprawdzanie na bieżąco obecności na lekcjach.
nauczyciele, wychowawcy
Na bieżąco
3.Egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności.
wychowawcy
Na bieżąco
4.Powiadamianie pedagoga szkolnego o nieobecnościach
w szkole powyżej pięciu dni.
wychowawcy, nauczyciele
W miarę potrzeb
5.Powiadamianie rodziców o nieusprawiedliwionych
nieobecnościach, pojedynczych ucieczkach z lekcji
i spóźnieniach.
wychowawcy
6.Zapoznanie nauczycieli, wychowawców z procedurami
postępowania w sytuacji nie realizowania obowiązku
szkolnego.
dyrektor, pedagog
IX/X
7.Zwócenie szczególnej uwagi na osoby obce
przebywające na terenie szkoły.
nauczyciele, personel szkoły
na bieżąco
Na bieżąco
8.Zachęcenie uczniów do udziału w zajęciach kół
zainteresowań.
nauczyciele, wychowawcy
na bieżąco
9.Prowadzenie dyżurów pomocy w nauce.
nauczyciele
10.Organizowanie pomocy materialnej – zakup
podręczników, pomocy szkolnych, paczki świąteczne.
wg harmonogramu
dyżurów
IX, XII, IV
A.Kotnis, Z.Jurek,
D.Piątkowska, B.Szymonek,
A.Majcherek
pedagog, wychowawcy
11.Kierowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi
i trudnościami w nauce do Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
12.Uwzględnienie wpływu frekwencji uczniów na ocenę
z zachowania.
wychowawcy
w miarę potrzeb
na bieżąco
II. Cel: Kształtowanie postaw w zakresie zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom.
1.Wyposażenie uczniów w rzetelną
wiedzę na temat zdrowia
fizycznego i psychicznego
1.Realizacja treści programowych na temat:
 higieny osobistej i otoczenia,
 zdrowego odżywiania,
 właściwej organizacji i wykorzystania czasu
wolnego,
 umiejętnej pracy z komputerem i korzystania
z Internetu,
 Ciąży bez alkoholu – dzieci zespołem FAS i FAE,
 szkodliwości palenia papierosów, picia napojów
alkoholowych i eksperymentowania
z dopalaczami, narkotykami,
 zapobiegania stresowi.
2.Realizacja zasad Europejskiego Kodeksu Walki
wychowawcy, pedagog,
psycholog, nauczyciele
świetlicy
na bieżąco
cały rok
z Rakiem:
 zajęcia na godzinach wychowawczych,
 szkolenie Rady Pedagogicznej,
 akcje plakatowe, gazetki ścienne,
 przygotowanie prezentacji z podjętych w szkole
działań na konkurs „Europejski Kodeks Walki
z Rakiem”.
D.Piątkowska, pielęgniarka,
wychowawcy, nauczyciele,
nauczyciele świetlicy
3.Udział młodzieży w programach i spektaklach
profilaktycznych np.:
 „CUDER”,
 „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 „NOE”, „Internetowe Dylematy”
 „Błysk Rekina” lub innych.
pedagog, wychowawcy
4.Pogadanki w klasach na szkodliwości dla zdrowia
i niebezpieczeństwa społecznego eksperymentowania
z narkotykami i dopalaczami.
5.Zorganizowanie edukacyjnych imprez szkolnych:
 Dzień Promocji Zdrowia
 Udział w kampanii społecznej - „Trzeźwa
Małopolska NO PROMIL – NO PROBLEM”
 Wielki Konkurs Profilaktyczny
 Kampania społeczna – „18 STOP – Nieletnim
papierosów nie sprzedajemy”
IX
X
X
w miarę potrzeb
pedagog, psycholog, Policja
wychowawcy,
pedagog, psycholog
Zespół RekreacyjnoZdrowotny, nauczyciele
w-f, pedagog, psycholog,
zgodnie z planem
godzin
wychowawczych
II
X/XI
pedagog, psycholog,
wychowawcy
nauczyciele wg planu pracy
w danym roku szkolnym
nauczyciele wg planu pracy
V/ VI
X/XI
 Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, HIV
XII
- Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS
- Akademia na temat AIDS
XII
 Międzygimnazjalny konkurs Wiedzy o AIDS
6.Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów:
 wyjazdy na narty, łyżwy, basen
 rajdy, wycieczki turystyczno - krajoznawcze
XII
Zespół RekreacyjnoZdrowotny, nauczyciele
w-f,
zgodnie z
harmonogramem
rekreacy jnych
wycieczek i
wyjazdów
II. Cel: Edukacja profilaktyczna nauczycieli i wspieranie działań wychowawczych rodziców w zakresie profilaktyki.
1.Pogłębianie wiedzy nauczycieli
na temat profilaktyki
2.Praca z rodzicami w obszarze
profilaktyki problemowej
1.Spotkanie zespołu wychowawczego – praca w obszarze
profilaktyki problemowej, wymiana doświadczeń,
szkolenia.
wychowawcy, pedagog,
psycholog
na bieżąco
2.Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych
przez instytucje samorządowe.
dyrektor
w miarę potrzeb
3.Doposażenie biblioteki w fachowe materiały
i publikacje.
dyrektor
4.Poszerzeniewiedzy na temat przepisów i regulacji
prawnych.
dyrektor, pedagog
cały rok
1.Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami.
wychowawcy, nauczyciele
w miarę potrzeb
2.Spotkania wywiadowcze z rodzicami, dni otwarte.
dyrektor, pedagog
zgodnie z
harmonogramem
w miarę potrzeb
3.Indywidualne spotkania z psychologiem, pedagogiem –
poradnictwo dla rodziców, terapia rodzinna.
psycholog, pedagog
4.Udział rodziców w szkolnych imprezach
profilaktycznych.
nauczyciele
5.Materiały dydaktyczne dla rodziców z zakresu
profilaktyki.
wychowawcy, pedagog,
psycholog
6.Pogadanki i prelekcje dla rodziców dotyczące
profilaktyki uzależnień oraz problemów okresu
dojrzewania.
dyrekcja, pedagog,
psycholog
spotkań
w miarę potrzeb
Zgodnie z
harmonogramem
imprez
W miarę potrzeb
XII, III
Program przeznaczony jest do 3 – letniego cyklu kształcenia i ma charakter otwarty.
Istnieje możliwość dostosowania realizacji zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły i danej klasy. Ewaluacji
programu dokonuje się z końcem cyklu jego ważności.