Płock: Likwidacja przecieków i przywrócenie

Transkrypt

Płock: Likwidacja przecieków i przywrócenie
Płock: Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego
wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów
Numer ogłoszenia: 332696 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 297194 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w
Płocku, ul. 1-go Maja 7b, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 2697991, faks 24 2697981.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja przecieków i przywrócenie
stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
prawostronnym wale wstecznym rzeki Bzury na odcinku rzeki w km 1,4-6,0 w Dolinie Sochaczewskiej
na terenie miejscowości Kamion gm. Młodzieszyn i Przęsławice gm. Brochów, powiat sochaczewski,
województwo mazowieckie. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nieprawidłowości powstałych
podczas powodzi w 2010r odnoszących się do stanu technicznego wału, poprzez wykonanie w jego
km 0+269 do 2+734 robót budowlanych przywracających właściwe parametry wału
przeciwpowodziowego. 1.Zakres robót obejmuje: Wykonanie n/w robót wraz z robotami
towarzyszącymi tj.: - zlikwidowanie uprzywilejowanych dróg filtracji w podłożu gruntowym (wykonanie
przesłony bentonitowo-cementowej), - zagęszczenie górnej części korpusu wału do głębokości 1,2 m,
- uzupełnienie ubytków gruntu powstałych podczas powodzi i prac dogęszczających, - zabezpieczenie
skarpy odwodnej wału siatką stalową ocynkowaną w rejonach wzmożonej aktywności bobrów.
Zadanie realizowane będzie na podstawie nakazu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego tj. decyzji znak WIK.7742.8.2013.TK nr 1010/2013 z dnia 17.07.2013r.
Szczegółowy opis i zakres robót określają: - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - zał.
nr 1, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2, - SIWZ. 2.Wykonawca
zamówienia zobowiązany jest do: 1). ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
związku ze zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz z
tytułu odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny w/w
zadania . 2). udzielenia gwarancji na wykonane roboty - min. 5 lat. Zaleca się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne
informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną dokonuje
wykonawca na własny koszt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DABI S. BUDNY, M. BUDNY SPÓŁKA JAWNA, ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota, kraj/woj.
śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3113931,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3373272,77

Oferta z najniższą ceną: 3373272,77 / Oferta z najwyższą ceną: 3373272,77

Waluta: PLN.