GMINA POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 46

Transkrypt

GMINA POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 46
MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY
ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE GMINY POPIELÓW
SPRAWOZDANIE PODMIOTU
ADRESAT
ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
GMINA POPIELÓW
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
UL. OPOLSKA 13
ZAMIESZKAŁYCH ZA
46-090 POPIELÓW
MIESIĄC ………….. 20…… ROK
I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
Numer rejestrowy
1)
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
NIP
REGON
II. MASA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH I
ODEBRANYCH SELEKTYWNIW – W RAMACH USŁUG PODSTAWOWYCH ORAZ
SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA
Nazwa i adres
Sposób
instalacji,
Kod
Rodzaj
Masa odebranych
zagospodarowania5)
do której zostały
odebranych
odebranych
odpadów
odebranych
przekazane
odpadów
odpadów
komunalnych4)
odpadów
odpady
komunalnych3) komunalnych3)
[Mg]
komunalnych
komunalne 2)
III. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ODEBRANYCH – W RAMACH
USŁUG PODSTAWOWYCH I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA
Nazwa i adres
Sposób
instalacji,
Kod
Rodzaj
Masa odebranych
zagospodarowania5)
do której zostały
odebranych
odebranych
odpadów
odebranych
przekazane
odpadów
odpadów
komunalnych4)
odpadów
odpady
komunalnych3) komunalnych3)
[Mg]
komunalnych
komunalne 2)
V. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANOREMONTOWYCH, ZBIERANYCH I ODEBRANYCH SELEKTYWNIE I MASA ODPADÓW
ZMIESZANYCH GROMADZONYCH W SPECJALNYCH WORKACH – W RAMACH USŁUG
DODATKOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA
Nazwa i adres
Kod
Sposób
instalacji,
Rodzaj
Masa odebranych
odebranych
zagospodarowania5)
do której zostały
odebranych
odpadów
odpadów
odebranych
przekazane
odpadów
komunalnych4)
komunalnych
odpadów
odpady
komunalnych3)
[Mg]
3)
komunalnych
komunalne 2)
Gruz zmieszany
Gruz czysty
Zmieszane
odpady
komunalne
VI. ILOŚĆ PODSTAWIONYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
ILOŚĆ Z
POPRZEDNIEGO
MIESIĄCA
ILOŚĆ DODATKOWO
PODTAWOWYCH
POJEMNIKÓW
ILOŚĆ POJEMNIKÓW
ODEBRANYCH OD
WŁAŚCICIELI
ILOŚĆ POJEMNIKÓW
ZA MIESIĄC
ROZLICZENIOWY
ODPADY ZMIESZANE
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
ODPADY BIODEGRADOWALNE
VII. ILOŚĆ UDOSTĘPNIONYCH I ODEBRANYCH WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE – W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH
VIII. WSKAZANIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH WŁAŚCICIELE ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU NA TERENIE GMINY POPIELÓW 6)
Adres nieruchomości
IX. ILOŚĆ UDOSTĘPNIONYCH I OPRÓŻNIONYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY
BUDOWLANO – REMONTOWE ( W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH) Z
POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY POPIELÓW W DANYM
MIESIĄCU – może być w formie załącznika
Pojemność pojemników
Liczba pojemników
Adres nieruchomości lub punktu
wywozowego
X. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OD KTÓRYCH
ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE W DANYM MIESIĄCU
ODPADY ZMIESZANE
ZOSTAŁY
ODPADY SEGREGOWANE
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
Nazwisko
Telefon służbowy
Faks służbowy
Data
Podpis i pieczątka odbierającego (lub osoba upoważniona)
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
E-mail służbowy
O b j a ś n i e n i a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012 r. poz. 391).
Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu
przekazano odebrane odpady komunalne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 wrześnie 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione
w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej
ustawy.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.