Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
Załącznik Nr 2 A
do
Zasad
„WZÓR”
REGULAMIN
postępowania na oddanie przez PKP S.A. nieruchomości do odpłatnego korzystania na podstawie
umowy najmu lub dzierżawy - w trybie przetargu z opcją aukcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Postępowanie przetargowe na oddanie przez PKP S.A. nieruchomości do odpłatnego korzystania
na podstawie umowy najmu lub dzierżawy prowadzone jest w oparciu o przepisy określone
w Ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (, Ustawie z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Poprzez przetarg z opcją aukcji (dalej „przetarg” bądź „postępowanie”) należy rozumieć
nieograniczony przetarg pisemny z możliwością kontynuowania postępowania w formie aukcji,
a jedynym kryterium wyboru najemcy lub dzierżawcy jest uzyskanie maksymalnego czynszu.
Organizatorem postępowania przetargowego z ramienia PKP S.A, w tym zakresie przygotowania,
wdrożenia i prawidłowego przebiegu postępowania, jest Zastępca Dyrektora PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
Przedmiotem oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy na czas
nieoznaczony lub oznaczony, w trybie przetargu mogą być nieruchomości lub części nieruchomości,
stanowiącej własność lub pozostającej w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu PKP S.A.,
opisane każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu („Ogłoszenie”).
Ogłoszenie o przetargu zawiera wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
w tym m.in. dotyczące przedmiotu najmu lub dzierżawy z odpowiednimi danymi, wywoławczej kwoty
czynszu najmu/dzierżawy netto, kwoty wadium, którego wniesienie jest warunkiem uczestniczenia
w przetargu oraz projekt umowy najmu lub dzierżawy.
PKP S.A. nie odpowiada, za szkody z tytułu postępowania, jego odwołania, unieważnienia.
Rozdział II
Oferenci
§2
W przetargu, jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie,
Ogłoszeniu o przetargu i wpłacą wadium w wysokości, terminie, sposobie i formie określonych
w Ogłoszeniu o przetargu.
§3
1. W przetargu, jako oferenci nie mogą brać udziału:
1) członkowie Zarządu Spółki PKP S.A. i jej organu nadzorującego oraz osoby im bliskie
(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo),
2) podmioty, którym powierzono przeprowadzenie postępowania wyboru najemcy (organizatora)
oraz osoby będące członkami jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania,
4) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej lub osoby im bliskie (małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo),
5) podmioty gospodarcze, w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne
lub upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
6) osoby skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby lub podmioty posiadające zaległości finansowe wobec PKP S.A. lub spółek Grupy PKP,
8) osoby lub podmioty posiadające zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkowe wobec Urzędu Skarbowego,
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
1z8
9) osoby lub podmioty, które pozostają z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności,
10) osoby lub podmioty, które nie dokonały wpłaty wadium w wysokości, terminie, sposobie i formie
określonych w Ogłoszeniu o przetargu,
11) osoby lub podmioty, które nie spełniły wszystkich wymogów określonych w Regulaminie
i Ogłoszeniu o przetargu,
2. Komisja jest dodatkowo uprawniona do ewentualnego wykluczenia, wg swojej decyzji, oferenta
który:
1) jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
2) przystąpił do przetargu lub innego postępowania zorganizowanego przez PKP S.A. na najem lub
dzierżawę nieruchomości i pomimo wygrania postępowania nie zawarł umowy z PKP S.A.,
3) zajmował bez tytułu prawnego nieruchomość należącą do PKP S.A. lub którejkolwiek ze Spółek
Grupy PKP,
4) był najemcą lub dzierżawcą PKP S.A. i została z nim rozwiązana umowa najmu lub dzierżawy
z uwagi na naruszenie przez niego warunków umowy,
5) otrzymał z biura informacji gospodarczej negatywny raport w zakresie wiarygodności płatniczej
i oceny ryzyka kredytowego.
3. Paragraf 3 ust. 2 punkty 2 – 4 dotyczą też odpowiednio osób i podmiotów powiązanych osobowo lub
kapitałowo z wskazanymi w nich osobami, podmiotami.
Rozdział III
Ogólne warunki przetargu
§4
Organizator przetargu z ramienia PKP S.A., o którym mowa w § 1 ust. 3 lub osoba przez niego
upoważniona przygotowuje Ogłoszenie o przetargu, które jest umieszczane na stronie internetowej
PKP S.A.
§5
Ogłoszenie o przetargu umieszczone na stronie internetowej PKP S.A. zawiera:
1) tytuł postępowania z opisem przedmiotu najmu lub dzierżawy i dotyczącymi go danymi,
2) wywoławczą kwotę miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy w złotych netto, z zastrzeżeniem,
że do kwoty oferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3) kwotę, formę i sposób wniesienia wadium, warunkującego uczestnictwo w przetargu oraz termin jego
wniesienia (uznanie wpłaty na rachunku PKP S.A.),
4) projekt umowy najmu lub dzierżawy,
5) odwołanie do Regulaminu przetargu (zamieszczony na stronie internetowej PKP S.A.),
6) odwołanie do formularza Oferty (załącznik do Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie
internetowej PKP S.A.) obejmującego wymagane oświadczenia składane przez oferenta oraz wykaz
dokumentów i dodatkowych oświadczeń, które powinny być załączone do oferty,
7) termin (data i godzina) i miejsce składania ofert (14 dni od Ogłoszenia o przetargu),
8) termin otwarcia ofert,
9) informację, że PKP S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu i aukcji
oraz zakończenia postepowania bez wyboru oferty.
§6
Wadium przetargowe.
1. Każdy potencjalny oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest do wniesienia wadium tytułem
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu, w wysokości, terminie i sposobie
określonych w Ogłoszeniu o przetargu.
Wadium ustalane jest w wysokości min. 10% ceny wywoławczej rocznego czynszu brutto.
2. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
3. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet
kaucji zabezpieczającej do umowy, z ewentualną dopłatą, bądź zwrócone w przypadku wyboru
gwarancji bankowej jako zabezpieczenia umowy i doręczenia dokumentu gwarancji PKP S.A.,
a wadium pozostałych oferentów zostanie im zwrócone po dokonanym wyborze oferty, przelewem na
wskazany przez nich rachunek bankowy.
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
2z8
4. Wadium zwraca się w terminie do 21 dni od zdarzenia opisanego w ust. powyżej jak i od dnia
odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu.
5. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy
w terminie wskazanym przez organizatora postępowania, bądź nie spełni wymagań nakładanych na
niego w postępowaniu w terminach wskazanych przez PKP S.A., wniesione przez niego wadium
przepada na rzecz PKP S.A.
§7
1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie, w miejscu i terminie podanym w Ogłoszeniu
o przetargu, pisemnej oferty z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, zgodnie z Ogłoszeniem
o przetargu.
2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w Ogłoszeniu o przetargu.
3. Ramowy wzór oferty stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Wymagane od oferenta oświadczenia i dokumenty to:
1) oświadczenie, że uczestnik przetargu nie jest członkiem Zarządu PKP S.A. i jej organu
nadzorującego, nie wchodzi w skład władz organizatora przetargu, nie jest osobą której
powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania
przetargowego, ani osobą wchodzącą w skład Komisji przetargowej oraz małżonkiem, dzieckiem,
rodzicami i rodzeństwem tych osób,
2) wymagane od oferenta oświadczenia i zaświadczenia:
A. Oferent prowadzący działalność gospodarczą lub będący podmiotem prawa handlowego,
jednostką organizacyjną przedkłada:
a) kopię dowodu wpłaty wadium,
b) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym z Ogłoszeniem o przetargu
i Regulaminem i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
c) oświadczenie, że zapoznał się z projektem umowy i przyjmuje jej treść bez zastrzeżeń,
d) oświadczenie, że nie został skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych (nie dotyczy podmiotu prawa handlowego),
e) oświadczenie uczestnika, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania likwidacyjnego
bądź upadłościowego i że nie jest dłużnikiem PKP S.A. i spółek Grupy PKP,
f) kopię aktualnego i nie starszego niż 3 miesiące od terminu składania dokumentów
wyciągu z rejestru przedsiębiorców, potwierdzoną za zgodność przez osobę uprawnioną
do działania za osobę prawną, jednostkę organizacyjną, bądź aktualny i nie starszy
niż 3 miesiące od terminu składania dokumentów wydruk z CEiDG,
g) kopie nadania nr NIP, nr REGON potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną
do działania za osobę prawną lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
h) kopię aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (tj.: okres ważności z trzech ostatnich
miesięcy licząc od dnia przetargu, bądź uaktualnione – aktualność dokumentu
potwierdzona przez organ wydający zaświadczenie), alternatywnie uczestnik może
złożyć oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku, z tym zastrzeżeniem,
że uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentu potwierdzającego
oświadczenie przed zawarciem umowy, pod rygorem wykluczenia uczestnika
z niniejszego postępowania i przepadku na rzecz PKP S.A. wadium,
i) kopię aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością
podatków (tj.: okres ważności z trzech ostatnich miesięcy licząc od dnia przetargu bądź
uaktualnione – aktualność dokumentu potwierdzona przez organ wydający
zaświadczenie), alternatywnie uczestnik może złożyć oświadczenie o spełnieniu
powyższego warunku, z tym zastrzeżeniem, że uczestnik jest zobowiązany
do dostarczenia ww. dokumentu potwierdzającego oświadczenie przed zawarciem
umowy, pod rygorem wykluczenia uczestnika z niniejszego postępowania i przepadku
na rzecz PKP S.A. wadium,
j) numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium,
k) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: oświadczenie z podaniem adresu
zamieszkania i nr PESEL, nadto zobowiązane są do przedstawienie oryginału dowodu
tożsamości - do wglądu na każde żądanie w postępowaniu oraz oświadczenie - zgodę
małżonka na zawarcie umowy,
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
3z8
pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w imieniu którego występuje,
w przypadku gdy oferenta reprezentuje osoba nie będąca właścicielem lub osobą
upoważnioną do reprezentacji zgodnie z umową/ statutem oraz przedstawić do wglądu
oryginał dowodu tożsamości - na każde żądanie w postępowaniu.
B. Oferent będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:
a) kopię dowodu wpłaty wadium,
b) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym z Ogłoszeniem o przetargu
i Regulaminem i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
c) oświadczenie, że zapoznał się z projektem umowy i przyjmuje jej treść bez zastrzeżeń,
d) oświadczenie, że nie został skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
e) oświadczenie, że nie jest dłużnikiem PKP S.A. i spółek Grupy PKP,
f) numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium,
g) oświadczenie - zgodę małżonka na zawarcie umowy,
h) oświadczenie z podaniem adresu zamieszkania i nr PESEL,
i) oświadczenie, iż przed terminem zawarcia umowy najmu lub dzierżawy wskazanym
przez PKP S.A. założy działalność gospodarczą za pośrednictwem CEIDG, jeżeli
nieruchomość ma być przeznaczona do używania w ramach działalności gospodarczej.
C. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w niniejszym paragrafie
Komisja może wezwać oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem
nie przyjęcia oferty i utraty wadium.
5. Oferenci jak i ich przedstawiciele zobowiązani są do przedstawienia oryginału dowodu tożsamości do wglądu na każde żądanie w postępowaniu, a w przypadku cudzoziemców oryginał aktualnej karty
pobytu - do okazania na każde żądanie w postępowaniu.
6. Oferent złoży oświadczenie, iż udzieli w terminie wskazanym przez PKP S.A. umocowania
do składania w jego imieniu, za pośrednictwem wskazanego przez PKP S.A. biura informacji
gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnień
do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym
do dokonania oceny jego wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich
przez przedmiotowe biuro informacji gospodarczej.
Dodatkowo, oferent będący konsumentem, upoważni PKP S.A. do pozyskania z przedmiotowego
biura informacji gospodarczej dotyczących go informacji gospodarczych.
l)
§8
Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej pisemnej oferty spełniającej warunki zawarte
w Ogłoszeniu o przetargu i Regulaminie.
§9
PKP S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie.
§ 10
PKP S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
§ 11
Oferent związany jest swoją ofertą przez 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Rozdział IV
Komisja przetargowa
§ 12
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa, powoływana
decyzją Zastępcy Dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, o
którym mowa w § 1 ust.3 Rozdziału I, składająca się z minimum 3 osób, w tym przewodniczący,
sekretarz i członkowie Komisji.
2. Komisją przetargową kieruje Przewodniczący.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej, nie mogą być:
a) małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem oferenta / członków organów zarządzających
lub nadzorczych uczestnika przetargu, a także pełnomocnikami lub prokurentami, którzy będą
reprezentowali uczestnika w przetargu,
b) osobami, które pozostają z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym i faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego przetargu
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
4z8
i na tę okoliczność, niezwłocznie po zapoznaniu się danymi oferenta składają oświadczenie,
a w przypadku zaistnienia takich okoliczności muszą być wyłączone ze składu Komisji przetargowej
i zastąpione inną osobą.
§ 13
Członkowie Komisji oraz osoby uczestniczące w postępowaniu zobowiązani są do zachowania poufności,
w zakresie wiadomości uzyskanych w trakcie pracy Komisji.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Rozdział V
Postępowanie przetargowe
§ 14
Komisja przetargowa w terminie i miejscu podanym w Ogłoszeniu o przetargu, w części jawnej
posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć osoby i podmioty, które złożyły oferty, odrzuca
oferty złożone po terminie oraz oferty osób i podmiotów, które nie wniosły wadium zgodnie
z Ogłoszeniem o przetargu i podaje do wiadomości uczestniczących w posiedzeniu liczbę ofert
złożonych i ofert odrzuconych jw., z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.
Następnie, w części niejawnej posiedzenia, sprawdza złożone w terminie oferty pod względem
formalnym, odrzuca oferty niespełniające warunków zawartych w Ogłoszeniu o przetargu
i Regulaminie i dokonuje oceny ofert. Czas pracy Komisji jest uzależniony od liczby złożonych ofert.
PKP S.A. zastrzega sobie prawo wezwania uczestników do uzupełnienia wymaganych dokumentów
i oświadczeń we wskazanym terminie, pod rygorem wykluczenia uczestnika z postępowania.
Postępowanie zostaje przedłużone o termin wskazany do uzupełnienia dokumentów.
§ 15
Jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta spełniająca warunki zawarte w Ogłoszeniu o przetargu
i Regulaminie lub kilka ofert, a różnica pomiędzy dwoma najwyższymi oferowanymi czynszami
najmu/dzierżawy przekroczy 15% kwoty wywoławczej czynszu, Komisja sporządza protokół
z postępowania, rekomendując zawarcie umowy z tym oferentem, który zaoferował najwyższy
czynsz.
Po zatwierdzeniu protokołu przez Zastępcę Dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie (wówczas gdy nie jest przewodniczącym Komisji) wysyłane jest do
tego oferenta, powiadomienie o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą, następuje zawarcie umowy,
z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód.
§ 16
Jeżeli złożona zostanie więcej niż jedna oferta spełniająca warunki zawarte w Ogłoszeniu o przetargu
i Regulaminie, a różnica pomiędzy dwoma najwyższymi oferowanymi czynszami najmu
nie przekroczy 15% kwoty wywoławczej czynszu, postępowanie jest kontynuowane przez Komisję
przetargową w formie aukcji, z tym, że czynszem wywoławczym będzie wówczas najwyższy
zaoferowany czynsz.
Komisja informuje wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty spełniające warunki zawarte
w Ogłoszeniu o przetargu i Regulaminie o terminie i miejscu aukcji, wysokości kwoty wywoławczej
czynszu i wysokości postąpienia oraz zaprasza ich do udziału w aukcji, podając termin i miejsce
aukcji.
Aukcja może być przeprowadzona z udziałem jednego zaproszonego oferenta.
3.1. Prowadzącym aukcję będzie przewodniczący Komisji przetargowej (Licytator),
3.2. Przed rozpoczęciem aukcji Komisja sprawdza dokumenty tożsamości i dokumenty
potwierdzające prawo do występowania w aukcji w imieniu oferenta,
3.3. Licytator wywołując aukcję podaje do wiadomości czynsz wywoławczy i wysokość postąpienia,
3.4. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym ogłoszeniu przez Licytatora najwyższego zaoferowanego
czynszu, udziela przybicia oferentowi, który go zaoferował,
3.5. Jeżeli, do uczestnictwa w aukcji nie zgłosi się żaden z zaproszonych oferentów lub żaden
z uczestniczących w aukcji oferentów nie zaoferuje wyższego od wywoławczego czynszu,
przyjęta zostanie oferta złożona w przetargu pisemnym z najwyższym oferowanym czynszem,
3.6. Komisja sporządza protokół z całości postępowania, odczytuje go w obecności uczestników
licytacji.
Po zatwierdzeniu protokołu przez Zastępcę Dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie (wówczas gdy nie jest przewodniczącym Komisji), wysyłane jest do
wybranego w postępowaniu oferenta powiadomienie o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą,
następuje zawarcie umowy, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód.
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
5z8
§ 17
1. Po zakończeniu przetargu i wyborze oferty oraz uzyskaniu wymaganych zgód, Zastępca Dyrektora
PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie lub osoba przez niego
upoważniona ustala termin zawarcia umowy na piśmie i wzywa osobę/jednostkę, która wygrał
przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.
2. Jeśli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wskazanym w sposób, o którym
mowa w ust. 1, nie złoży dokumentów potwierdzających oświadczenie o niezaleganiu z podatkami
i składkami wobec ZUS, traci wadium, a organizator postępowania jest uprawniony do podjęcia
decyzji o zawarciu umowy z oferentem, który zaoferował drugą w kolejności najkorzystniejszą Ofertę,
z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód.
Rozdział VI
Unieważnienie i odwołanie przetargu
§ 18
PKP S.A. unieważnia przetarg, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta,
2) wpłynie jedna lub kilka ofert, które zostały odrzucone,
3) jedyną ofertę złoży oferent wkluczony z postępowania,
4) prowadzenie postępowania nie leży w interesie PKP S.A.,
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
6) Organizator przetargu nie otrzyma wymaganej wewnętrznej zgody PKP S.A, na zawarcie umowy
będącej przedmiotem przetargu,
7) w wymaganych przypadkach, PKP S.A. nie otrzymała zgody ministra wł. ds. transportu na zawarcie
umowy będącej przedmiotem przetargu.
§ 19
O unieważnieniu postępowania PKP S.A. zawiadamia jednocześnie wszystkich oferentów, którzy:
1) ubiegali się o udział w postępowaniu przetargowym poprzez wpłatę wadium – w przypadku
unieważnienia postępowania przed upływem terminu wpłaty wadium,
2) złożyli oferty lub wpłacili wadium – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert lub wpłaty wadium
i zwraca wpłacone wadium.
§ 20
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu PKP S.A. przysługuje prawo do jego odwołania bez podania
przyczyny.
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
6z8
Załącznik
do Regulaminu
Ramowy wzór Formularza Oferty
Oferta
na najem / dzierżawę
Tytuł (zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA OFERENTA
NR NIP / REGON
ADRES / SIEDZIBA OFERENTA
ADRES KORESPONDENCYJNY
TELEFON, FAX
TEL. KOMÓRKOWY
OFEROWANY MIESIĘCZNY CZYNSZ
w ZŁ NETTO – nie mniejszy niż
wywoławczy
PRZEWIDYWANY RODZAJ
DZIAŁALNOŚCI
POTWIERDZENIE WNIESIENIA
WADIUM (data)
DATA SPORZĄDZENIA OFERY
I
Oświadczenia
Oferent niniejszym oświadcza, iż:
1) nie jest członkiem Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, nie wchodzi w skład
władz organizatora przetargu, nie jest osobą której powierzono wykonanie czynności
związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, ani osobą wchodzącą w
skład Komisji przetargowej oraz małżonkiem, dzieckiem, rodzicami i rodzeństwem tych
osób,
2) zapoznał się z warunkami przetargu, w tym z Ogłoszeniem o przetargu i Regulaminem
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3) zapoznał się z projektem umowy i przyjmuje jej treść bez zastrzeżeń,
4) nie jest dłużnikiem PKP S.A. i spółek Grupy PKP,
5) udzieli w terminie wskazanym przez PKP S.A. umocowania do składania w jego imieniu, za
pośrednictwem wskazanego przez PKP S.A. biura informacji gospodarczej, w Biurze
Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnień do udostępnienia
danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do
dokonania oceny jego wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem
ujawnienia ich przez przedmiotowe biuro informacji gospodarczej,
oferent będący konsumentem, upoważni PKP S.A. do pozyskanie z przedmiotowego biura
informacji gospodarczej dotyczących go informacji gospodarczych,
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
7z8
6)
nie został skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
(w przypadku podmiotu prawa handlowego skreślić dotyczy, w pozostałych drugą opcję)
Dotyczy/ Nie dotyczy
nie wszczęto przeciwko niemu postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego.
(w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej skreślić dotyczy, w pozostałych drugą opcję)
Dotyczy/ Nie dotyczy
II Dokumenty i dodatkowe oświadczenia wskazane w Ogłoszenia o przetargu.
Dotyczy/ Nie dotyczy
III Dokumenty i dodatkowe oświadczenia - wymagane zgodnie z Regulaminem - załączone do
Oferty:
7)
1)
2) *)
3) *)
Niewłaściwe
skreślić
Załączniki
L.P.
kopia dowodu wpłaty wadium,
TAK / NIE
kopia aktualnego (nie starszego niż 3 mies. od terminu składania dokumentów) wyciągu z rejestru
przedsiębiorców,
TAK / NIE
aktualny (nie starszy niż 3 miesiące od terminu składania dokumentów) wydruk z CEiDG
TAK / NIE
kopie nadania nr NIP, nr REGON potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną
do działania za osobę prawną lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
kopia aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (tj.: okres ważności z trzech ostatnich miesięcy
TAK / NIE
TAK / NIE
licząc od dnia przetargu)
4) *)
5) *)
uaktualnione zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (aktualność dokumentu potwierdzona przez organ
TAK / NIE
wydający zaświadczenie),
Oferent oświadcza, że spełnienia powyższy warunek i zobowiązuje się do dostarczenia
ww. dokumentu potwierdzającego oświadczenie przed zawarciem umowy, pod rygorem
wykluczenia uczestnika z niniejszego postępowania i przepadku na rzecz
PKP S.A. wadium,
kopia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością
podatków (tj.: okres ważności z trzech ostatnich miesięcy licząc od dnia przetargu)
uaktualnione zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatków
(aktualność dokumentu potwierdzona przez organ wydający zaświadczenie),
Oferent oświadcza, że spełnienia powyższy warunek i zobowiązuje się do dostarczenia
ww. dokumentu potwierdzającego oświadczenie przed zawarciem umowy, pod rygorem
wykluczenia uczestnika z niniejszego postepowania i przepadku na rzecz PKP S.A.
wadium
numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (wpisać)
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
6)
7) **)
oświadczenie-zgoda małżonka na zawarcie umowy
TAK / NIE
oświadczenie z podaniem adresu zamieszkania Oferenta i nr PESEL
pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postepowaniu w przypadku
pełnomocnika
Oferent będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej –
10)
oświadczenie, iż przed terminem zawarcia umowy najmu/dzierżawy wskazanym przez
PKP S.A. złoży działalność gospodarczą poprzez CEIDG jeżeli nieruchomość ma być
przeznaczona do używania w związku z działalnością gospodarczą.
*) nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
**) dotyczy osób fizycznych
8) **)
9)
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
Ponadto Oferent zobowiązuje się do tego, że on ( w przypadku os. fiz.) i osoby biorące w jego imieniu
udział w postępowaniu przedstawią - do wglądu na każde żądanie prowadzącego postępowanie aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku cudzoziemców oryginał aktualnej karty pobytu.
…………………………………..
Pieczątka firmowa Oferenta
(nie dotyczy osób fiz. nie prowadzących dz. gosp.)
…………………………………………………………..
Podpis/Podpisy Oferenta
(podpis czytelny lub z imienną pieczątką)
Uwaga: Oferta powinna być wypełniona czytelnie na komputerze lub pismem drukowanym
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
8z8