Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 31.12.2009 r. w Grodzisku Maz.
pomiedzy
Powiatem Grodziskim, w imieniu którego dziala Zarzad Powiatu Grodziskiego reprezentowany
przez:
1. Staroste Powiatu - P. Marka Wiezbickiego
2. WicestarostePowiatu- P. AndrzejaSkladanka
a
Gmina Baranów reprezentowana przez:
l. Wójta Gminy Baranów - P. Andrzeja Kolek
2. Skarbnika Gminy Baranów - P. KazimierzaSzymanskiego
nastepuiacei tresci:
§1
1. Zarzad Powiatu jest organem prowadzacym dla Zespolu Szkól Specjalnych w Grodzisku
Maz., do którego uczeszczaja niepelnosprawni uczniowie z terenu Gminy Baranów i
organizuje dowóz tych uczniów wlasnym srodkiem transportu.
2. Wójt Gminy bedzie ponosil koszty w zwiazku z dowozem niepelnosprawnych uczniów ze
swojego terenu realizujacych obowiazek szkolny w Zespole Szkól Specjalnych w
Grodzisku Maz.
§2
l. Wójt Gminy Baranów zobowiazuje sie pokryc koszty dowozu uczniów do szkoly,
ponoszone przez Zarzad Powiatu Grodziskiego.
2. Koszty, o których mowa w § 1 ust.2 ustalane beda na podstawie kalkulacji kosztów
stanowiacej integralna czesc porozumienia.
.
3. Koszty dowozu podlegaja renegocjacjom raz w roku, przed rozpoczeciem roku szkolnego
4. W ostatnim miesiacu roku kalendarzowego dokonywana bedzie korekta kosztów na
podstawie faktycznie przejechanych kilometrów w oparciu o Dziennik przewozów
prowadzony przez kierowce.
5. Za miesiac grudzien Wójt Gminy Baranów zwracal bedzie Zarzadowi Powiatu koszty
wynikajace z korekty rozliczenia calego roku za faktycznie przejechane kilometry, o której
mowa w § 2 ustA nie wyzsze jednak niz placone za kazdy kolejny miesiac poprzedni.
6. Wójt zwracal bedzie ponoszone koszty Zarzadowi Powiatu, co miesiac na podstawie
wystawionej noty ksiegowej.
7. Porozumienie sporzadzono na okres 3 lat- (od 1 stycznia 20lO r. do 31 grudnia 2012 r.)
§3
Niniejsze porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.
Zalacznik - kalkulacja kosztów
za Gmine Baranów
WÓJT
GMINY
mgrinz ~~lek
Sbrbn
za Zarzad Powiatu
WICE~J~os'rA
Andrz~adanek
Skarbnikll"''';~ tu G
v...oa rodziskiego
li.
y I l\
Kursn
-