BARLINEK: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. kpt. hm

Transkrypt

BARLINEK: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. kpt. hm
BARLINEK: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. kpt. hm.
Andrzeja Romockiego „Morro” ul. Szosowa 2 w Barlinku
Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: TRANSPOTRT do projektu
„Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w celu rozwoju kompetencji i
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ZSP Nr1 im. kpt. hm. A. Romockiego
„Morro” w Barlinku.” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja
Romockiego „Morro” Barlinek, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie,
tel. 0-95 7461064, fax. 0-957461064.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Barlinku im.kpt.hm Andrzeja
Romockiego „Morro” w Barlinku zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację
następujących zadań zgodnie z określoną branżą:
TRANSPORT
Wartość brutto dla autokaru 51 osobowego:
- 3 wyjazdy (3x 200 km = 600 km) – marzec 2009 i IV kwartał 2009
- 1 wyjazd 360 km - IV kwartał 2009
Wartość brutto dla autokaru 40 osobowego:
- 2 wyjazdy (2x 360 km = 720 km) – maj 2009 i IV kwartał 2009
Wartość brutto dla busa osobowego min 8 osób (720km);
- 1 wyjazd 200 km - styczeń 2009
- 1 wyjazd 1200 km – marzec 2009
- 1 wyjazd 720km – IV kwartał 2009
W OFERCIE CENOWEJ PROSZĘ O PODANIE WARTOŚCI ZA 1KM BRUTTO
Przewoźnik wraz z ofertą cenową powinien złożyć kserokopie koncesji na przewóz
osób dla danego typu pojazdu
OFERTA WAŻNA DO 19 stycznia 2009r. do godz. 900
OTWARCIE OFERT