KARTA CHARAKTERYSTYKI Nordkalk SL SEKCJA 1

Komentarze

Transkrypt

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nordkalk SL SEKCJA 1
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
strona. 1 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1
1.1.1
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa wyrobu
Nordkalk SL
Synonimy: Wapno hydratyzowane, wodorotlenek wapnia, wapno gaszone, wapno budowlane, wapno
tłuste, wapno chemiczne, wapno wykończeniowe, wapno Masona, di-wodorotlenek wapnia, wapno, woda
wapienna.
Nazwa chemiczna i wzór chemiczny : wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
Nr CAS: 1305-62-0
Nr EINECS: 215-137-3
Masa cząsteczkowa: 74,09 g/mol
Numer rejestracyjny REACH:
Finlandia 01-2119475151-45-0031
Szwecja: 01-2119475151-45-0035
Estonia: 01-2119475325-36-0023
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane użycie.
Zalecane użycie substancji zgodnie z następującą listą nie wyczerpującą zastosowań:
Budownictwo, przemysł chemiczny, rolnictwo, zastosowanie jako biocydy, ochrona środowiska (np.
Oczyszczanie spalin, ścieków, osadów), uzdatnianie wody pitnej, przemysł spożywczy, paszowy i
farmaceutyczny, inżynieria lądowa, przemysł papierniczy i produkcja farb.
Wyczerpująca lista zastosowań zidentyfikowanych w tabeli 1 karty charakterystyki w załączniku 1
Niezalecane zastosowania: brak odradzanych zastosowań.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nordkalk Sp. z o.o.
Dostawca
Adres pocztowy
Kod pocztowy i poczta
Numer telefonu
Email
1.4
1.4.1
Pl. Na Groblach 21
31-101 Kraków
Polska
+48124286580, Jaroszewicz +48 124286595
[email protected]
Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu, imię i nazwisko, adres
Numer telefonu alarmowego 112.
Skontaktować się z centrum zatruć.
Gdańsk 24 h, +48 58 682 04 04
Kraków 24 h, +48 12 411 99 99
Łódź 24 h, +48 42 63 14 724
Sosnowiec 24 h, +48 32 266 11 45
Warszawa 24 h, +48 22 619 66 54
Wrocław 24 h, +48 71 343 30 08
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
1272/2008 (CLP)
Drażniące na skórę 2, H315
Uszkodzenie oczu 1, H318
STOT SE 3, H335
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R37/38-41
2.2
Elementy oznakowania
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS05
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
strona. 2 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Określenia zagrożenia
H315
Działa drażniąco na skórę.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Określenia środków ostrożności
P102
Chronić przed dziećmi.
P280
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
P310
P302+P352
P261
P304+P340
P501
2.3
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Unikać wdychania pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z krajowymi przepisami.
Inne zagrożenia
Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczono w Sekcji 16.
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.
SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1
Substancje
Główny składnik
3.3
CAS/EC
& Nr rejestru
EINECS
1305-62-0
215-137-3
Inne informacje
E Nazwa chemiczna
I substancji
N
E
2 Wodorotlenek wapnia
C
1
S
5
Stężenie
Klasyfikacja
Nie obejmuje istotnych zanieczyszczeń mających
- związek z klasyfikacją i oznakowaniem. Krajowe najwyższe
dopuszczalne stężenia, sekcja 8.
1
3
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY7
3
4.1
Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej.
4.1.2
Wdychanie
W razie wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. Uzyskać pomoc lekarską.
4.1.3
Kontakt ze skórą
Przed myciem usunąć pył ze skóry suchą szczotką. Niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć
zanieczyszczone ubranie. Jeżeli podrażnienie rozwija się, uzyskać pomoc medyczną.
4.1.4
Kontakt z oczami
Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć szkła (szkło)
kontaktowe. Uzyskać pomoc lekarską.
4.1.5
Połknięcie
Wypłukać usta wodą. Nie prowokować wymiotów. Pić wodę. Natychmiast wezwać lekarza.
4.2
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Uszkodzenie/podrażnienie oczu, podrażnienie skóry . Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
4.3
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
strona. 3 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5 .1
5.1.1
Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze
5.1.2
Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa
Stosować piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. Produkt niepalny.
5.2
5.3
Woda.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak szczególnych zagrożeń.
Informacje dla straży pożarnej
Unikać tworzenia się pyłu. Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną.
SEKCJIA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO ŚRODOWISKA
6.1
6.2
6.3
6.4
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać tworzenia się pyłu. Zapewnić
wystarczającą wentylację. Zapobiegać wejściu do strefy nieupoważnionych osób. Unikać wilgoci.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Chronić przed wilgocią. W przypadku skażenia produktem
rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Natychmiast oczyścić szufelką lub odkurzaczem. Unikać tworzenia się pyłu. Do czyszczenia nie stosować
sprężonego powietrza. Zebrać w stanie suchym.
Odniesienia do innych sekcji
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1
7.2
7.3
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać tworzenia się pyłu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie nosić szkieł kontaktowych. Użyć środków
ochrony osobistej. Zapewnić odpowiedni system wentylacyjny i usuwanie powstających pyłów. Ekspozycja
wytyczne scenariusza w celu uniknięcia zagrożenia. Proszę również zwrócić uwagę na dyrektywę 90/269/EWG.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Przechowywać w suchym miejscu. Uniknąć: Wystawienie na dugotrwałe działanie powietrza i wilgoci.
Przechowywać z dala od kwasów, większych ilości papieru, siana, i związków azotowych. Chronić przed
dziećmi. Nie należy przechowywać produktów w aluminiowych pojemnikach, w których możliwe jest ryzyko
kontaktu z wodą.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zobacz znane zastosowanie w tabeli 1, uwalniania bezpieczeństwa.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1
Parametry dotyczące kontroli
8.1.1
Wartości dopuszczalne
1305-62-0
Wodorotlenek wapnia
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
5 mg/m3 (8 h)
Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia
SCOEL rekomendacja (SCOEL/SUM/137 February 2008; zobaczyć 16.6)
Najwyższych dopuszczalnych stężeń (OEL/NDS), 8 h TWA: 1 mg/m³ respirabilnego pyłu wodorotlenku wapnia
Limit ekspozycji w krótkim czasie (STEL), 15 min: 4 mg/m³ respirabilnego pyłu wodorotlenku wapnia
Dopuszczalne wartości narażenia w innych państwach
Brak dostępnej informacji.
DNEL
Brak dostępnej informacji.
PNEC
PNEC Woda = 490 μg/l
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
strona. 4 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
PNEC Element lądowy /poziom wód gruntowych = 1 080 mg/l
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Jeśli działalność generuje zapylenie, stosować zamknięcia procesów, lokalną wentylację lub inne techniczne
środki kontroli w celu utrzymania poziomu pyłu w powietrzu poniżej rekomendowanych limitów narażenia.
Załączony scenariusz narażenia.
Indywidualne środki ochrony
Ochrona dróg oddechowych
Zapewnić wystarczającą ilość powietrza i/lub wentylację w miejscu pracy. Zawsze używać Respirator z filtrem
przeciw cząstkom stałym (EN 143). Zobacz także ekspozycję.
Ochrona rąk
Rękawice ochronne: Kauczuk nitrylowy.
Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne gogle. Nie nosić szkieł kontaktowych.
Ochrona skóry
ubranie z długimi rękawami , szczelnie przylegające w miejscach otwarcia. Obuwie chroniące przed środkami
chemicznymi.
8.2.2.5
8.2.3
Myć twarz i ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. W razie potrzeby: Przed
posługiwaniem się produktem zastosować krem ochronny. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.
Kontrola narażenia środowiska
Wentylacja wywiewna zaopatrzona w filtry. Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Zobacz także
ekspozycję.
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Wygląd
biały lub beżowy ciało stałe , proszek
Zapach
bez zapachu
Próg zapachu
brak dostępnych danych
pH
12,4 (nasycony roztwór wodny 20 °C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia
> 450 °C (metoda EU A.1)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres nie dotyczy
temperatur wrzenia
9.1.7
Temperatura zapłonu
9.1.8
Szybkość parowania
9.1.9
Palność (ciała stałego, gazu)
9.1.10
9.1.10.1
Właściwości wybuchowe
Dolna granica wybuchowości
9.1.10.2
Górna granica wybuchowości
9.1.11
Prężność par
9.1.12
Gęstość par
nie dotyczy
nie dotyczy
nie jest palny (metoda EU A.10)
9.1.13
Gęstość względna
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
nie dotyczy
nie dotyczy
2,24 kg/ dm³ (metoda EU A.3)
9.1.14
9.1.14.1
Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie
1844,9 mg/l (metoda EU A.6)
9.1.14.2
Rozpuszczalność w tłuszczach (należy
określić rozpuszczalnik - olej)
brak dostępnych danych
9.1.15
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
brak dostępnych danych
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
9.1.16
strona. 5 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
9.1.17
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
9.1.18
Lepkość
9.1.19
Właściwości wybuchowe
9.1.20
Właściwości utleniające
9.2
Inne informacje
nie samozapalne < 400 °C (metoda EU A.16)
> 580 °C
nie dotyczy
brak dostępnych danych
nie
ciało stałe > 450 °C
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1
10.2
10.3
Reaktywność
W środowisku wodnym Ca (OH) 2 dysocjuje tworząc kationy wapnia i aniony
hydroksylowe (jeżeli poniżej limitu rozpuszczalności wody). Wodorotlenek wapnia reaguje
egzotermicznie z kwasami.
Stabilność chemiczna
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcja egzotermiczna z kwasami.
Kiedy materiał jest ogrzewany powyżej 580 °C, to rozkłada się na tlenek wapnia (CaO) i wodę (H2O):
Ca(OH)2 a CaO + H2O. Tlenek wapnia reaguje z wodą i wytwarza ciepło. Może stanowić zagrożenie dla
10.4
10.5
10.6
materiałów łatwopalnych.
Tlenek wapnia reaguje z aluminium i mosiądzem w obecności wilgoci i prowadzi do powstania wodoru.
Warunki, których należy unikać
Wystawienie na długotrwałe działanie powietrza i wilgoci.
Materiały niekompatybilne
Kwasy, Woda, Aluminium, Mosiądz.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak.
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
11.1.1
Toksyczność ostra
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
wodorotlenek wapnia: nie jest ostro toksyczny
LD50/szczur > 2 000 mg/kg (OECD 425)
LD50/królik > 2 500 mg/kg (OECD 402)
Działanie drażniące i żrące
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.
Działanie uczulające
Brak dostępnej informacji.
Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała
Nie mutageniczny według testów Ames.
Nie zawiera składników rakotwórczych
Badania toksyczności płodności i rozwojowej nie wykazały wpływu na rozmnażanie.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
Nie oceniany.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
strona. 6 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Toksyczność
Toksyczność dla organizmów wodnych.
Wodorotlenek wapnia:
LC50 (96h) grube ryby: 50.6 mg/l
LC50 (96h) ryba morska: 457 mg/l
EC50 (48h) bezkręgowców słodkowodnych: 49.1 mg/l
LC50 (96h) morskich bezkręgowców: 158 mg/l
NOEC (14d) morskich bezkręgowców: 32 mg/l
EC50 (72h) słodkowodne glony: 184.57 mg/l
NOEC (72h) słodkowodne glony: 48 mg/l
Toksyczność dla innych organizmów.
Wodorotlenek wapnia:
EC10/LC10, NOEC gleba makroorganizmy: 2 000 mg/kg gleba sucha masa
EC10/LC10, NOEC mikroorganizmy glebowe: 12 000 mg/kg gleba sucha masa
NOEC (21 d) rośliny lądowe: 1 080 mg/kg
Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradacja
Metoda określenia biodegradowalności nie ma zastosowania do substancji nieorganicznych.
Rozkład chemiczny
Brak dostępnej informacji.
Zdolność do bioakumulacji
Metoda określenia biodegradowalności nie ma zastosowania do substancji nieorganicznych.
Mobilność w glebie
Słabo rozpuszczalny wodorotlenek wapnia ma słabą penetrację gleby w większości dyscyplin sportowych.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji
(PBT). Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej
bioakumulacji (vPvB).
Inne szkodliwe skutki działania
Niekorzystne zmiany w środowisku wodnym na podstawie pH szybkiego wzrostu. Dla większości ryb
słodkowodnych pH> 9 jest szkodliwa. Algi słodkowodne znikają w wartościach pH> 8,5. Klasa zanieczyszczenia
wody (Niemcy): 1.
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1
Metody unieszkodliwiania odpadów
13.2
Puste pojemniki: Może być zakopany lub spalony gdy jest to zgodne z lokalnymi przepisami.
Pozostałe odpady / niezużyte wyroby
Usunąć zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi.
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów
transportu samochodowego i kolejowego.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Grupa pakowania
Zagrożenia dla środowiska
Brak.
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Unikać tworzenia się pyłu.
Numer UN (numer ONZ)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nordkalk SL
Data 14.11.2012
14.7
strona. 7 / 7
Poprzednia data 19.10.2012
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak dostępnej informacji.
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: Wodorotlenek wapnia
15.1
15.2
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Krajowe najwyższe dopuszczalne stężenia, sekcja 8.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
16.1
16.2
16.3
16.5
16.6
16.8
Dodatki, usunięcia, przeglądy
Sekcja 2, sekcja 13.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie bezpieczeństwa
- HTP - średnia ważona w czasie
- PBT - toksyczną, trwałą w środowisku i ulegającą bioakumulacji substancja
- vPvB - bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji substancja
Odniesienia do kluczowej literatury i źródła kluczowych danych
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008
Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food,
European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
Anonymous, 2007: HERAG fact sheet - assessment of occupational dermal exposure and dermal absorption for
metals and inorganic metal compounds; EBRC Consulting GmbH, Hannover, Germany; August 2007
Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for calcium
oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008
Listę odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów
określających warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności
R37/38
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
H315
Działa drażniąco na skórę.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Porady dotyczące szkoleń
Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorów. Skorzystaj z załączonych Kart
Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej i/lub instrukcji użycia.
Dodatkowe informacje osiągalne z:
Niniejsza karta charakterystyki (SDS) bazuje na przepisach prawnych rozporządzenia REACH (WE 1907/2006; artykuł
31 i Aneks II), ze zmianami. Zawartość niniejszej karty należy traktować jako wytyczne odpowiedniego obchodzenia się
z materiałem. Do obowiązków osoby otrzymującej niniejszą kartę należy zapewnienie, aby informacje w niej zawarte
zostały odpowiednio odczytane i zrozumiane przez personel, który będzie wykorzystywał, przenosił, utylizował lub w
inny sposób miał kontakt z produktem. Informacje oraz instrukcje zawarte w niniejszej karcie opierają się na
najnowszej dostępnej wiedzy w dniu wystawienia karty. Nie należy jej jednak traktować jako jakiejkolwiek gwarancji
działania, przydatności do danego zastosowania lub jakiegokolwiek innego zobowiązania umownego.
Niniejsza wersja karty zastępuje wszelkie poprzednie.
Koniec karty charakterystyki