MSPO 2014 - STOM

Transkrypt

MSPO 2014 - STOM
3
ZAMÓWIENIE WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19,
fax 041 365 14 25; 041 365 14 02
e-mail: [email protected], www.mspo.pl
MSPO 2014
1-4 wrzeœnia
UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2014
Pe³na nazwa firmy:
cena
EUR
iloϾ
szt.
wartoϾ
EUR
NAZWA
1.
Œciana pe³na (do zaplecza) szer.100, 140, wys.250 cm
30
24.
Krzes³o plastikowe
2.
Œciana pe³na (do zaplecza) szer.50, 70, wys.250 cm
15
25.
Krzes³o tapicerowane
12
3.
Œciana pe³na - szer.50, 70, 140, wys.100 cm
15
26.
Hocker (krzes³o barowe)
18
4.
Œciana wzmocniona - szer.100, wys.250 cm
110
27.
Pó³ka drewniana ... / szklana ...* 100 x 25 cm
12
5.
Œciana szklana - szer.100, wys.140 cm
30
28.
Pó³ka metalowa na ksi¹¿ki
12
6.
¯aluzja aluminiowa
25
29.
Stojak na prospekty
25
7.
Kotara - szer.100, wys.250cm
30
30.
Bolec podporowy
2
8.
Drzwi harmonijkowe - szer.100, wys.250 cm
55
31.
Wieszak systemowy
7
Podest ekspozycyjny - P1, P2, wys. .................*
36
32.
Kosz na œmieci
noœnoœæ 25 kg - P3, wys. .................*
42
33.
Wyk³adzina 1m2
15
48
34.
Lodówka 130 l - 55 x 60 x 85 cm
z zasilaniem 24 h (1x10A) 230V
90
35.
Wykonanie elementów wysokoœciowych
powy¿ej 2,5 m - za 1 m2 œciany
18
36.
Konstrukcja wieszakowa za 1 m.b.
32
37.
Konstrukcja fryzowa za 1 m.b.
15
38.
Dodatkowy punkt œwietlny 75 W
24
39.
Dodatkowy punkt œwietlny 75 W na wysiêgniku
30
40.
Metalhalogen
34
41.
Zestaw gospodarczy 6-osobowy typowy do odbioru w magazynie TK
55
42.
Czajnik bezprzewodowy
20
43.
Ekspres do kawy
25
44.
Ekspozycja plansz poza stoiskiem
(cena za 1m2 planszy)
20
45.
Projekt indywidualny stoiska za 1 m2
10
46.
Maszt 5 m
50
47.
Konstrukcja aluminiowa za 1 m.b.
30
48.
Pawilon wolnostoj¹cy na terenie zewnêtrznym
cena za 1 m2 bez wyposa¿enia i pod³¹czeñ
(min. powierzchnia 12 m2)
49.
P³yta MDF (cena za 1m2)
40
50.
Godzina pracy monta¿ysty
31
9.
10.
Podest wzmocniony - P1, P2, wys. .................*
noœnoœæ 70 kg - P3, wys. .................*
11.
12.
48
Gablota - G2 50 x 100 cm
48
Gablota - G3 100 x 100 cm
52
108
108
Witryna - W2 50 x 100 x 250 cm
132
Witryna - W3 100 x 100 x 250 cm
13.
54
Gablota - G1 50 x 50 cm
Witryna - W1 50 x 50 x 250 cm
Zamek grzebykowy do witryn i gablot
8
Lada informacyjna z pó³k¹ - L1
55
- L2
66
14.
100
Lada ³ukowa z pó³k¹
Podest ³ukowy / œciana ³ukowa r = 50 cm
56
Podest ³ukowy / œciana ³ukowa r = 100 cm
64
Fryz ³ukowy r = 50 cm
27
Fryz ³ukowy r = 100 cm
54
16.
Szafka systemowa
55
17.
Rega³ systemowy
60
18.
Konstrukcja sufitowa 1 m2
- bez wype³nienia
18
15.
25
- z wype³nieniem rastrami
Konstrukcja obrotowa podœwietlana z plexi
(zamówienie grafiki - patrz str. 6, poz. 2)
19.
- 100 x 100 cm, wys. 70 cm
Lp.
cena
EUR
Lp.
260
NAZWA
2
119
540
660
760
-f
100 cm, wys. 70 cm
260
- 4m x 4m
- „³ezka”, wys. 70 cm
260
- 5m x 5m
Monta¿ struktury jednopoziomowej
w podstawie 1m2
25
- 3m x 3m
900
21.
Stó³ kwadratowy 70 x 70 cm / okr¹g³y f
70 cm*
30
- 4m x 4m
1300
22.
Stó³ barowy wys. 110 cm
30
- 5m x 5m
23.
Stó³ konferencyjny 80 x 160 cm
50
20.
wartoϾ
EUR
6
Namiot (bez pod³ogi i wyk³adziny )
- 3m x 3m
51.
iloϾ
szt.
Namiot + pod³oga
52.
1760
Razem wartoϾ:
* niepotrzebne skreœliæ lub obok podaæ iloœæ pozycji lub wartoœæ
UWAGA: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o¿onych póŸniej ni¿ 3. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê
mo¿liwoœci; nale¿noœæ za ich wykonanie jest wy¿sza o 50% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w momencie z³o¿enia zamówienia
(zgodnie z Regulaminem dla uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia.
Zdjêcia wyposa¿enia oraz przyk³adowe projekty stoisk wraz z instrukcj¹ wype³niania formularzy dotycz¹cych zabudowy znajduj¹ siê na stronie www.targikielce.pl
Wyposa¿enie podlega zwrotowi przy opuszczeniu stoiska. W przypadku zniszczenia lub nie zwrócenia
wypo¿yczonego wyposa¿enia lub elementów zabudowy stoiska, odpowiedzialnoœæ ponosi wystawca.
UWAGA: Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT*
*z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie
Pieczêæ firmy
Data, czytelny podpis osoby upow¿nionej
UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia !!!
WYMIARY MEBLI
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19,
fax 041 365 14 25; 041 365 14 02
e-mail: [email protected], www.mspo.pl
Drzwi harmonijkowe
B
Kotara
Gablota
B
h - 250 cm
A - 100 cm
h
A - 100 cm
B - 50 cm
C
h
B - 50 cm
C
C - 200 cm
A
C
C - 200 cm
G2
50
100 100
G3
B
50
50
100
C
70
70
70
D
30
30
30
B
A
A
Witryna
G1
A
D
h - 250 cm
Lada informacyjna
A - 50 cm
Lada ³ukowa
A
B
h
C
W1, 2
W3
50
100
L2
B
B - 100 cm
C - 100 cm
B
A
D - 50 cm
50; 100 100
70
E - 50 cm
70
C
C
C
h - 250 cm
2 pó³ki szklane
E
B
A
L1
A
£uk naro¿ny do lady lub podestu
A
Szafka systemowa
E
D
Rega³ systemowy
A - 100 cm
B - 50 cm
C
r - 50; 100 cm
A - 50 cm
C
r
B - 100 cm
C - 100 cm
A
Podesty
P2
P3
A
50
50
100
B
50
C
B
A
B
Konstrukcja obrotowa
Konstrukcja sufitowa
P1
C - 250 cm
A - 100 cm
A - 100 cm
B - 100 cm
C - 70 cm
100 100
o - 100 cm
17,5; 50; 70; 100
A
A
C
Struktura jednopoziomowa
B
A
C
O
A - 100 cm
B
A
A
A
„£ezka”

Podobne dokumenty