Generuj pdf - Tomas Tuning

Transkrypt

Generuj pdf - Tomas Tuning
Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka
Zawieszenie Eibach Bilstein B12
BMW Serii 3 E92 Coupe
Cena: 2 999.99 zł
Zawieszenie sportowe obni?aj?ce i usztywniaj?ce
EIBACH Bilstein B12
Niemiecka firma EIBACH
to niekwestionowany lider w produkcji zawiesze? sportowych.
Zespó? in?ynierów projektuj?c serie PRO-KIT mia? na celu
uzyskanie z?otego ?rodka miedzy u?ytkowaniem samochodu
zarówno na torze jak i do normalnej jazdy po drogach publicznych.
Jak mo?na si? domy?li? cel zosta? osi?gni?ty w 100%.
Zestaw dla profesjonalistów B12 PRO-KIT to po??czenie spr??yn
Eibach i amortyzatorów Bilstein.
Kod:
E90-20-014-13-22
Pasuje do:
BMW Serii 3 E92 Coupe 2006 - 2013
Silniki:
335i, 325d, 330d, 335d
Obni?enie:
Przód - 35 [mm]
Ty? - 25 [mm]
Dopuszczalny maksymalny nacisk na:
Przedni? o? (?) - 990 [kg]
Tyln? o? (?) - 1090 [kg]
1/3
Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka
Zestaw zawiera:
- 4x spr??yna Pro-kit
- 4x Amortyzator Bilstein
- Dowód zakupu
- Gwarancja producenta 24 miesi?ce
Uwagi:
- Dobieraj?c produkt nale?y opiera? si? na danych w certyfikacie TÜV
lub dokumencie ABE. Prosz? przed monta?em porówna? oznaczenia
na otrzymanym produkcie z oznaczeniami zawartymi w TÜV lub
dokumencie ABE (do??czane do paczek lub dost?pne do pobrania na
www.eibach.com) W przypadku stwierdzenia rozbie?no?ci zestawu nie
nale?y montowa? - prosimy w takim wypadku o kontakt ze sprzedawc?.
Monta? powinien by? przeprowadzany w specjalistycznym warsztacie,
posiadaj?cym wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie
narz?dzia. Pozycja monta?u (góra-dó?) oznaczona jest poprzez nadruk
- u?o?enie tekstu sugeruje prawid?ow? pozycj?. Po monta?u spr??yn /
elementów zawieszenia nale?y sprawdzi? geometri? kó?. Je?li
oryginalne amortyzatory s? mocno zu?yte, zaleca si? za?o?enie
nowych - standardowych lub sportowych. W przypadku spr??yn serii
Sportline zalecamy zakup sportowych amortyzatorów, np. Bilstein B8.
Wszystkie dopuszczalne przez producenta kombinacje ko?o / opona s?
mo?liwe do zastosowania po za?o?eniu spr??yn. W zale?no?ci od
wersji silnikowej, skrzyni biegów, wyposa?enia i tolerancji producenta
auta, warto?ci obni?enia mog? odbiega? o par? mm od warto?ci
wskazanych w niniejszym katalogu. Warto?? obni?enia b?dzie
stosunkowo ni?sza w przypadku seryjnego (fabrycznego) obni?enia.
Zastosowanie naszych produktów odnosi si? do seryjnych pojazdów. W
przypadku modyfikacji przeprowadzonych w aucie lub wyposa?enia
dodatkowego (dotyczy to tak?e produktów oryginalnych, oferowanych
opcjonalnie przez producenta auta!) takiego jak wzmocniony uk?ad
hamulcowy (nr tarcze ceramiczne), mocowanie kó? na jeden, centralny
otwór, zawieszenie sportowe, instalacja LPG itp. - mo?liwe jest, ?e
monta? naszych produktów nie b?dzie mo?liwy. Wszystkie podane
dane odnosz? si? do fabrycznych, nowych pojazdów. Punkty pomiaru:
linia prosta ??cz?ca ?rodek piasty z dolnym kantem b?otnika. S? to
warto?ci przybli?one - mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od pojazdu.
- Bez systemu samopoziomowania (nivo)
- Poza modelami z nap?dem 4x4
- Na skutek zastosowania gazowych amortyzatorów serii B6 / B8
warto?? obni?enia mo?e si? nieznacznie ró?ni?
- W przypadku zainteresowania cz??ciami zamiennymi prosimy o
kontakt. Prosimy uprzednio przygotowa? dane auta, numer cz??ci i
dokument zakupu
Firma Tomas Tuning jest dystrybutorem firmy Eibach. Kupuj?c w
naszym sklepie masz pewno??, ?e otrzymasz produkt zgodny z
opisem, z legalnej dystrybucji, ca?kowicie nowy oraz na gwarancji.
Monta? powinien by? przeprowadzany w specjalistycznym warsztacie.
Pozycja monta?u (góra-dó?) oznaczona jest poprzez nadruk - u?o?enie
tekstu sugeruje prawid?ow? pozycj?. Po monta?u spr??yn/elementów
zawieszenia, nale?y sprawdzi? geometri? kó?. Je?li oryginalne
amortyzatory s? mocno zu?yte, zaleca si? za?o?enie nowych standardowych, lub sportowych. Wszystkie dopuszczalne przez
producenta kombinacje ko?o / opona s? mo?liwe do zastosowania po
2/3
Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka
za?o?eniu spr??yn. Dobieraj?c produkt nale?y opiera? si? na danych w
certyfikacie TÜV lub dokumencie ABE. Prosz? przed monta?em
porówna? oznaczenia na otrzymanym produkcie z oznaczeniami
zawartymi w TÜV lub dokumencie ABE (do??czane do paczek lub
dost?pne do pobrania na www.eibach.com). W przypadku stwierdzenia
rozbie?no?ci zestawu nie nale?y montowa? - prosimy w takim wypadku
o kontakt ze sprzedawc?. W zale?no?ci od wersji silnikowej, skrzyni
biegów, wyposa?enia i tolerancji producenta auta, warto?ci obni?enia
mog? odbiega? o par? mm od warto?ci wskazanych w niniejszym
katalogu. Warto?? obni?enia b?dzie stosunkowo ni?sza w przypadku
seryjnego (fabrycznego) obni?enia(np. zawieszenie mtechnik, s-line
itp.). Wszystkie podane dane odnosz? si? do fabrycznych, nowych
pojazdów. Zastosowanie naszych produktów odnosi si? do seryjnych
pojazdów. Wszystkie spr??yny EIBACH posiadaj? certyfikat TUV.
Powy?sze zdj?cia s? przyk?adowe.
Nissan 350Z
2002 - 2008
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty