Anielskich rzesz tyś dzielny

Komentarze

Transkrypt

Anielskich rzesz tyś dzielny
Anielskich rzesz tyś dzielny
Święto 29 września
św. Michała Archanioła

  44
 
  



1. A niel skich rzesz
2. Gdy si ła zła
gdy nasz wróg
3. A
 
 
t. i m.: bp. Cz. Domin



Tyś dziel ny wódz,
na
tę ża
się,
chce zni szczyć dar
 
  

Mi cha le
Ar cha
By za chwiać wia
rę
Na dzie i
i
mi
4


 
  



nie
w ser
ło

le.
cach,
ści,

 
  
i
pro
od
pra wdy broń
si my cię,
da laj czar

Je
dnoś ci strzeż
Niech
pie cza twa,
Roz świe tlaj mrok,

7







w Chry
Wspo
Po
stu
ma
kus
so
ga
i
wym
nas
na



Ko
w roz
mięt


ście
ter
no
le.
ce.
ści.
9

   
  
 



  

 
  

pod skrzy dła swe,
Weź wier ny lud

o bal za ku
sy
wro
  
 


 
ga.
13





 

Niech,,Któż jak Bóg"


    

to has ło twe,
www.nuty.religijne.org

wciąż zbli ża nas do
Bo
  
ga.

Podobne dokumenty