Uzasadnienie W dniu 12 grudnia 2012 r. do Przewodniczącego

Transkrypt

Uzasadnienie W dniu 12 grudnia 2012 r. do Przewodniczącego
Uzasadnienie
W dniu 12 grudnia 2012 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Rypin wpłynęło pismo Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego celem zajęcia stanowiska w sprawie informacji przedstawionej przez Pana
Rafała Klatta o naruszeniu przez Radnego Gminy Rypin Adama Szalkowskiego przepisu art. 24f ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.).
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przekazał sprawę do rozpatrzenia Komisji
Rewizyjnej, która na posiedzeniach w dniach 9 stycznia oraz 8 lutego 2013 r. ustalała, czy nie doszło
do ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji określonej w art. 24f
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu radni nie mogą prowadzić
działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Komisja Rewizyjna, w celu przedłożenia Radzie Gminy stanowiska w rozpatrywanej sprawie,
wystąpiła do radnego Adama Szalkowskiego o udostępnienie dokumentacji wskazanej w piśmie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Radny Adam Szalkowski przedłożył w odpowiedzi następujące
dokumenty w sprawie:
1. uchwałę Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej w
Rypinie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącego zgłoszenia
danych Gminnej Spółki Wodnej w Rypinie do katastru wodnego wraz z wypisem z
Katastru Wodnego,
3. Statut Gminnej Spółki Wodnej w Rypinie,
4. pismo Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku Wydziału Ochrony Środowiska o
wpisaniu Gminnej Spółki Wodnej w Rypinie do księgi wodnej woj. Włocławskiego.
Komisja Rewizyjna, w toku prowadzonych prac, wysłuchała również wyjaśnień wójta gminy,
skarbnika gminy oraz radnego Adama Szalkowskiego.
Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji radnego sformułowane w przytoczonym na wstępie
art. 24f ustawy o samorządzie gminnym wymagały ustalenia następujących zagadnień:
1. czy radny jest członkiem zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rypinie,
2. jeśli tak, to czy Gminna Spółka Wodna prowadzi działalność gospodarczą z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Tylko bowiem łączne spełnienie tych dwóch warunków daje podstawy do stwierdzenia, że doszło do
naruszenia przez radnego art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.
Z przedstawionych wyjaśnień oraz zebranych dokumentów wynika, że Adam Szalkowski pełni
funkcję radnego gminy Rypin od 1 grudnia 2010 r. Z posiadanej dokumentacji wynika nadto, że jest
również przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Rypinie.
Komisja Rewizyjna podjęła więc działania zmierzające do ustalenia, czy Gminna Spółka
Wodna w Rypinie, której radny Adam Szalkowski jest przewodniczącym, prowadzi działalność
gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) ,,Działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły”.
Analiza całości zebranego w rozpatrywanej sprawie materiału dowodowego nie daje podstaw do
stwierdzenia, jakoby Gminna Spółka Wodna w Rypinie prowadziła działalność gospodarczą z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Gminna Spółka Wodna w Rypinie, będąc organizacją
pożytku publicznego, określiła w statucie precyzyjnie swe cele i nie realizuje ich z wykorzystaniem
mienia komunalnego, o którym mowa w art. 43 ustawy o samorządzie gminnym. Działalność spółki
wodnej – w ocenie Komisji Rewizyjnej – nie nosi przy tym charakteru działalności zarobkowej i
trudno jest w ogóle przypisać jej miano przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Z
przedstawionych Radzie Gminy dokumentów i wyjaśnień nie wynika również, aby Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej w Rypinie zawierał jakiekolwiek umowy, których przedmiotem byłoby mienie Gminy
Rypin. Ustalono także, iż Spółka nie posiada swego biura ani fizycznie zlokalizowanej siedziby na
majątku Gminy Rypin. W przedłożonym Statucie Gminnej Spółki Wodnej Rypin w rozdziale I § 2
zawarto jedynie zapis, iż siedzibą spółki jest Rypin. Weryfikacja precyzyjności zapisu tego paragrafu
wykracza poza kompetencje Rady Gminy i należy do Starosty Rypińskiego, pełniącego nadzór i
kontrolę nad działalnością Spółki. Z wyjaśnień złożonych przez radnego Adama Szalkowskiego
wynika natomiast, że Spółka – jak dotychczas – nie skorzystała z możliwości utworzenia biura dla
prowadzenia działalności statutowej, przewidzianej w paragrafie 10 statutu Spółki.
Radni Rady Gminy Rypin w uchwale budżetowej na 2011 r. przewidzieli dotację celową na
„finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 500 zł, jednakże dotacja ta nie została
przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Rypinie. Wobec powyższego nie zaistniały też żadne
rozliczenia finansowe pomiędzy Spółką a Gminą. Nie były również zawierane żadne umowy (oraz
wynikające z nich rozliczenia finansowe) pomiędzy Gminą a radnym Adamem Szalkowskim.
Komisja Rewizyjna przedłożyła zatem Radzie Gminy swe stanowisko w sprawie, z którego wynika,
że nie doszło do ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji określonej w
cytowanym art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn zm.).
Wobec powyższego Rada Gminy Rypin nie stwierdziła przesłanek do wygaśnięcia mandatu radnemu
Gminy Rypin Panu Adamowi Szalkowskiemu i podjęła uchwałę w przedmiocie niewystąpienia
przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady
Marek Paweł Śmiechewicz