Regulamin promocji „Prenumerata e

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji „Prenumerata e
Regulamin promocji „Prenumerata e-wydań tygodnika
Wprost” (zwany dalej „Regulaminem”)
Obowiązuje od dnia 16 maja 2011 do wyczerpania puli nagród
1.
Organizatorem Promocji „Prenumerata e-wydań tygodnika Wprost” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą „Polska
Telefonia Komórkowa - Centertel” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym w wysokości 2.690.501.964,00
PLN, (NIP 527-020-68-72), zwana dalej „Orange”.
2.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a)
Abonent – abonent Sieci Orange;
b)
Sieć Orange - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Orange. Pojęcie „Sieć Orange” nie obejmuje połączeń na
numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Orange (operatorzy
wirtualni); w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie abonentów takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których
tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
3.
Promocja trwa od dnia 16 maja 2011 r. do wyczerpania puli 17.800 nagród w Promocji („Okres Promocji”). Informacja o
fakcie wyczerpania puli nagród w Promocji zostanie zamieszczona przez Orange na stronie www.orange.pl niezwłocznie po stwierdzeniu
wyczerpania puli nagród.
4.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a)
zawarta z Orange w okresie trwania Promocji, o którym mowa powyżej w pkt. 3, umowa o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w ramach oferty Taryfa Delfin, Taryfa Pelikan lub Taryfa Pantera w Orange, na czas oznaczony co
najmniej 12 miesięcy;
b)
zawarta z Orange w okresie trwania Promocji, o którym mowa powyżej w pkt. 3, umowa o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w ramach oferty Business Everywhere lub Orange Free, na czas oznaczony co najmniej 12 miesięcy.
5.
Nagrodą w Promocji jest możliwość skorzystania ze specjalnej oferty prenumeraty elektronicznych wydań tygodnika Wprost.
Nagroda będzie wydawana przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Wprost Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39a,
zgodnie z Regulamin oferty specjalnej „Prenumerata e-wydań tygodnika Wprost”
6.
Aby skorzystać z Promocji, Abonent powinien postępować zgodnie z regulaminem, o którym mowa powyżej w pkt. 5.
Regulamin wraz z materiałami promocyjnymi zostanie dostarczony Abonentowi przez Orange przy zawieraniu umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych oraz będzie dostępny w okresie trwania Promocji na stronie www.orange.pl.
7.
Usługa prenumeraty elektronicznych wydań tygodnika Wprost świadczona jest Abonentowi przez Agencję Wydawniczo-
Reklamową Wprost Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39a. Orange nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Wprost Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39a.
8.
Orange zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia okresu Promocji bez konieczności
podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu okresu Promocji zostanie podana przez Orange do wiadomości
na stronie www.orange.pl, przy czym w przypadku tej drugiej informacji zostanie ona podana do wiadomości na stronie www.orange.pl
OGSM/PDF05/0511_ Strona 1 z 1
na minimum 31 dni przed datą zakończenia Okresu Promocji.
9.
Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.ploraz w siedzibie Orange.
10.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Abonenta
cennika oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w Sieci Orange, a także właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)