20i6 O 6 - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarze

Transkrypt

20i6 O 6 - Ministerstwo Edukacji Narodowej
SEKRETARZ STANU
ZASTĘPCA SZEFA KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
Paweł Szrot
Warszawa , dnia^^ kwietnia 2016 r.
SPRM.220.2.22.2015.JP
Pani
Anna Z A L E W S K A
Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister,
w załączeniu przekazuję według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów
Pani Beaty Szydło, stanowisko Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r.
dotyczące podwyższenia dotacji dla dzieci sześcioletnich.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym i przesłanie jej kopii
do wiadomości Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów.
Z wyrazami szacunku
Wpl
20i6
O6
Podpis
RPW/19574/2016 P
Data:20l6-04-06
Do wiadomości:
Pan Łukasz Tyszler
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Al, Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa; tol- +48 (22) 69^ 75 51;
- 4 8 (22) 694 74 62
www.premier,gov.pl
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Łukasz lyszler
KPRM
pl. ArmII Krajowej 1,70-456 Szczecin
tel. +4891 42 20069, fax +4891 42 26 949
rada9um3zczecln.pt • www.szc2ecln.eu
npfl085295
Szczecin, dn. 24.03.2016 r.
Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Nasz znak: BRM.1.0007-4.2.2016.ES
Uprzejmie informuję, że Rada Miasta Szczecin podczas XVII sesji
zwyczajnej w dniu
22
marca 2016
r. przyjęła stanowisko w sprawie
podwyższenia dotacji na sześciolatki (Stanowisko Nr 3/ 16).
Pełną treść ww. stanowiska przesyłam w załączeniu.
PrzewodnicaJądy Rady; M a s t a Szczecin
Łukasz TYEzler
lat Prezesa Rady Niinis(foTv
Sekretariat
%
S T A N O W I S K O Nr 3/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie podwyższenia dotacji na szcściolatld
W związku z wprowadzoną przez Rząd RP i Sejm RP zmianą dotyczącą rozpoczęcia
obowiązku szkolnego od siódmego roku życia w bardzo trudnej sytuacji znalazły się polskie
samorządy lokalne, w tym samorząd Miasta Szczecina. Cofnięcie sześciolatków
do przedszkoli spowoduje, że dochody gmin w skali kraju zmniejszą się o ponad 1,3 mld
złotych w 2017 roku. Wynika to z faktu, że dotacja przedszkolna na jedno dziecko w 2017
roku ma wynosić 1 370 złotych, podczas gdy subwencja oświatowa na jedno dziecko
w szkole podstawowej wynosi obecnie 5 357 złotych. Zatem różnica między dotacją
a subwencją, jaką otrzymają mniej na jedno dziecko samorządy, w tym Gmina Miasto
Szczecin wyniesie ok. 4 000 złotych.
Należy także podkreślić, że samorządy terytorialne w tym Szczecin poniosły także
niemałe wydatki na przygotowanie szkół, na przyjęcie sześciolatków w szkołach, jak również
koszty związane z przygotowaniem nauczycieli nauczania początkowego. Gmina poniesie
także koszty związane z odprawami dla nauczycieli, którzy mieli uczyć dzieci sześcioletnie
w pierwszej klasie. W Szczecinie szacuje się, iż koszty te wyniosą ok. 5 min. zł.
Wobec powyższego zwracamy się do Pani Premier o wprowadzenie zmian
w obowiązującym prawie, tak aby była możliwość przekazania dotacji oświatowej równej
subwencji, którą otrzymało Miasto na sześciolatki w roku szkolnym 2015/2016.
Podniesienie dotacji na sześciolatki spowoduje, że dochody samorządu Szczecina
na edukację nie zmaleją drastycznie i zapewnią równe szanse wszystkim dzieciom
sześcioletnim, bez względu, czy są uczniami klas pierwszych czy też będą uczniami klas
zerowych.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Łukasz Hyszter
PRZESYŁKA
U R Z Ą D MIASTA S Z C Z E C I N
Biuro Rady Miasta
Df. Armii Krajowej 1
70- 456 .Szczecin
CctT
Tu
' V
Urząd Miasta
NlESTEWIPLOWAfU
i
SzGzocin
OPŁATA P03RAMA
I
Pl-^rmii K-ajoweJ 1
TAXE PERęUE- POLOCr:S •
70-456 Szczecin
Umov/a z Poczt:? Folsl-.ą SJ%»
II
IDnr323551/P
vww.szczecin.ou
^
^MH;
04
-04- 2016
'GULNA
j
Wadano w FUP Szczecin S |