karta autoryzacyjna projektu karta autoryzacyjna - przetargi.plk

Komentarze

Transkrypt

karta autoryzacyjna projektu karta autoryzacyjna - przetargi.plk
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU
Tytuł projektu
MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65
ODCINEK WARSZAWA – GDYNIA
Etap I w Polsce
LCS IŁAWA
Nr projektu
FS 2004/PL/16/C/PT/006-03
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)
03-734 Warszawa
ul. Targowa 74
Wykonawca
KONSORCJUM
Halcrow Group Ltd.
Londyn W6 7BY,
Vineyard House, 44 Brook Green
Wielka Brytania
Scott Wilson Ltd.
Scott House, Basing View,
Basingstoke, Hampshire, RG214JG
Wielka Brytania
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk Wrzeszcz
Lokalizacja projektu
Kraj
Polska
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Gmina
Iława
Działki
Wg projektu zagospodarowania
Kod projektu
PB.IL.C12.T6-2
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
Stadium
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
Elektroenergetyka
Przebudowa kolidujących sieci ZE
Część projektu
Zespół projektowy
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
Projektant
inż. Roman Dernoga
GP.I.7342/297/TO/94
Opracował
Mirosław Stanisławski
GP.I.7342/290/TO/94
Sprawdzający
inż. Marian Lipkowski
UAN-KZ-7210-308/86
Koordynator projektu
mgr inż. Stanisław Witkowski
02/Kol/Gd/2004
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
Podpis
1
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
Zawartość dokumentacji
Kod projektu
Nazwa projektu
PB.IL.C12
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
PB.IL.C12.T1
Projekt zagospodarowania terenu
PB.IL.C12.T2
Przebudowa układu drogowego
PB.IL.C12.T3
Obiekty inżynieryjne
PB.IL.C12.T4
Obiekty budowlane
PB.IL.C12.T5
Sieci i obiekty sanitarne
PB.IL.C12.T6
Elektroenergetyka
PB.IL.C12.T6-1
Przebudowa kolidujących sieci „PKP Energetyka” S.A. – nie występuje
PB.IL.C12.T6-2
Przebudowa kolidujących sieci ZE
PB.IL.C12.T6-3
Budowa oświetlenia ulicznego w km 219,837
PB.IL.C12.T7
Telekomunikacja
PB.IL.C12.T8
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem i projekt zieleni
PB.IL.C12.T9
Informacja o BIOZ
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
2
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY ................................................................................... 4
1.
Podstawa opracowania ....................................................................................... 4
2.
Zakres opracowania............................................................................................. 4
3.
Wykaz istniejących kolizji podlegających przebudowie ................................... 4
4.
Uwagi końcowe .................................................................................................... 5
5
Warunki ochrony środowiska………………………………………………………….5
II. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................. 6
III. RYSUNKI .................................................................................................. 6
1. rys. 1 – Plan sytuacyjny 1 :500 ..................................................................................... 6
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
3
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
- mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych,
- Koncepcja Programowo – Przestrzenna dla LCS Iława,
- robocze uzgodnienia branżowe i projekty pozostałych branż,
- inwentaryzacja istniejących urządzeń,
- istniejąca dokumentacja techniczna,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia 20.05.2005r
wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 22/2010 z dnia 22.10.2010
wydana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- Decyzja środowiskowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.I.661342/06/2007 z dnia 30.05.2007r.
- pismo Nr IRIKM-0812-006-03-138/08 z dnia 30.09.2008r PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku,
- pismo Nr IRIKM-0812-006-03-140/08 z dnia 30.09.2008r PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku,
- pismo Nr IRIKI-071-40/08 z dnia 07.11.2008r PKP PLK S.A. Oddział
Regionalny w Gdańsku,
- normy obowiązkowe oraz przepisy ogólnie obowiązujące.
2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje sieci elektroenergetyczne i urządzenia elektryczne
odbiorcze kolidujące z budową wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem
drogowym oraz modernizowaną linią kolejową E65 odcinek Warszawa – Gdynia na
terenie Lokalnego Centrum Sterowania w Iławie, obiekt: odcinek Iława Główna –
Redaki.
3. Wykaz istniejących kolizji podlegających przebudowie
W
ramach
modernizacji
elektroenergetyczne
obiektu
napowietrzne
przebudowy
nn
w
km
wymagają
słupy
i
linie
219,837.
Słupy
i
linie
elektroenergetyczne napowietrzne nn kolidują z profilem drogi i nasypami wiaduktu
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
4
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
drogowego. Proponuje się linie elektroenergetyczną napowietrzną na kolidujących
przelotach skablować.
4. Uwagi końcowe
Przebieg proponowanej trasy linii naniesiono na planie sytuacyjnym.
Przedmiotowa kolizja zostanie usunięta przez wykonawcę w trakcie modernizacji
linii kolejowej.
Do obowiązków wyłonionego w przetargu wykonawcy należeć będzie :
- uzyskanie warunków technicznych od zarządcy linii energetycznej,
- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień.
- dokonanie uzgodnień formalno – prawnych usunięcia kolizji.
Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów całość prac należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami.
5.
Warunki ochrony środowiska
Planowany zakres robót nie zmienia w istotny sposób obecnych warunków
eksploatacji infrastruktury kolejowej.
Prowadzone prace demontażowe i montażowe urządzeń elektroenergetycznych nie
będą wpływać na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
• zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków,
• emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
•
emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,
•
wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne
Opracował
Mirosław Stanisławski
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
5
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z
układem drogowym
II. ZAŁĄCZNIKI
- pismo Nr IRIKM-0812-006-03-138/08 z dnia 30.09.2008r PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku,
- pismo Nr IRIKM-0812-006-03-140/08 z dnia 30.09.2008r PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku,
- pismo Nr IRIKI-071-40/08 z dnia 07.11.2008r PKP PLK S.A. Oddział
Regionalny w Gdańsku,
- pismo Nr TR/BP/3130/09 z dnia 28.04.2009r ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie w sprawie wstępnego przyjęcia proponowanego
rozwiązania przebudowy kolidujących linii energetycznych,
- INW F 10 - Formularz uzgodnień KE ENERGA SA Oddział w Olsztynie , nr
KON/223/2009 z dnia 09.06.2009r.
Kopie w/w załączników oraz kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zamieszczone są w „Projekcie
zagospodarowania terenu” –
kod dokumentacji: PB.IL.C12.T1.
III. RYSUNKI
1. rys. 1 – Plan sytuacyjny 1 :500
PB.IL.C12.T6-2
Projekt architektoniczno – budowlany
Elektroenergetyka – przebudowa kolidujących sieci ZE
Budowa wiaduktu drogowego w km 219,837 z układem drogowym
6

Podobne dokumenty