Załącznik nr 6 do SIWZ CZĘŚĆ III KPP Drawsko Pomorskie

Transkrypt

Załącznik nr 6 do SIWZ CZĘŚĆ III KPP Drawsko Pomorskie
Załącznik nr 6 do SIWZ
CZĘŚĆ III KPP Drawsko Pomorskie
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Oferowana cena ryczałtowa
Lp.
Rodzaj przechowywanego mienia
1.
Rowery, motocykle, pojazdy
trójkołowe lub czterokołowe
pojazdy samochodowe o masie
własnej nieprzekraczającej 550 kg
2.
Pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t
3.
Pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t
4.
Części samochodowe – stawka
za 1 m2 zajmowanej
powierzchni w pomieszczeniu
zamkniętym
za przechowywanie pojazdu lub części samochodowych na
parkingu strzeżonym za pierwszą rozpoczętą i każdą następną
dobę od dnia przyjęcia pojazdu lub części samochodowych przez
Wykonawcę do chwili doręczenia upoważnienia osobie
uprawnionej lub zmiany płatnika
NETTO
BRUTTO
……...……………… zł
…………………….. zł
…………………….. zł
…………………….. zł
…………………….. zł
…………………….. zł
…………………….. zł
…………………….. zł
Oferowana cena ryczałtowa brutto
(razem wartość poz. od 1 do 4)
…………………….. zł
Parking, na którym świadczone będą usługi, zlokalizowany jest w granicach administracyjnych powiatu
Drawsko Pomorskie, będącego siedzibą działania KPP w Drawsku Pomorskim, w odległości *.......... km,
tj.ul. ...........................................................................................................................................................
( *Odległość należy podać z dokładnością do 0,5 km stosując podstawowe reguły matematyczne)
Rodzaj dozoru jakim objęty jest parking: ..................................................................................... .............
...................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...................................................
(miejscowość, data)
Oświadczenie
Oświadczam, iż posiadam parking spełniający warunki do :
- przechowywania pojazdów w liczbie co najmniej 15 stanowisk jednocześnie,
- zadaszone miejsce do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5
stanowisk
jednocześnie,
- zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów
zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu.
...................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Podobne dokumenty