Panie Waldemarze - Chemical Worldwide Business

Komentarze

Transkrypt

Panie Waldemarze - Chemical Worldwide Business
strona
1
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
Data
aktualizacji:
CBS
12.02.2013
Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Podsekcja 1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: Wulkapol CBS
Wzór cząsteczkowy: C13H16N2S2
Numer rejestracji
Numer CAS
wstępna
95-33-0
Numer WE
202-411-2
Numer
indeksowy
613-136-00-6
Podsekcja 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane
W przemyśle gumowym jako przyspieszacz sieciowania. Tylko do zastosowań przemysłowych.
Podsekcja 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Importer: Chemical Worldwide Business S.A.
Adres: 62-400 Słupca ul. Wspólna 6
Telefon/Fax: (63) 274-15-12 / (63) 274-15-96
E-Mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Waldemar Gola, [email protected]
Podsekcja 1.4. Numer telefonu alarmowego: (63) 274-15-12 czynny w godzinach 7:30 – 15:30 .
998, 112 . Informacja toksykologiczna w Polsce 42-6314724,
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Podsekcja 2.1. Klasyfikacja substancji
zgodna z rozporządzeniem (WE)
nr 1272/2008 (CLP)
Zagrożenia z właściwości
Nie klasyfikowana
fizykochemicznych
Zagrożenia dla człowieka
H317 – Może powodować reakcję
alergiczną skóry.
Zagrożenia dla środowiska
H410 – Działa bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
H400 – Działa bardzo toksycznie
na organizmy wodne.
zgodna z dyrektywą Rady
67/548/EWG
Nie klasyfikowana
R 43 Może powodować
uczulenie w kontakcie ze skórą
N, R50/53 Działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne,
może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku
Podsekcja 2.2. Elementy oznakowania
Piktogram GHS07,GHS09
Hasło ostrzegawcze: UWAGA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P391 – Zebrać wyciek.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
strona
2
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
Data
aktualizacji:
CBS
12.02.2013
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Podsekcja 2.3. Inne zagrożenia
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Podsekcja 3.1. Substancje
Nazwa
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
(N-cykloheksylo-1,3-benzotiazolo2-sulfenoamid)
Wzór
Numer CAS
Numer WE
Numer
indeksowy
Zawartość
C13H16N2S2
95-33-0
202-411-2
613-136-00-6
96-100%
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Podsekcja 4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie:. Przepłukać usta i gardło, wyjść na świeże powietrze. Przy kłopotach z oddychaniem
skorzystać z pomocy medycznej.
Kontakt ze skórą: Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażona skórę, przemyć dużą ilością
wody z mydłem. W przypadku utrzymującego się zaczerwienienia lub wysypki skonsultować się z lekarzem
dermatologiem.
Kontakt z oczami: zdjąć szkła kontaktowe. Przemyć skażone oczy większą ilością letniej wody przez 15
min, przy wywiniętych powiekach. Nie stosować zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzić rogówki. W
przypadku utrzymującego się podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą.
Połknięcie: W razie połknięcia niezwłocznie wypłukać usta wodą. Podać ok. 0,5 l wody do wypicia.
Zasięgnąć porady lekarza i pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.
Podsekcja 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W przypadku wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, objawy mogą być opóźnione.
Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. Wskutek nadmiernej ekspozycji na
ten produkt, wcześniej istniejące choroby skóry mogą pogorszyć stan zdrowia.
Podsekcja 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym.
Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Personelowi medycznemu
udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPA DKU POŻARU
Podsekcja 5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszona woda, piana, suchy środek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek.
Niewłaściwe środki gaśnicze: silny strumień wody – może przenosić palący się produkt.
Podsekcja 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkt trudnopalny. Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.
Podsekcja 5.3. Informacje dla straży pożarnej
w przypadku pożaru CBS założyć aparat izolujący drogi oddechowe i pełne wyposażenie ochronne.
Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla, siarki i azotu. W przypadku wdychania produktów rozkładu
powstających podczas pożaru, objawy mogą być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.
SEKCJA 6. POSTĘPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
CBS
strona
3
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
Data
aktualizacji:
12.02.2013
Podsekcja 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. Unikać kontaktu ze skórą . Środki ochrony osobistej
zgodnie z pkt 8 karty. W przypadku dużego zapylenia wyłączyć maszyny iskrzące i używać nie iskrzących
narzędzi.
Podsekcja 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Chronić wody powierzchniowe i gruntowe oraz kanalizację przed dostaniem się produktu. W czasie działań
oczyszczających unikać wzbijania pyłu.
Podsekcja 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia .
Zebrać w sposób mechaniczny na sucho, NIE spłukiwać produktu z powierzchni wodą.. Unikać tworzenia
warunków sprzyjających zapyleniu i zapobiegać roznoszeniu przez wiatr. Umieścić w oznakowanych
zamykanych pojemnikach. Utylizować zgodnie z pkt 13 karty.
Podsekcja 6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz punkt 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
Podsekcja 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Podczas wykonywania wszelkich czynności z CBS nie jeść, nie pić i nie zażywać lekarstw. Unikać
bezpośrednich kontaktów z substancją. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować sprzęt ochrony
indywidualnej. Stosować wentylację stanowiskową lub ogólną. Unikać kontaktu z substancją przy zmianach
chorobowych skóry.
Podsekcja 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności
0
Chronić przed wilgocią i nagrzaniem do temperatury powyżej 30 C. Przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, w oddzieleniu od środków żywności. Opakowania, które zostały otwarte muszą być ponownie
uszczelnione i przechowywane pionowo aby zapobiec rozsypaniu. Nie przechowywać w nie oznakowanych
pojemnikach. Przechowywać z dala od kwasów i utleniaczy. Produkt w warunkach wilgotnych i ciepłych
ulega powolnej degradacji.
Podsekcja 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zobacz sekcja 1.2 lub scenariusze narażenia, jeżeli są dostępne.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Podsekcja 8.1. Parametry dotyczące kontroli
W rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217,
poz. 1833; wraz z późniejszymi zmianami nie zostały określone wartości NDS, NDSCh dla CBS.
DNEL - brak danych
PNEC - brak danych
Podsekcja 8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli: sprawna wentylacja na stanowiskach pracy.
Ochrona oczu lub twarzy: okulary/gogle ochronne.
Ochrona skóry: rękawice ochronne gumowe, ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Zanieczyszczone
ubranie wymienić. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste.
Ochrona dróg oddechowych: przy dostatecznej wentylacji nie są wymagane, przy dużym zapyleniu
stosować zatwierdzony filtr cząsteczkowy oznaczony kolorem białym i symbolem P2.
Zagrożenia termiczne: nie dotyczy.
Kontrola narażenia środowiska: chronić wody powierzchniowe i gruntowe oraz kanalizację. W czasie
działań oczyszczających unikać wzbijania pyłu.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
CBS
strona
4
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
Data
aktualizacji:
12.02.2013
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Podsekcja 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Wygląd: jasnoszary lub jasnożółty proszek lub granulat.
b) Zapach: słaby zapach własny amin.
c) Próg zapachu: nie dotyczy
d) pH : nie dotyczy
0
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: powyżej 93-96 C.
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 410°C
g) Temperatura zapłonu: 177-202 °C – tygiel otwarty
h) Szybkość parowania: brak danych
i) Palność (ciała stałego, gazu): trudnopalny
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych.
-8
k) Prężność par: 3,8 x 10 mm Hg w 25 °C
l) Gęstość par: nie dotyczy
m) Gęstość względna: 1,26 g/cm3 w 20°C
0
n) Rozpuszczalność: poniżej 1 ppm w temp. 25 C ( składnik aktywny).
o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: 3,55
0
p) Temperatura samozapłonu: 339 C ( składnik aktywny).
0
q) Temperatura rozkładu: >180 C.
r) Lepkość: nie dotyczy
s) Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
t) Właściwości utleniające: nie posiada
Podsekcja 9.2. Inne informacje
Napięcie powierzchniowe: 58 dyn/cm
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w toluenie.
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Podsekcja 10.1. Reaktywność.
Substancja słabo reaktywna.
Podsekcja 10.2. Stabilność chemiczna
Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze w
trakcie magazynowania i postępowania z nią.
Podsekcja 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: nie są znane.
0
Podsekcja 10.4. Warunki, których należy unikać: duża wilgotność i temperatura powyżej 30 C powodują
powolny rozkład CBS. Reakcja rozkładu przyspiesza wraz z wzrostem temperatury.
Podsekcja 10.5. Materiały niezgodne: kwasy i utleniacze.
Podsekcja 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
0
W temperaturze powyżej 218 C ulega rozkładowi z wydzieleniem merkaptobenzotiazoli i cykloheksyloamin.
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt szkodliwy.
Podsekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra: - doustnie, szczur LD50 > 5300mg/kg
- przez skórę, królik LD50 > 7940 mg/kg
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: w indywidualnych przypadkach może
powodować podrażnienie oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: w indywidualnych przypadkach może powodować
podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: testy mutagenności wykonano dla CBTS badając komórki
chłoniaka u myszy oraz na bakteriach 5 szczepów salmonelli, bez aktywacji mikrosomalnych, oraz na
komórkach drożdży Saccharomyces. Żaden z testów nie wykazał efektów mutagennych.
Eksperymenty na zwierzętach nie wykazały działania rakotwórczego produktu.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
CBS
strona
5
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
Data
aktualizacji:
12.02.2013
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Podsekcja 12.1. Toksyczność: działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki
Środowisko wodne:
3
Ostra toksyczność u ryb: pstrąg tęczowy LC50= 5,4 mg/dm ; czas badania – 96 h
3
Lepomis macrochirus LC50= 7,9 mg/dm ; czas badania – 96 h
3
Pimephales promelas LC50 > 1000 mg/dm ; czas badania – 96 h
3
Ostra toksyczność u skorupiaków Daphnia magna: LC50 = 18 mg/dm ; czas badania – 48h,
3
Ostra toksyczność u alg: EC50 = 1,1 mg/dm ; czas badania – 96 h,
Osad: EC0 = 10000 mg/l,
Podsekcja 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
3
Nie ulega biodegradacji. Test: ścieki domowe, stężenie produktu 100 mg/dm – biodegradacja 0% po 28
dniach. W powietrzu fotoliza – czas połowicznego rozkładu wynosi 1 godzinę.
Podsekcja 12.3. Zdolność do bioakumulacji
Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych
Podsekcja 12.4. Mobilność w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji – brak danych
Podsekcja 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
Podsekcja 12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- zagrożenie ostre i przewlekłe.
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Podsekcja 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Kod odpadu: 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory,
stabilizatory
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
Odpady usuwać jako odpad niebezpieczny. Utylizować przez spalanie po wymieszaniu z substancją palną,
w specjalnych urządzeniach, przez uprawnione do takich działań instytucje, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
Podsekcja 14.1. Numer UN (numer ONZ) – 3077
Podsekcja 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN – Wulkapol CBS.
Podsekcja 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie – klasa 9, kod klasyfikacji M7
Podsekcja 14.4. Grupa pakowania – III
Podsekcja 14.5. Zagrożenia dla środowiska: Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.
Podsekcja 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników - brak
Podsekcja 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC – brak danych
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Podsekcja 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wraz z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) wraz z późniejszymi zmianami.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Chemical
Worldwide
Business
S. A.
Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu
Europejskiego i Rady
N-cykloheksylobenzotiazolo-2sulfenoamid
CBS
strona
6
Ilość stron
6
Data
opracowania
19.09.2005
Data
aktualizacji:
12.02.2013
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.02.217.1833)
wraz z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) wraz z późniejszymi zmianami.
-Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.(Dz.U.01. 63. 638) z póź. zm.
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr
112/2001, poz. 1206)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018 wraz z póź zm.)
- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z póź. zm.
Podsekcja15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Rejestrujący nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Zmiany wprowadzone poprzez aktualizację:
Dostosowanie do rozporządzenia WE nr 1272/2008 oraz UE nr 453/2010. Ogólne przeredagowanie. Zmiany
w sekcjach: 1, 15.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSChNajwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków
DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian
BCF Współczynnik biokoncentracji
LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt
ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
IC50 Stężenie, przy którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru
STOT Działania toksycznego na narządy docelowe
LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
NOEC Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
Literatura i źródła danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 – 15 karty charakterystyki.
Dokumentacja rejestracyjna dla substancji.
Lista odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów określających warunki
bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności, które nie zostały podane w całości
w sekcjach 2 -15 karty charakterystyki - brak.
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników: nieokreślone.
Uwaga: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie
wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów
bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie
przydatności produktu do konkretnych celów.
Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta
charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości i jakości substancji.
Załączniki do karty charakterystyki – scenariusze narażenia: niedostępne.