Uchwała Nr XXXVIII/60/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XXXVIII/60/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 14 czerwca 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Poz. 3301
Data: 2013-06-14 13:50:03
UCHWAŁA NR XXXVIII/60/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/26/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z
2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.
567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Miasta Skierniewice, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XXXIV/26/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice”, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o których mowa w ust. 1, powinno nastąpić co
najmniej w 2/3 szerokości każdej z tych części, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1, w sposób
niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.”;
2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–2–
Poz. 3301
„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, może odbywać się wyłącznie przy użyciu czystej wody nie zawierającej innych
substancji chemicznych pod warunkiem, że czynność ta nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich posesji.”;
3) w § 6 ust. 2 uchyla się;
4) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ścieki powstające w wyniku mycia pojazdów, o których mowa w ust. 1, odprowadzane muszą być do
kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego.”;
5) w § 6 ust. 4 i 5 uchyla się;
6) § 12 uchyla się;
7) § 13 uchyla się;
8) w § 14 ust. 2 i 3 uchyla się;
9) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Pojemniki koloru niebieskiego przeznaczone do selektywnej zbiórki makulatury nie służą do
wrzucania:
1) opakowań z jakąkolwiek zawartością, na przykład z: żywnością, wapnem, cementem;
2) kalki technicznej;
3) druków lakierowanych i foliowanych.
2. Pojemniki koloru białego i zielonego przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych odpowiednio ze szkła przezroczystego i kolorowego nie służą do wrzucania:
1) ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek);
2) luster;
3) szklanych opakowań środków farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
5) szyb samochodowych.
3. Pojemniki koloru żółtego przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych nie
służą do wrzucania:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego;
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.”;
10) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Pojemniki przeznaczone na odpady komunalne oraz ogólnodostępne kosze uliczne nie służą do
wrzucania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.”;
11) w § 19 ust. 2, 3 i 4 uchyla się;
12) § 24 uchyla się;
13) § 29 ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się, że teren miasta Skierniewice jest obszarem obowiązkowej deratyzacji.”;
14) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–3–
Poz. 3301
„2. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się: zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji prewencyjnej, co najmniej dwa razy w roku - w terminach: od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 15
października do 31 października.”;
15) w § 29 ust. 3 i 4 uchyla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady:
Mariusz Dziuda