Regulamin Konkursu „Przerwa na meczyk” („Regulamin

Transkrypt

Regulamin Konkursu „Przerwa na meczyk” („Regulamin
Regulamin Konkursu „Przerwa na meczyk”
(„Regulamin”)
§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
1. Organizatorem konkursu „Przerwa na meczyk” (dalej: „Konkurs”) jest M2.0 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355988, NIP 701-02-33-726,
kapitał zakładowy w wysokości 35.000 zł (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą organizacji Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Media Saturn Holding
Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000028919, NIP 6252025876, kapitał zakładowy w wysokości 8.000.000 zł, będąca
właścicielem marki Media Markt (dalej: „Zleceniodawca”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®.
Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
Facebook®.
§2
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpocznie się 10.06.2016 r. o godz. 22:00 i zakończy 10.07.2016 r. o godzinie 23:59 (dalej:
„Czas Trwania Konkursu”).
2. Konkurs składa się z pięciu rund (dalej: „Runda”), odbywających się w poniższych terminach:
a. Od 10.06.2016 r., godz. 22:00, do 15.06.2016 r. do godziny 23:59;
b. Od 16.06.2016 r., godz. 0:00, do 21.06.2016 r. do godziny 23:59;
c. Od 22.06.2016 r., godz. 0:00, do 27.06.2016 r. do godziny 23:59;
d. Od 28.06.2016 r., godz. 0:00, do 03.07.2016 r. do godziny 23:59;
e. Od 04.07.2016 r., godz. 0:00 do 10.07.2016 do godziny 23:59.
3. Odpowiedzi na pytania konkursowe, o których mowa w par. 5 ust. 1 lit. (j) Regulaminu, w każdej z
Rund należy nadsyłać do momentu zakończenia każdej z Rund, po spełnieniu pozostałych
warunków opisanych w Regulaminie. Przy rozstrzyganiu danej Rundy pod uwagę będą brane te
Prace Konkursowe, które zostały zgłoszone w czasie jej trwania, a w szczególności Prace w ramach
których odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały
zgłoszone przed zakończeniem danej Rundy.
§3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru
zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji
wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”).
Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: http://www.przerwanameczyk.pl/ (dalej:
„Strona”). Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie (dalej: „Uczestnik”) zobowiązana jest:
a) do wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie (dalej:
„Formularz”), za pośrednictwem którego Uczestnik poda swój adres e-mail oraz wyrazi
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz
zgodę na postanowienia Regulaminu
bądź
b) do zalogowania się na Stronie za pośrednictwem Profilu, przy czym zalogowanie się na
Stronę za pośrednictwem Profilu będzie oznaczało wyrażanie zgody na postanowienia
Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych (przypomnienie w tym zakresie
zostanie wskazane w odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na Stronie).
Prawidłowe wypełnienie Formularza bądź zalogowanie się na Stronie za pośrednictwem Profilu
spowoduje stworzenie konta na Stronie, dzięki któremu możliwe będzie zliczanie punktów
zdobytych podczas Czasu Trwania Konkursu („Konto”).
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w
tym: Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób
stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik
jest związany warunkami Regulaminu.
§5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na Stronę i postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Do udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie: telefonu typu smartfon w liczbie
odpowiadającej liczbie biorących udział w danej rozgrywce osób oraz drugiego urządzenia,
którym może być smartfon, komputer stacjonarny, laptop lub telewizor z funkcją Smart
TV. Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do sieci Internet.
b) Zadaniem Uczestnika jest rozegranie meczu w piłkarzyki za pośrednictwem smartfona.
Mecz można śledzić na drugim z urządzeń, pełniącym funkcję ekranu.
c) Rozgrywka polega na przesuwaniu palcem po ekranie smartfonu lub używaniu żyroskopu
zainstalowanego w smartfonie w celu kontrolowania zawodników.
d) Istnieje możliwość grania z przeciwnikiem komputerowym lub rzeczywistym. Maksymalna
ilość rzeczywistych uczestników pojedynczego meczu wynosi 8 osób (4 przeciwko 4). W
przypadku grania z przeciwnikiem komputerowym możliwa jest jedynie rozgrywka 1
przeciwko 1.
e) Pojedyncza gra trwa do momentu zdobycia przez jedną ze stron 5 goli.
f) Zwycięstwo w grze nagradzane jest 5 punktami. Porażka nagradzana jest liczbą punktów
równą liczbie zdobytych przez stronę przegraną bramek.
g) Niezależnie od liczby członków drużyny, każdy z nich zdobywa liczbę punktów zdobytą
przez drużynę podczas meczu.
h) Zdobyte przez Uczestnika punkty zostaną przypisane do jego Konta.
i) Uczestnik może zebrać nieograniczoną liczbę punktów w Rundzie i Konkursie.
j) Po zdobyciu przez Uczestnika 5 punktów, w ciągu 72 godzin zostanie do niego wysłana
wiadomość e-mail z unikalnym linkiem do pytania konkursowego. Odpowiedź na pytanie
jest warunkiem koniecznym ubiegania się o nagrody w Konkursie.
k) Uczestnik otrzymuje tylko jedną wiadomość e-mail, o której mowa w powyższym punkcie,
w danej Rundzie. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile razy w danej Rundzie Uczestnik
zdobędzie 5 punktów, będzie mógł odpowiedzieć na pytanie konkursowe właściwe w
danej Rundzie jedynie raz.
l) Link przesłany wraz z wiadomością e-mail, o której mowa powyżej, przekierowuje do
strony z pytaniem konkursowym, za pośrednictwem której Uczestnik będzie mógł
wypełnić odpowiednie pole i wysłać swoją odpowiedź konkursową.
m) Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz na każde przesłane do niego pytanie konkursowe.
W momencie wysłania odpowiedzi link przestanie być aktywny.
n) Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może przekraczać 500 znaków.
o) Jeśli bilans punktowy Uczestnika na koniec danej Rundy wynosi mniej niż 5, punkty te
przechodzą automatycznie na poczet kolejnej Rundy. W tej kolejnej Rundzie wystarczające
będzie – w celu otrzymania e-maila z linkiem do pytania konkursowego – zdobycie takiej
liczby punktów, która wraz z sumowaniem z liczbą punktów z poprzedniej Rundy, da wynik
5.
2. Praca konkursowa składa się z wszystkich czynności wymienionych w ustępie powyżej, w tym w
szczególności odpowiedzi na pytanie konkursowe [dalej: „Praca (Konkursowa)”].
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące u Uczestnika
spowodowane:
a. Nieaktualnym oprogramowaniem wykorzystywanego sprzętu,
b. Złym użytkowaniem wykorzystywanego sprzętu,
c. Błędną konfiguracją gry spowodowaną niezrozumieniem zasad opisanych na Stronie ,
d. Jakością sieci internetowej, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w grze.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników, tj. prawidłowości
ich udziału w Konkursie na każdym jego etapie.
5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających
prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie
nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów
trzecich.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
a) związane z tematyką Konkursu,
b)
co do których Uczestnik posiada prawa autorskie (z wyjątkiem elementów/fragmentów
udostępnionych przez Organizatora).
7. Komisja dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności oryginalność, pomysłowość oraz
kreatywność odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłoni w sumie 33 zwycięskie Prace, które
zostaną wyróżnione nagrodami, o których mowa w §6 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Nagroda”).W
szczególności, dla laureatów każdej z Rund przewidziane są jedna (1) Nagroda I kategorii oraz pięć
(5) Nagród II kategorii; z kolei spośród wszystkich zgłoszonych w Czasie Trwania Konkursu Prac
Konkursowych jeden Uczestnik zostanie nagrodzony Nagrodą główną, a dwóch: Nagrodą
pocieszenia.
8. Laureaci poszczególnych Rund zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości
e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia każdej z Rund.
9. Informacja o zdobyciu Nagrody Głównej oraz Nagrody Pocieszenia zostanie wysłana do laureatów
Konkursu w terminie 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu za pośrednictwem wiadomości email.
10. Wyniki każdej z Rund, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zakończenia, będą
opublikowane na Stronie.
11. Zdobywcy Nagród zwani są dalej łącznie „Zwycięzcami”.
§ 6.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. w każdej Rundzie do wygrania jest Nagroda I kategorii: 1 piłka Adidas o wartości 849 zł
brutto oraz 4 Nagrody II kategorii: karta podarunkowa Media Markt o wartości 100 zł (do
wykorzystania w ciągu 24 miesięcy od daty jej otrzymania). W sumie w ciągu 5 Rund
Konkursu Organizator wręczy łącznie 5 Nagród I kategorii i 20 Nagród II kategorii.
b. spośród wszystkich Prac Konkursowych, po zakończeniu Konkursu, Komisja wybierze i
nagrodzi 3 Prace, w tym 1 Pracę Nagrodą główną: t.j. telewizorem Samsung
UE65KU6000W o wartości 6.998 zł brutto oraz 2 Prace Nagrodami pocieszenia: t.j. konsolą
Sony PlayStation 4, 1 TB o wartości 1.899 zł brutto.
2. Każdy Uczestnik w każdej Rundzie Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę I lub II kategorii.
Zdobycie Nagrody I lub II kategorii nie wyklucza możliwości zdobycia Nagrody głównej lub Nagrody
pocieszenia.
3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza
się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
5. Zwycięzcy Nagród zobowiązani są, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail
informującej ich o przyznaniu Nagrody, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres
[email protected] przesłać informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i
wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko,
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
adres zamieszkania, oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz podać nr
telefonu kontaktowego.
Niezachowanie terminu, o którym mowa w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu
lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika
powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody bądź wypełnienie obowiązków podatkowych,
skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora,
w tym może być przyznana kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
Nagrody wysyła Organizator kurierem lub pocztą w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania
od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.
Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z
części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie
wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać
zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.
§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa
do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej
do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator
może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w
Konkursie.
Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie
wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu
wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego
Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
§ 8.
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy
Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późń. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne prawa majątkowe
do Pracy Konkursowej oraz że Praca nie była dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniana,
jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnik, w chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe, w zamian za prawo uczestnictwa
w Konkursie, udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy, każdemu z tych podmiotów z osobna,
nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do miejsca, z prawem do
sublicencji, do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących
utworami w rozumieniu Ustawy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zakończenia
procesu Zgłoszenia, a w szczególności, wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek
ograniczeń ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami,
na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału
albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany
w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji
telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu,
reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym
plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji,
promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze
elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe,
reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
rozpowszechnianie w sieci Internet.
3. Uczestnik, w ramach licencji udzielonej zgodnie z poprzednim ustępem, upoważnia Organizatora
lub Zleceniodawcy (każdego z osobna) do wykonywania w jego imieniu osobistych autorskich praw
do egzemplarzy Prac w tym w zakresie: decydowania o anonimowym rozpowszechnieniu tego
egzemplarza, decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu tego egzemplarza utworu oraz
sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z tego egzemplarza Pracy.
4. Organizator oraz Zleceniodawca, w ramach udzielonej licencji, uprawnieni są do wykonywania praw
zależnych do egzemplarza Pracy Konkursowej, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w
Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania
przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania
na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także
korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone
Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac
Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie
Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw
autorskich do nagrodzonych Prac.
6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Media Saturn Holding Polska sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie (02-222), Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000028919, NIP 6252025876, kapitał zakładowy w wysokości 8.000.000 złotych.
Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015
r., poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej
niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane
osobowe Uczestników zostaną usunięte.
§ 10.
Reklamacje
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz
po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla
reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub
elektroniczną na adres [email protected], z dopiskiem „Przerwa na meczyk –
Reklamacja”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany
pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail [email protected]
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia
Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator
zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany
Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych
konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.