Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43

Transkrypt

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
Bielsko-Biała, dn. 05.07.2016r.
N/ZP-331/4732/16
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni z magazynem
żywnościowym wraz z gruntem oraz składnikami majątku ruchomego i przejęciem
pracowników Kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej- Nr ogłoszenia 2016/S 108193522.
ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej informuje, iż do jego siedziby wpłynęło od
jednego z Wykonawców, niżej wymienione zapytanie do siwz, na które Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
1.
2.
3.
Czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego w rozdz. IV ust.11 siwz, wykonawca w miejsce certyfikatu jakości ISO 22 000 może
złożyć zaświadczenie podmiotu zewnętrznego potwierdzające wdrożenie sytemu ISO 22 000 w obiekcie
wykonawcy najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego wraz z
jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do drożenia systemu ISO 22 000 w obiekcie zamawiającego?
W naszej ocenie ważniejszym dla zamawiającego powinno być wdrożenie i uzyskanie certyfikatu
systemu ISO 22 000 w miejscu produkcji posiłków tj. kuchni mieszczącej się w siedzibie zamawiającego
niż w obiektach wykonawcy które nie będą na co dzień uczestniczyły w świadczeniu usług na rzecz
zamawiającego. Proponujemy aby w miejsce certyfikatu ISO 22 000 Zamawiający żądał od wykonawców
aby w wyznaczonym przez niego terminie wdrożyli i certyfikowali system ISO 22 000 w
pomieszczeniach kuchni podlegających dzierżawie od zamawiającego.
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.
W związku z postawionym wymogiem w rozdziale III ust.3A siwz zatytułowanym „Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” dotyczącym kuchni
zastępczej prosimy o informację i wyjaśnienie czy w celu utrzymania ciągłości dostaw posiłków dla
pacjentów, kuchnia zastępcza Wykonawcy powinna być zlokalizowana w takiej odległości od siedziby
Zamawiającego aby Wykonawca po otrzymaniu korekt zamówień składanych przez zamawiającego
(śniadanie i II śniadanie do godziny 6.30, obiad i podwieczorek do godz. 11.00, kolacja do godz. 15.30)
terminowo wydał pracownikom dystrybuującym posiłki na oddziały (tj. śniadanie i drugie śniadanie od
godz. 7.00 do godz. 8.20, obiad wraz z podwieczorkiem od godz. 12.00 do godz. 13,20, kolacja od godz.
16.00 do 17.00) i w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przez wykonawcę tego
wymogu na etapie sprawdzania złożonych ofert czy spełniają warunki udziału w postępowaniu?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z warunkiem
udziału w postepowaniu określonym w Rozdziale III ust. 7 pkt 3 lit. a, oświadczyć, że kuchnia
zastępcza, którą dysponuje pozwoli utrzymać ciągłość dostaw posiłków dla pacjentów Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia..
W związku z postawionym wymogiem w rozdziale III ust.4 siwz zatytułowanym „Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia czy wykonawca dobrze rozumie że musi
wykazać się 13 osobami (22 osoby wymaganie – 9 osób przejmowanych w trybie art. 23’ KP = 13). Jeżeli
w/w wykaz powinien zawierać także pracowników przejmowanych w trybie art. 23’ KP prosimy o
przekazanie niezbędnych informacji ich dotyczących tj. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
wykształcenia, zakres czynności, oraz rodzaju umowy o pracę jaką z nimi zawarto i na jaki okres) – bez
tych informacji tylko obecny wykonawca będzie mógł złożyć kompletny o w/w informacje wykaz.
Odpowiedź: Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum 22 osobami, z tym zastrzeżeniem,
iż Wykonawca nie jest zobowiązany w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, o którym mowa w siwz w Rozdziale IV ust. 4 pkt 5, wykazać 9 osób przejmowanych
od dotychczasowego Dzierżawcy, co oznacza że w wykazie powinno być uwzględnionych co
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
1
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
najmniej 13 osób. Jednocześnie wskazuje się, że musi być spełniony warunek udziału, o którym
mowa w siwz w Rozdziale III ust. 7 pkt 4, czyli w ogólnej liczbie osób które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia tj. min. 22 osoby będzie:
a) minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka,
b) minimum 8 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kucharza.
Kwalifikacje osób przejmowych od dotychczasowego Dzierżawcy znajdują się w części pt.
„Wymagania dotyczące przejęcia pracowników Kuchni Zamawiającego” w ust. 1.
4.
5.
6.
Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 do siwz w części
pt. „Wymagania dotyczące przejęcia pracowników Kuchni Zamawiającego” w ust. 1. polegającą
na omyłkowej numeracji.
Jest
2) kucharz – 2 osoby,
3) pomoc kuchenna – 5 osób,
4) Dietetyk – 1 osoba,
5) Magazynier – 1 osoba.
Winno być:
1) kucharz – 2 osoby,
2) pomoc kuchenna – 5 osób,
3) Dietetyk – 1 osoba,
4) Magazynier – 1 osoba.
W związku z postawionym wymogiem w rozdziale III ust.5 B siwz zatytułowanym „Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” złożenia opłaconej
polisy OC prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga polisy OC w wysokości nie niższej niż
500 000 zł gdyż z treści § 13 ust. 2 projektu umowy wynika kwota 1 000 000,00 zł?
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian. Wykonawca na etapie składania oferty, musi złożyć
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 złotych i obejmującą szkody powstałe
wskutek zakażeń np. salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi oraz zatruć
pokarmowych. Natomiast, zgodnie z postanowieniem zawartym w § 13 ust. 2 projektu umowy na
realizację kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy
zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania
niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na
wszystkie i na jedno zdarzenie, obejmującej w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody
powstałe wskutek zakażeń np. salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi oraz
zatruć pokarmowych. Zawierając umowę na realizację kompleksowej usługi przygotowania
posiłków na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Wykonawca musi posiadać
polisę opiewającą na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł.
W związku z postawionym wymogiem w rozdziale III ust.5 B siwz zatytułowanym „Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” złożenia opłaconej
polisy OC obejmującej szkody powstałe w skutek zakażeń np. salmonellą, czerwonką i innymi
zakażeniami pokarmowymi oraz zatruć pokarmowych prosimy o potwierdzenie spełnienia przez
Wykonawcę tak postawionego wymogu jeżeli ten złoży wraz z ofertą kserokopię opłaconej polisy
potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wymaganą kwotę i obejmującą:
- szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i BSE
- szkody związane z wprowadzeniem, zastosowaniem i konsumpcją produktu do obrotu z rozszerzeniem
o zatrucia pokarmowe (OC produkt)
Odpowiedź: Zakres polisy proponowanej przez Pytającego obejmuje zakres szkód określony przez
Zamawiającego w Rozdziale III ust7 pkt. 5 lit. b.
W związku z obowiązkiem złożenia w ofercie oryginału lub kserokopii aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
2
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert prosimy o uściślenie zapisów i potwierdzenie że ww.
wymóg Zamawiającego dotyczy jedynie podmiotów zbiorowych do grupy których jako osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą nie należę. Wobec faktu ubiegania się o wykonanie zamówienia
przez osoby fizyczne wnoszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego zapisów SIWZ na okoliczność w.
w. faktu i odstąpienia od wymogu złożenia w. w. dokumentu przez osoby fizyczne ubiegające się o
wykonanie zamówienia.
Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013r, poz. 231), w postępowaniach, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – prawo
zamówień publicznych, Zamawiający ma obowiązek żądać wszystkich dokumentów wymienionych
w § 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Wykonawca, będący osobą fizyczną, z mocy ustawy nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 9 ustawy – prawo zamówień publicznych, dlatego też nie ma obowiązku wykazywać braku
podstaw do wykluczenia w tym zakresie.
Czy któraś z przejmowanych trybie art. 23’KP osób nabędzie prawa przedemerytalne w trakcie trwania
umowy z Zamawiającym a jeżeli tak to który z pracowników (wg stanowiska), kiedy i w jakiej
wysokości?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. i.
Czy Zamawiający lub obecny wykonawca będzie posiadał na dzień przekazania pracowników
jakiekolwiek zaległości finansowe w stosunku do przekazywanych osób?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żadnych zaległości w stosunku do przekazywanych osób.
Obecny Dzierżawca, zgodnie z wiedzą Zamawiającego na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi
nie posiada jakiekolwiek zaległości finansowe w stosunku do przekazywanych osób.
Prosimy o przekazanie, obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych aktów prawa pracy – np.
pakiety socjalne, regulaminy pracy/wynagradzania/nagradzania-premiowania/zfśs i inne, układy
zbiorowe, inne porozumienia ze związkami lub radami pracowniczymi które dotyczyć będą
przekazywanych pracowników.
Odpowiedź: Dokumenty udostępnione Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok.
310 do upływu terminu składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
Prosimy o informację, czy kontrole PIP lub podobnych instytucji w okresie ostatnich trzech lat wykazały
jakieś nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników objętych przejęciem lub ich środowiska
pracy (przykładowo - BHP)?
Odpowiedź: Nie.
Prosimy o informację czy pracownikom przysługują dodatki (nagrody, premie, dodatkowe wolne dni,
wyższe nadgodziny/nocki/święta, trzynastka, dodatek 203, stażowy, jubileuszowy itp)?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. g.
W jakiej kwocie konkretnie zostanie przekazany Wykonawcy fundusz socjalny przez Zamawiającego lub
obecnego wykonawcę?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. e.
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z
art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1 poz. 2 z późn. zmianami)?
Odpowiedź: Nie przysługuje.
Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), Zamawiający lub obecny wykonawca wypłacił wszystkie
wymagane kwoty?
Odpowiedź: Tak.
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
3
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
Odpowiedź: Nie dotyczy.
16. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn.
zm.) Zamawiający lub obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
17. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżki wynikające z art. 4a ustawy z
dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
18. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie dotyczy
19. W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia
22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U.
nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
20. Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź: Tak.
21. Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak,
to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
Odpowiedź: Nie.
22. Czy istnieje jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w
którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub
wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego
pracodawcę?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. c
i d.
23. Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członkami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te
osoby pełnią w związkach?
Odpowiedź: Osoby przeznaczone do przejęcia nie należą do związków zawodowych działających w
Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.
24. Prosimy o podanie w formie zestawienia informacji - ilu pracowników znajduje się obecnie na urlopach
wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. a.
25. Prosimy o podanie informacji - ilu pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni
w ciągu ostatnich 12 m-cy, w tym również przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. a.
26. Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości
udzielonych pożyczek?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. e.
27. Czy Zamawiający lub obecny wykonawca wypłaca świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników
przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. e.
28. Czy do dnia przejęcia Zamawiający lub obecny wykonawca posiada lub będzie posiadał jakiekolwiek
zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników
(np.: ”wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”,
„bony”)? Jeśli tak, to, jakie i w jakiej wysokości?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. e.
29. Prosimy o podanie pełnej informacji dotyczącej wysokości nagród jubileuszowych przysługujących
pracownikom w okresie realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. g.
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
4
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
30. Z powodu braku informacji w tym zakresie w siwz prosimy o przekazanie zestawienia informującego o
wysokości wynagrodzeń brutto za pracę poszczególnych pracowników przekazywanych w trybie art. 23’
KP w rozbiciu na poszczególnych pracowników i poszczególne składniki wynagrodzenia. Ponadto
prosimy aby wykaz ten zawierał informację o stażu pracy poszczególnych pracowników, informację o
mających mieć miejsce wypłatach jubileuszów i odprawach emerytalnych w okresie obowiązywania
umowy i ich wysokości.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. g.
31. Prosimy o przekazanie zestawienia w rozbiciu na poszczególnych pracowników informującego o liczbie
dni urlopu wychowawczego zaległego i obecnego jaki pozostał do wykorzystania przez poszczególnych
pracowników.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 21 lit. a.
32. Kiedy w pomieszczeniach przewidzianych do dzierżawy przez Zamawiającego były przeprowadzane
ostatnio okresowe przeglądy: budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i przewodów kominowych?
Odpowiedź: W maju i czerwcu 2016 roku.
33. Czy w celu sprawdzenia stanu technicznego obiektu, maszyn i urządzeń Zamawiający udostępni do
wglądu ostatnie protokoły pokontrolne oraz wydane w tym przedmiocie decyzje administracyjne?
Odpowiedź: Udostępnione Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 323 do
upływu terminu składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
34. Jeśli zdaniem Zamawiającego pomieszczenia bloku żywienia wymagają remontów bądź modernizacji,
prosimy o podanie zakresu wykonania niezbędnych czynności.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 10.
35. Prosimy o przesłanie kopii ostatniego protokołu Sanepidu, jaki został sporządzony w pomieszczeniach
kuchni?
Odpowiedź: Udostępniony Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 310 do
upływu terminu składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
36. Czy Zamawiający lub obecny wykonawca posiada wydane przez zewnętrzne służby kontrolne nakazy
jakie należy wykonać w pomieszczeniach kuchni i magazynów? Prosimy o udostępnienie niniejszych
dokumentów przez Zamawiającego na swej stronie internetowej.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 8.
37. Czy obecny stan pomieszczeń kuchni bez zastrzeżeń Sanepidu spełnia warunki świadczenia usług dla
jednostek ochrony zdrowia?
Odpowiedź: Tak.
38. Prosimy o podanie kwoty brutto jaką Zamawiający wydał w roku 2013 na naprawy, konserwacje i
eksploatację sprzętu, urządzeń i budynek kuchni w rozbiciu na poszczególne koszty?
Odpowiedź: Kwota brutto, jaką Zamawiający wydał do dnia 31 sierpnia 2013 roku na naprawy,
konserwację i eksploatację na sprzęt, urządzenia i budynek kuchni wynosi 46.091,42 zł, w tym na
naprawę, konserwację i eksploatacje sprzętu 26.928,15 zł, a na utrzymanie budynku kuchni
19.163,27 zł.
39. Kto ponosi koszty zakupu urządzeń kuchennych jeżeli dotychczasowe w okresie obowiązywania umowy
zostaną skasowane z powodu nie nadawania się ich do dalszej eksploatacji a koszty ich naprawy będą
znacząco wysokie. Jeżeli Wykonawca ponosił będzie koszty zakupu tych urządzeń to czy pozostaną one
jego własnością po zakończeniu obowiązywania umowy?
Odpowiedź: Kwestia ta została uregulowana w § 10 ust. 5 i 6 projektu umowy dzierżawy
pomieszczeń w budynku kuchni z magazynem żywnościowym wraz z gruntem oraz wyposażeniem
i przejęciem pracowników kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - Załącznik Nr 9 do
siwz.
40. Czy liczba tac termoizolacyjnych i zastawy stołowej wchodzącej w skład wyposażenia tac
termoizolacyjnych oraz termosów jest na chwilę obecną wystarczająca i czy na dzień rozpoczęcia
świadczenia usług przez wykonawcę ich stan techniczny i liczba będzie odpowiednia, dzięki czemu
wykonawca rozpoczynając świadczenie usługi nie będzie musiał od razu dokonywać zakupu i
doposażenia kuchni w tace termoizolacyjne i pojemniki będące ich wyposażeniem.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 9.
41. Kto odpowiada za stan techniczny wózków transportowych służących do transportu posiłków na
oddziały. Zgodnie z zakresem zamówienia pracownicy Zamawiającego będą odpowiedzialni za
transportowanie w wózkach posiłków na oddziały podczas tych czynności wózki będą ulegały usterką kto
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
5
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
w takiej sytuacji ponosił będzie koszty naprawy wózków i jaką procedurę zgłaszania usterek wózków
spowodowanych poza terenem kuchni ustala Zamawiający?
Odpowiedź: Wózki transportowe zostały ujęte w wykazie wyposażenia stanowiącym Załącznik Nr
7 do siwz, za ich stan techniczny odpowiada Dzierżawca, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 2 projektu umowy
dzierżawy pomieszczeń w budynku kuchni z magazynem żywnościowym wraz z gruntem oraz
wyposażeniem i przejęciem pracowników kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Załącznik Nr 9 do siwz.
Prosimy Zamawiającego o podanie średnich rocznych kosztów (w PLN netto) związanych z obsługą
techniczną kuchni z podziałem na: koszty konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń gazowych,
koszty konserwacji urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w tym koszty wymiany filtrów, koszty UDT,
koszty napraw i konserwacji wyposażenia w tym koszty wymiany oleju w kotłach warzelnych oraz
zaworów, koszty czyszczenia odstojników tłuszczu.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
Jakie awarie występowały w budynku kuchni w latach 2013-2016?
Odpowiedź: W latach 2013-2016 w budynku kuchni wraz z magazynem żywnościowym nie
występowały awarie, powodujące czasowy brak możliwości produkcji posiłków.
Jaka jest obecnie wykorzystywana chwilowa maksymalna moc energii elektrycznej w kuchni i o ile
można tę moc zwiększyć bez konieczności położenia nowego kabla zasilającego budynek?
Odpowiedź: Chwilowa maksymalna moc energii elektrycznej w budynku kuchni z magazynem
żywnościowym to dla rozdzielni Nr 1 – 231kW, dla rozdzielni nr 2 – 187 kW i jest wystarczająca
dla potrzeb przygotowania posiłków w ilości określonej w siwz. Zwiększenie mocy bez konieczności
położenia nowego kabla zasilającego budynek wymaga sporządzenia ekspertyzy technicznej, który
dzierżawca może wykonać na własny koszt.
Prosimy o podanie mocy jaką wykorzystują urządzenia elektryczne znajdujące się w budynku kuchni?
Odpowiedź: Dla rozdzielni Nr 1 – 231 kW, dla rozdzielni Nr 2 – 186kW
Czy wentylacja mechaniczna spełnia normy ilości wymiany powietrza i jest w pełni sprawna oraz czy nie
ma nakazu montażu dodatkowych okapów?
Odpowiedź: Wentylacja mechaniczna spełnia normy ilości wymiany powietrza i jest w pełni
sprawna oraz nie ma nakazu montażu dodatkowych okapów.
Kiedy była modernizowana wentylacja ostatni raz?
Odpowiedź: Nie była modernizowana.
Czy Zamawiający posiada odstojnik tłuszczu/separator tłuszczu?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 3.
Prosimy o podanie rocznych kosztów brutto związanych z czyszczeniem separatora/ odstojnika tłuszczu?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 3 i 7.
Czy Wykonawca będzie obciążany za centralne ogrzewanie tylko w sezonie grzewczym?
Odpowiedź: Wykonawca będzie obciążany za energię cieplną tylko w sezonie grzewczym.
Prosimy o podanie kwoty netto jaką obecny wykonawca poniósł za centralne ogrzewanie budynku kuchni
w roku 2015-2016 w rozbiciu na poszczególne miesiące.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że na wszystkich mediach wykorzystywanych w pomieszczeniach
kuchennych są zamontowane liczniki? Jeżeli istnieje konieczność montażu dodatkowych liczników
prosimy o podanie jakich mediów dotyczy i jaka jest ilość tych liczników.
Odpowiedź: Na wszystkich mediach wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych do
dzierżawy są zamontowane liczniki ,Wykonawca nie musi dokonywać montażu liczników.
Wykaz liczników:
1.
liczniki energii elektrycznej – 6szt.,
2.
liczniki ciepłej wody – 2szt. (zasilanie i powrót),
3.
licznik zimnej wody – 1szt.,
4.
ciepłomierz ciepła wentylacji (GJ) – 1szt.,
5.
ciepłomierz CO (GJ) – 1szt.,
6.
licznik gazu – 1szt.
Razem: 12szt.
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
6
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
53. Jaki jest wstępny przewidywany termin rozpoczęcia realizacji umowy z Wykonawcą wyłonionym w toku
niniejszego postępowania?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 6.
54. Czy wykonawca chcący rozpocząć świadczenie usług cateringu na rzecz osób trzecich z obiektu kuchni
zamawiającego jest za każdym razem zobowiązany do poinformowania o tym fakcie zamawiającego i
uzyskania pisemnej akceptacji?
Odpowiedź: Świadczenie usług cateringu na rzecz osób trzecich regulują postanowienia zawarte w
§ 12 projektu umowy na realizację kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz
pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
55. Czy w związku z udzieleniem zgody przez Zamawiającego na świadczenie usług cateringu na rzecz osób
trzecich w oparciu o dzierżawione pomieszczenia kuchni Zamawiającego (§12 projektu umowy)
Zamawiający jest w stanie udzielić taką zgodę Wykonawcy bezwarunkowo i zagwarantować okres czasu
w którym swej udzielonej zgody nie cofnie, czy też w każdym przypadku kiedy stwierdzi negatywny
wpływ dodatkowo świadczonych usług cateringowych na jakość lub terminowość usługi świadczonej na
rzecz Zamawiającego przysługiwało mu będzie prawo cofnięcia zezwolenia?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź udzielona w punkcie 54.
56. Czy dach budynku kuchni jest szczelny? Kiedy był modernizowany?
Odpowiedź: Dach budynku kuchni jest szczelny, nie był modernizowany.
57. Ile lat ma instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna?
Odpowiedź: 16 lat.
58. Prosimy o informacje jakie ceny jednostkowe obowiązywały w 2015r. a jakie obowiązują obecnie za
poszczególne media ( cena 1m3 ciepłej wody użytkowej, cena 1m3 zimnej wody, cena 1m3 ścieków, cena
1m3 gazu, cena kwh energii elektrycznej, cena za 1m2 C.O) wraz z opłatami stałymi i zmiennymi ?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
59. Czy zawory spustowe w kotłach warzelnych są sprawne, jeśli nie to ile sztuk jest do wymiany?
Odpowiedź: Zawory spustowe w kotłach warzelnych są sprawne.
60. Które urządzenia podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego? Jakie są koszty netto dozoru technicznego
w skali roku tych urządzeń?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 4.
61. Czy windy oraz maszynownia są w pełni sprawne?
Odpowiedź: Tak.
62. W jakiej wysokości został naliczony podatek od nieruchomości za rok 2016 za budynek kuchni i tereny
przekazywane Wykonawcy i czy zostały w całości zapłacone przez zamawiającego czy ich część
zobowiązany będzie uiścić Wykonawca a jeżeli tak to jaka kwota za rok 2016 pozostała do zapłacenia.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
63. Na jaką kwotę obecnie ubezpieczony jest budynek i jego wyposażenie?
Odpowiedź: Informacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 323 do upływu terminu
składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
64. Jaką ilość odpadów pokonsumpcyjnych i poprodukcyjnych przekazuje Zamawiający lub obecny
wykonawca średnio miesięcznie do utylizacji?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 11.
65. Prosimy o udostępnienia aktualnych badań UDT wind, wraz z książką kontroli urządzenia dla wind?
Odpowiedź: Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 323 do upływu terminu
składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
66. Czy zamawiający zamierza odpowiedzialność i koszty za utrzymanie elewacji zewnętrznej, dachu,
instalacji przerzucić na wykonawcę?
Odpowiedź: Nie.
67. Czy wykonawca będzie odpowiedzialny tylko w zakresie dzierżawionej powierzchni po płaszczyznach
wewnętrznych. Jeśli nie prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie.
Odpowiedź: Tak.
68. Prosimy o podanie ilości wydanych posiłków w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2016r. z podziałem na
diety oraz na poszczególne posiłki tj. śniadania, II śniadania, obiady, podwieczorki, kolacja i II kolacje.
Odpowiedź: Rzeczywista liczba wydanych posiłków w okresie ostatnich 12 miesięcy tj. 01.06.2015r.
do 31.05.2016r. wyniosła 417.556 posiłków w tym śniadań 139.820, obiadów 139.766, kolacji
137.970. Rzeczywista liczba wydanych posiłków w rozbiciu na miesiące i poszczególne oddziały _______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
7
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 20 00, fax 33 810 21 01
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
udostępnione Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 310 do upływu terminu
składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr
112, poz. 1198) prosimy o podanie informacji na temat aktualnego kosztu netto wsadu do kotła.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 18.
Prosimy o opublikowanie przykładowego jadłospisu dekadowego (z gramaturą posiłków), według
którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego. Informacja ta umożliwi Wykonawcy prawidłowe
skalkulowanie ceny oferty, jak również ułatwi Wykonawcy poznanie oczekiwań Zamawiającego w
zakresie przygotowywanych posiłków.
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 12.
Czy zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek (np.
likwidacja bądź ich zwiększenie)? Jeżeli tak proszę o podanie przewidzianego okresu zmiany oraz ilości
łóżek
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 5.
Czy obecny wykonawca kończąc obecnie realizowany kontrakt wyda wyposażenie kuchni oraz sprzęty
Zamawiającego w pełni sprawne?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 16.
Jakie koszty miesięcznie ponosił będzie Wykonawca za tzw. deszczówkę, obsługę systemu sygnalizacji
pożaru oraz utrzymanie i obsługę techniczną rozdzielni elektrycznej?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
Jakie koszty miesięcznie ponosił obecny wykonawca za tzw. deszczówkę, obsługę systemu sygnalizacji
pożaru oraz utrzymanie i obsługę techniczną rozdzielni elektrycznej, konserwację i serwisowanie
urządzeń dźwigowych za ostatnie 12 miesięcy?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
Aby moc właściwie przygotować kalkulację oferty prosimy o przekazanie zestawienia poziomu zużycia
jednostek poszczególnych mediów, cen jednostkowych oraz miesięcznych za poszczególne media jakimi
był obciążany obecny wykonawca w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ( energia elektryczna, CO,
woda zimna, woda ciepła, odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wody opadowej, a także podatek od
nieruchomości, ubezpieczenie środków trwałych, przeglądy techniczne)
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 7.
Prosimy o dokładne określenie które elementy wyposażenia przechodzą na własność Zamawiającego po
zakończeniu kontraktu a które zakupił Wykonawca i o których mowa w § 10 ust. 6 umowy dzierżawy?
Czy dotyczy to wyłącznie zastawy stołowej, sztućców oraz tac termoizoalcyjnych i naczyń kuchennych
czy także maszyn, urządzeń i umeblowania kuchni? Ta informacja jest niezbędna gdyż większość z takich
urządzeń czy mebli ma dużą wartość co bezpośrednio może mieć wpływ na zaoferowaną cenę.
Odpowiedź: Kwestia ta została uregulowana w § 10 ust. 4 - 6 projektu umowy dzierżawy
pomieszczeń w budynku kuchni z magazynem żywnościowym wraz z gruntem oraz wyposażeniem
i przejęciem pracowników kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - Załącznik Nr 9 do
siwz.
Prosimy o udzielenie informacji ze względów techniczno – organizacyjnych ile czasu wykonawcy
pozostanie od momentu przekazania pomieszczeń kuchni do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi na
rzecz Zamawiającego?
Odpowiedź: Odpowiedzi w tej sprawie udzielono pismem Nr N/ZP-331/4700/16 w punkcie 6.
Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki
Rozdzielnik:
1. http://www.hospital.com.pl/
2. a/a
_______________________________________________________________________________________
Niniejszy dokument z podpisem Kierownika Zamawiającego znajduje się w siedzibie
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Dział Zamówień Publicznych.
8