XXXVII-357-09 - podatek od śr. transp 2010

Transkrypt

XXXVII-357-09 - podatek od śr. transp 2010
Uchwała nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust 11, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. nr
52 poz. 742) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. nr 67 poz. 872)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej
12 ton - wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12
ton - wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej
12 ton - wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ
12 ton - wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wg załącznika nr 5
do niniejszej uchwały,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusu - wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Wprowadza się moŜliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków
transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79
poz. 533 z późn. zm.).
§3
Traci moc uchwała nr XXVII/235/08 z dnia 27 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów
publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia górne i dolne granice stawek kwotowych
podatku od środków transportowych.
Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym
wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku
do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. W obecnym roku wskaźnik ten
wzrośnie o ok. 25%. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten
w I półroczu 2009 w stosunku do I półrocza 2008 r. wyniósł 103,5.
Na rok 2010 r. zwiększa się stawki podatku o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘśAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ POWYśEJ 3,5 T DO PONIśEJ 12 T
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
powyŜej
1.
3,5
5,5
9
do
2.
5,5 włącznie
do 9 włącznie
poniŜej 12
Stawka podatku ( w złotych )
Wyprodukowane do 1990 roku
3.
726,00
889,00
902,00
wyprodukowane po 1990 roku
4.
696,00
825,00
877,00
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/.357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘZAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 T
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niŜ
mniej niŜ
1.
2.
12
13
14
15
13
14
15
-
12
15
17
19
21
23
25
15
17
19
21
23
25
-
12
25
27
29
31
25
27
29
31
-
Stawka podatku ( w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
3.
Dwie osie
1525,00
1589,00
1905,00
1925,00
Trzy osie
1538,00
1919,00
1932,00
1936,00
1945,00
2505,00
2505,00
Cztery osie i więcej
1932,00
2492,00
2505,00
2509,00
2509,00
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4.
1627,00
1651,00
1973,00
2008,00
1549,00
1932,00
1945,00
1945,00
2098,00
2518,00
2543,00
1972,00
2532,00
2543,00
2785,00
2785,00
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UśYWANIA
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU
POJAZDÓW OD 3,5 T I PONIśEJ 12 T
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
od
1.
3,5
do
2.
poniŜej 12
Stawka podatku ( w złotych )
wyprodukowane do 1990 roku
3.
889,00
wyprodukowane po 1990 roku
4.
864,00
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 październik 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UśYWANIA
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 T
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa(w tonach)
nie mniej niŜ
1.
mniej niŜ
2.
12
18
25
31
18
25
31
-
12
40
44
40
44
-
Stawka podatku ( w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
3.
Dwie osie
1659,00
1670,00
1816,00
1936,00
Trzy osie
2059,00
2086,00
2098,00
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1670,00
1877,00
1890,00
2153,00
2142,00
2785,00
2785,00
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM
SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNA MASĘ CALKOWITĄ OD 7 TON I PONIśEJ 12 T
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
od
1.
7
do
2.
poniŜej 12
Stawka podatku ( w złotych )
wyprodukowane do 1990 roku
3.
509,00
wyprodukowane po 1990 roku
4.
482,00
Załącznik nr 6 do uchwały XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP , KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYśSZĄ NIś 12 T
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy(w tonach)
nie mniej niŜ
1.
mniej niŜ
2.
12
18
25
18
25
-
12
23
28
33
38
23
28
33
38
-
12
38
38
-
Stawka podatku ( w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
3.
Jedna oś
496,00
500,00
509,00
Dwie osie
504,00
509,00
743,00
1029,00
1392,00
Trzy osie
840,00
1140,00
inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4.
509,00
509,00
679,00
507,00
533,00
1029,00
1564,00
2059,00
1140,00
1550,00
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
Liczba miejsc
mniej niŜ
równej lub
wyŜszej
1.
2.
30
30
Stawka podatku (w złotych)
wyprodukowane do 1990 roku
wyprodukowane po 1990 roku
3.
1695,00
1932,00
4.
1684,00
1907,00

Podobne dokumenty