UCHWAŁA NR KI – 411/85/13 Kolegium Regionalnej Izby

Transkrypt

UCHWAŁA NR KI – 411/85/13 Kolegium Regionalnej Izby
UCHWAŁA NR KI – 411/85/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 27 marca 2013 r.
znak sprawy: KI-43/153/7/13
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 113);
orzeka
o stwierdzeniu nieważności Uchwały NR XXII/168/2013 Rady Miasta Jordanów z
dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
-
w części dotyczącej postanowienia § 1 pkt 4 uchwały.
UZASADNIENIE
1. Wymieniona we wstępie uchwałą NR XXII/168/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.,
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 8 marca 2013 r.
Uchwałę tę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w
dniu 13 marca 2013 r., pod pozycją: 2063.
Mając na uwadze, że uchwała NR XXII/168/2013 dotyczy podatku od
nieruchomości, który objęty jest przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa, organem
nadzoru właściwym do badania legalności uchwały NR XX/155/2012, jest Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5
i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113).
Poprzez § 1 Rada Miasta Jordanowa określiła pięć kategorii zwolnień od
podatku od nieruchomości. W dyspozycji § 2 uchylono uchwałę Nr XX/155/2012 z
dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości. Wykonanie
podjętej uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta (§ 3), zaś uchwale nadano moc
obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. (§ 4).
2. Oceniając zgodność z prawem uchwały NR XXII/168/2013, Kolegium Izby
stwierdza, że zwolnienie ustanowione zapisem pkt 4 § 1 uchwały - Rada Miasta
Jordanów wprowadziła z przekroczeniem swojego upoważnienia do stanowienia
prawa miejscowego z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. – dalej: u.p.o.l.).
Poprzez zapisy § 1 pkt 4 uchwały Rada Miasta zwolniła od podatku od nieruchomości
- grunty, budynki lub ich części oraz budowle (cyt):
1
„4) wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)
wraz gruntami [*pisownia oryginalna] związanymi z tymi budynkami,”.
Zgodnie z powołaną normą z art. 7 ust. 3 u.p.o.l., rada gminy ma możliwość
wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości niż
zwolnienia z art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zastosowane w przepisach kompetencyjnych
pojęcie „zwolnienia przedmiotowe” – zdaniem Kolegium Izby - powinno oznaczać
zwolnienie ustalonej przez radę gminy kategorii przedmiotowej jakichś nieruchomości
niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, posiadaczem lub korzystającym.
W ocenie Kolegium Izby, treść zwolnienia z § 1 pkt 4 dotyczy nieruchomości
wykorzystywanych przez Policję na jej zadania z powołanej ustawy o Policji. Zadania
podstawowe Policji z art. 1 ust. 2 ustawy o Policji obejmują między innymi ochronę
życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra oraz ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i
komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do
powszechnego korzystania. Zgodnie z art. 2 ustawy o Policji (cyt.): „W zakresie, trybie
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania przewidziane dla Policji
wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy
Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.”. Ponadto zgodnie z art. 3
ustawy o Policji (cyt.): „Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub
starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i
samorządu województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub
porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach.”.
Powstające de lege podmiotowe zawężenie zwolnienia podatkowego z § 1 pkt 4
uchwały NR XXII/168/2013 świadczy o jego „podmiotowym” charakterze. Mając na
uwadze, że zadania Policji w wojsku wykonuje Żandarmeria Wojskowa, zwolnienie to
dotyczyć mogłoby również tej formacji.
Uznać w konsekwencji należało, że zwolnienie podatkowe sformułowane w § 1
pkt 4 jest zwolnieniem podmiotowym dotyczącym niewątpliwie nieruchomości,
których podatnikiem jest Policja, albo Żandarmeria Wojskowa.
Zaznaczyć należy, że wprowadzenie zwolnień podatkowych odwołujących się
do cech „podmiotowych” zastrzeżone jest do wyłącznej decyzji ustawodawcy, co
wynika z art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483; z późn. zm.). Przy osądzie legalności zapisu § 1 pkt 4 uchwały NR
XXII/168/2013 Kolegium Izby kierowało się wykładnią dokonaną w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2007 r. (sygn. akt: II FSK
909/06 – opublik.: Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych).
W powołanym wyroku Sąd zakwestionował również legalność zwolnień podatkowych
o charakterze mieszanym (przedmiotowo-podmiotowym). W ocenie Sądu, rada gminy
wprowadzając „inne zwolnienia przedmiotowe”, nie może ograniczać działania
ustanawianego zwolnienia do niektórych tylko kategorii podatników.
2
Przy czym interpretując pojęcie „inne zwolnienia przedmiotowe”, zastosowane
w art. 7 ust. 3 u.p.o.l., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z
dnia 17 lipca 2012 r. (sygn.akt: I SA/Gl 577/12 – opubl.: CBOSA) przyjął, że:
„…sformułowanie <inne zwolnienia przedmiotowe>, zawarte w przywołanym
przepisie art. 7 ust. 3, dotyczyć może wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości
wykorzystywanych do określonego rodzaju działalności czy też charakteryzujących się
pewnymi cechami lub właściwościami, jednakże określonego w taki sposób, by
niemożliwa była identyfikacja czy przypisanie do konkretnego podatnika. Oczywistym
jest, iż każde zwolnienie przedmiotowe w ostateczności dotyczyć będzie określonego
podatnika, a zatem zostanie skonkretyzowane podmiotowo, jednakże na poziomie
uchwały winno zostać określone w przepisie w taki sposób, żeby dotyczyło wyłącznie
potencjalnie nieoznaczonego indywidualnie podmiotu. /…/ W każdym bowiem
przypadku, gdy z ustanowionej normy można bezpośrednio wywieść, kto podlega
zwolnieniu, a nie wyłącznie: jaki przedmiot jest zwolnieniem objęty, regulacji takiej
przypisać można cechy zwolnienia podmiotowego (charakter podmiotowoprzedmiotowy), co w konsekwencji oznacza przekroczenie delegacji ustawowej
zawartej w przepisie art. 7 ust. 3 u.p.o.l.”.
3. Należy w uzupełnieniu zastrzec, że zwolnienie podatkowe z § 1 pkt 4, o nieco
odmiennej treści literalnej, ale jako zwolnienie „podmiotowe” znajdowało wyraz w
uchwale NR XX/155/2012, które Kolegium Izby unieważniło uchwałą NR KI411/1/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. pod pozycją: 611.
Uznając wskazany powyżej przepis § 1 pkt 4 uchwały NR XXII/168/2013 - za
podjęty z „istotnym naruszeniem prawa”, w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym - orzeczono, jak w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego, podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na podstawie
art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95; z późn. zm.).
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę Kolegium Izby przysługuje możliwość wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w
terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to
uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium
Janusz Kot /-/
3