specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
tel. / 022 / 695 89 02
fax / 022 / 695 89 35
http:// msp.gov.pl
REGON 012149187
NIP
526-15-45-882
Znak sprawy: BDG-MA-3802-67/07
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali
telefonicznej firmy ERICSSON MD 110 z systemem BC 9.0 wykorzystywanej w
Ministerstwie Skarbu Państwa.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50334130-5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
Wykaz produktów objętych serwisem zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.
3. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie tych części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Rozdział 4. Opis części zamówienia
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy.
Rozdział 6. Oferty wariantowe
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany (nieprzekraczalny)termin realizacji zamówienia: styczeń – grudzień 2008 r. (12
miesięcy).
Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy:
1
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
co oznacza, że WYKONAWCA musi spełniać następujące warunki:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
b) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
c) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością do niniejszego
przedmiotu zamówienia tj. zamówienia polegające na świadczeniu usług serwisowych
dotyczących centrali MD 110 firmy Ericsson, o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto
w skali roku.
d) posiada aktualne certyfikaty firmy Ericsson Enterprise AB, potwierdzające posiadanie
statusu:
- „Premium Partner” lub „Advanced Partner”
- „Authorized Service Partner”
Posiadane uprawnienia muszą być potwierdzone kopią dokumentu.
Rozdział 9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu
1. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez WYKONAWCĘ
wraz z ofertą dokumentów, których wykaz zawiera Rozdział 10 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, na
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera
Rozdział 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie.
WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. WYKONAWCY samodzielnie składający ofertę oraz każdy z wykonawców składających
wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24
ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełnienia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane usługi wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później
niż w dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO jako termin uzupełnienia
oświadczeń lub dokumentów.
2
6. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Nie wniesienie przez WYKONAWCĘ wadium w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzenie się na przedłużenie okresu związania ofertą spowoduje
wykluczenie WYKONAWCY z postępowania.
Rozdział 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
WYKONAWCY
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych – według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 odpowiednio pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
7. Dokument (oświadczenie) dotyczące posiadania aktualnych certyfikatów firmy Ericsson
Enterprise AB, potwierdzające posiadanie statusu Premium Partner” lub „Advanced
Partner” oraz „Authorized Service Partner”.
Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o
wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej,
ewentualnie unieważnieniu postępowania oraz wyjaśnienia do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia będą przesyłane również faksem.
2. Każdy WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści
SIWZ. Pytania WYKONAWCÓW mogą być przekazywane faksem, faks –22 695 89 35.
3. ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3
4. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do
ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej
bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami
uprawnionymi
przez
ZAMAWIAJĄCEGO
do
kontaktowania
się
z WYKONAWCAMI są:
1. Magdalena Aftowicz – główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, tel. 695 84 70
2. Piotr Tomaszewski – inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego, tel. 695 88 09
3. Michał Sikora – inspektor w Departamencie Administracyjnym, tel. 695 85 22
Rozdział 13. Wadium.
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium
w wysokości: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
o numerze:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział Warszawa
13 1130 1017 0019 9426 2520 0007
z dopiskiem „wadium w postępowaniu na serwis pogwarancyjny dla centrali telefonicznej
firmy ERICSSON MD 110 z systemem BC 9.0 wykorzystywanej w Ministerstwie Skarbu
Państwa”.
a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO, pokój nr 223 Biuro Dyrektora Generalnego w godz. 8.15-16.15 w dni
robocze.
Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu
ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźć się ww. formy wadium.
4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium.
5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
4
3) ZAMAWIAJĄCY unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadium niezwłocznie na wniosek
WYKONAWCY:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
8. ZAMAWIAJĄCY żąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCÓW, którym
zwrócono wadium, na podstawie pkt 6 ppkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia
oferty. WYKONAWCY wnoszą wadium w terminie określonym przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.
10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego
oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.
11. WYKONAWCA, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w całym okresie
związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.
Rozdział 14. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą ZAMAWIAJĄCY może tylko raz zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Zgoda WYKONAWCY na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
Rozdział 15. Oferta.
Ofertę stanowi:
1) Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
2) Zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
3) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium.
z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale 10
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i
dokumentów załączonych do oferty.
1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień
publicznych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY muszą
być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY, zgodnie
z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY. Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ.
5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez WYKONAWCĘ
warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginału albo
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ.
6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym
języku WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
8. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane
pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
9. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem określonym w ustawie.
10. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
11. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 2, 4 i
5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie..
12. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 3
SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 i 3 oraz w pkt 12 niniejszego rozdziału
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11 ppkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11 i 12
6
niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
15. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami
drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta
(przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
16. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
17. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć w zamkniętej
kopercie oznakowanej w następujący sposób:
Znak sprawy BDG-MA-3802-67/07
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa
pok. 223
„Oferta na serwis pogwarancyjny dla centrali firmy ERICSSON MD 110 z systemem
BC 9.0 wykorzystywanej w Ministerstwie Skarbu Państwa”
Nie otwierać przed terminem 16 listopada 2007 r.
18. WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić,
uzupełnić) ofertę.
19. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według
takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę
musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
20. WYKONAWCA może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu
składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydać ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie
pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony
WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi
być załączone do żądania zwrotu oferty.
Rozdział 17. Miejsce i termin składania ofert.
1.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2007r. do godz. 10.00 w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr 223.
2. WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia
oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim
oznakowana została oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
7
Rozdział 18. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 16 listopada 2007r. o godz. 11.00 w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 pok. nr 247
2. WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle
WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.
Rozdział 19. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty uwzględniać musi wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie
obowiązywania umowy oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz
ewentualnych rabatów i upustów.
2. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu
(walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).
Rozdział 20. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - waga: 100 %,
sposób oceny: minimalizacja
Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach
(1 % = 1 pkt).
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
WYKONAWCÓW w zakresie każdego kryterium.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta
z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:
oferta najkorzystniejsza
oferta porównywana
X waga
W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielania przez WYKONAWCÓW
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz może dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w treści oferty
zawiadamiając o tym niezwłocznie WYKONAWCĘ. Jeżeli WYKONAWCA w ciągu
7 dni od dnia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie tych omyłek, ZAMAWIAJĄCY
odrzuci ofertę.
Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Z wybranym WYKONAWCĄ zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, w
terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94
ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych..
8
3.WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże
ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące:
1) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy;
2) wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenie
pieniężne należne za wykonanie świadczenia.
Rozdział 22. Ogólne warunki umowy
Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
Rozdział 23. Środki ochrony prawnej
1. WYKONAWCOM, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień
publicznych.
2. WYKONAWCA ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub
mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Protesty mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem faxu lub pisemnie.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do ZAMAWIAJACEGO
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Protest powinien wskazywać:
1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO,
2) żądanie protestującego,
3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
8. Kopię
wniesionego
protestu
ZAMAWIAJĄCY
niezwłocznie
przekazuje
WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana
specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym
się w wyniku wniesienia protestu.
9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
WYKONAWCY, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na
korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania;
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu,
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy
treści ogłoszenia, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. WYKONAWCA zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje
żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się
do ZAMAWIAJĄCEGO przekazując jednocześnie jego kopię WYKONAWCY
wnoszącemu protest.
11. ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
1) treści ogłoszenia;
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9
3) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
12. Protest inny, niż wymieniony w pkt 11 ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
13. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach uznaje się za jego oddalenie.
14. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie
wniesienia odwołania ZAMAWIAJĄCY przekazuje jednocześnie podmiotowi, który
wniósł protest oraz WYKONAWCOM, którzy przystąpili do postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza się również na stronie
internetowej, na której jest udostępniana.
15. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie, zgodnie z art.184 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych.
..............................................................
podpis Zamawiającego
10
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest
świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej firmy Ericsson
MD 110 z systemem BC 9.0 wykorzystywanej w Ministerstwie Skarbu Państwa.
2. Data instalacji ww. centrali telefonicznej w siedzibie Zleceniodawcy – 05.04.1995 r.
3. Wersja oprogramowania – BC 9.0.
4. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez Zleceniobiorcę w godzinach od 8:00 do
20:00, przez 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca zapewni funkcjonujący w godzinach od 8:00 do 20:00, przez 7 dni w
tygodniu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, help-desk odpowiedzialny
za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu centrali
telefonicznej. Procedura przyjmowania zgłoszeń powinna obejmować drogę
telefoniczną , faksową i e-mailową.
6. Wymagany czas reakcji wynosi maksymalnie 2 godziny.
7. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Zleceniobiorcę kontaktu z jedną z osób
wskazanych w umowie do zgłaszania awarii, próby zdalnego usunięcia awarii lub
stawienia się w siedzibie Zleceniodawcy w celu dokonania naprawy.
8. Maksymalny, gwarantowany czas usunięcia awarii wynosi 14 godzin.
9. Czas usunięcia awarii liczony jest od momentu zgłoszenia, (np. jeśli zgłoszenia awarii
dokonano o godz. 12:00 popołudniu, usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej do
godz. 02:00 rano dnia następnego).
10. Za naprawy dokonywane w godzinach nocnych, Zleceniobiorca nie będzie obciążał
Zleceniodawcę dodatkowymi opłatami.
Miejscowość………....……….....….dnia….
................................................................
(podpisy
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
11
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
LIM 1
MAG 0 (IFM)
Type: BFD 748 512/1 R5A
LBP15
Slot
00
10
20 TSU
30 MPU
40
42
50 TRU3
52
60 MEU3
62 MEU2
63 ME
MEU:0
LPU
PTU
BSU LSU
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
TLU 76
TSU-T
MPU
ELU 25
ELU 25
TRU 3
ELU 11
ELU 11
ELU 11
LPU 5
LSU
DSU
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5338/1
ROF 137 5238/5
ROF 131 829/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 131 4309/2
-
R3A
R8A
R2A
R10B
R3A
R3A
R3B
-
Uwagi
-
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
-
R7C
R8A
R7A
-
-
-
-
ROF 131 4602/3
ROF 131 4413/3
ROF 131 4414/3
-
SSU:0 DSU:0
PLUG DSU1
70 IOU
72 REU
PU4DC
IPU
REU
PU5DC
LIM 1
MAG 1 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
R16B
R3C
R2B
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
ROF 131 4507/1
ROF 131 708/2A
ROF 137 5350/1
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
MRU 1
MRU 2
MRU 1
MRU 2
ALU 1
ELU 11
ELU 11
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
ROF 131 835/2
FZ 79 511
FZ 79 511
Rev
Uwagi
R3A
R3A
R3C
R1B
R3C
R1B
R3A
12
72
DSU:0 SSU:0
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
ELU 11
DSU
-
FZ 79 511
ROF 131 4414/3
PU5DC
ROF 137 5350/1
LIM 1
MAG 2 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
-
R2B
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
DSU
-
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 4414/3
PU5DC
ROF 137 5350/1
LIM 1
MAG 3 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
Uwagi
R3A
R3A
-
R7A
-
-
R2B
LBP 14
Slot
00
10MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
R7A
-
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
-
ROF ………
Typ karty
TLU 20
TL 27
MSU
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ROF 131 954/4
FZ 92 623
ROF 137 948/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
Rev
Uwagi
R1A
R9A
13
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
TL 27
HDU 6
TL 27
TL 27
DSU
-
FZ 92 623
ROF 137 5481/1
FZ 92 623
FZ 92 623
ROF 131 4414/3
PU5DC
ROF 137 5350/1
-
R3B
-
-
R7A
-
-
R2B
LIM 1
MAG LFB – magazyn filtrów
Type: BFD 399513/1 R1A LFB
Slot
ROF ………
Rev
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
Typ karty
01 LFU/CCU
03 LFU/CCU
LFU 11
LFU 11
05 LFU/CCU
LFU 11
07 LFU/CCU
LFU 11
09 LFU/CCU
LFU 11
11 LFU/CCU
LFU 11
13 LFU/CCU
LFU 11
15 LFU/CCU
LFU 11
17 LFU/CCU
LFU 11
19 LFU/CCU
LFU 11
21 LFU/CCU
23 LFU/CCU
25 LFU/CCU
27 LFU/CCU
29 CCU
30 PFU
LFU
LFU
LFU
CCU
PFU4
LIM 2
MAG 0 (IFM)
Type: BFD 748 512/1 R5A
10
-
-
R1A
R1A
LBP15
Slot
00
FZ 79 503
FZ 79 503
FZ 79 503
ROF 131 4234/2
ROFP 137 324/1
Uwagi
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
-
Rev
ROF 131 4246/7
Uwagi
R3A
-
-
14
20 TSU
30 MRU
40
42
50 TRU3
52
60 MEU3
62 MEU2
63 ME
MEU:0
LPU
PTU
BSU LSU
TSU-T
TLU 76
ELU 25
ELU 25
TRU 3
ELU 25
SIU
ELU 11
LPU 5
LSU
DSU
ROF 137 5238/5
ROF 131 5338/1
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 131 4309/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5215/2
FZ 79 511
-
R2A
R8A
R3A
R3A
R3A
R3A
R1B
-
-
R7C
R8A
R7A
-
-
-
-
ROF 131 4602/3
ROF 131 4413/3
ROF 131 4414/3
-
SSU:0 DSU:0
PLUG DSU1
70 IOU
72 REU
PU4DC
ICU
REU
PU5DC
LIM 2
MAG 1 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
R2A/A
R3C
R2B
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
ROF 131 4421/2
ROF 131 708/2A
ROF 137 5350/1
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 11
ELU 11
ELU 11
MRU 1
MRU 2
MRU 1
MRU 2
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
DSU
PU5DC
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 4414/3
-
R3C
R1B
R3C
R1B
ROF 137 5350/1
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
Uwagi
R7A
-
-
R2B
15
LIM 2
MAG 2 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
DSU
PU5DC
LIM 2
MAG 3 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 4414/3
ROF 137 5350/1
R3A
R3A
Uwagi
-
R7A
-
-
R2B
LBP 14
Slot
00
10
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
Rev
ROF ………
Typ karty
TLU 20
MSU
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
DSU
PU5DC
Rev
ROF 131 954/4
ROF 131 1948/2
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
ROF 131 4414/3
ROF 137 5350/1
R2A
R9A
R7A
-
Uwagi
-
-
R2B
16
LIM 2
MAG LFB – magazyn filtrów
Type: BFD 399513/1 R1A LFB
Slot
ROF ………
Rev
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
Typ karty
01 LFU/CCU
03 LFU/CCU
LFU 11
LFU 11
05 LFU/CCU
LFU 11
07 LFU/CCU
LFU 11
09 LFU/CCU
LFU 11
11 LFU/CCU
LFU 11
13 LFU/CCU
LFU 11
15 LFU/CCU
LFU 11
17 LFU/CCU
LFU 11
19 LFU/CCU
LFU 11
21 LFU/CCU
LFU 11
23 LFU/CCU
25 LFU/CCU
27 LFU/CCU
29 CCU
30 PFU
LFU
CCU
PFU4
LIM 3
MAG 0 (IFM)
Type: BFD 748 512/1 R5A
FZ 79 503
ROF 131 4234/2
ROFP 137 324/1
-
-
R1A
R1A
LBP15
Slot
00
10
20 TSU
30 MRU
40
42
50 TRU3
52
60 MEU3
-
Uwagi
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
TLU 76
TSU-T
MPU
ELU 5
ELU 25
TRU 3
ELU 25
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5338/1
ROF 137 5238/5
ROF 131 829/2
ROF 131 833/5
ROF 137 5306/2
ROF 131 4309/2
ROF 137 5306/2
R3A
R8A
R2A
R10B
R1F
R3A
R3D
R3A
Uwagi
-
17
62 MEU2
63 ME
MEU:0
LPU
PTU
BSU LSU
LPU 5
LSU
DSU
ROF 131 4602/3
ROF 131 4413/3
ROF 131 4414/3
R7C
R8A
R7A
-
-
-
-
SSU:0 DSU:0
PLUG DSU1
70 IOU
72 REU
PU4DC
-
ELU 11
REU
PU5DC
FZ 79 511
ROF 131 708/2A
ROF 137 5350/1
R3C
R2B
LOG 2 ROA 119 4275/2 R1A
LIM 3
MAG 1 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
TLU 80
TLU 80
MRU 1
MRU 2
MRU 1
MRU 2
VSU1
DSU
PU5DC
LIM 3
MAG 2 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5406/2
ROF 137 5406/2
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
ROF 131 951/2
ROF 131 952/2
ROF 137 5360/2
ROF 131 4414/3
ROF 137 5350/1
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R1A
R1A
R3C
R1B
R3C
R1B
R4A
R7A
-
Uwagi
-
-
R2B
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
Rev
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 11
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
FZ 79 511
Rev
Uwagi
R3A
R3A
18
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 11
ELU 25
DSU
-
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
FZ 79 511
PU5DC
ROF 137 5350/1
LIM 3
MAG 3 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
R3A
R7A
-
ROF 137 5306/2
ROF 131 4414/3
-
-
R2B
LBP 14
Slot
00
10 MPU
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
-
ROF ………
Typ karty
TLU 20
TLU 27/6F
MSU
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
TL 27-6
TL 27-6
TL 27-6
DSU
PU5DC
Rev
ROF 131 1954/4
ROF 137 5372/?
ROF 131 948/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
FZ 92 623
FZ 92 623
FZ 92 623
ROF 131 4414/3
R1A
R1A
R9A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
ROF 137 5350/1
Uwagi
R7A
-
-
R2B
19
LIM 3
MAG LFB – magazyn filtrów
Type: BFD 399513/1 R1A LFB
Slot
ROF ………
Typ karty
LFU
01 LFU/CCU
03 LFU/CCU
Rev
FZ 79 503
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
LFU 11
05 LFU/CCU
LFU 11
07 LFU/CCU
LFU 11
09 LFU/CCU
LFU 11
11 LFU/CCU
LFU 11
13 LFU/CCU
LFU 11
15 LFU/CCU
LFU 11
17 LFU/CCU
LFU 11
19 LFU/CCU
LFU 11
21 LFU/CCU
LFU 11
23 LFU/CCU
LFU 11
25 LFU/CCU
27 LFU/CCU
29 CCU
30 PFU
LFU
CCU
PFU4
LIM 4
MAG 0 (IFM)
Type: BFD 748 512/1 R5A
-
-
FZ 79 503
ROF 131 4234/2
ROFP 137 324/1
-
R1A
R1A
LBP15
Slot
00
10
20 TSU
30 MRU
40
Uwagi
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
TSU-T
ELU 25
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5238/5
ROF 137 5306/2
R3A
R2A
R3A
Uwagi
-
20
42
ELU 25
ROF 137 5306/2
R3A
50 TRU3
52
TRU 3
-
ROF 131 4309/2
R3D
-
60 MEU3
62 MEU2
63 ME
MEU:0
LPU
PTU
BSU LSU
ELU 25
ELU 25
LPU 5
LSU
DSU
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 131 4602/3
ROF 131 4413/3
ROF 131 4414/3
R3A
R3A
R7C
R8A
R7A
-
SSU:0 DSU:0
PLUG DSU1
70 IOU
72 REU
PU4DC
DIGI
PU5DC
LIM 4
MAG 1 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
-
-
-
R3C
R2B
-
FZ 79 688
ROF 137 5350/1
LBP 14
Slot
00
10
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
72
DSU:0 SSU:0
-
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
DSU
PU5DC
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 131 4414/3
ROF 137 5350/1
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R7A
-
Uwagi
-
-
R2B
21
LIM 4 i 5
MAG LFB – magazyn filtrów
Type: BFD 399513/1 R1A LFB
Slot
ROF ………
Rev
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
ROF 137 5323/1
R1A
Typ karty
01 LFU/CCU
03 LFU/CCU
LFU 11
LFU 11
05 LFU/CCU
LFU 11
07 LFU/CCU
LFU 11
09 LFU/CCU
LFU 11
11 LFU/CCU
LFU 11
13 LFU/CCU
LFU 11
15 LFU/CCU
LFU 11
17 LFU/CCU
LFU 11
19 LFU/CCU
LFU 11
21 LFU/CCU
LFU 11
23 LFU/CCU
25 LFU/CCU
27 LFU/CCU
29 CCU
30 PFU
LFU
CCU
PFU4
LIM 5
MAG 0 (IFM)
Type: BFD 748 512/1 R5A
FZ 79 503
ROF 131 4234/2
ROFP 137 324/1
-
-
R1A
R1A
LBP15
Slot
00
10
20 TSU
30 MRU
40
42
50 TRU3
52
60 MEU3
62 MEU2
-
Uwagi
ROF ………
Typ karty
GJUL 4
TLU 76
TSU-T
ELU 25
TLU 80
ELU 25
TRU 3
ELU 25
ELU 25
Rev
ROF 131 4246/7
ROF 137 5338/1
ROF 137 5238/5
ROF 137 5306/2
ROF 137 5406/2
ROF 137 5306/2
ROF 131 4309/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
R3A
R8A
R2A
R3A
R1A
R3A
R3D
R3A
R3A
Uwagi
-
22
63 ME
MEU:0
LPU
PTU
BSU LSU
LPU 5
LSU
DSU
ROF 131 4602/3
ROF 131 4413/3
ROF 131 4414/3
R7C
R8A
R7A
-
-
-
-
SSU:0 DSU:0
PLUG DSU1
70 IOU
72 REU
PU4DC
-
TL 27-6
TL 27-6
PU5DC
LIM 5
MAG 1 (IFM)
Type: BFD 748 501/1 R3A
FZ 92 623
FZ 92 623
ROF 137 5350/1
LBP 14
Slot
ROF ………
Typ karty
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
00
10
20
22
30
32
40
42
50
52
53
60
61LTU
62
63 LTU
70
DSU:1 PLUG
LLO 71 REU
Rev
-
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
ROF 137 5306/2
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
R3A
ELU 25
DSU
-
ROF 137 5306/2
ROF 131 4414/3
R3A
R7A
-
PU4DC
ROF 137 5320/1
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
ELU 25
72
DSU:0 SSU:0
R2B
LIM GROUP SWITCH
MAG 0
Type: BFD 384 001/1 R3B
-
-
-
R5A/A
GBP8
Slot
ROF ………
Rev
Typ karty
01
02 +5V
03
04 GRU
Uwagi
BFB 101 002/1
-
-
R2C
-
Uwagi
-
23
05
06 GJUG 1
07 GJUG 3
08 GJUG 5
09 GJUG 7
10 GJUG 9
11 GJUG 11
12 GJUG 13
13 GJUG 15
14 GJUG 17
15 GJUG 19
16 GJUG 21
17 GJUG 23
18 GJUG 25
19 GJUG 27
20 GJUG 29
21 –5V
22
23 GRU
PLUG
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
NPU
PLUG
8605993/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
R2A
R2A
R2A
R2A
R2A
R2A
R1A
ROF 131 4431/1
860599314
-
LIM GROUP SWITCH
MAG 1
Type: GBP 7
Slot
ROF ………
Rev
Typ karty
01
02 +5V
03
04 GRU
05
06
07
08
09
10
11
BFB 101 002/1
GRU
-
12
13
14
15
16
17
PLUG
-
18
19
20
21
22
23
-
ROF 131 674/1
-
-
R2C
R2A
-
Uwagi
-
-
-
R1A
-
-
-
-
RNV 99106/4
-
24
LIM GROUP SWITCH
MAG 2
Type: GBP 7
Slot
ROF ………
Rev
Typ karty
01
02 +5V
03
04 GRU
05
06 GSU 1:0
BFB 101 002/1
GSU 1
Uwagi
R2C
R8A
-
-
ROF 131 681/207 GSU 2:0
08 GSU 3:0
GSU 3
09
10
11
12
13
14 GCU
15
16
17
18
19
20
21
22
23
GCU 2
-
-
R2A-
-
-
R6A
-
-
ROF 131 4231/1
LIM GROUP SWITCH
MAG 3
Type: BFD 384 001/1 R3B
ROF 131 4493/1
-
GBP8
Slot
ROF ………
Typ karty
01
02 +5V
03
04 GRU
05
06 GJUG 0
07 GJUG 2
08 GJUG 4
09 GJUG 6
10 GJUG 8
11 GJUG 10
12 GJUG 12
13 GJUG 14
-
BFB 101 002/1
GRU
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
GJUG 4
-
ROF 131 674/1
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
ROF 131 4247/4
-
Rev
R2C
R2A
R2A
R2A
R2A
R2A
R2A
R2A
-
Uwagi
-
-
25
14 GJUG 16
15 GJUG 18
16 GJUG 20
17 GJUG 22
18 GJUG 24
19 GJUG 26
20 GJUG 28
21 GJUG 30
22
23 GRU: 2/3
PLUG
-
-
-
-
-
-
-
8605993/4
LIM GROUP SWITCH
MAG LFB – magazyn filtrów
Type: BFD 399513/1 R1A LFB
Slot
ROF ………
Rev
ROF 131 4234/2
R1A
ROF 131 4234/2
R1A
Typ karty
01 LFU/CCU
03 LFU/CCU
CCU
CCU
05 LFU/CCU
07 LFU/CCU
09 LFU/CCU
11 LFU/CCU
13 LFU/CCU
15 LFU/CCU
17 LFU/CCU
19 LFU/CCU
21 LFU/CCU
23 LFU/CCU
25 LFU/CCU
27 LFU/CCU
29 CCU
30 PFU
PFU4
ROFP 137 324/1
R1A
Uwagi
-
26
ZASILANIE LIM 1 do 5
Rack LIM 50
Moduły zasilania BML
1.BML 355 1011/2
-48 V DC 16A – sztuk 6
2.Distribution Unit – sztuk 2.
Taryfikacja
Tabs for Windows
TabsWin
Version 3.985 (32 bit).
PC:
Procesor: Pentium III
RAM: 128 MB.
HDD: 20 GB
Monitor Philips 15”.
System operacyjny:
Microsoft Windows 2000
Version 5.00.2195.
Terminal nadzoru
Winfiol:
Fiol for Windows 3.01 CRAH 301 1056 R3/1.
PC:
Hewlett Packard Brio.
Procesor: Pentium Pro.
RAM: 32 MB.
HDD: 2 GB, FAT 32.
CD-ROM: Samsung SCR-3231, 32x.
Grafika: Matrox MGA-G100 AGP.
Monitor Philips 15”.
System operacyjny:
Microsoft Windows 95.
Version 4.00.950.B.
Modem:
Computex Telecomunications
CX 2400CK MN 5
CCITT: V.22 bis, v.42 bis, MNP 5
27
Terminale FCT:
1. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
2. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
3. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
4. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
5. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
6. FCT 900, NTM 201 943/22 R3A
28
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie
usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej firmy ERICSSON MD 110 z
systemem BC 9.0 wykorzystywanej w Ministerstwie Skarbu Państwa
Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. …………………………
firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………...
oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) WYKONAWCA:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..
................................................................
(podpisy
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
29
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla
centrali telefonicznej firmy ERICSSON MD 110 z systemem BC 9.0 wykorzystywanej w
Ministerstwie Skarbu Państwa oświadczamy, że w okresie od dnia ........................ do dnia
....................... zrealizowaliśmy następujące usługi porównywalne z zakresem niniejszego
zamówienia:
Lp.
Opis wykonanych usług
Wartość
przedmiotu netto
Data wykonania
zamówienia
Nazwa i adres
Odbiorcy
Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie.
Miejscowość ……….......…………..dnia ………................. .................................................................
(podpisy
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
30
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
1) Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) nr tel./fax ................................................................................................................................
3) REGON ..................................................................................................................................
4) NIP .........................................................................................................................................
2. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi
serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej firmy ERICSSON MD 110 z
systemem BC 9.0 wykorzystywanej w Ministerstwie Skarbu Państwa, zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Cena oferty
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za kwotę .................................. zł brutto miesięcznie (słownie:
..................................)
2) Łączna wartość zamówienia w ciągu 12 miesięcy wynosi ............zł brutto
(słownie:.....................).
3) Ocenie będzie podlegało łączna wartość zamówienia brutto określona w pkt. 3 ppkt.2
4. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.
5. Okres gwarancji ......................................................
6. Wadium w kwocie ..................................... zostało wniesione w dniu .............................
w formie ................................... ............................................................................................
Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:
...............................................................................................................................................
7. Wskazujemy, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy podwykonawcom
następującą część zamówienia ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
31
8. Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy i w
razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
-
odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji,
zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie,
to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
Miejscowość ……….......…………..dnia ………................. .................................................................
(podpisy
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
32
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ........................../ 2007
Zawarta w Warszawie w dniu ............................... pomiędzy :
Ministerstwem Skarbu Państwa, z siedzibą w Warszawie ul. Krucza36/Wspólna6
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
..............................................
a
Zleceniobiorcą …………………..z siedzibą w ……………………… zarejestrowaną
w …………….. pod numerem ……………… zwanym w dalszej części umowy
Zleceniobiorcą reprezentowanym przez:
……………………………………………
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla
centrali telefonicznej firmy Ericsson MD 110 z systemem BC 9.0 wykorzystywanej w
siedzibie Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy, bez
dodatkowych opłat, następujących usług:
1) całodobowa dyspozycyjność serwisu siedem dni w tygodniu przez cały okres trwania
niniejszej umowy;
2) lokalizacja i usunięcie awarii;
3) naprawa i wymiana uszkodzonych elementów w ramach miesięcznego
wynagrodzenia;
4) zapewnienie części zamiennych i ich transport (koszty transportu obciążają
Zleceniobiorcę);
5) konsultacje drogą telefoniczną lub elektroniczną;
6) udzielanie porad technicznych;
7) dokonywanie konfiguracji;
8) przeprowadzenie, dwukrotnie w trakcie trwania umowy, potwierdzonych
protokolarnie, okresowych badań technicznych centrali. Zleceniobiorca może
przeprowadzić zdalnie okresowe badania techniczne.
33
§2
WARUNKI UMOWY
1. Zgłoszenia awarii mogą być realizowane poprzez fax, e-mail, lub telefonicznie.
Zleceniobiorca przedstawi:
a) adresy e-mail ...................................................................................................................
b) numery telefonów ...........................................................................................................
c) numery faksów ................................................................................................................
na które będą realizowane zgłoszenia.
2. Zleceniodawca wymaga potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Zleceniobiorca potwierdzi
faxem otrzymanie zgłoszenia awarii maksymalnie w przeciągu 2 godzin.
3. W celu prawidłowego udokumentowania zgłoszenia awarii zrealizowanej poprzez telefon,
Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić to zgłoszenie faxem lub emailem.
4. Ze strony Zleceniodawcy zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane osoby:
1) Michał Sikora – inspektor Zespołu ds. Łączności, tel. 695-8522;
2) Ewa Kudzia – inspektor Zespołu ds. Łączności, tel. 695-8880;
3) Piotr Goliński – inspektor Zespołu ds. Łączności, tel. 695-8602;
5. Usługi serwisowe świadczone przez Zleceniobiorcę dotyczą tak urządzeń jak i
oprogramowania.
6. Zleceniobiorca załączy do oferty:
1) wzór formularza zgłoszenia awarii;
2) imienną listę minimum 3 pracowników-serwisantów, którzy będą wykonywali
zlecenia (lista powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego i
komórkowego).
7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich
pracowników.
8. Lokalizacja i diagnoza przyczyny uszkodzenia jest wykonywana przez specjalistów
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może świadczyć pomoc w czasie dokonywania zdalnej
diagnozy.
9. Usunięcie uszkodzenia lub wymiana uszkodzonego produktu odbywa się w miejscu
instalacji centrali. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego
zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie centrali telefonicznej do momentu usunięcia
awarii.
10. Wymagany czas reakcji wynosi maksymalnie 2 godziny.
Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Zleceniobiorcę kontaktu z jedną z osób
wskazanych w umowie do zgłaszania awarii, próby zdalnego usunięcia awarii lub
stawienia się w siedzibie Zleceniodawcy w celu dokonania naprawy.
11. Maksymalny, gwarantowany czas usunięcia awarii wynosi 14 godzin. Czas usunięcia
awarii liczony jest od momentu zgłoszenia, (np. jeśli zgłoszenia awarii dokonano o godz.
12:00 popołudniu, usunięciu awarii powinno nastąpić najpóźniej do godz.02:00 rano dnia
następnego).
12. W razie niemożności usunięcia awarii, Zleceniobiorca zapewni wszelką pomoc w celu
szybkiego zminimalizowania występujących niedogodności.
13. W celu sprawnego zarządzania i konfiguracji centrali, w trakcie trwania umowy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia trzech szkoleń
technicznych z zakresu obsługi urządzeń typu MD 110. Szkolenia będą dotyczyły
34
pracowników wskazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku zatrudnienia przez
Zleceniodawcę nowego pracownika, Zleceniobiorca zapewni mu bezpłatne szkolenie na
poziomie podstawowym.
14. Za naprawy dokonywane w godzinach nocnych, Zleceniobiorca nie będzie obciążał
Zleceniodawcę dodatkowymi opłatami.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01 stycznia 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie,
w razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku dokonania przez Zleceniodawcę zakupu nowej centrali telefonicznej.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Miesięczny koszt realizacji niniejszej umowy strony ustalają na kwotę w wysokości
....................... zł brutto (słownie: .............................................................................złotych)
2. Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT.
3. Należność za wykonaną usługę Zleceniodawca ureguluje przelewem w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT na konto Zleceniobiorcy.
4. Faktura, o której mowa w ust. 3, powinna być przedstawiona przez Zleceniobiorcę do
Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Skarbu Państwa, z powołaniem się na
numer umowy.
5. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy pisemnej gwarancji w przypadku naprawy lub
wymiany uszkodzonych części serwisowanego sprzętu.
2. Termin gwarancji będzie wynosił nie mniej niż jeden rok licząc od dnia naprawy lub wymiany
uszkodzonych części lub zgodnie z warunkami gwarancji udzielanymi przez producenta.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W przypadku zwłoki w usunięciu awarii przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy
przysługują każdorazowo kary umowne w wysokości 0,6 % wynagrodzenia
miesięcznego brutto za każdą godzinę zwłoki.
2. W razie odstąpienia Zleceniobiorcy od umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
karę umowną w wysokości 20% ceny określonej w ofercie, tj. ......... zł.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie sprzętu, będące
wynikiem błędu naprawy, do wysokości wartości uszkodzonej części oraz robocizny
koniecznej do dokonania naprawy.
35
4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy, jeżeli zostało to spowodowane zdarzeniami siły wyższej.
5. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne,
niezależne od Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem niniejszej
Umowy.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu
siły wyższej.
7. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań jeżeli wartość
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
Stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą
starać się załatwiać polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z realizacji niniejszej umowy
właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zleceniobiorcy oraz dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.
6. Integralną część umowy stanowi :
Załącznik Nr 1 Odpis z rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej Zleceniobiorcy.
ZLECENIODAWCA
...........................................................
ZLECENIOBIORCA
..........................................................
Akceptuję projekt umowy
Miejscowość ….......…………………data ….....…............
....................................................
(podpisy
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym
do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
36