BarometrEFL2016-3Q

Transkrypt

BarometrEFL2016-3Q
na III kwartał 2016 r.
BAROMETR EFL to syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm
z sektora MŚP do rozwoju rozumianego jako stawianie sobie
przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji,
ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest nierozerwalnie
związane z inwestycjami w środki trwałe.
Barometr EFL
na III kwartał 2016 r. wyniósł:
60
OR 50
R
80
wój
roz
40
100 [pkt]
25
–R
10
0
25 pkt – KONDYCJA –R (wstrzymanie rozwoju, stagnacja)
50 pkt – KONDYCJA OR (ograniczony rozwój, niepewność)
80 pkt – KONDYCJA R (intensywny rozwój)
BAROMETR EFL w III kwartale wyniósł 56,6 pkt, co oznacza, że warunki do rozwoju
MŚP w III kwartale 2016 oceniane są jako umiarkowanie korzystne. Wartość wskaźnika w porównaniu z poprzednim kwartałem spadła o 1,2 pkt, w przeciwieństwie
do analogicznego okresu 2015 r., gdy nieznacznie wzrosła (o 0,6 pkt). Oznacza to,
że pogorszenie nastrojów nastąpiło wcześniej niż w roku ubiegłym, gdy spadek
wartości Barometru nastąpił dopiero między III i IV kwartałem.
Barometr EFL
w kolejnych kwartałach
Porównując wartość Barometru z dwóch pierwszych kwartałów 2016 w ujęciu rok
do roku, widać, że jest on wciąż o 1–2 pkt proc niższy niż w roku 2015. Wyraźnie
potwierdza się też obserwacja z 2015 roku, że po pogorszeniu nastrojów MŚP
w pierwszym kwartale następuje ich poprawa w kolejnym okresie.
w III kwartale 2015
w II kwartale 2015
w II kwartale 2016
w IV kwartale 2015
w III kwartale 2016
w I kwartale 2015
w I kwartale 2016
OR 50
60
R
80
wój
roz
40
100 [pkt]
25
–R
10
0
25 pkt – KONDYCJA –R (wstrzymanie rozwoju, stagnacja)
50 pkt – KONDYCJA OR (ograniczony rozwój, niepewność)
80 pkt – KONDYCJA R (intensywny rozwój)
Prognozy dla firm na III kwartał 2016 r.
– kluczowe obszary
9,4%
14,3%
19,5%
13,3%
9,4%
10,2%
sprzedaż*
płynność
finansowa*
60,9%
63,0%
wzrost
spadek
bez zmian
nie wiem, trudno powiedzieć
* n = 600; ** Pytanie zadawano wyłącznie respondentom, którzy inwestowali w poprzednim kwartale.
2,9%
12,7%
28,7%
23,1%
zapotrzebowanie
na finansowanie
zewnętrzne*
inwestycje**
6,6%
54,0%
14,4%
57,6%
Wyraźnie widać, że w przypadku każdego z kryteriów wskaźnika dominują oceny
ostrożne wskazujące na brak zmian. W każdym z nich osoby przewidujące, że
sytuacja będzie taka sama, stanowią ponad połowę respondentów. Co istotne,
przedsiębiorcy, obawiając się o płynność finansową, spodziewają się, że zwiększone będzie zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
Prognozy dla firm – kluczowe obszary
w kolejnych kwartałach
sprzedaż
19,5
III kwartał 2016
10,2
9,8
30,2
I kwartał 2016
52,4
40,3
6,8
38,5
16,2
24,2
25,2
I kwartał 2015
3,0
46,2
13,0
II kwartał 2015
13,2
37,6
20,3
27,8
III kwartał 2015
9,3
39,0
19,0
30,5
IV kwartał 2015
9,4
60,9
41,8
II kwartał 2016
5,0
46,2
4,4
płynność finansowa
III kwartał 2016
14,3
9,4
63,0
26,0
II kwartał 2016
5,4
16,2
I kwartał 2016
9,7
20,3
IV kwartał 2015
3,9
74,3
10,3
4,4
67,3
13,2
14,5
I kwartał 2015
7,5
68,0
6,5
19,5
II kwartał 2015
8,2
66,7
7,8
14,8
III kwartał 2015
13,3
60,5
2,9
68,5
3,8
zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne
23,1
II kwartał 2016
6,6
II kwartał 2016
14,4
6,2
I kwartał 2016
13,5
7,5
10,2
III kwartał 2015
8,4 2,8
I kwartał 2015
12,0
10,4
12,5
78,8
2,4
84,5
2,7
II kwartał 2015
12,2
66,2
5,0
13,8
IV kwartał 2015
57,6
69,1
2,6
76,3
4,7
12,5
79,0
4,3
inwestycje w środki trwałe
28,7
III kwartał 2016
II kwartał 2016
22,9
I kwartał 2016
24,9
14,4
27,4
IV kwartał 2015
45,3
III kwartał 2015
42,7
0
10
20
15,7
32,9
14,8
0,9
46,3
3,7
52,6
3,8
4,0
39,6
I kwartał 2015
34,7
4,7
50,3
II kwartał 2015
42,2
9,8
30
2,9
54,0
26,7
40
3,5
3,8
46,8
50
60
70
80
90
100
[%]
wzrost
spadek
bez zmian
nie wiem, trudno powiedzieć
W przypadku oceny inwestycji obserwujemy odwrócenie trendu spadkowego
w przypadku optymistów, zaś odsetek osób przewidujących brak zmiany jest
najwyższy od początku prowadzenia pomiaru.
W przypadku oceny poziomu sprzedaży odsetek optymistów jest zaś najniższy
od początku badania Barometru i wynosi jedynie 19,5. Również w tym kryterium
odsetek przedsiębiorców, którzy nie spodziewają się zmian jest najwyższy w historii
(60,9). Najwyższy w historii jest również odsetek przedsiębiorców spodziewających
się wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (23,1), zaś najmniejszy
odsetek osób spodziewających się wzrostu płynności finansowej (14,3).
Ujęcie branżowe
Transport
i łączność:
W przypadku czterech branż
wartość indeksu spadła
(budownictwo, handel, horeca oraz
produkcja), zaś w przypadku dwóch
pozostałych wzrósł, osiągając przy
tym najwyższą wartość od początku
roku (transport – 57,1, usługi 55,6).
Budownictwo:
Produkcja:
60
50
wój
roz
40
100
[pkt]
30
Zmalało też zróżnicowanie między
branżami . O ile w poprzednim
pomiarze różnica między
najbardziej optymistycznie
i najbardziej pesymistycznie
nastawionymi branżami wynosiła
8,5 pkt, o tyle obecnie wynosi
jedynie 5,3 pkt.
20
10
0
Po raz kolejny wśród badanych branż
najwyższą wartość wskazuje
subindeks dla hoteli i restauracji
(59,2 pkt). Jednak w przeciwieństwie
do II kwartału, w którym największy
pesymizm cechował firmy usługowe,
tym razem najniższą wartość
przyjmuje Barometr w firmach
handlowych (53,9).
Spadek nastrojów w przypadku
branży horeca można wytłumaczyć
wyjątkowo wysokimi notowaniami
Barometru w poprzednim pomiarze.
Jednak firmy z tej branży nadal
pozostają największymi optymistami
wśród MSP.
Usługi:
Handel:
Horeca:
60
50
wój
roz
40
100
[pkt]
30
20
10
0
Produkty wspierające działalność firm MŚP
środki własne
kredyt bankowy
leasing
ubezpieczenia majątku firmy
pożyczki z innych źródeł
(znajomi, rodzina, zasoby własne)
faktoring
wynajem długoterminowy aut (CFM)
pożyczki z instytucji pozabankowych
(parabanki)
emisji akcji, obligacji
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
[%]
n = 600 (wielokrotna odpowiedź, nie sumuje się do 100)
* kredyty kupieckie, gwarancje bankowe, dotacje unijne, gminne
Blisko 2/3 firm średnich korzysta z kredytów bankowych oraz z leasingu. Środki
własne są wykorzystywane przez prawie wszystkie firmy mikro i aż 85% firm
średnich. Największe różnice obserwujemy w przypadku leasingu, z którego
korzysta jedynie 21,6% firm mikro, 47,5% firm małych oraz aż 66,7% firm średnich.
W przypadku leasingu wyróżniają się branże: transportowa (65%), co jest związane
z powszechnym korzystaniem z leasingowanej floty samochodowej, a także
przemysłowa (60%) i budowlana (50%), w przypadku których leasingowi podlegają
dodatkowo sprzęt i maszyny.
Pozostałe produkty cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem ze strony
przedsiębiorców.
Opracowano na podstawie badania ECORYS. Badanie wykonano w dniach 3–12.08.2016,
na próbie n=600 firm z sektora MŚP na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.