Matematyka na trwałych podstawach

Komentarze

Transkrypt

Matematyka na trwałych podstawach
Matematykanatrwałychpodstawach-opisinnowacji
1. Dlaczegochcemyprowadzićinnowację
Nauka matematyki dla wielu gimnazjalistów jest bardzo trudna. Nie osiągają znaczących
sukcesów, aprzez to ich wysiłek nie jest wzmacniany; często nie wierzą, że w ogóle jest możliwy.
Maleje zatem motywacja do nauki. Dostrzec można także regres postaw poznawczych, co
negatywnierzutujenakarieręszkolną.
Prowadzona od początku istnienia Gimnazjum Nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata wCzerwionce-Leszczynach diagnoza wstępna w zakresie wiadomości i umiejętności
matematycznych,zwykorzystaniemprogramuLepszaSzkoła1,sytuujenaszychuczniówwniskimlub
bardzoniskimstaninach.Równieżpomiarkońcowy,woparciuoegzamingimnazjalnywskazuje,że
wartośćEWDwskalistaninowejdajenajczęściejrezultat„niżejśredni”.
Należy również podkreślić, że postawy uczniów są często implikowane brakiem wsparcia ze
strony rodziców. Tylko 10 -25 % z nich jest zainteresowanych rezultatami diagnozy wstępnej
idedykowaną pomocą w postaci organizowanych corocznie zajęć dla uczniów klas pierwszych,
których celem jest nadrobienie zaległości ze szkoły podstawowej i wyrównanie własnych szans
edukacyjnychwobrębiematematyki.
Czynników niesprzyjających postępom jest oczywiście znacznie więcej. Celem niniejszej
innowacji jest potwierdzenie hipotezy, że zmiana w obrębie tylko dwóch; tzn. uzupełnienie
kluczowychbrakówzeszkołypodstawowejorazwzmocnieniemotywacjipoprzezsukcesywnąocenę
postępów w tym obszarze (formułowaną w postaci Edukacyjnej Informacji Zwrotnej) polepszy
dydaktyczneosiągnięciaucznióworazpozytywniewpłynienaichpostawy.Projektowane,mierzalne
ipozytywne wyniki uczniów biorących udział w innowacji będą przedstawione podmiotom
ispołecznościszkolnejpoto,bytądrogącorazpowszechniejwpływaćnawzrostjakościpracyszkoły.
2. Jakchcemyorganizowaćiprowadzićinnowację
Wszyscyuczniowieklaspierwszychwrokuszkolnym2016/17uczestniczyćbędą,jakcoroku,
we wstępnej diagnozie merytorycznej z przedmiotu matematyka w obszarze treści realizowanych
wszkole podstawowej Diagnoza realizowana będzie z wykorzystaniem Sesji z Plusem, której
organizator GWO dostarcza opracowane wyniki w postaci raportów zbiorczych iindywidualnych2.
Dodatkowo, ze względu na przystąpienie szkoły do programu wychowawczego „Golden Five”
nauczyciele przedmiotowi i rodzice otrzymają wyciąg z ankiety zawierający m.in. informacje
owystępowaniu u uczniów (wynikających zdotychczasowych doświadczeń) deklarowanych,
blokujących barier psychologicznych; w tym m.in.negatywnych przeświadczeń o własnych
możliwościach,czyobawdotyczącychekspozycjispołecznej.
1
Odwielulatdiagnozęprowadzimyzwykorzystaniemcyklutestówprogramu„Lepszaszkoła”Gdańskiego
WydawnictwaOświatowego-tzw.Sesjizplusem,gdyżkorzystamyzprogramunauczaniaipodręcznikówGWO.
Dziękitemuzbioroweiindywidualneraportyzbadańpozwalająusytuowaćnaszychuczniównatlebardzo
szerokiejireprezentatywnejpopulacjigimnazjalistów.(ostatniraportobejmował136928uczniów).
2
Raportogólnopolski,wojewódzki,szkolnyzrozbiciemnaklasyorazindywidualnydlakażdegoucznia.
Jeszcze przed uzyskaniem wyników raportu przedmiotowego i informacji uzyskanych
zankietyrodzice,napierwszym,wrześniowymspotkaniuzostanąpoinformowaniprzezszkołęocelu
izasadach prowadzenia innowacji z matematyki po to, by mogli dobrowolnie zadeklarować udział
wniejswoichdzieci.Deklaracjawiązaćsiębędziezkontraktemzobowiązującymdosystematycznego
uczestnictwa uczniów w nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach matematyki realizowanych
wwymiarze maksymalnie 2 lekcji tygodniowo. Szczegółowa liczba zajęć będzie dla każdego ucznia
inna,zewzględunawynikidiagnozywstępnejirealizowanątematykę.Określijąindywidualnyplan
naukiprzygotowanywspólnieprzezucznia,jegorodzicówinauczycielaprzedmiotu.
Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne organizowane przez
współautora innowacji – pedagoga szkolnego we współpracy z poradnią psychologicznopedagogiczną. Stanowić je będzie m.in. udział w zajęciach, na których uczniowie dowiedzą się jak
zdiagnozowane, najczęściej występujące blokady psychologiczne utrudniają pracę nad rozwojem
karieryszkolneji negatywniewpływająnapostawyprezentowanewprzyszłości;w tym nastosunki
wpracy i funkcjonowanie społeczne. Poznają także sposoby skutecznego radzenia sobie ztakimi
problemami. Oprócz sesji ogólnych planowane są, także sesje indywidualne w sytuacji ujawnienia
splotuszczególniewielubarieriograniczeńopodłożupsychologicznym.
Dokumentację dydaktyczną pracy ucznia na dodatkowych zajęciach matematyki stanowić
będą jego prace zebrane wportfolio. W oparciu o te dokumenty uczeń i jego rodzice otrzymają od
nauczyciela, po kolejnych etapach pracy (korelujących z treściami podstawy programowej oraz
logiczną ich organizacją w e- podręcznikach do matematyki II etapu edukacyjnego), edukacyjną
informacjęzwrotnązawierającąnastępująceelementy:
•
jakienowewiadomościuczeńprzyswoiłiwjakimstopniuopanowałumiejętności,
któreraportindywidualnywskazywałjakosłabestrony
•
nadjakimiobszaramiwiedzynależynadalpracowaćijakieumiejętnościwartonadal
kształtowaćzewzględunawciążpopełnianebłędy
•
naczymbłędypolegająijakajestichprawdopodobneprzyczyna
•
jakindywidualniepracowaćnadrozwojemucznia
Celem EIZ jest, przede wszystkim, dostrzeganie i wzmacnianie czynionych sukcesów oraz
nakreślanie drogi do ich zintensyfikowania. Jest to więc pozytywna ocena za postęp projektowana
również jako istotny przyczynek do przezwyciężania psychologicznych ograniczeń towarzyszących
uczniowiwdotychczasowejkarierze.Ugruntowaniewiedzyprzedmiotowejpozwoliuczniowipoczuć
się bezpieczniej podczas przyswajania treści matematycznych przewidzianych dla III etapu
edukacyjnego,gdyżkognitywnanaturapoznaniamatematycznegouwzględnionajestwichszkolnej
realizacji. Struktury poznania indywidualnego mają zatem szansę być konstruowane zarówno bez
wcześniejszychograniczeńwobrębietreścimerytorycznych,jakibarieremocjonalnych.
3. Jakchcemysprawdzićczycelezostałyzrealizowane
Zbiór sukcesywnie przygotowywanych EIZ stanowić będzie precyzyjną informację o postępach
ucznia wynikających z dodatkowej, dobrowolnie zadeklarowanej i systematycznie realizowanej
aktywności.
Ponadtonauczycielprzygotujeraportkońcowyzawierającywnioskiindywidualneiogólne:
•
jak uzupełnienie zaległości matematycznych ze szkoły podstawowej wpłynęło na
realizacjępowiązanychtreścinaIIIetapienauczania
jakpoczuciebudowaniawiedzynatrwałychpodstawachwpłynęłonapostawęuczniana
zajęciach
czyprojektdydaktycznyrealizowanywramachinnowacjiprzyniósłznaczące,mierzalne
- pozytywne rezultaty wpływające na jakość pracy szkoły i czy należy rekomendować
jegorealizacjęwkolejnychlatach
•
•
Przyformułowaniuwnioskówwykorzystanazostanie:
•
analiza postępów dydaktycznych uczniów w klasie I gimnazjum na przestrzeni roku
szkolnegowynikającazdynamikiocenszkolnychwyrażonychocenąsumującą
•
analiza porównawcza indywidualnych wyników ucznia na tle ogólnopolskiej
populacji gimnazjalistów zwykorzystaniem kolejnych raportów Sesji z plusem –
pomiarstaninowy
•
analiza porównawcza odniesiona do innych uczniów szkoły (których rodzice nie
zadeklarowali chęci udziału w innowacji (o maksymalnie zbliżonym potencjale
icharakterystycebarierpsychologicznych)
Zwnioskamizapoznanezostanąwszystkiepodmiotyszkoły.
4. Kontynuacja
Autorzy innowacji – Jerzy Kielech i Bogdan Burek planują, w przypadku sukcesu innowacji,
przeprowadzenie w kolejnym roku szkolnym eksperymentu pedagogicznego, z wykorzystaniem
którego można będzie określić wpływ dodatkowej kategorii ocen za postęp na dydaktyczne wyniki
nauczaniamatematykiorazpostawygimnazjalistów.