przedmiar robót

Transkrypt

przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
45310000-3
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Przebudowa istniejącego mieszkania
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Waryńskiego
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
instalacje elektryczne wewnętrzne
:
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
Leszek Cieszko
grudzień 2015
:
0,00 zł
zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
grudzień 2015
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Przebudowa istniejącego mieszkania – Gdańsk-Wrzeszcz, ul.
Waryńskiego
Lp.
Kod pozycji
przedmiaru
Nr specyfikacji
technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
1
2
3
4
Jednostka
Nazwa
Ilość
5
6
Demontaże
1 45310000-3
2 45310000-3
3 45310000-3
4 45310000-3
5 45310000-3
6 45310000-3
Demontaż przewodów kabelkowych
nieopancerzonych o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych
Demontaż przewodów kabelkowych z
podłoża ceglanego lub betonowego
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych
i metalowych okrągłych 4 - wylotowych
uszczelnionych z odłączeniem
przewodów o przekroju do 2.5 mm2
Demontaż gniazd wtyczkowych
podtynkowych o natężeniu prądu do 63
A - ilość biegunów 2 + 0
Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2
biegunowy lub grupowy)
Demontaż skrzynek i rozdzielni
skrzynkowych do 10 kg
m
5
m
50
szt.
25
szt.
12
szt.
6
szt
1
szt.
1
szt.
15
szt.
1
kpl.
1
m
5
Rozdzielnica mieszkaniowa
7 45310000-3
8 45310000-3
9 45310000-3
10 45310000-3
Reczne wykonanie ślepych otworów w
cegle objętości do 1 dm3
Reczne wykonanie ślepych otworów w
cegle - dodatek za każdy dm3 objętości
powyżej 1 dm3
Montaż skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcją - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach
Tablica mieszkaniowa TM
Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych
rozdzielnicy do 1 kV do 10 pól
(segmentów)
WLZ
11 45310000-3
Ręczne wykucie bruzd dla rur:
RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w
cegle
1
2
12 45310000-3
13 45310000-3
14 45310000-3
15 45310000-3
16 45310000-3
17 45310000-3
18 45310000-3
3
4
5
Ręczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm otw.
Ręczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia
do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
Przewody kabelkowe w powłoce
polwinitowej (łączny przekrój żył Cu24/Al-40 mm2) wciągane do rur
przewody kabelkowe YDY 3x6 mm2
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
Montaż końcówek przez zaciskanie przekrój żył do 6 mm2 końcówki
kablowe Cu 6 mm2
6
1
otw.
1
m
m
5
5
szt.
6
Podłączenie przewodów pojedynczych w
izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2)
szt.
Badanie 1-fazowych obwodów instalacji
elektrycznej do 1 kV
obw.
6
1
Osprzęt instalacyjny
20 45310000-3
Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr. do 60mm puszki
bakelitowe fi 60
szt.
21 45310000-3
Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr. do 80mm; ilość
wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
puszki bakelitowe rozgałęźna fi 70
szt.
7
22 45310000-3
Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
przyciski instalacyjne "dzwonek"
szt.
1
19 45310000-3
23 45310000-3
24 45310000-3
Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
łączniki instalacyjne 1-bieg.
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem łączniki instalacyjne
świecznikowy
szt.
31
24
2
2
1
2
25 45310000-3
26 45310000-3
27 45310000-3
28 45310000-3
29 45310000-3
30 45310000-3
31 45310000-3
32 45310000-3
33 45310000-3
34 45310000-3
3
4
Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych
krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podłączeniem łączniki
instalacyjne schodowy
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem gniazda podtynkowe
230V 16A
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem gniazda podtynkowe
230V 16A podwójne
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z
podłączeniem gniazda bryzgoszczelne
230V 16A pojed.
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych w puszkach z
podłączeniem gniazda podtynkowe
RTV
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych w puszkach z
podłączeniem gniazda podtynkowe
telefoniczne
Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych w puszkach z
podłączeniem gniazda podtynkowe
internetowe
Montaż złączy 3-biegunowych na
przewodach instalacyjnych złącza
świecznikowe
Pierwszy pomiar skuteczności
zerowania
Następny pomiar skuteczności
zerowania
5
6
szt.
2
szt.
3
szt.
8
szt.
3
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
6
pomiar.
1
pomiar.
13
m
70
Oprzewodowanie
35 45310000-3
Ręczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
36 45310000-3
Ręczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia
do 1 cegły - śr. rury do 25 mm
otw.
4
1
2
37 45310000-3
38 45310000-3
39 45310000-3
40 45310000-3
41 45310000-3
42 45310000-3
43 45310000-3
44 45310000-3
45 45310000-3
46 45310000-3
3
4
Przewód płaski łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku przewód płaski typu
YDYp-750V 3x1,5 mm2
Przewód płaski łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku przewód płaski typu
YDYp-750V 3x2,5 mm2
Przewód płaski łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku przewód UTP
Przewód płaski łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku przewód RG6
Przewody izolowane jednożyłowe o
przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do
rur przewód izolowany jednożyłowy DY
4 mm2
Przewody izolowane jednożyłowe o
przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do
rur przewód izolowany jednożyłowy LY
6 mm2
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
Badanie 1-fazowych obwodów instalacji
elektrycznej do 1 kV
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
lub roboczego
Następny pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego
5
6
m
62
m
98
m
15
m
15
m
10
m
m
10
70
obw.
6
pomiar.
1
pomiar.
4
Gdańsk, Waryńskiego ATH'
Lp.
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Nazwa
Jm
1. robocizna
RAZEM
Ilość
r-g
102,5452
Słownie: zero i 00/100 zł
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nazwa
Tablica mieszkaniowa TM
łączniki instalacyjne 1-bieg.
łączniki instalacyjne świecznikowy
łączniki instalacyjne schodowy
przyciski instalacyjne "dzwonek"
gniazda podtynkowe 230V 16A podwójne
gniazda podtynkowe RTV
gniazda podtynkowe telefoniczne
gniazda podtynkowe internetowe
gniazda podtynkowe 230V 16A
gniazda bryzgoszczelne 230V 16A pojed.
puszki bakelitowe fi 60
puszki bakelitowe rozgałęźna fi 70
złącza świecznikowe
końcówki kablowe Cu 6 mm2
przewód płaski typu YDYp-750V 3x1,5 mm2
przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2
przewód UTP
przewód RG6
przewody kabelkowe YDY 3x6 mm2
przewód izolowany jednożyłowy DY 4 mm2
przewód izolowany jednożyłowy LY 6 mm2
materiały pomocnicze
RAZEM
Jm
Ilość
szt.
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt.
m
m
m
m
m
m
m
zł
1,0000
2,0400
2,0400
2,0400
1,0200
8,1600
1,0200
1,0200
1,0200
3,0600
3,0600
24,4800
7,1400
6,1200
6,1800
64,4800
101,9200
15,6000
15,6000
5,2000
10,4000
10,4000
Słownie: zero i 00/100 zł
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp.
1. samochód dostawczy 0.9 t
RAZEM
Nazwa
Jm
m-g
Słownie: zero i 00/100 zł
-1-
Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22125 dla mn
Ilość
0,1200

Podobne dokumenty