33_odpowiedzi III

Transkrypt

33_odpowiedzi III
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52; fax (0-42) 271-17-50
E-mail: [email protected]
Łódź dnia 29.04.2015 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy postępowania: ZP/33/2015 - Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty
budowlane dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul.
Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie projektu pod nazwą:
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”
W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co
następuje:
Pytanie 1
Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest wymiana 1750 szt. stolarki okiennej jak w
Formularzu ofertowym poz. 4. Potwierdzenie z Państwa strony tej wartości jest dla oferentów niezbędne,
bowiem w budynku A, w którym wykonywane będą prace jest więcej okien, zaś zapisy PFU nie wskazują
które okna podlegać będą wymianie. Np. zapis na str. 4 PFU w pkt. 2.1. mówi, że "Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych w budynku A: (.) wymiana okien
(drewniane i PCV), świetlików - alternatywnie modernizacja drzwi, części filarków międzyokiennych)". Zapis
ten jest ogólny i mówi o wymianie stolarki w budynku A, zatem musiałoby obejmować więcej niż 1750 szt.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest wymiana 1750 szt.
okien. Okna są systemowe i ich lokalizacja nie ma znaczenia dla realizacji zadania. Projekt i
harmonogram Wykonawcy określi lokalizację okien.
Pytanie 2
Jeśli Zamawiający nie potwierdzi ww. liczby 1750 szt. wnosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac do
wykonania w budynku A, ze wskazaniem opisu pomieszczeń, w których wymienione mają zostać okna, z
podaniem wg schematu jak niżej:
Budynek
poziom
oddział
Pom.nazwa Pom. nr
Liczba okien
Powierzchnia
okien[m2]
A
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie 3
Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest wymiana instalacji c.o. na którą składać się
będzie 3500 szt. grzejników jak w Formularzu ofertowym poz. 7. Potwierdzenie z Państwa strony tej wartości
jest dla oferentów niezbędne, bowiem w budynku A, w którym wykonywane będą prace jest więcej
grzejników,
zaś zapisy PFU nie wskazują które grzejniki podlegać będą wymianie. Np. zapis na str. 4 PFU w pkt. 2.1.
mówi, że "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych w
budynku
A:
(.) modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie całego rurarzu instalacji, grzejników, montażu głowic
termostatycznych i płukaniu instalacji". Zapis ten jest ogólny i mówi o wymianie instalacji c.o. w
budynku A, zatem musiałoby obejmować więcej niż 3500 szt.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest 3500 sztuk grzejników,
które zostaną określone na etapie projektu i realizacji.
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Pytanie 4
Większość łazienek (szczególnie te wydzielone w salach chorych) nie posiadają grzejników.
Prosimy o wyjaśnienie czy w liczbie 3500 szt. zawarte są wymagane przepisami grzejniki łazienkowe do
łazienek?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż projekt wykonany przez Wykonawcę określi rodzaj i
lokalizację grzejników.
Pytanie 5
Jeśli liczba 3500 szt. grzejników nie zawiera grzejników łazienkowych wnosimy o podanie liczby grzejników
które mają zostać zainstalowane w łazienkach wraz z określeniem ich typu:
- płytowy higieniczny,
- drabinkowy,
- wodny,
- elektryczny,
- wielkość.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamówienie obejmuje łącznie 3500 sztuk grzejników, w
tym łazienkowych.
Pytanie 6
Wnosimy o potwierdzenie, że "płukanie instalacji" o którym mowa w PFU str. 4 pkt. 2.1. dotyczy czynności po
wykonaniu nowej instalacji c.o. i jest technologicznym płukaniem wodą, a nie jest płukaniem chemicznym
starej
instalacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno - użytkowego. Zamawiający nie
przewiduje płukania nowej instalacji.
Pytanie 7
Wnosimy o podanie w ciągu ilu dni Zamawiający zaakceptuje projekt wykonawczy urządzeń pomp ciepła wraz
z projektem geologicznym o którym to uzgodnieniu pisze Zamawiający w PFU str. 5 pkt. 2.1. ppkt. 5.
Informujemy, że Oferent nie oczekuje odpowiedzi ze słowem "niezwłocznie". Wnosimy o udzielenie
odpowiedzi w dniach kalendarzowych od daty przedłożenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż termin i sposób został określony w Załączniku Nr 8 do
SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy - § 3 ust. 3.
Pytanie 8
Wnosimy o podanie w ciągu ilu dni Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie projektu
urządzeń do monitorowania i zarządzania energią w układzie, o której to akceptacji pisze Zamawiający w PFU
str. 5 pkt. 2.1. ppkt. 7. Informujemy, że Oferent nie oczekuje odpowiedzi ze słowem "niezwłocznie". Wnosimy
o udzielenie odpowiedzi w dniach kalendarzowych od daty przedłożenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż termin i sposób został określony w Załączniku Nr 8 do
SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy - § 3 ust. 3.
Pytanie 9
Wnosimy o podanie w ciągu ilu dni Zamawiający zaakceptuje koncepcję modernizowanych i projektowanych
instalacji, o której to akceptacji pisze Zamawiający w PFU str. 6 pkt. 2.1. Informujemy, że Oferent nie
oczekuje odpowiedzi ze słowem "niezwłocznie". Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w dniach kalendarzowych
od daty przedłożenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż termin i sposób został określony w Załączniku Nr 8 do
SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy - § 3 ust. 3.
Pytanie 10
Wnosimy o wskazanie która wartość jest właściwa:
- liczba paneli fotowoltaicznych 1482 - 1600 szt jak w formularzu ofertowym pkt. 10?
- liczba 1482 szt. jak w PFU str. 9 pkt. 2.1.1. ppkt. 10 oraz pkt. 2.1.3
2
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
str. 12
- moc 400 kWp?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno - użytkowego. Zamawiający
wymaga osiągnięcia mocy w zależności od wydajności energetycznej paneli przy zastosowaniu
minimalnej ilości paneli fotowoltaicznych 1482 sztuk.
Pytanie 11
W zależności od odpowiedzi na pytanie 10 dotyczące liczby paneli fotowoltaicznych - wnosimy o dokonanie
zmiany zapisów albo formularza ofertowego, albo zapisów SIWZ i PFU.
Odpowiedź: W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 10 Zamawiający nie widzi
uzasadnienia do zmiany zapisów formularza ofertowego, albo zapisów SIWZ i PFU.
Pytanie 12
Ponieważ - zgodnie z zapisami PFU nowy węzeł (zmodernizowany) ma się znajdować w obecnym węźle (pkt.
2.1.3. PFU str. 11), wnosimy o wskazanie którego dnia [data] Szpital rozpoczyna sezon grzewczy, bowiem
prace związane z modernizacją węzła wymagać będą ingerencji w węzeł obecnie pracujący i jego wyłączenia
z eksploatacji. Wykonawca musi - zgodnie z zapisami PFU najpierw wykonać koncepcję (30 dni), później
uzgodnić ją z Zamawiającym (PFU str. 6), wykonać projekt wykonawczy (60 dni), uzgodnić go z dostawcą
ciepła (PFU str. 5) i wykonać prace modernizacyjne wiążące się z wyłączeniem istniejącego węzła z
eksploatacji. Zatem, dochowując terminów o których pisze Zamawiający w PFU prace modernizacyjne
rozpoczną się nie wcześniej niż we wrześniu 2015.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż sezon grzewczy rozpoczyna się gdy w ciągu 3 kolejnych
nocy temperatura zewnętrzna powietrza utrzymuje się po niżej 10 st. C.
Pytanie 13
Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający zamierza zrobić jeśli ekspertyza dachu, o której mowa w PFU str. 12
wykaże, że nie ma technicznej możliwości realizacji przyjętego w PFU rozwiązania dotyczącego lokalizacji
fotowoltaiki?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż projekt Wykonawcy winien uwzględnić konstrukcję
pozwalającą na wykonanie zadania, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Pytanie 14
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien wymagać będzie wyłączeń poszczególnych pionów
obiektu z funkcjonowania. Ponieważ prace te realizowane będą w sezonie grzewczym wnosimy o wyjaśnienie
czy szpital wyłączy z funkcjonowania na kilka dni cały pion - wszystkie pokoje w danym pionie (grzejniki
funkcjonują w oparciu o piony grzewcze przechodzące przez wszystkie kondygnacje) i że takie wyłączenie - w
świetle zapisów PFU str.12 - nie będzie traktowane jako "zakłócenie pracy oddziału". Aby zminimalizować
zakres wyłączeń zalecane jest prowadzenie prac równocześnie - wymiana okien + wymiana grzejników w
danym pionie.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do SIWZ – Istotnych
postanowień umowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania harmonogramu, który
pozwoli na wykonanie prac. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji
harmonogramu przez Zamawiającego.
Pytanie 15
Jeśli Zamawiający uzna, że prace związane z wymiana okien i instalacji centralnego ogrzewania mają być
wykonane przed sezonem grzewczym, a z godniez zapisami SIWZ:
a)
Podpisanie umowy nastąp nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca (przy założeniu że w dniu otwarcia
ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy)
b) 1 lipca Wykonawca przedłoży koncepcję Zamawiającemu (30 dni)
c) 15 lipca Zamawiający zaakceptuje przedstawioną koncepcję i przedstawi ewentualne uwagi, które
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
d) 30 lipca Wykonawca przystąpi do prac związanych z wymianą grzejników
e) Przy założeniu uruchomienia instalacji z dniem 15 września (przykładowy początek sezonu grzewczego),
3
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
wykonawcy prac pozostaje na ich wykonanie 30 dni roboczych (!). Oznacza to zatem, że dla 3500 szt.
grzejników w terminie 30 dni roboczych, na jeden dzień roboczy przypada montaż wraz z całym orurowaniem
i uruchomienie 117 grzejników. Oznacza to mniej więcej udostępnienie jednorazowo około 117 pomieszczeń,
które to udostępnienie nie powinno wpływać na pracę oddziałów szpitalnych. Biorąc pod uwagę, że konieczne
jest wykonanie prac wykończeniowych w zmodernizowanych pomieszczeniach, kontynuując prace w tych
pomieszczeniach Zamawiający zobowiązany będzie udostępnić równocześnie kolejnych 117 pomieszczeń,
gdzie instalatorzy będą się mogli przenieść udostępniając jednocześnie ekipom wykończeniowym front robót.
Powyższe zapisy nie dotyczą wymiany okien, na które Wykonawca uzyskać musi pozwolenie na budowę co
oczywiście oznacza, że przy uwzględnieniu ww. terminów zapisanych w SIWZ Koncepcja, akceptacja, projekt,
pozwolenie na budowę, uprawomocnienie się) - przystąpienie do prac możliwe będzie najwcześniej w połowie
września. To wymusi ponowne opróżnienie pomieszczeń na oddziałach i reorganizację prac. Wnosimy zatem o
potwierdzenie, że Zamawiający jest świadom ww. ograniczeń w pracy oddziałów i umożliwi Wykonawcy na
taką skalę prowadzenie prac w terminach wskazanych w przetargu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do SIWZ – Istotnych
postanowień umowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania harmonogramu, który
pozwoli na wykonanie zadania w terminie. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego.
Pytanie 16
Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie windy do celów transportowych materiałów (zarówno z
demontażu jak i do montażu) oczywiście po jej wcześniejszym zabezpieczeniu przez Wykonawcę, co usprawni
i przyspieszy realizację prac.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje łączenia drogi komunikacyjnej budowy z
ruchem pieszych.
Pytanie 17
Obecnie w budynku instalacja centralnego ogrzewania prowadzona jest natynkowo. Zarówno piony jak i
gałązki prowadzone są po wierzchu ścian. W PFU Zamawiający pisze (str. 23), że: "Należy wykonać w
ścianach bruzdy lub dokonać zabudowy płytami G-K, celem schowania całej instalacji centralnego ogrzewania
w ścianę (piony, odejścia, połączenia między grzejnikami)." Prosimy o wyjaśnienie czy ww. zapis obejmuje
również gałązki (połączenie grzejnika z pionem).
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż rozwiązanie poda projekt wykonany przez Wykonawcę
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Pytanie 18
W PFU str. 23 Zamawiający pisze, że oprócz wykonania bruzd lub zabudowy G-K dopuszcza również
rozwiązania alternatywne. Prosimy o podanie jakie rozwiązania alternatywne Zamawiający dopuści w ramach
tych prac.
Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w ramach projektu wykonanego przez
Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Pytanie 19
Na stronie 25 PFU Zamawiający w pkt. F) pisze, że zaprojektowane rozwiązanie w zakresie monitoringu
zużycia mediów (energia elektryczna i cieplna) ma "spełniać kompatybilność z istniejącym odczytem danych
elektrycznych
z
rozdzielni, który jest dostępny w dziale technicznym Instytutu". Wnosimy o podanie nazwy, typu, wielkości,
schematu działania i innych podstawowych parametrów istniejącego odczytu o którym mowa w PFU.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada System Schneider Electric - opis i schemat
systemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
Pytanie 20
Wnosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający w SIWZ, projekcie umowy i PFU str. 29 pkt. 2.1.1
wymaga gwarancji od Wykonawcy robót budowlanych na osprzęt na okres 60 miesięcy, skoro producenci na
część osprzętu nie udzielają tak długich gwarancji na swoje produkty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż termin gwarancji
- 60 miesięcy jest minimalnym terminem. Gwarancja stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.
4
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Pytanie 21
Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ, projektu umowy i PFU str. 29 pkt. 2.1.1. w zakresie gwarancji na osprzęt na
zapis "zgodnie z gwarancjami producentów". Wykonawca robót budowlanych nie jest producentem i kupując
urządzenia i osprzęt może bazować jedynie na gwarancjach udzielonych przez producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie 22
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zapis o gwarancji zgodnej z gwarancją producentów poszczególnych
urządzeń wnosimy o wyjaśnienie czy poz. 15 tabeli Formularza ofertowego o nazwie "inne - związane z
realizacją przedmiotu zamówienia" ma obejmować również koszt wydłużenia gwarancji na osprzęt?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia do uznania Wykonawcy konieczność uwzględnienia
kosztów wydłużenia gwarancji na osprzęt.
Pytanie 23
W związku z tym, że w PFU str. 32 Zamawiający wymaga odtworzenia kolorystyki ścian po robotach wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i każdorazowo poda RAL dla koloru farby celem
wykonania ww. prac.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kolorystykę określi projekt wykonany przez Wykonawcę.
Pytanie 24
Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać osiągnięcie efektu ekologicznego i
energetycznego wymaganego w umowie o dofinansowanie (zapis PFU str. 32 pkt. 2.4.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż sposób rozliczenia efektu ekologicznego i energetycznego
określa Załącznik nr 11 do SIWZ - Wytyczne NFOŚiGW - w sprawie metodologii obliczania
planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności
ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem.
Pytanie 25
W związku z tym, że posiadane przez Zamawiającego opracowania, które były podstawą uzyskania środków
dofinansowujących opracowane zostały w oparciu o parametry urządzeń opisanych w PFU, wnosimy o
potwierdzenie, ze wykonanie przez Wykonawcę robót w oparciu o rozwiązania zawarte w PFU, z urządzeniami
o parametrach takich jak w PFU lub lepszych uznane zostanie przez Zamawiającego jako osiągniecie
wymaganego celu osiągnięcia efektu ekologicznego, o którym mowa w SIWZ i PFU. Negatywna odpowiedź
Zamawiającego będzie wskazywać, że opisane w PFU prace i urządzenia nie pozwolą na osiągnięcie efektu
ekologicznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż sposób rozliczenia efektu ekologicznego i energetycznego
odbędzie się na podstawie zrealizowanego przedmiotu umowy.
Pytanie 26
Jeśli Zamawiający uzna, że wykonując prace w oparciu o urządzenia o parametrach takich samych lub
lepszych niż ujęte w PFU Wykonawca nie osiągnie zakładanego efektu ekologicznego wnosimy o podanie
jakie dokładnie parametry winien wykonawca osiągnąć i udokumentować w audycie po zakończeniu robót
budowlanych, z podziałem na instalacje lub dla całości inwestycji. Załączone do SIWZ audyty (kilka różnych)
nie wskazują tych samych danych i efektów, a liczba wariantów tam występujących nie pozwala Wykonawcy
jednoznacznie stwierdzić jakie wartości opisane w audytach są konieczne do osiągnięcia i udokumentowania.
Parametry podane przez Zamawiającego lub przez niego przytoczone w tej odpowiedzi będą podstawą do
osiągnięcia przez Wykonawcę zakładanych celów projektu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą osiągnięcia zakładanego efektu będzie
osiągnięcie wartości wskaźników wskazanych w audycje efektywności ekologicznej –
Załączniku Nr 10 do SIWZ na podstawie metodologii wyliczeń wskazanej w Załączniku Nr 11 do
SIWZ.
Pytanie 27
Czy jest możliwość ustalenia dodatkowego terminu wizji lokalnej na terenie Państwa obiektu w związku z
zapytaniem ZP/33/2015?
5
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w zakresie wizji
lokalnej.
Pytanie 28
W pkt. 2.1.5. ppkt a) PFU podane jest: „Dokładny opis dolnego źródła zawiera załącznik do PFU, który
stanowi dokładne wytyczne dla Wykonawcy”. Proszę o udostępnienie nin. załącznika do PFU.
Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi określa wymagania
dotyczące dolnego źródła – Założenia i wykonanie.
Pytanie 29
Prosimy o informację czy projektowany układ monitoringu zużycia mediów ma być zintegrowany z istniejącym
układem BMS?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż projektowany układ monitoringu zużycia mediów ma być
zintegrowany z istniejącym układem BMS.
Pytanie 30
Prosimy o przesłanie dokumentacji związanej z istniejącym układem BMS w szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis i schemat systemu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszych odpowiedzi.
Pytanie 31
Czy Zamawiający bierze pod uwagę konieczność wydłużenia terminu realizacji robót?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do
SIWZ – Istotnymi postanowieniami umowy.
Pytanie 32
Czy Zamawiający jest przygotowany organizacyjnie do przeprowadzenia operacji wymiany instalacji
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w okresie grzewczym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do
SIWZ – Istotnymi postanowieniami umowy.
Pytanie 33
Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania robót ze względu na czas trwania procedur
formalnych związanych z zaprojektowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej? Ewentualne
uzgodnienie decyzji środowiskowych w przypadku odwiertów pod pompy ciepła może trwać nawet 3-4
miesiące. W związku z przyjętą formułą przetargu czas potrzebny na niezbędne prace projektowe i
przeprowadzenie uzgodnień spowoduje konieczność prowadzenia prac związanych z wymianą źródeł ciepła w
okresie zimowym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do
SIWZ – Istotnymi postanowieniami umowy.
Pytanie 34
W związku z zamiarem uczestnictwa naszej firmy w wyżej wymienionym przetargu prosimy o ponowne
wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w zakresie wizji
lokalnej.
Pytanie 35
Jakie Zamawiający przewiduje nowe okna w budynku: PCV, drewniane, aluminiowe?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga wykonania zamówienia zgodnie z zapisami
Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego.
Pytanie 36
W jakim kolorze planowane są nowe okna :
a)białym,
b)z zewnątrz w wybranym kolorze, wewnątrz białe,
6
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
c)malowane/oklienowane obustronnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, aby nowe okna były z zewnątrz w kolorze
wybranym (uzgodnionym z Zamawiającym), zaś wewnątrz w kolorze białym.
Pytanie 37
Czy któreś okna/drzwi powinny być wymienione na przeciwpożarowe? Jeżeli tak prosimy o określenie ilości i
klasy odporności ogniowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje wymiany okien/drzwi na
przeciwpożarowe.
Pytanie 38
Czy na klatkach schodowych należy przewidzieć zamontowanie okien oddymiających? Jeżeli tak w jakiej ilości
i o jakiej powierzchni czynnej oddymiania?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje takiego rozwiązania.
Pytanie 39
Czy na klatkach schodowych należy przewidzieć zamontowanie okien oddymiających? Jeżeli tak w jakiej ilości
i o jakiej powierzchni czynnej oddymiania?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje takiego rozwiązania.
Pytanie 40
Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych? Jeżeli tak to na jakie?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego.
Pytanie 41
Czy podając powierzchnię okien Zamawiający ujął powierzchnię filarków międzyokiennych? Czy należy je
zachować, czy można wykonać większe okna pomijając wykonanie filarków?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż podając powierzchnię okien Zamawiający nie ujął w
powierzchni okien powierzchni filarków międzyokiennych. Przedmiot zamówienia należy
wykonać zgodnie z zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego.
Pytanie 42
Prosimy o określenie z czego i w jaki sposób mają być wykonane świetliki dachowe? Prosimy o podanie ich
ilości.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego.
Pytanie 43
Prosimy o udostępnienie projektu budynku: rzutów kondygnacji, elewacji oraz dachu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 w dniu
16.04.2015r. „Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje rzutami elewacji budynku. Rzuty
poziome pięter budynku według dokumentacji projektowej budynku opracowanej przed
oddaniem obiektu do użytkowania zamieszcza na stronie internetowej jako załącznik do
niniejszych odpowiedzi. Zamawiający nie dysponuje aktualnymi rzutami pięter budynku.”
Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje również rzutami dachu.
Pytanie 44
Jeżeli to możliwe prosimy o udostępnienie wykazu stolarki okiennej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje wykazem stolarki okiennej. Zamawiający
potwierdza 1750 sztuk okien. Okna są systemowe i ich lokalizacja nie ma znaczenia dla
realizacji zadania. Projekt i harmonogram Wykonawcy określi lokalizację okien.
Pytanie 45
Jak rozumieć zapis z PFU z p. 2.1.5 f. „Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać kompatybilność z
istniejącym odczytem danych elektrycznych z rozdzielni, który jest dostępny w dziale technicznym Instytutu.”,
7
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
czy należy rozwinąć istniejącą aplikację? Jeśli tak, to kto jest jej producentem? Czy jest to otwarty system
SCADA, który można modyfikować? Czy wymagana jest rozbudowa licencji?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis i schemat systemu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszych odpowiedzi. Zamawiający wymaga rozwinięcia istniejącej aplikacji. Producentem
aplikacji jest Schneider Electric StructureWare Power Monitoring wersja V. 7.0.1.
Pytanie 46
Na ilu stanowiskach mają być prezentowane dane z monitoringu zużycia mediów?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dane z monitoringu zużycia mediów mają być
prezentowane na dwóch stanowiskach, z możliwością podglądu z dowolnego komputera w
ICZMP po zalogowaniu.
Pytanie 47
Prosimy o informację jaka jest moc transformatora i jaką moc z tego transformatora Szpital wykorzystuje?
Informację ta nie jest niezbędna do określenia potrzeby przebudowy transformatora i budowy nowego
przyłącza elektrycznego. Koszty, które wynikają z potrzeby wymiany transformatora są w skali inwestycji dość
znaczne i informacja ta jest konieczna w celu poprawnej wyceny inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w budynku A znajdują się cztery transformatory o mocy
630kVA każdy:
1 – Rozdzielnia SO-3 sekcja I – max moc L1 – 63,6kW, L2 – 70,6kW, L3 – 61,8kW
2 - Rozdzielnia SO-3 sekcja II – max moc L1 – 32,6kW, L2 – 26,1kW, L3 – 41,0kW
3 - Rozdzielnia SO-4 sekcja I – max moc L1 – 130,5kW, L2 – 122,1kW, L3 – 126,6kW
4 - Rozdzielnia SO-4 sekcja II – max moc L1 – 103,9kW, L2 – 104,7kW, L3 – 101,5kW
Pytanie 48
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 30 kwietnia 2016 roku,
tymczasem:
a) Termin składania ofert (o ile nie zostanie przedłużony) przewidziany jest na 19 maja 2015 roku, a
okres związania ofertą wynosi 60 dni,
b) Zgodnie z PFU Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
koncepcję projektową termomodernizacji, modernizacji źródeł ciepła, instalacji c.o., instalacji
fotowoltaicznej, wraz z obliczeniami, opisem materiałów, zestawieniem wyposażenia urządzeń i ich
działania.
c) Zgodnie z PFU Zamawiający w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę koncepcji projektowej
zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji
projektowej, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
d) Zgodnie z PFU po uwzględnieniu uwag Zamawiającego a przed złożeniem wniosku Wykonawcy o
decyzję administracyjną zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie przedłożenie
Zamawiającemu rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga
również przedłożenia rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji. Zamawiający w terminie 10 dni od
daty przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej przedstawi Wykonawcy swoją opinię i uwagi
do tej dokumentacji.
e) Czas oczekiwania na decyzję administracyjną to około 30 dni i na termin ten Wykonawca nie ma
żadnego wpływu.
Nawet nie wliczając więc czasu niezbędnego na stworzenie inwentaryzacji, na przeprowadzenie szeregu
innych czynności formalnych i administracyjnych oraz na stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej i
uzyskanie uwag Zamawiającego do niej a następnie ich uwzględnienie w projekcie – oczywistym jest, że
Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do wykonywania robót przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Z kolei zakończenie realizacji umowy przewidziano na dzień 30 kwietnia 2016 roku, które musi zostać
poprzedzone procedurą odbiorową, trwającą zgodnie z wzorem umowy 21 dni – a przede wszystkim –
okresem niezbędnym na uzyskanie i uprawomocnienie się decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Nie będzie
więc możliwa realizacja części prac objętych przedmiotem umowy przed zakończeniem okresu grzewczego.
W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym – a
według wymogów opisanych w PFU realizacja nie ma zakłócać funkcjonowania poszczególnych oddziałów
Instytutu – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający przewiduje umożliwienie Wykonawcy np.
8
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
realizację modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynku, czy też innych prac których
wykonanie wymaga czasowego odcięcia dopływu poszczególnych mediów
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 8 do SIWZ – Istotnych
postanowień umowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania harmonogramu, który
pozwoli na wykonanie zadania w terminie.
Pytanie 49
Prosimy o informację czy jakaś część obiektu jest wyłączona z zakresu prac dotyczącego wymiany okien,
filarków międzyokiennych oraz drzwi aluminiowych. Wskazane w pkt. 2.1.1. PFU ilości są według naszych
wyliczeń bardzo zaniżone w stosunku do stanu istniejącego.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego. Projekt wykonany
przez Wykonawcę określi szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie 50
Prosimy o potwierdzenie, że remontu pokrycia dachu nie leży w zakresie przedmiotu zamówienia a
Wykonawca będzie zobowiązany jedynie wykonać tylko miejscowe naprawy po dokonaniu odwiertów
niezbędnych do wykonania izolacji stropodachu metodą wdmuchu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga przekazania przez Wykonawcę dachu w stanie
niepogorszonym.
Pytanie 51
Prosimy o informację, czy izolację fundamentów należy przyjąć na głębokość przemarzania czy do głębokości
posadowienia fundamentów?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga wykonania izolacji na głębokość 2,5 m na
długości 150 m, a pozostałą izolację na głębokości przemarzania.
Pytanie 52
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac dotyczących fundamentów należy przyjąć jedynie izolację
cieplną.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego, który przewiduje
zakres prac przewidzianych do realizacji.
Pytanie 53
Prosimy o potwierdzenie, że wymienione okna mają być wykonane obustronnie w kolorze.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, aby nowe okna były z zewnątrz w kolorze
wybranym (uzgodnionym z Zamawiającym), zaś wewnątrz w kolorze białym.
Pytanie 54
Prosimy o informację, czy okna muszą posiadać fakturę drewna.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga, ale dopuszcza żeby okna posiadały fakturę
drewna.
Pytanie 55
Prosimy o informację, w jakim zakresie Zamawiający oczekuje obróbki zewnętrznych i wewnętrznych ościeży.
Odpowiedź:
Zamawiający
wyjaśnia,
iż
wymaga
wykonania
niezbędnych
robót
wykończeniowych, zgodnie z warunkami technicznymi.
Pytanie 56
Czy w zakres termomodernizacji należy przyjąć wymianę parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego, który przewiduje
zakres prac przewidzianych do realizacji.
9
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Pytanie 57
Czy w zakres termomodernizacji należy przyjąć wymianę obróbek blacharskich wokół okien?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 9 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego, który przewiduje
zakres prac przewidzianych do realizacji.
Pytanie 58
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z udostępnieniem frontu robót tj. przemieszczenie
pacjentów i zapewnienie im wszelkich niezbędnych mediów medycznych są po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszelkie prace związane z udostępnieniem frontu
robót tj. przemieszczenie pacjentów i zapewnienie im wszelkich niezbędnych mediów
medycznych są po jego stronie.
Pytanie 59
Zgodnie z zapisami w punkcie 2.1.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącymi uzyskania wszelkich
wymaganych prawem zgód i uzgodnień związanych z architektem będącym autorem projektu Instytutu CZMP
w Łodzi prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do w/w projektu.
Prosimy także o podanie danych autora projektu, niezbędnych do dokonywania uzgodnień, jak również w celu
uzyskania informacji o kosztach wszelkich uzgodnień dokonywanych przez autora projektu. Powyższe
informacje są niezbędne do sporządzenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje istotnych ingerencji i zmian w
architekturze.
Pytanie 60
Jaką powierzchnią terenu, przeznaczoną na lokalizację dolnego źródła do pomp typu solanka/woda dysponuje
Zamawiający? Prosimy także o informację, jaki to jest typ terenu (np. teren zielony, utwardzony, inny) i w
jakim udziale.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie posiadane przez Zamawiającego informacje
zawarte są w Załączniku Nr 9 do SIWZ – Programie funkcjonalno – użytkowym.
Ostateczny termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:
Było:
§ 58 Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
dokładna nazwa i adres Zamawiającego
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
z napisem: Przetarg ZP/33/2015 – Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty
budowlane dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul.
Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie projektu pod nazwą:
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”.
z napisem: „Nie otwierać przed: 19.05.2015 r. godz. 10:15”
Zmiana:
§ 58 Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
dokładna nazwa i adres Zamawiającego
2.
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
3.
z napisem: Przetarg ZP/33/2015 – Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty
budowlane dla ICZMP w Łodzi, Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul.
Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie projektu pod nazwą:
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ICZMP w Łodzi”.
4.
z napisem: „Nie otwierać przed: 22.05.2015 r. godz. 10:15”
10
Projekt „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych”
Instytut „Centrum
Zdrowia Matki Polki”
Projekt dofinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Było:
§ 64 Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polki”, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 19.05.2015 r. do godz. 10:00.
Zmiana:
§ 64 Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 22.05.2015 r. do godz. 10:00.
Było:
§ 67 Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15,
w dniu 19.05.2015 r. o godz. 10:15.
Zmiana:
§ 67 Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15,
w dniu 22.05.2015 r. o godz. 10:15.
Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ICZMP ds. Administracyjno Medycznych
dr n. med. Piotra K. Okońskiego – z upoważnienia Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”.
11